Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006

  Având în vedere măsurile asumate, cuprinse în anexa nr. V pct. 3 "Agricultura", subpct. 2 din Protocolul privind condițiile și angajamentele referitoare la admiterea României în Uniunea Europeană, cu privire la stocurile de produse agricole admise la data aderării,întrucât timpul rămas până la elaborarea următorului raport de monitorizare nu permite promovarea și adoptarea reglementării sub formă de lege,în considerarea asigurării trasabilității pe piața cerealelor și a produselor procesate din cereale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență are ca scop îmbunătățirea organizării și funcționării pieței cerealelor prin instituirea unor măsuri de reglementare a filierei cerealelor și a produselor procesate din cereale.(2) Măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producție agricolă, depozitare, procesare și comerțul cu cereale și produse procesate din cereale și sunt obligatorii pentru toți producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii, comercianții, denumiți în continuare parteneri de pe filiera cerealelor. Articolul 2Organismele instituționale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piața cerealelor sunt:a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;b) Organizația Interprofesională «Cereale și Produse Derivate din România», denumită în continuare O.I.C.P.D.R. (la 15-11-2017, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 15 noiembrie 2017 ) c) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;d) instituții cu atribuții privind acțiuni de verificare și control, conform competențelor legale. Articolul 3(1) Producătorii agricoli de cereale trebuie să păstreze producția destinată comercializării numai în spații de depozitare autorizate în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piața internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare, al căror model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea O.I.C.P.D.R., și a facturilor emise potrivit legii, iar în cazul persoanelor fizice care nu au obligația emiterii facturilor și desfășoară activități economice potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, a documentelor de valorificare reglementate de această lege, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1). (la 15-11-2017, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 15 noiembrie 2017 ) (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de lit. b) a art. 19 din LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2014.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) vânzările de cereale prin comerțul cu amănuntul în unele zone publice, conform legii. Articolul 4Cerealele se depozitează în spații autorizate, care trebuie să asigure respectarea condițiilor de depozitare, recepția, păstrarea și livrarea acestora la indici de calitate conform contractelor, în vederea comercializării și/sau procesării pentru consumul uman, hrana animalelor și industrializare. Articolul 5(1) Autorizațiile de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București, la cererea operatorilor economici care dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare pentru produse agricole.(2) Autorizațiile de depozit se acordă fără percepere de taxe pentru spațiile de depozitare pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006.(3) Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de depozit cuprinde și prevederi referitoare la condițiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spațiile de depozitare.(4) Până la data de 30 iunie 2006, depozitarea și comercializarea cerealelor se pot face și în spațiile de depozitare care nu au obținut autorizația de depozit.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006.(5) Cantitățile de cereale depozitate sunt rezultatul achizițiilor pe baza contractelor de vânzare-cumpărare, al contractelor de prestări de servicii încheiate cu partenerii de pe filieră, precum și al producției proprii, în cazul în care operatorii economici care dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare autorizate exploatează, în condițiile legii, terenuri agricole și depozitează producția obținută în vederea comercializării și/sau procesării.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006. Articolul 6(1) În vederea asigurării trasabilității cerealelor în piață, partenerii de pe filieră au obligația furnizării de date statistice lunare de evidență a mișcării stocurilor de cereale, către Sistemul informatic al pieței pe filiera cerealelor.(2) Sistemul informatic al pieței pe filiera cerealelor se organizează în condițiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Consiliul cereale și produse procesate.(3) Partenerii de pe filieră au obligația de a asigura dotarea cu echipamente și/sau servicii electronice pentru evidența, prelucrarea și furnizarea datelor.(4) Îndeplinirea prevederilor alin. (3) constituie condiție pentru acordarea autorizației de depozit. Articolul 7(1) Procesarea cerealelor se realizează cu respectarea cerințelor pentru asigurarea protecției sănătății publice și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește alimentele și hrana pentru animale.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență toți operatorii economici cu activitate de morărit au obligația de a dota morile cu cântare pe flux atât la intrarea materiilor prime, cât și la ieșirea produselor finite.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006. Articolul 8(1) Aprovizionarea cu materie primă a operatorilor economici care desfășoară activități de procesare a cerealelor se realizează din următoarele surse:a) direct de la producătorii agricoli, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2), dacă dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare autorizate;b) din depozite autorizate sau de la ceilalți parteneri de pe filieră care dețin licențe de fabricație în domeniul procesării cerealelor;c) din producția proprie;d) din import.(2) Cantitățile procesate vor fi rezultatul materiilor prime achiziționate conform prevederilor alin. (1) și/sau ale contractelor de prestări de servicii încheiate cu terți. Articolul 9(1) Operatorii economici de pe filiera cerealelor care desfășoară activități de procesare trebuie să evidențieze cantitățile de materie primă utilizate și/sau de produse finite realizate, prin întocmirea zilnică și centralizarea lunară a rapoartelor de producție, a rapoartelor de utilități și a celorlalte documente legale.(2) Prestările de servicii din sectorul morărit se efectuează pe bază de tarif, iar cantitățile de cereale care reprezintă plata în natură a contravalorii serviciilor se evidențiază distinct în facturile fiscale, conform bonurilor de măciniș întocmite pentru fiecare beneficiar. Articolul 10Cerealele și/sau produsele procesate din cereale se comercializează pe piața internă sau la export, cu respectarea următoarelor cerințe minimale:a) să fie achiziționate de la producătorii agricoli, în sau din spații de depozitare autorizate, numai de către societățile care au ca obiect de activitate comerțul cu cereale, pe baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2);b) să fie achiziționate de la ceilalți parteneri de pe filieră, din spații de depozitare autorizate, pe baza contractelor de vânzare-cumpărare și însoțite de facturi fiscale;c) cerealele provenite din import se comercializează pe piața internă încărcate în mijloacele de transport, prin spații de depozitare autorizate sau direct la procesatori, dacă aceștia dețin în proprietate sau administrează spații autorizate de depozitare pentru produse agricole. Articolul 11(1) Pâinea și produsele de morărit și panificație se comercializează către persoane juridice, însoțite de facturi fiscale.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006.(2) Livrarea pâinii către beneficiari se efectuează de operatorii economici, cu respectarea normelor referitoare la personalizarea produselor proprii, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) În structurile de vânzare cu amănuntul se afișează obligatoriu denumirea furnizorului de pâine, denumirea produselor livrate și prețul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/kg și lei/bucată. Articolul 12(1) Prețul pe piață al cerealelor se stabilește în mod liber prin negociere între partenerii de pe filieră.(2) Convenirea prețului de referință conform prevederilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 307/2005, și utilizarea acestuia ca preț orientativ în negocierea dintre parteneri a prețului de vânzare-cumpărare nu pot avea ca efect restricționarea negocierilor pe piață.(3) În situația în care condițiile pieței o impun, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aplică mecanismul de intervenție pe piață pentru cereale, în condițiile legii.(4) Fondurile necesare aplicării mecanismului de intervenție se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Articolul 13Verificarea și controlul activității pe filiera cerealelor se realizează de persoane împuternicite de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și de alte instituții cu atribuții în domeniu, conform competențelor legale. Articolul 14(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) funcționarea capacităților de depozitare fără autorizație de depozit, cu amendă de la 7.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);b) neîndeplinirea condițiilor existente la data acordării autorizației de depozit, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON) și, după caz, cu suspendarea autorizației de depozit pe perioada necesară remedierii deficiențelor sau anularea acesteia;c) achiziționarea cerealelor de către operatorii economici, din spații de depozitare care nu dețin autorizație de depozit, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 4.000 lei (RON).e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificație, neînsoțite de documentele prevăzute de lege care să justifice proveniența licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii și a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop, dacă acesta aparține contravenientului sau dacă nu există contract legal de cărăușie.------------Litera e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 89 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 27 mai 2010, care modifică pct. 1 al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică și persoanelor juridice.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se fac de către persoane împuternicite în acest scop de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e) se fac de către Garda Financiară și personalul anume desemnat din cadrul Poliției Române.------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009. Articolul 15(1) Dispozițiile art. 14 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravenienții pot achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  București, 22 februarie 2006.Nr. 12.---------

