Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 (*actualizată*)privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României(actualizată până la data de 5 iunie 2006*)

----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 iunie 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 221 din 31 mai 2006.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn contextul situaţiei epidemiologice naţionale şi internaţionale a gripei aviare, se impun asigurarea imediată a echilibrului sexelor în populaţiile de fazan, asigurarea echilibrului pradă-prădător, diminuarea parţială a cauzelor care au dus la imposibilitatea gestionărilor fondurilor de vânătoare de a-şi recupera cheltuielile efectuate în fondurile de vânătoare în condiţiile în care şi-au achitat tarifele de gestionare, au efectuat populări în fondurile de vânătoare şi s-au implicat în ameliorarea condiţiilor de viaţă ale speciilor sălbatice de interes vânătoresc, în perioada în care, în conformitate cu prevederile legale, mai poate fi practicată vânătoarea, prin permiterea vânătorii în anumite condiţii, la anumite specii. Aceasta reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Acţiunile de supraveghere a păsărilor sălbatice şi domestice pe teritoriul României, prin examene clinice, anatomopatologice şi de laborator, se menţin. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să facă publice imediat apariţia unui focar de gripă aviară, restricţiile impuse de către comandamentele antiepizootice în focar, zonele de protecţie şi supraveghere sau alte zone stabilite în cadrul programelor de supraveghere profilactică şi de combatere a gripei aviare, prin orice mijloace de informare.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 221 din 31 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 2 iunie 2006. Articolul 2 (1) Ministerele reprezentate în Comandamentul antiepizootic central au obligaţia să întreprindă acţiunile specifice cu privire la măsurile de prevenire şi combatere a virusului gripei aviare. (2) Ministerul Sănătăţii are obligaţia să asigure stocurile de medicamente necesare eventualelor tratamente curative şi vaccinul necesar vaccinării antigripale umane. (3) Consiliile locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu. Articolul 2^1 (1) Primarul unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de preşedinte al comandamentului antiepizootic local, are obligaţia de a comunică fiecărui proprietar de animale, persoană fizică sau juridică, precum şi prin afişare în locuri publice măsurile impuse de comandamentul antiepizootic local şi judeţean cu privire la prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor. (2) Comunicarea către fiecare proprietar de animale se face nemijlocit, prin încheierea unui proces-verbal de luare la cunoştinţă, semnat şi de către acesta. (3) Deţinătorii de păsări sunt obligaţi: a) să declare la primării numărul de păsări existente în gospodărie; b) să menţină toate păsările în adăposturi, spaţii bine delimitate, în care să nu pătrundă dejecţiile păsărilor sălbatice, astfel încât acestea să nu vină în contact cu alte păsări existente în gospodăriile învecinate sau cu păsările sălbatice.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 221 din 31 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 2 iunie 2006. Articolul 3În scopul diminuării riscului contactului direct al omului cu sursele de infecţie ale gripei aviare: a) se interzice vânarea speciilor de păsări migratoare şi sedentare cuprinse în anexa nr. 1, pe întregul teritoriu al ţării; b) se împuterniceşte preşedintele Comandamentului antiepizootic central să emită decizii pentru interzicerea vânării speciilor de păsări sedentare prevăzute în anexa nr. 2 şi a mamiferelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în fondurile de vânătoare care se suprapun total sau parţial pe zonele de protecţie şi de supraveghere a focarelor de gripă aviară, în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", precum şi în zona lacurilor şi bălţilor cu caracter permanent din fondul cinegetic naţional. Articolul 4Zona de protecţie şi zona de supraveghere a focarelor de gripă aviară se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 5Delimitarea perimetrelor din jurul lacurilor şi bălţilor cu caracter permanent se realizează de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu gestionarii fondurilor de vânătoare. Articolul 6 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3, în scopul asigurării monitorizării stării de sănătate a populaţiei de vânat, organele sanitare veterinare stabilesc şi solicită, în scris, gestionarilor fondurilor de vânătoare recoltarea de exemplare din speciile de animale sălbatice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Autorizarea recoltării în condiţiile alin. (1) se face de către gestionarii fondurilor de vânătoare, la solicitarea organelor sanitare veterinare, recoltarea realizându-se exclusiv de personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare, în afara cotei de recoltă, după caz, şi în afara perioadei legale de vânare. Articolul 7 (1) În cazul stingerii focarelor de gripă aviară se ridică interdicţia impusă în situaţia prevăzută la art. 3 lit. b), pentru fiecare caz în parte, prin decizie a preşedintelui Comandamentului antiepizootic central. (2) După stingerea ultimului focar în care a evoluat gripa aviară, în conformitate cu prevederile alin. (1), preşedintele Comandamentului antiepizootic central emite decizie pentru ridicarea interdicţiei prevăzute la art. 3 lit. a). Articolul 8Deciziile prevăzute la art. 3 lit. b) şi la art. 7 se emit în baza hotărârilor adoptate de Comandamentul antiepizootic central. Articolul 9 (1) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 3 lit. a) constituie infracţiune de braconaj la vânătoare şi se pedepseşte conform art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(1^1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi a prevederilor art. 2^1 alin. (1) şi (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.-----------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 221 din 31 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 2 iunie 2006. (2) Nerespectarea obligaţiilor impuse prin deciziile emise de preşedintele Comandamentului antiepizootic central în temeiul art. 3 lit. b) constituie infracţiune de braconaj la vânătoare şi se pedepseşte conform art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Nerespectarea deciziilor emise de Comandamentul antiepizootic central de către preşedinţii şi membrii comandamentelor antiepizootice judeţene şi locale, respectiv nerespectarea deciziilor emise de comandamentul antiepizootic judeţean de către preşedinţii şi membrii comandamentelor antiepizootice locale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 221 din 31 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 2 iunie 2006. Articolul 9^1Toate păsările existente în afara gospodăriei se consideră că nu au stăpân, se confiscă şi se eutanasiază, fără a se acordă despăgubiri.