Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 (*actualizată*)privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului(actualizată până la data de 18 iunie 2009*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 18 iunie 2009, cu modificările aduse de: ORDONANŢA nr. 1 din 12 ianuarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 iunie 2006; LEGEA nr. 508 din 28 decembrie 2006; LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008; LEGEA nr. 257 din 31 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008; LEGEA nr. 239 din 10 iunie 2009; LEGEA nr. 240 din 10 iunie 2009.În vederea realizării obiectivelor inscrise în Programul de guvernare, cu privire la îmbunătăţirea standardului de viaţa al persoanelor varstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au natura contributiva sau nu au legătură cu riscurile sociale asigurate,din necesitatea îmbunătăţirii echilibrului social-economic al familiei, prin susţinerea acesteia în vederea cresterii copilului, în scopul stimularii cresterii natalitatii şi diminuarii fenomenului de abandon al copiilor,pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor măsuri care presupun modificari, pentru anul 2006, în structura bugetului asigurarilor sociale de stat şi în aceea a bugetului de stat, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului 2006 a sumelor necesare,având în vedere ca măsura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurări sociale care nu au o legătură directa cu drepturile de pensie a fost inclusa în aprilie 2004 în Planul de actiune PAL, ca una dintre actiunile prevăzute pentru realizarea condiţionalitatilor pentru "PAL 2", corespunzător obiectivului specific "Îmbunătăţirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii", elemente care vizeaza interesul public şi constituie situaţii de urgenta,ţinând seama de faptul ca neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonantei de urgenta a Guvernului, ar conduce la grevarea în continuare a bugetului asigurarilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectand astfel interesele persoanelor varstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectarii angajamentelor privind politica de protecţie sociala asumate în Programul de guvernare 2005-2008 şi în documentele de pozitie intocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum şi la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare necesare aplicarii acestui act normativ,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 600 lei sau, opţional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008. (2) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre urmatoarele situaţii: a) şi-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în strainatate; b) au beneficiat de indemnizatie de şomaj, stabilita conform legii; c) au beneficiat de concedii şi indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii; d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective; f) au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare sociala; g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv până la vârsta de 3 ani în cazul copilului cu handicap; h) au beneficiat de pensii de invaliditate; i) au beneficiat de concediu fără plata pentru a participa la cursuri de formare şi perfectionare profesionala din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii; j) au lucrat cu contract individual de muncă în strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de România cu alte state; k) se afla în perioada de intrerupere temporara a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii; l) se afla în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă sau de diploma, în vederea angajarii ori, după caz, trecerii în şomaj, potrivit legii. m) urmează cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar şi universitar, organizat potrivit legii, frecventate fără întrerupere. Sunt exceptate de la această obligaţie persoanele care au întrerupt cursurile din motive medicale.--------------Litera m) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 240 din 10 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 15 iunie 2009.--------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (3) Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege: venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, asa cum sunt definite de această lege. Articolul 2Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.----------------Art. 2 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 239 din 10 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 15 iunie 2009. Articolul 3 (1) Persoanele care sunt indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de prezenta ordonanţă de urgenţă, şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaza de un stimulent în cuantum lunar de 300 lei. (2) Stimulentul prevăzut la alin. (1) se acordă şi persoanelor care au fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile aplicabile până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cuprinse în Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 303/2004privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 221/2000privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 452/2001, precum şi de alte acte normative referitoare la stabilirea şi acordarea acestui drept, denumite în continuare acte normative speciale. (3) În cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului şi solicita dreptul la stimulent, plata acestei indemnizatii se suspenda. (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevăzut la alin. (1) este de 100 lei.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. Articolul 4 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul alocatiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată, este urmatorul: a) 200 lei (RON) lunar, în situaţia copiilor în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap; b) cel acordat conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicată, în situaţia copiilor în vârsta de peste 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap. (2) Indemnizatia sau stimulentul prevăzute la art. 2, respectiv la art. 3 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă, se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a). Articolul 5 (1) De indemnizatia şi stimulentul prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului. (2) Beneficiaza de aceleasi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a încredinţat copilul în vederea adoptiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenta, cu excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi persoana care a fost numita tutore.----------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, se face ţinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care, după caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta încredinţarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.----------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. Articolul 6 (1) Concediul şi indemnizatia lunara prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, precum şi stimulentul prevăzut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), după data de 1 ianuarie 2006.