Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 37 din 8 martie 1999 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 09 martie 1999 -
LEGE nr. 37 din 8 martie 1999bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 09 martie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj. Articolul 2 (1) Pentru anul 1999 bugetul asigurărilor sociale de stat se stabileşte, atât la venituri, cat şi la cheltuieli, în suma de 37.264,3 miliarde lei, conform anexei nr. 1. (2) Detalierea pe articole de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 este prezentată în anexa nr. 2. (3) În cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat este cuprinsă şi suma de 3 miliarde lei, necesară pentru efectuarea unor reparaţii capitale la unităţile de odihnă şi tratament balnear ale agricultorilor, aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (4) Pentru cheltuielile de investiţii de natura celor prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice se prevede suma de 26.595,0 milioane lei, din care 17.091,0 milioane lei cu finanţare din credite externe aprobate cu aceasta destinaţie. (5) În anul 1999 din bugetul asigurărilor sociale de stat se plătesc dobânzile datorate trezoreriei statului pentru sumele utilizate din trezorerie, în vederea acoperirii deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 1997 şi a deficitelor temporare înregistrate de acest buget în anul 1998. (6) Taxele poştale percepute de Compania Naţionala "Posta Română" - S.A. în anul 1999 pentru prestaţiile privind plata drepturilor de asigurări sociale de stat nu pot depăşi 0,9% din valoarea mandatelor emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu aceasta destinaţie. Articolul 3 (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1999 se stabileşte, la venituri, în suma de 5.884,0 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 6.333,0 miliarde lei, cu un deficit de 449,0 miliarde lei, conform anexei nr. 3. (2) Pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin protocolul româno-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, la cheltuieli este cuprinsă şi suma de 2,3 miliarde lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea fundaţiilor româno-germane, potrivit Convenţiei privind promovarea formării profesionale în România, încheiată la Bucureşti la 22 decembrie 1997, între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Federal al Cooperării Economice şi Dezvoltării din Republica Federala Germania. (3) Pentru cheltuielile de investiţii de natura celor prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 se prevede suma de 63.787,9 milioane lei, din care 25.341,2 milioane lei cu finanţare din credite externe aprobate cu aceasta destinaţie. Articolul 4 (1) Încasarea contribuţiilor datorate bugetelor fondurilor ce compun asigurările sociale de stat se efectuează în conformitate cu prevederile din actele normative care reglementează aceste surse financiare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (2) În anul 1999 persoanele juridice care angajează personal, indiferent de forma de proprietate, vor depune în banca, o dată cu documentaţia pentru plata salariilor şi documentele pentru plata contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, plăţile efectuandu-se simultan, sub control bancar. (3) În cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite acestor bugete şi a majorărilor de întârziere şi va dispune încasarea sumelor respective prin aplicarea dispoziţiilor legale. (4) Cheltuielile ocazionate de măsurile de executare silită a creanţelor bugetare se suporta din bugetele menţionate la alin. (3). Articolul 5 (1) În vederea trimiterii la tratament balnear şi odihnă a unor categorii de persoane, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va contracta pentru anul 1999, în funcţie de evoluţia tarifelor, un număr de până la 405.000 de locuri la tratament şi odihnă, astfel: a) 200.000 de locuri pentru pensionării asigurărilor sociale de stat; b) 35.000 de locuri pentru pensionării agricultori şi pentru persoanele asigurate în baza Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificărileulterioare; c) 25.000 de locuri care se acordă gratuit, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, şi salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv; d) 145.000 de locuri pentru salariaţii din unităţile bugetare. (2) Locurile vor fi asigurate în unităţile de tratament balnear din administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. (3) În limita locurilor prevăzute la alin. (1), biletele de odihnă şi tratament pot fi atribuite şi membrilor de familie (soţ sau sotie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi al unei instituţii de învăţământ acreditate sau autorizate temporar, potrivit legii), dacă însoţesc titularii de drept. (4) Contribuţia ce urmează a fi plătită de beneficiarii biletelor de tratament şi odihnă este egala cu: a) 70% din pensia de baza cuvenită pe luna anterioară