  Noutăți

 • LEGE nr. 268 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 210 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor la societăţile comerciale pentru care Fondul Proprietăţii de Stat a dispus dizolvarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 13 octombrie 2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
 • LEGE nr. 274 din 7 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 261 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind protecţia martorilor*)
 • LEGE nr. 33 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 9, semnat la Varşovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 8 februarie 2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • LEGE nr. 67 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 230 din 29 noiembrie 2017 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016
 • LEGE nr. 597 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 144 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE din 31 iulie 1929*) pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Conturi
 • LEGE nr. 68 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 554 din 14 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 475 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public
 • LEGE nr. 243 din 23 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 16 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • LEGE nr. 163 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 90 din 29 mai 1997 pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerţ liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 247 din 30 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru "Reparaţia capitala cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I"
 • LEGE nr. 177 din 9 octombrie 1998 pentru completarea art. 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 170 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării
 • LEGE nr. 113 din 14 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 27 decembrie 2001 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 85 din 9 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, acordată producătorilor agricoli prin societăţile comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 29 septembrie 1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor *)
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 21 din 15 aprilie 1994 pentru ratificarea Acordului general de prietenie şi cooperare dintre România şi Republica Columbia, semnat la Bogota la 5 august 1993
 • LEGE nr. 131 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 3 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 134 din 4 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 31 octombrie 2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 19 octombrie 2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 140 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021