----------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (2) Se ia în calcul la stabilirea celor 3 nasteri şi nasterea survenita până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, în situaţia în care solicitanţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă indeplinesc condiţiile de acordare a acestora după data de 1 ianuarie 2006.----------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (3) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 1 se prelungeste corespunzător, în cazul suprapunerii a doua sau trei situaţii de natura a genera acest drept, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) În cazurile prevăzute la alin. (3) se acordă o singura indemnizatie, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 6^1 (1) Persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 au dreptul la concediu fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului după primele 3 nasteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2). (2) Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 3 luni şi se acordă integral, o singură dată, fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau, după caz, persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), în perioada până la implinirea de către copil a varstei de 2 ani, respectiv a varstei de 3 ani în cazul copilului cu handicap. (3) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune şi se înregistrează la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului. (4) Perioada în care o persoană beneficiaza de concediu fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurări de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2005privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 399/2006.----------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. Articolul 7Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii: a) este cetatean român, cetatean strain sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieste împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupa de cresterea şi ingrijirea acestuia/acestora. Articolul 8 (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentand indemnizatie, stimulent sau alocaţie de stat pentru copii, se acordă, la cerere, în baza urmatoarelor documente, după caz: a) actul de identitate al solicitantului; b) certificatul de nastere al copilului şi, după caz, livretul de familie; c) certificatul de persoana cu handicap al copilului, după caz; d) adeverinta eliberata de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1; e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, după caz, alte dovezi, din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate, în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a); f) declaratie pe propria raspundere din care să reiasă ca solicitantul nu beneficiaza în acelasi timp de indemnizatie de maternitate, în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b); g) declaratie pe propria raspundere din care să rezulte ca celalalt parinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) nu beneficiaza de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; h) declaratie pe propria raspundere din care să rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea şi ingrijirea copilului şi ca acesta nu este încredinţat sau dat în plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice; i) dovada eliberata de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaratie pe propria raspundere, din care să rezulte ca solicitantul se afla în concediu pentru cresterea copilului - pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv art. 2; j) dovada eliberata de autorităţile competente sau, după caz, declaratie pe propria raspundere, din care să rezulte ca solicitantul realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 3; k) dovada eliberata de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte incadrarea în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2);k^1) dovada eliberata de autorităţile competente pentru realizarea veniturilor din activităţi independente sau, după caz, din activităţi agricole şi a platii impozitului pentru acestea;-----------------Lit. k^1) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusa de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. l) alte acte necesare, după caz, stabilirii dreptului, prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta. (2) Concediul pentru cresterea copilului se acordă, la cerere, de către persoanele juridice sau fizice, denumite angajatori, la care îşi desfăşoară activitatea persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2). Articolul 9 (1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentand indemnizatie, stimulent sau alocaţie de stat pentru copii, şi documentele din care rezultă indeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun, după caz, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe raza careia/caruia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. (2) Până la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligaţia de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioara, insotite de documentele justificative, la directiile judetene de muncă, solidaritate sociala şi familie, respectiv la directia de muncă, solidaritate sociala şi familie a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale. (3) Cererile prevăzute la alin. (1) se solutioneaza în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării la directia teritoriala, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisa de directorul executiv. (4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii. (5) Contestaţiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Articolul 10 (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentand indemnizatie şi stimulent, se cuvin şi se platesc după cum urmeaza: a) începând cu ziua urmatoare celei în care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;-----------------Lit. a) a alin. (1) al art. 10 a fost modificata de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. b) începând cu data nasterii copilului, dacă cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, în cazul persoanelor care nu indeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizatiei aferente; c) începând cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, dacă cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit masurile de protecţie a copilului; d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusa peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c). (2) Plata alocatiei de stat pentru copii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) se face începând cu luna urmatoare celei în care s-a nascut copilul. (3) Pentru fractiunile de luna, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileste proportional, în functie de numărul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin şi se acordă. Articolul 11Plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă inceteaza cu ziua urmatoare celei în care: a) copilul a implinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b) a avut loc decesul copilului. Articolul 12 (1) Plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care: a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti; b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei; c) beneficiarul nu mai indeplineste condiţiile prevăzute de lege în vederea incredintarii copilului spre adoptie; d) beneficiarul nu mai indeplineste condiţiile prevăzute de lege în vederea mentinerii masurii de plasament; e) beneficiarul executa o pedeapsă privativa de libertate sau se afla în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile; f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publică sau privată; g) beneficiarul a decedat. h) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate postale returnate.