procurării biletelor, pentru pensionării din sistemul asigurărilor sociale de stat sau pentru pensionării agricultori; b) 70% din venitul lunar asigurat, pentru asiguraţii agricultori; c) 70% din pensiile cumulate, în cazul pensionarilor care cumulează pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat cu pensia din agricultura; d) 50% din valoarea biletului la data procurării lui, pentru salariaţii bugetari; e) 50% din contribuţia titularului, în cazul soţului (sotiei), copiilor sau insotitorului invalidului de gradul I de invaliditate, în situaţia în care aceştia nu au venit propriu; f) valoarea integrală a biletului, în cazul în care contribuţia datorată de beneficiar este mai mare decât valoarea biletului sau în cazul în care soţul (sotia) titularului nu face parte din categoriile de persoane îndreptăţite la bilet. (5) Pensia de baza utilizata pentru calculul contribuţiei plătite de beneficiarii biletelor de tratament şi odihnă, potrivit prevederilor alin. (4), cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 52 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1998. (6) Diferenţa dintre valoarea biletului de tratament şi odihnă şi contribuţia beneficiarilor de bilete, în limita numărului de locuri precizate la alin. (1), se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru beneficiarii menţionaţi la lit. a)-e). (7) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii, numărul de bilete ce poate fi eliberat pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionării asigurărilor sociale de stat, iar diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori de credite. (8) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiaşi beneficiar, având prioritate persoanele cu pensii şi, respectiv, salarii mai mici. Articolul 6 (1) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament, de către unităţile de tratament balnear administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se aproba prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, până cel mult la nivelul tarifelor cu care celelalte unităţi de profil, cu condiţii de confort similare, din aceeaşi staţiune balneoclimaterica sau dintr-o zona apropiată, şi-au adjudecat la licitaţie celelalte locuri. (2) Costul procedurilor de tratament balnear pentru beneficiarii biletelor de tratament, emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat. (3) Sumele corespunzătoare costului procedurilor de tratament balnear, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 1998 şi nedecontate până la sfârşitul anului 1998 din bugetul Fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate, rămân cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998. Articolul 7 (1) În cadrul controlului parlamentar asupra activităţii Guvernului, acesta va prezenta Parlamentului, până la data de 30 septembrie 1999, o informare cu privire la realizarea prevederilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi la măsurile ce se impun în continuare pentru îmbunătăţirea protecţiei sociale a veniturilor populaţiei. (2) Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 1999, propuneri de modificare, prin legi rectificative, a prevederilor prezentei legi, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a măsurilor de protecţie socială şi a adoptării unor noi acte normative. Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 16 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ION DIACONESCU PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN Anexa 1 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anul 1999
  - mii lei -
  Ca- pitolSub- capitolTitluDenumirea indicatoruluiProp unere 1999
  Bugetul asigurărilor sociale de statIntrări de credite externeTotal
        VENITURI37.264.260.561   37.264.260.561
        I. VENITURI CURENTE33.196.209.722   33.196.209.722
        A. VENITURI FISCALE32.879.053.909   32.879.053.909
        A1. IMPOZITE DIRECTE32.879.053.909   32.879.053.909
  0904     CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE32.879.053.909   32.879.053.909
    01   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat26.546.540.000   26.546.540.000
    04   Contribuţii pentru pensia suplimentară4.731.930.000   4.731.930.000
    05   Contribuţia agricultorilor asiguraţi30.502.206   30.502.206
    06   Contribuţii agenţi economici pentru asigurări sociale agricultori1.570.081.703   1.570.081.703
        B. VENITURI NEFISCALE317.155.813   317.155.813
  2204     DIVERSE VENITURI317.155.813   317.155.813
    13   Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă167.155.813   167.155.813
    30   Încasări din alte surse150.000.000   150.000.000
        V. SUBVENŢII      
  3704     SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT4.068.050.839   4.068.050.839
    04   Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat4.068.050.839   4.068.050.839
        CHELTUIELI - TOTAL37.264.260.56923.096.00037.287.356.561
      01A. CHELTUIELI CURENTE37.252.399.2616.004.96037.258.404.221
