Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 33 din 25 februarie 1999 pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri în fata Curţii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 martie 1999 -
LEGE nr. 33 din 25 februarie 1999pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 martie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifica Acordul european privind persoanele participante la proceduri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN ACORD EUROPEANprivind persoanele participante la proceduri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului acord,având în vedere Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, denumita în continuare convenţie,ţinând seama de Acordul european referitor la persoanele participante la procedurile Comisiei şi Curţii Europene a Drepturilor Omului, semnat la Londra la 6 mai 1969, având în vedere Protocolul nr. 11 la convenţie, prin care se restructureaza mecanismul de control stabilit în convenţie, semnat la Strasbourg la 11 mai 1994, denumit în continuare Protocolul nr. 11 la convenţie, şi care stabileşte o noua Curte Permanenta Europeană a Drepturilor Omului, denumita în continuare Curtea, inlocuind Comisia şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului,considerând, în lumina celor mai sus menţionate, ca este oportun, pentru o mai buna îndeplinire a scopurilor convenţiei, ca persoanele care participa la proceduri în faţa Curţii sa beneficieze de anumite imunităţi şi facilităţi printr-un nou acord - Acordul european privind persoanele participante la proceduri în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, denumit în continuare acord,au convenit asupra următoarelor: Articolul 11. Persoanele cărora li se aplică prezentul acord sunt: a) toate persoanele participante la procedurile angajate de Curte fie în calitate de părţi, fie ca reprezentanţi sau consilieri ai acestora; b) martorii şi experţii chemaţi de către Curte, precum şi alte persoane invitate de preşedintele acesteia sa participe la procedura respectiva.2. Pentru scopurile acestui acord, termenul Curte desemnează comitetele, camerele, colegiul Marii Camere, Marea Camera şi judecătorii. Expresia a participa la procedura vizează, de asemenea, orice comunicare în vederea introducerii unei plângeri împotriva unui stat-parte la convenţie.3. În cazul în care, în timpul exercitării de către Comitetul Ministrilor a funcţiilor ce îi revin prin aplicarea art. 46 paragraful 2 din convenţie, o persoană vizata la paragraful 1 de mai sus este chemată sa compara în faţa acestuia sau sa îi prezinte declaraţii scrise, prevederile prezentului acord se vor aplica şi acestei persoane. Articolul 21. Persoanele vizate la art. 1 paragraful 1 din prezentul acord vor beneficia de imunitate de jurisdicţie cu privire la declaraţiile lor, orale sau scrise, făcute în faţa Curţii, precum şi cu privire la alte mijloace de proba supuse Curţii.2. Aceasta imunitate nu se aplică în cazul comunicării în afară Curţii a declaraţiilor făcute sau a mijloacelor de proba prezentate Curţii. Articolul 31. Părţile contractante vor respecta dreptul persoanelor vizate la art. 1 paragraful 1 din prezentul acord de a coresponda liber cu Curtea.2. În cazul persoanelor arestate, exercitarea acestui drept implica, în special, următoarele: a) corespondenta acestora trebuie să fie transmisă şi să le fie remisă fără întârzieri prea mari şi fără să fie modificată; b) acestor persoane nu li se va putea aplica nici un fel de măsuri disciplinare ca urmare a transmiterii, pe căile specifice, de documente Curţii; c) aceste persoane au dreptul, pe tema unei plângeri şi a oricărei proceduri ce rezultă din aceasta, sa corespondeze cu un avocat admis sa pledeze în faţa instanţelor tarii în care sunt deţinute şi sa discute cu acesta fără să poată fi ascultaţi de o altă persoană.3. În aplicarea paragrafelor precedente nu poate exista nici o ingerinta din partea unei autorităţi publice decât în măsura în care o astfel de ingerinta este prevăzută de lege şi constituie, într-o societate democratica, o măsura necesară în interesul securităţii naţionale, al cercetării şi urmăririi unei infracţiuni penale sau al protecţiei sănătăţii. Articolul 41. a) Părţile contractante se angajează sa nu împiedice persoanele vizate la art. 1 paragraful 1 din prezentul acord de a circula şi a călători liber pentru a asista la procedura în faţa Curţii şi de a se întoarce. b) Nu vor fi impuse alte restrictii asupra deplasarilor şi călătorilor acestora în afară celor care sunt prevăzute de lege ca fiind necesare într-o societate democratica, în interesul securităţii naţionale, al siguranţei publice, al menţinerii ordinii publice, pentru prevenirea infracţiunilor penale, pentru protecţia sănătăţii sau moralei, precum şi pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor altora.2. a) În ţările de tranzit sau în cele în care are loc procedura respectiva, persoanele sus-menţionate nu vor fi urmărite, deţinute sau supuse nici unei restrangeri a libertăţii lor individuale pentru fapte sau condamnări anterioare începerii călătoriei. b) Orice parte contractantă poate, în momentul semnării, ratificării, acceptării sau aprobării prezentului acord, sa declare ca prevederile acestui paragraf nu vor fi aplicate resortisantilor proprii. O asemenea declaraţie poate fi retrasă în orice moment printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.3. Părţile contractante se angajează să permită reintoarcerea acestor persoane pe teritoriul lor, atunci când şi-au început călătoria pe teritoriul respectiv.4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol vor inceta să se mai aplice în cazul în care persoana în cauza a avut posibilitatea, pe o perioadă de 15 zile consecutive de la data când prezenta sa nu mai era solicitată de către Curte, să se întoarcă în ţara de unde şi-a început călătoria.5. În cazul în care exista un conflict între obligaţiile unei părţi contractante, care rezultă din prevederile paragrafului 2 al acestui articol şi cele care rezultă dintr-o convenţie a Consiliului Europei, dintr-un tratat de extrădare sau dintr-un tratat de asistenţa judiciară în materie penală, încheiat cu alte părţi contractante, dispoziţiile paragrafului 2 al acestui articol vor prevala. Articolul 51. Imunităţile şi facilităţile sunt acordate persoanelor la care s-a făcut referire la art. 1 paragraful 1 din prezentul