-----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 221 din 31 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 2 iunie 2006. Articolul 10Sumele necesare asigurării derulării acţiunilor de monitorizare, prevenire şi combatere a bolii, precum şi cele necesare pentru acordarea de despăgubiri se asigură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, la solicitarea fundamentată a fiecărui minister implicat, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 11 octombrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Ion AgafiţeiMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 11. Anexa 1 A. Specii de păsări migratoarea căror vânare este interzisă pe întregul teritoriu al ţării până înmomentul stingerii focarelor de gripă aviară────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea specieiCrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Batăuşul (Philomachus pugnax)  2 Becaţina comună (Gallinago gallinago)  3 Cioara de semănătură (Corvus Frugilegus)  4 Ciocârlia (Alauda arvensis)  5 Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)  6 Eiderul (Somateria mollissima)  7 Ferestraşul mare (Mergus merganser)  8 Ferestraşul moţat (Mergus serrator)  9 Găinuşa de baltă (Gallinula chloropus) 10 Gâscă de semănătură (Anser fabalis fabalis) 11 Gâscă mică de semănătură (Anser fabalis rossicus) 12 Gâscă cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) 13 Gâscă de vară (Anser aBser mbrirostris) 14 Gâscă neagră (Branta bemicla) 15 Gârliţa mare (Anser albifrons) 16 Graurul (Sturnus sp.) 17 Lişiţa (Fulica atra) 18 Nagâţul (Vanellus vanellus) 19 Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 20 Porumbelul de scorbură (Columba oenas) 21 Prepeliţa (Coturnix coturnix) 22 Raţa mare (Anas platyrhynchos) 23 Raţa mică (Anas crecca) 24 Raţa pestriţă (Anas strepera) 25 Raţa fluierătoare (Anas penelope) 26 Raţa sulitar (Anas acuta) 27 Raţa cârâitoare (Anas querquedula) 28 Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina) 29 Raţa moţată (Aythya fuligula) 30 Raţa cu cap negru (Aylhya marila) 31 Raţa sunătoare (Bucephala clangula) 32 Raţa cu ciuf (Netta rufina) 33 Raţa de gheţuri (Clangula hyemalis) 34 Raţa lingurar (Anas clypeata) 35 Raţa catifelată (Melanitta fusca) 36 Raţa neagră (Melanitta nigra) 37 Sitarul de pădure (Scolapax rusticola) 38 Sitarul de mal (Limosa limosa) 39 Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus) 40 Sturzul cântător (Turdus philomelos) 41 Sturzul de vii (Turdus iliacus) 42 Sturzul de iarnă (Turdus pilaris) 43 Stârcul cenuşiu (Ardea cinerea) 44 Turturica (Streptopelia turtur)────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Specii de păsări sedentare a căror vânare este interzisă pe întregulteritoriu al tarii până în momentul stingerii focarelor de gripă aviară──────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea speciei Crt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Cioara grivă (Corvus corone cornix) 2 Coţofana (Pica pica) 3 Stăncuţa (Corvus monedula)──────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 2 Specii de păsări sedentare admise la vânătoare──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus) 2 Fazanul (Phasianus colchicus) 3 Gaiţa (Garrulus glandarius) 4 Guguştiucul (Streptopelia decaocto) 5 Ierunca (Tetrastes bonasia) 6 Potârnichea (Perdix perdix)────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 285 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul poluării în agricultura", semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 31 octombrie 2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 46 din 17 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 24 mai 2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 63 din 17 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 21 iunie 2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 7 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 152 din 20 mai 2005 pentru aprobarea participării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, în calitate de observator, la Asociaţia "Reţeaua Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie ale Uniunii Europene"
 • LEGE nr. 178 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 15 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice
 • LEGE nr. 33 din 27 martie 2014 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013
 • LEGE nr. 333 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană
 • LEGE nr. 106 din 3 mai 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 100 din 23 septembrie 1996 pentru aderarea României la Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.), încheiat la Geneva la 31 mai 1985
 • LEGE nr. 382 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 93 din 13 aprilie 1933 pentru organizarea cadastrului funciar şi pentru introducerea cărţilor funduare în Vechiul Regat şi Basarabia
 • LEGE nr. 149 din 15 iulie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 144 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea alin. (6) şi (7) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 350 din 27 decembrie 2018 privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 6 decembrie 2001 privind completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 bugetului de stat pe anul 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 179 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • LEGE nr. 322 din 26 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
 • LEGE nr. 46 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 28 septembrie 2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
 • LEGE nr. 169 din 14 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 15 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 49 din 27 februarie 2018 privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 247 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 41 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 644 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăţilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităţi şi majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice
 • LEGE nr. 294 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 382 din 28 decembrie 2007 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 30 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 396 din 27 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • LEGE nr. 1.032 din 17 august 1864 pentru impartirea Curtei de Casatiune
 • LEGE nr. 351 din 2 mai 1945 pentru reprimirea speculei ilicite şi a sabotajului economic*)
 • LEGE nr. 97 din 16 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate
 • LEGE nr. 509 din 29 decembrie 2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional
 • LEGE nr. 274 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021