      02CHELTUIELI DE PERSONAL24.510.024   24.510.024
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII916.656.5576.004.960922.661.517
      38TRANSFERURI36.201.232.680   36.201.232.680
      49DOBÂNZI110.000.000   110.000.000
      70B. CHELTUIELI DE CAPITAL9.504.00017.091.04026.595.040
      78C. OPERAŢIUNI FINANCIARE2.357.300   2.357.300
      84RAMBURSĂRI DE CREDITE,2.357.300   2.357.300
        PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE      
        Partea a III-a - CHELTUIELI36.765.397.680   36.765.397.680
  6004     SOCIAL-CULTURALE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII36.720.184.050   36.720.184.050
      01A. CHELTUIELI CURENTE36.720.184.050   36.720.184.050
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII564.165.000   564.165.000
      38TRANSFERURI36.156.019.050   36.156.019.050
      40Transferuri neconsolidabile36.156.019.050   36.156.019.050
        Din total cheltuieli capitol:      
    22   Pensii de asigurări sociale de stat31.076.490.180   31.076.490.180
    45   Pensii de asigurări sociale agricultori2.906.628.000   2.906.628.000
    23   Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, din cauză de boală sau accident462.144.486   462.144.486
    24   Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor242.101.222   242.101.222
    26.   Ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese şi proteze37.978.372   37.978.372
    27   Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze147.380.000   147.380.000
    28   Tratament balnear şi odihnă564.165.000   564.165.000
    29   Concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani1.250.296.790   1.250.296.790
    31   Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor greci repatriaţi33.000.000   33.000.000
  6104     ALTE CHELTUIELI SOCIALE45.213.630   45.213.630
      01A. CHELTUIELI CURENTE45.213.630   45.213.630
      38TRANSFERURI45.213.630   45.213.630
      39Transferuri consolidabile45.213.630   45.213.630
    10   Contribuţia de asigurări social de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medicale45.213.630   45.213.630
        Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI388.862.88123.096.000411.958.881
  7204     ALTE ACŢIUNI3.000.000   3.000.000
      01A. CHELTUIELI CURENTE3.000.000   3.000.000
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.000.000   3.000.000
      28Reparaţii capitale3.000.000   3.000.000
    50   Alte cheltuieli3.000.000   3.000.000
  7304     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI385.862.88123.096.000408.958.881
      01A. CHELTUIELI CURENTE374.001.5816.004.960380.006.541
      02CHELTUIELI DE PERSONAL24.510.024   24.510.024
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII349.491.5576.004.960355.496.517
      70B. CHELTUIELI DE CAPITAL9.504.00017.091.04026.595.040
      78C. OPERAŢIUNI FINANCIARE2.357.300   2.357.300
      84RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.357.300   2.357.300
        Din total cheltuieli capitol:      
    03   Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor363.175.823   363.175.823
    50   Alte cheltuieli22.687.05823.096.00045.783.058
        Partea a IX-a - PLĂŢI DE110.000.000   110.000.000
  8904     DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI PLĂŢI DE DOBÂNZI110.000.000   110.000.000
      01A. CHELTUIELI CURENTE110.000.000   110.000.000
      49DOBÂNZI110.000.000   110.000.000
    02   Dobânda datorată trezoreriei statului110.000.000   110.000.000
        EXCEDENT/DEFICIT0-23.096.000-23.096.000
Anexa 2               BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                         pe anul 1999             - detalierea pe articole de cheltuieli -
  - mii lei -
  Ca- pitolTitluAr- ticolDenumirea indicatoruluiPropunere 1999
  Bugetul asigurărilor sociale de statIntrări de credite externeTotal
        CHELTUIELI - TOTAL37.264.260.56123.096.00037.287.356.561
      01A. CHELTUIELI CURENTE37.252.399.2616.004.96037.258.404.221
      02CHELTUIELI DE PERSONAL24.510.02424.510.024  
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII916.656.5576.004.960922.661.517
      38TRANSFERURI36.201.232.680   36.201.232.680
      49DOBÂNZI110.000.000   110.000.000
      70B. CHELTUIELI DE CAPITAL9.504.00017.081.04026.595.040
      78C. OPERAŢIUNI FINANCIARE2.357.300   2.357.300
      84RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.357.300   2.357.300
  6004     ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII,36.720.184.050   36.720.184.050
        PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII      
    01   A. CHELTUIELI CURENTE36.720.184.050   36.720.184.050
    20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII564.165.000   564.165.000
    21   Drepturi cu caracter social564.165.000   564.165.000
    38   TRANSFERURI36.156.019.050   36.156.019.050
    40   Transferuri neconsolidabile36.156.019.050   36.156.019.050