acord doar pentru a le putea asigura libertatea cuvantului şi independenta necesare pentru îndeplinirea funcţiilor, atribuţiilor sau a obligaţiilor ce le revin ori pentru a-şi exercită drepturile în faţa Curţii.2. a) Curtea va fi singura care poate pronunţa ridicarea parţială sau totală a imunitatii prevăzute la art. 2 paragraful 1 din prezentul acord; nu numai ca ea are acest drept, dar îi revine şi obligaţia de a ridica imunitatea în toate cazurile în care, în opinia sa, aceasta ar obstructiona activitatea justiţiei şi cu condiţia ca ridicarea imunitatii sa nu aducă prejudicii scopului definit în paragraful 1 al prezentului articol. b) Imunitatea poate fi ridicată de către Curte din oficiu sau la cererea oricărei părţi contractante sau persoane interesate. c) Deciziile de ridicare a imunitatii sau de refuz al ridicării imunitatii vor fi motivate.3. În cazul în care o parte contractantă atesta ca ridicarea imunitatii prevăzute la art. 2 paragraful 1 din prezentul acord este necesară în scopul urmăririi pentru atingeri aduse securităţii naţionale, Curtea va ridica imunitatea în limita specificată în atestarea respectiva.4. În cazul descoperirii unui fapt de natura sa exercite o influenţa decisiva şi care, în momentul deciziei de refuzare a ridicării imunitatii, nu era cunoscut de către autorul cererii, acesta din urma poate sesiza Curtea cu o noua cerere. Articolul 6Nici o dispoziţie a prezentului acord nu va fi interpretată ca o limitare sau derogare de la obligaţiile asumate de către părţile contractante în baza convenţiei sau a protocoalelor acesteia. Articolul 71. Prezentul acord este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, care îşi pot exprima consimţământul de a fi legate prin: a) semnare, fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau b) semnare, sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. Articolul 81. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de o luna de la data la care 10 state membre ale Consiliului Europei şi-au exprimat consimţământul de a fi legate prin prezentul acord conform dispoziţiilor art. 7, dacă la acea data Protocolul nr. 11 la convenţie este în vigoare sau, în caz contrar, la data intrării în vigoare a Protocolului nr. 11 la convenţie.2. În cazul statelor membre care îşi vor exprima ulterior consimţământul de a fi legate prin acord, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de o luna de la data semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare. Articolul 91. Orice stat contractant poate, în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare ori la o dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, sa extindă aplicarea prezentului acord la orice teritoriu desemnat în declaraţie şi ale cărui relaţii internaţionale le asigura sau în numele căruia este abilitat sa stipuleze.2. Prezentul acord va intra în vigoare, cu privire la orice teritoriu desemnat în declaraţia facuta în baza prevederilor paragrafului 1, în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de o luna de la data primirii declaraţiei de către secretarul general.3. Orice declaraţie facuta în baza prevederilor paragrafului 1 poate fi retrasă cu privire la orice teritoriu desemnat în aceasta, în condiţiile procedurii prevăzute pentru denunţare la art. 10 din prezentul acord.-------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 305 din 11 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 723 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 14 iulie 2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearelectrica Cernavodă 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004
 • LEGE nr. 290 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 250 din 30 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • LEGE nr. 294 din 21 decembrie 2011 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 29 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2002 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 33 din 9 iunie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 90 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 21 din 21 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 3 din 26 februarie 1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 138 din 24 iulie 2000 pentru completarea art. 20 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 iunie 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 183 din 17 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 136 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord referitor la reţinerea şi confiscarea bunurilor provenite şi a instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice*)
 • LEGE nr. 225 din 4 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007
 • LEGE nr. 136 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 (*republicată*) pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României
 • LEGE nr. 19 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 154/1976 privind schimbarea denumirii unor organe de conducere colectivă ale unităţilor socialiste de stat
 • LEGE nr. 20 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.
 • LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 232 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • LEGE nr. 73 din 1 aprilie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Damasc la 24 iunie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 231 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului
 • LEGE nr. 27 din 19 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 87 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
 • LEGE nr. 43 din 6 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora
 • LEGE nr. 586 din 29 octombrie 2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 300 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
 • LEGE nr. 53 din 7 iunie 1995 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1995 pentru ratificarea unor acorduri de împrumuturi externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 37 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • LEGE nr. 116 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 1998
 • LEGE nr. 263 din 13 iunie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Miercurea Nirajului, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 64 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 146 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021