Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.166 din 22 decembrie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 (*actualizată*)pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentata de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005(actualizată până la data de 29 mai 2013*)

----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 mai 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008; AMENDAMENTUL din 14 iulie 2010 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.117 din 10 noiembrie 2010; AMENDAMENTUL din 25 iunie 2010 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.363 din 23 decembrie 2010; AMENDAMENTUL nr. 2 din 9 septembrie 2011 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.137 din 16 noiembrie 2011; AMENDAMENTUL din 11 martie 2013 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 294 din 21 mai 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere necesitatea ratificarii de către partea română a Acordului de împrumut pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere" în prima jumătate a lunii decembrie 2005, în caz contrar incalcandu-se calendarul convenit prin minuta negocierii acestuia,ţinând seama de faptul ca timpul ramas până la vacanta parlamentara este foarte scurt şi nu permite utilizarea procedurii legislative parlamentare, se impune recurgerea la calea delegării legislative pentru ratificarea în timp util a Acordului de împrumut pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere".În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România, reprezentata de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, denumit în continuare Acord, pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere", denumit în continuare Proiect, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005. Articolul 2Implementarea Proiectului se va realiza de Unitatea de management al proiectului, denumita în continuare UMP, infiintata în cadrul Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei sub directa responsabilitate şi coordonare a ministrului. Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice va incheia cu Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei un acord de împrumut subsidiar, prin care va delega acestuia din urma întreaga responsabilitate pentru utilizarea imprumutului, efectuarea tragerilor din împrumut în numele Imprumutatului, precum şi realizarea Proiectului potrivit termenilor şi condiţiilor stipulate în Acord. Articolul 3^1Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.-----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al art. 51 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008. Articolul 4 (1) Contribuţia României la realizarea Proiectului, inclusiv impozitele şi taxele, contribuţiile angajatorului către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă serviciilor de consultanţă externă se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, din sumele prevăzute anual cu această destinaţie.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 14 aprilie 2006. (2) Plata serviciului datoriei externe aferent Acordului, respectiv rate de capital, dobanzi, comisioane şi alte costuri aferente imprumutului, se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, din sumele prevăzute anual cu aceasta destinatie. Articolul 4^1Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, prevazută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.-----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 51 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008. Articolul 5Pentru scopurile Proiectului, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin U.M.P., poate efectua plăţi în valută către rezidenţi, contractori/subcontractori români, în cadrul contractelor adjudecate pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri şi servicii, conform acordului de împrumut.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. 51 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008. Articolul 6 (1) Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, ca, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, să introducă pe parcursul implementarii Acordului amendamente la conţinutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca oblibaţiile financiare ale României faţă de Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, convenite initial între părţi. (2) Amendamentele la Acord, convenite cu Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────p. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statMinistrul comunicatiilor şitehnologiei informatiei,Zsolt NagyBucureşti, 14 decembrie 2005.Nr. 180.ACORD 08/12/2005

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 14 din 15 mai 1968 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 219 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 120 din 9 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 23 februarie 2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 21 din 21 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 272 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 259 din 14 decembrie 2010 (*republicată*) siguranţei digurilor
 • LEGE nr. 6 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 29 iunie 2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 mc
 • LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 (*republicată*) privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*)
 • LEGE nr. 150 din 22 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 2 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 64 din 18 aprilie 2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 48 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 361/1970 pentru modificarea Decretului nr. 704/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, aprobat prin Legea nr. 63/1969
 • LEGE nr. 277 din 23 iunie 2004 privind constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 31 martie 1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 181 din 10 octombrie 2019 privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 84 din 12 iulie 1996 a îmbunătăţirilor funciare
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
 • LEGE nr. 96 din 20 mai 1998 privind proclamarea Zilei drapelului naţional
 • LEGE nr. 544 din 1 octombrie 2002 privind schimbarea denumirii comunei Viişoara, judeţul Neamţ, în Alexandru cel Bun
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
 • LEGE nr. 167 din 28 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 501 din 17 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 99 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor
 • LEGE nr. 169 din 31 mai 2013 privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 28 august 2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăţilor comerciale la care Compania Naţională de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. şi Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acţionari majoritari
 • LEGE nr. 374 din 11 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • LEGE nr. 369 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 119 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021