    4005   Pensii de asigurări sociale de stat31.076.490.180   31.076.490.180
    4025   Pensii de asigurări sociale agricultori2.906.628.000   2.906.628.000
    4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii2.139.900.870   2.139.900.870
    4020   Alte transferuri33.000.000   33.000.000
  6104     ALTE CHELTUIELI SOCIALE45.213.630   45.213.630
    01   A. CHELTUIELI CURENTE45.213.630   45.213.630
    38   TRANSFERURI45.213.630   45.213.630
    39   Transferuri consolidabile45.213.630   45.213.630
    3917   Contribuţia persoanelor aflate în concediu medical pentru asigurările sociale de sănătate45.213.630   45.213.630
  7204     ALTE ACŢIUNI3.000.000   3.000.000
    01   A. CHELTUIELI CURENTE3.000.000   3.000.000
    20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.000.000   3.000.000
    28   Reparaţii capitale3.000.000   3.000.000
  7304     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI385.862.88123.096.000408.958.881
    01   A. CHELTUIELI CURENTE374.001.5816.004.960380.006.541
    02   CHELTUIELI DE PERSONAL24.510.024   24.510.024
    10   Cheltuieli cu salariile15.412.130   15.412.130
    11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.623.639   4.623.639
    12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj770.606   770.606
    14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate1.078.849   1.078.849
    13   Deplasări, detaşări, transferări2.624.800   2.624.800
    20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII349.491.5576.004.960355.496.517
    24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.125.000   1.125.000
    27   Reparaţii curente524.700   524.700
    3004   Transmiterea drepturilor40.750.357   340.750.357
    3007   Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale7.091.5006.004.96013.096.460
    70   B. CHELTUIELI DE CAPITAL9.504.00017.091.04026.595.040
    72   Investiţii ale instituţiilor publice9.504.00017.091.04026.595.040
    78   C. OPERAŢIUNI FINANCIARE2.357.300   2.357.300
    84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE2.357.300   2.357.300
    85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.357.300   2.357.300
    8502   Plăti de dobânzi şi comisioane2.357.300   2.357.300
  8904     PLĂTI DE DOBÂNZI110.000.000   110.000.000
    01   A. CHELTUIELI CURENTE110.000.000   110.000.000
    51   Plăti de dobânzi110.000.000   110.000.000
    5102   Dobânda datorată trezoreriei statului110.000.000   110.000.000
Anexa 3 BUGETULFondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1999
               
  - mii lei -
          Propunere 1999
       
  Ca- pitolSub- capitolTitlu/ ArticolDenumirea indicatoruluiBugetul asigurărilor sociale de statIntrări de credite externeTotal
               
    A   B123=1+2
               
        VENITURI - TOTAL5.884.028.772   5.884.028.772
        VENITURI CURENTE5.844.028.772   5.844.028.772
        A. VENITURI FISCALE5.112.660.000   5.112.660.000
        A1. IMPOZITE DIRECTE5.112.660.000   5.112.660.000
  1006     CONTRIBUŢII LA FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ5.112.660.000   5.112.660.000
    01   Contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată4.405.590.000   4.405.590.000
    02   Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi707.070.000   707.070.000 731.368.772
        B. VENITURI NEFISCALE731.368.772    
  2206     DIVERSE VENITURI731.368.772   731.368.772
    30   Încasări din alte surse731.368.772   731.368.772
  4206     ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE40.000.000   40.000.000
    06   Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii40.000.000   40.000.000
        CHELTUIELI - TOTAL6.338.020.07657.740.0006.390.760.076
      01CHELTUIELI CURENTE6.132.627.36932.398.7976.165.026.166
      02CHELTUIELI DE PERSONAL87.420.949   87.420.949
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.92.442.65132.398.797224.841.448
      38TRANSFERURI5.852.763.769   5.852.763.769
      70CHELTUIELI DE CAPITAL38.446.70725.341.20363.787.910
      79ÎMPRUMUTURI ACORDATE150.000.000   150.000.000
      84RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE11.946.000   11.946.000
        Partea a III-a - CHELTUIELI5.886.467.120   5.886.467.120
  5706     SOCIAL-CULTURALE ÎNVĂŢĂMÂNT36.048.990   36.048.990
      01CHELTUIELI CURENTE33.537.140   33.537.140
      02CHELTUIELI DE PERSONAL12.917.122   12.917.122
      10Cheltuieli cu salariile9.754.135   9.754.135
      11Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.576.241   1.576.241
      12Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj262.707   262.707 367.789
      14Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate367.789    
      13Deplasări, detaşări, transferări956.250   956.250
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII18.274.379   18.274.379
      21Drepturi cu caracter social1.272.713   1.272.713
      24Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie5.525.615   5.525.615
