Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 14 februarie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 9 februarie 2006pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 14 februarie 2006

  Având în vedere că din luna martie a anului 2006 Agenția Domeniilor Statului trebuie să înceapă plata rentei viagere celor care beneficiază de aceasta, conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, demararea acestui proces și definitivarea cadrului legal aplicabil sunt cele care justifică caracterul de urgență al acestei reglementări.În considerarea faptului că, potrivit Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, în urma procesului de retrocedare a terenurilor funciare rolul principal al Agenției Domeniilor Statului de administrator al terenurilor agricole proprietate de stat va fi diminuat în favoarea activității de distribuire a rentei viagere,în vederea realizării politicii statului în domeniul comasării terenurilor cu destinație agricolă, în numele statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploatații agricole optime de tip ferme familiale, ca modalitate de susținere a programului de guvernare ce are drept scop sprijinirea atragerii de fonduri necesare alinierii la standardele impuse de Uniunea Europeană,luând în considerare punerea în aplicare a legislației în domeniul fondului funciar, și anume retrocedarea terenurilor, care necesită reglementări în regim de urgență,în scopul simplificării și eficientizării structurilor de conducere ale acestei instituții,având în vedere necesitatea reglementării de urgență a cadrului legal pentru funcționarea în condiții optime a activității în cadrul Agenției Domeniilor Statului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 4 se completează cu două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:g) aplicarea prevederilor legale referitoare la renta viageră agricolă din titlul XI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;h) comasarea terenurilor cu destinație agricolă, în numele statului, din domeniul public sau privat al statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploatații agricole de tip ferme familiale. Concesionarea și arendarea către ferme familiale se vor face prin metodele prevăzute de lege și aprobate de Consiliul de administrație al Agenției Domeniilor Statului. (la 27-05-2006, Litera h) din Alineatul (1) al Articolului 4, Punctul 1., Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 199 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 mai 2006 ) 2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(2) Atribuțiile și structura organizatorică ale Agenției Domeniilor Statului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administrație format din 9 membri, dintre care un președinte. (la 27-05-2006, Alineatul (1) din Articolul 5 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 199 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 mai 2006 ) 4. După alineatul (1) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Președintele, vicepreședintele și membrii consiliului de administrație sunt numiți pe criterii de competență profesională și revocați din funcție, pentru motive întemeiate, pe baza unei analize a eficienței activității pe perioada în care și-au desfășurat activitate, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. (la 27-05-2006, Alineatul (1^1) al Articolului 5 din Punctul 4., Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 199 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 mai 2006 ) (1^2) Președintele consiliului de administrație îndeplinește funcția de președinte al Agenției Domeniilor Statului, în condițiile alin. (1^1), și exercită împreună cu vicepreședintele conducerea executivă a Agenției Domeniilor Statului. (la 27-05-2006, Alineatul (1^2) al Articolului 5 din Punctul 4., Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 199 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 mai 2006 ) 5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:(1^1) Viramentele către bugetul de stat și către datoria publică se fac conform prevederilor din bugetul aprobat pe anul în curs, cu defalcarea trimestrială.(1^2) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.(1^3) La sfârșitul exercițiului bugetar anual se va calcula diferența dintre veniturile realizate din activități pe care le desfășoară conform atribuțiilor stabilite prin acte normative și cheltuieli efective, cât și a valorii contractelor de derulare multianuală, iar diferența astfel calculată se face venit la bugetul de stat, respectiv datoria publică, până la data de 25 ianuarie a anului următor.(1^4) Prevederile alin. (1^1)-(1^3) se aplică și exercițiului bugetar al anului 2005. (la 27-05-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 199 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 mai 2006 ) 6. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Agenția Domeniilor Statului vor proceda la compensarea debitelor rezultate din contracte de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor, precum și a debitelor rezultate din exploatarea fără titlu valabil a terenurilor cu destinație agricolă aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului, datorate și neachitate la termen cu sumele cuvenite acestora cu titlu de susținere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinație în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. (la 27-05-2006, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 199 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 mai 2006 ) Articolul IIÎn conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Domeniilor Statului este scutită de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile și acțiunile în justiție care au ca obiect recuperarea sumelor datorate acesteia cu orice titlu, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii. Articolul IIIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția Domeniilor Statului va supune spre aprobare ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale regulamentul de organizare și funcționare și organigrama instituției.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 9 februarie 2006.Nr. 4.------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 226 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGE nr. 595 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
 • LEGE nr. 25 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
 • LEGE nr. 90 din 6 mai 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public
 • LEGE nr. 316 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 29 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • LEGE nr. 33 din 21 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 177 din 28 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 273 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 173 din 14 mai 2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 89 din 26 februarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 82 din 9 mai 2000 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1999 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 242 din 6 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 7 octombrie 1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 128 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii de Vest "Vasile Goldis" din Arad
 • LEGE nr. 59 din 26 decembrie 1968 privind comisiile de judecată
 • LEGE nr. 260 din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003
 • LEGE nr. 129 din 11 aprilie 2003 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 294 din 7 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) a partidelor politice*)
 • LEGE nr. 156 din 8 mai 2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
 • LEGE nr. 82 din 13 iunie 2012 (*republicată*) privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 138 din 8 iunie 2015 privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 8 din 18 februarie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 30 octombrie 2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 61 din 12 aprilie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 624 din 19 noiembrie 2002 pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluţii de către Organizaţia Maritima Internaţionala la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 şi, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenţia internaţionala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum şi a Codului internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MSC.98 (73) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 2000
 • LEGE nr. 371 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 133 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continua prin sistemul educaţional
 • LEGE nr. 20 din 8 aprilie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 161 din 3 octombrie 2000 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Turcia, semnată la Ankara la 6 iulie 1999
 • LEGE nr. 333 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 207 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Popeşti, prin reorganizarea comunei Urecheşti, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 24 mai 2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 9 septembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021