-----------------Lit. h) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (2) Plata indemnizatiei prevăzute la art. 1 alin. (1), respectiv la art. 2, se suspenda începând cu ziua urmatoare celei în care beneficiarul realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.(2^1) Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda în situaţia în care beneficiarii acestei indemnizatii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfăşurarea efectiva a unei activităţi profesionale.-----------------Alin. (2^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.(2^2) Plata indemnizatiei se suspenda în situaţia în care persoanele, pentru care se asigura continuitatea platii acesteia în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), nu depun cererea în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.-----------------Alin. (2^2) al art. 12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (3) Plata stimulentului prevăzut la art. 3 se suspenda începând cu ziua urmatoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În situaţia în care beneficiarul nu mai indeplineste condiţiile prevăzute la art. 7, plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suspenda începând cu ziua urmatoare celei în care condiţiile respective nu mai sunt indeplinite. (5) Reluarea platii drepturilor suspendate în situaţiile prevăzute la alin. (1) se face la cerere, începând cu luna urmatoare celei în care se depune cererea. (6) Reluarea platii drepturilor suspendate în situaţiile prevăzute la alin. (2), (2^2), (3) şi (4) se face începând cu data depunerii cererii.-----------------Alin. (6) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.----------------Art. 12 a fost modificat prin abrogarea art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iunie 2006 de către pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 508 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007, revenind la forma avuta anterior acestei ordonante de urgenta. Articolul 13 (1) În situaţiile de suspendare a drepturilor prevăzute de art. 12, acestea pot fi solicitate şi de către o altă persoană indreptatita, dacă indeplineste cerinţele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă noului beneficiar de la data suspendarii, dacă cererea a fost depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care a operat suspendarea, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost depusa după acest termen. Articolul 14 (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este obligat sa comunice în scris primariei orice modificare intervenita în situaţia sa, de natura sa determine încetarea sau suspendarea platii drepturilor, în termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.-----------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se transmite de către primarie directiei teritoriale în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrării. Articolul 15Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu pot fi urmarite silit decat în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu. Articolul 16 (1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului, contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra valorii acesteia şi se suportă de la bugetul de stat.----------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008. (2) Asupra drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu se datorează celelalte contribuţii sociale obligatorii stabilite de lege. Articolul 17Cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se poate actualiza în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 18 (1) Perioada în care o persoană beneficiaza de drepturile prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În vederea determinarii punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) şi care, în acelasi timp, se afla în situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În situaţia persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concediu şi de indemnizatie pentru cresterea copilului în condiţiile reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, la determinarea punctajului anual se utilizeaza cuantumul indemnizatiei acordate în perioadele respective. (5) Perioada în care o persoană beneficiaza de drepturile prevăzute la art. 1, respectiv art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 399/2006.----------------Alin. (5) al art. 18 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.----------------Alin. (6) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 3 octombrie 2008. (7) Perioada concediului pentru cresterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în munca şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.----------------Alin. (7) al art. 18 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. Articolul 19Fondurile necesare platii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei. Articolul 20 (1) Calculul şi plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se fac de către directiile teritoriale. (2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, imputernicit prin procura, pe bază de mandat postal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card.-----------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (3) Calculul şi plata contributiei individuale de asigurări sociale de sănătate, datorata pentru drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se fac de către directiile teritoriale. (4) Modalitatile de plată a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei.-----------------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (5) În cazul achitarii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în cont curent personal sau în cont de card, directiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.-----------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (6) Comisionul bancar prevăzut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între directiile teritoriale şi unitatile bancare.-----------------Alin. (6) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. (7) Fondurile necesare achitarii comisionului bancar pentru plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor.-----------------Alin. (7) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. Articolul 21 (1) Sumele încasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al directiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu executoriu şi poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 544/2004. (3) Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar se recupereaza de la acesta, în condiţiile legii. (4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc. Articolul 22 (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 14 şi 25 şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON). (2) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei. Articolul 23Prevederile art. 22 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 24 (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică şi persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se aflau în una dintre urmatoarele situaţii: a) în plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2); b) în concediu de maternitate şi în plata indemnizatiei aferente şi care, după incheierea acestei perioade, ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2); c) ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2) şi nu au solicitat acest drept; d) cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2), nu au fost solutionate până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. (2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă şi persoanelor care, până la data de 31 octombrie 2006, au realizat în sistemul public de pensii perioade de stagiu de cotizare de cel puţin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului. (3) Condiţia prevăzută la art. 1 alin. (1) se considera a fi indeplinita de persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2006 în baza dosarelor transmise la directiile teritoriale de către platitorii acestui drept. (5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b, drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă începând cu ziua urmatoare celei în care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusa în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, respectiv de la data depunerii cererii, dacă a fost depusa după acest termen. (6) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) şi la alin. (2), drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1).-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. Articolul 25De la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta inceteaza plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuata în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele normative speciale menţionate la art. 3 alin. (2).-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. Articolul 26În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei va elabora norme metodologice în aplicarea acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. Articolul 26^1Pentru persoanele care au beneficiat până la data de 31 decembrie 2005 de drepturile prevăzute la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică prevederile prezentei ordonante de urgenta.-------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.-------------Art. 27 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 7 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007. Articolul 28 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul şi indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 125^1, 129 şi 138 din Legea nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, precum şi orice alte dispozitii contrare. Articolul 29 (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile şi tuturor categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala. (2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), fondurile necesare platii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi cheltuielile administrative se asigura din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala. (3) Pentru perioada cat o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie şi a altor drepturi acordate potrivit legii se are în vedere solda bruta lunara, respectiv salariul de baza al functionarilor publici cu statut special, actualizate. (4) Modalitatile de depunere şi de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor, în situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1). Articolul 30Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta în volumul şi în structura bugetului de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul apararii naţionale,Teodor Atanasiup. Ministrul justiţiei,Maria Cristina Manda,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 3 noiembrie 2005.Nr. 148.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 238 din 14 decembrie 1998 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 236 din 9 decembrie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 238 din 24 noiembrie 2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • LEGE nr. 320 din 6 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 27 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • LEGE nr. 203 din 16 mai 2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 192 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă
 • LEGE nr. 123 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
 • LEGE nr. 669 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 2 din 24 februarie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut (primul împrumut de ajustare programatică - PAL 1) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 29 decembrie 1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 107 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGEA nr. 41 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 220 din 24 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăţilor compensatorii pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 octombrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 39 din 17 martie 2005 privind ratificarea Protocolului nr. 14 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenţiei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 189 din 9 decembrie 1999 (*republicată*) privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni
 • LEGE nr. 555 din 15 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 218 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
 • LEGE nr. 21 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 439 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 89 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 11 septembrie 2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendata, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 359 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 22 februarie 2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 16 din 7 august 1990 privind salarizarea funcţiilor de conducere a prefecturilor şi primăriilor
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 199 din 13 noiembrie 2000 privind utilizarea eficienta a energiei
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 31 august 2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 109 din 21 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Londra la 13 iulie 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 153 din 8 septembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 27/1997 privind derularea împrumutului de euroobligaţiuni în mărci germane
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 235 din 13 iulie 2005 privind declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional
 • LEGE nr. 3 din 18 aprilie 1989 privind interzicerea creditelor din străinătate
 • LEGE nr. 154 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 234/2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021