      25Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.902.468   8.902.468
      26Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament581.675   581.675 853.592
      27Reparaţii curente853.592    
      28Reparaţii capitale65.588   65.588
      29Cărţi şi publicaţii379.504   379.504
      30Alte cheltuieli693.225   693.225
      38TRANSFERURI2.345.639   2.345.639
      40Transferuri neconsolidabile2.345.639   2.345.639
      70CHELTUIELI DE CAPITAL2.511.851   2.511.851
      72Investiţii ale instituţiilor publice2.511.851   2.511.851
        Din total cheltuieli capitol:      
    20   Centre de calificare şi recalificare17.147.813   17.147.813
    50   Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ18.901.177   18.901.177
  6006     ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII5.850.418.130   5.850.418.130
      01CHELTUIELI CURENTE5.850.418.130   5.850.418.130
      38TRANSFERURI5.850.418.130   5.850.418.130
      40Transferuri neconsolidabile5.850.418.130   5.850.418.130
        Din total cheltuieli capitol:      
    33   Ajutor de şomaj2.094.858.581   2.094.858.581
    34   Alocaţii de sprijin765.478.049   765.478.049
    35   Ajutor de integrare profesională294.294.000   294.294.000
    36   Indemnizaţii pentru personalul agenţilor economici a căror activitate este întreruptă temporar425.250.000   425.250.000
    39   Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ282.975.000   282.975.000
    40   Plăţi compensatorii1.987.562.500   1.987.562.500
        Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI296.552.95657.740.000354.292.956
  7206     ALTE ACŢIUNI31.781.00018.710.02350.491.023
      01CHELTUIELI CURENTE31.781.00018.710.02350.491.023
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII31.781.00018.710.02350.491.023
      30Alte cheltuieli31.781.00018.710.02350.491.023
    18   Măsuri active pentru combaterea şomajului31.781.00018.710.02350.491.023
  7306     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI264.771.95639.029.978303.801.934
      01CHELTUIELI CURENTE216.891.09913.688.775230.579.874
      02CHELTUIELI DE PERSONAL74.503.827   74.503.827
      10Cheltuieli cu salariile50.176.992   50.176.992
      11Contribuţii pentru asigurări sociale de stat15.053.097   15.053.097
      12Cheltuieli pentru constituirea2.508.849   2.508.849
        Fondului pentru plata ajutorului de şomaj      
      14Contribuţii pentru constituirea3.512.389   3.512.389
        Fondului de asigurări sociale de sănătate      
      13Deplasări, detaşări, transferări3.252.500   3.252.500
      20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII142.387.27213.688.775156.076.047
      24Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie9.000.000   9.000.000
      25Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.674.1767.153.3209.827.496
      26Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.581.392   2.581.392
      27Reparaţii curente5.217.656   5.217.656
      28Reparaţii capitale6.525.000   6.525.000
      30Alte cheltuieli116.389.0496.535.454122.924.503
      70CHELTUIELI DE CAPITAL35.934.85725.341.20361.276.060
      72Investiţii ale instituţiilor publice35.934.85725.341.20361.276.060
      84RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE11.946.000   11.946.000
      85Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite11.946.000   11.946.000
        Din total cheltuieli capitol:      
    03   Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor115.808.959   115.808.959
    50   Alte cheltuieli148.962.99739.029.978187.992.975
        Partea a VIII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE150.000.000   150.000.000
  8606     ÎMPRUMUTURI150.000.000   150.000.000
      79ÎMPRUMUTURI ACORDATE150.000.000   150.000.000
    04   Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii150.000.000   150.000.000
        Partea a XII-a - EXCEDENT/DEFICIT-448.991.304-57.740.000-506.731.304
  9906     DEFICIT-448.991.304-57.740.000-506.731.304
NOTĂ:În totalul cheltuielilor este cuprins şi bugetul de cheltuieli al Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, astfel:
     
  CHELTUIELI TOTALE A.N.O.F.P., din care:269.973.769
  CHELTUIELI CURENTE231.527.062
  CHELTUIELI DE PERSONAL82.920.949
  CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII148.606.113
  CHELTUIELI DE CAPITAL38.446.707
Anexa 4 LISTA cuprinzând veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
     
  Denumirea veniturilorActele normative care reglementează veniturile
   
  I. Pentru bugetul asigurărilor sociale de stat
     
  I. VENITURI CURENTE  
  A. VENITURI FISCALE  
  A1. IMPOZITE DIRECTE  
  Contribuţii pentru asigurări sociale:  
  - contribuţii pentru asigurări sociale de statDecretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia de asigurări sociale de stat, cu modificările ulterioare; Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia de asigurări sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale.
  - contribuţii pentru pensia suplimentarăLegea nr. 3/1977privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
  - contribuţia agricultorilor asiguraţiLegea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare.
  - contribuţii agenţi economici pentru asigurări sociale agricultoriLegea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare.
  SUBVENŢII Subvenţii primite din bugetul de statLegea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, cu modificările ulterioare; Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare.
   
  II. Pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
     
  I. VENITURI CURENTE  
  A. VENITURI FISCALE  
  A1. IMPOZITE DIRECTE  
  Contribuţii la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj:  
  - contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariatăLegea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare.
  - contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţiLegea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare.
  ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE  
  Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlociiLegea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională; republicată, cu modificările ulterioare.
-----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 393 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 151 din 22 iunie 2018 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017
 • LEGE nr. 24 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 254 din 27 martie 1941 pentru trecerea proprietăţilor urbane evreesti în patrimoniul Statului şi pentru oprirea evreilor de a dobândi proprietăţi imobiliare urbane sau anumite drepturi reale asupra acestor imobile
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 256 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 22 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997
 • LEGE nr. 388 din 13 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 81 din 21 iulie 1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 28 august 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 32 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1997 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole, aprobată şi modificată prin Legea nr. 62/1997
 • LEGE nr. 4 din 24 ianuarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit parţii române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 14 februarie 2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 29 decembrie 1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 213 din 21 noiembrie 2000 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi scutirea de la plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 29 decembrie 2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 18 februarie 2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 120 din 1 aprilie 1937 pentru transformarea soselei Bechet-Poiana Mare-Calafat-Turnul Severin în sosea naţionala
 • LEGE nr. 276 din 15 mai 2002 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Lituania, semnat la Vilnius la 26 noiembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial
 • LEGE nr. 291 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii
 • LEGE nr. 374 din 5 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 438 din 25 octombrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Grădina prin reorganizarea comunei Târguşor, judeţul Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 257 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 647 din 13 august 1945 privitoare la administrarea şi lichidarea bunurilor confiscate în temeiul legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război
 • LEGE nr. 177 din 16 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Latină privind înfiinţarea unui birou al Uniunii Latine la Bucureşti şi privilegiile şi imunităţile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 14 octombrie 2005
 • LEGE nr. 212 din 10 noiembrie 2017 pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • LEGE nr. 97 din 10 iulie 1929 pentru modificarea Legii din 19 Mai 1925, privitoare la unificarea unor dispoziţiuni de procedura civilă şi comercială, pentru înlesnirea şi accelerarea judecaţilor, înaintea tribunalelor şi Curţilor de apel, precum şi pentru unificarea competentei judecătorilor
 • LEGE nr. 637 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre România şi Republica Bulgaria, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 29 februarie 2000 privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de consultanţa necesare pentru realizarea programelor PSAL şi PIBL finanţate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanţat de Uniunea Europeană, precum şi a programelor pentru continuarea acestora
 • LEGE nr. 24 din 17 decembrie 1971 Cetăţeniei române
 • LEGE nr. 109 din 27 aprilie 2006 pentru înfiinţarea comunei Bucerdea Grânoasă prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos, judeţul Alba
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 163 din 1 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru modificarea alin. 2 al art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 294 din 28 septembrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
 • LEGE nr. 108 din 3 octombrie 1992 pentru abrogarea Decretului nr. 24/1970 privind urmărirea şi judecarea unor infracţiuni, depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021