Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006

  Având în vedere măsurile asumate, cuprinse în anexa nr. V pct. 3 "Agricultura", subpct. 2 din Protocolul privind condițiile și angajamentele referitoare la admiterea României în Uniunea Europeană, cu privire la stocurile de produse agricole admise la data aderării,întrucât timpul rămas până la elaborarea următorului raport de monitorizare nu permite promovarea și adoptarea reglementării sub formă de lege,în considerarea asigurării trasabilității pe piața cerealelor și a produselor procesate din cereale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență are ca scop îmbunătățirea organizării și funcționării pieței cerealelor prin instituirea unor măsuri de reglementare a filierei cerealelor și a produselor procesate din cereale.(2) Măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producție agricolă, depozitare, procesare și comerțul cu cereale și produse procesate din cereale și sunt obligatorii pentru toți producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii, comercianții, denumiți în continuare parteneri de pe filiera cerealelor. Articolul 2Organismele instituționale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piața cerealelor sunt:a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;b) Organizația Interprofesională «Cereale și Produse Derivate din România», denumită în continuare O.I.C.P.D.R. (la 15-11-2017, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 15 noiembrie 2017 ) c) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;d) instituții cu atribuții privind acțiuni de verificare și control, conform competențelor legale. Articolul 3(1) Producătorii agricoli de cereale trebuie să păstreze producția destinată comercializării numai în spații de depozitare autorizate în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piața internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare, al căror model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea O.I.C.P.D.R., și a facturilor emise potrivit legii, iar în cazul persoanelor fizice care nu au obligația emiterii facturilor și desfășoară activități economice potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, a documentelor de valorificare reglementate de această lege, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1). (la 15-11-2017, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 15 noiembrie 2017 ) (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de lit. b) a art. 19 din LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2014.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) vânzările de cereale prin comerțul cu amănuntul în unele zone publice, conform legii. Articolul 4Cerealele se depozitează în spații autorizate, care trebuie să asigure respectarea condițiilor de depozitare, recepția, păstrarea și livrarea acestora la indici de calitate conform contractelor, în vederea comercializării și/sau procesării pentru consumul uman, hrana animalelor și industrializare. Articolul 5(1) Autorizațiile de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București, la cererea operatorilor economici care dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare pentru produse agricole.(2) Autorizațiile de depozit se acordă fără percepere de taxe pentru spațiile de depozitare pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006.(3) Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de depozit cuprinde și prevederi referitoare la condițiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spațiile de depozitare.(4) Până la data de 30 iunie 2006, depozitarea și comercializarea cerealelor se pot face și în spațiile de depozitare care nu au obținut autorizația de depozit.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006.(5) Cantitățile de cereale depozitate sunt rezultatul achizițiilor pe baza contractelor de vânzare-cumpărare, al contractelor de prestări de servicii încheiate cu partenerii de pe filieră, precum și al producției proprii, în cazul în care operatorii economici care dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare autorizate exploatează, în condițiile legii, terenuri agricole și depozitează producția obținută în vederea comercializării și/sau procesării.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006. Articolul 6(1) În vederea asigurării trasabilității cerealelor în piață, partenerii de pe filieră au obligația furnizării de date statistice lunare de evidență a mișcării stocurilor de cereale, către Sistemul informatic al pieței pe filiera cerealelor.(2) Sistemul informatic al pieței pe filiera cerealelor se organizează în condițiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Consiliul cereale și produse procesate.(3) Partenerii de pe filieră au obligația de a asigura dotarea cu echipamente și/sau servicii electronice pentru evidența, prelucrarea și furnizarea datelor.(4) Îndeplinirea prevederilor alin. (3) constituie condiție pentru acordarea autorizației de depozit. Articolul 7(1) Procesarea cerealelor se realizează cu respectarea cerințelor pentru asigurarea protecției sănătății publice și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește alimentele și hrana pentru animale.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență toți operatorii economici cu activitate de morărit au obligația de a dota morile cu cântare pe flux atât la intrarea materiilor prime, cât și la ieșirea produselor finite.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006. Articolul 8(1) Aprovizionarea cu materie primă a operatorilor economici care desfășoară activități de procesare a cerealelor se realizează din următoarele surse:a) direct de la producătorii agricoli, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2), dacă dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare autorizate;b) din depozite autorizate sau de la ceilalți parteneri de pe filieră care dețin licențe de fabricație în domeniul procesării cerealelor;c) din producția proprie;d) din import.(2) Cantitățile procesate vor fi rezultatul materiilor prime achiziționate conform prevederilor alin. (1) și/sau ale contractelor de prestări de servicii încheiate cu terți. Articolul 9(1) Operatorii economici de pe filiera cerealelor care desfășoară activități de procesare trebuie să evidențieze cantitățile de materie primă utilizate și/sau de produse finite realizate, prin întocmirea zilnică și centralizarea lunară a rapoartelor de producție, a rapoartelor de utilități și a celorlalte documente legale.(2) Prestările de servicii din sectorul morărit se efectuează pe bază de tarif, iar cantitățile de cereale care reprezintă plata în natură a contravalorii serviciilor se evidențiază distinct în facturile fiscale, conform bonurilor de măciniș întocmite pentru fiecare beneficiar. Articolul 10Cerealele și/sau produsele procesate din cereale se comercializează pe piața internă sau la export, cu respectarea următoarelor cerințe minimale:a) să fie achiziționate de la producătorii agricoli, în sau din spații de depozitare autorizate, numai de către societățile care au ca obiect de activitate comerțul cu cereale, pe baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2);b) să fie achiziționate de la ceilalți parteneri de pe filieră, din spații de depozitare autorizate, pe baza contractelor de vânzare-cumpărare și însoțite de facturi fiscale;c) cerealele provenite din import se comercializează pe piața internă încărcate în mijloacele de transport, prin spații de depozitare autorizate sau direct la procesatori, dacă aceștia dețin în proprietate sau administrează spații autorizate de depozitare pentru produse agricole. Articolul 11(1) Pâinea și produsele de morărit și panificație se comercializează către persoane juridice, însoțite de facturi fiscale.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006.(2) Livrarea pâinii către beneficiari se efectuează de operatorii economici, cu respectarea normelor referitoare la personalizarea produselor proprii, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) În structurile de vânzare cu amănuntul se afișează obligatoriu denumirea furnizorului de pâine, denumirea produselor livrate și prețul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/kg și lei/bucată. Articolul 12(1) Prețul pe piață al cerealelor se stabilește în mod liber prin negociere între partenerii de pe filieră.(2) Convenirea prețului de referință conform prevederilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 307/2005, și utilizarea acestuia ca preț orientativ în negocierea dintre parteneri a prețului de vânzare-cumpărare nu pot avea ca efect restricționarea negocierilor pe piață.(3) În situația în care condițiile pieței o impun, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aplică mecanismul de intervenție pe piață pentru cereale, în condițiile legii.(4) Fondurile necesare aplicării mecanismului de intervenție se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Articolul 13Verificarea și controlul activității pe filiera cerealelor se realizează de persoane împuternicite de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și de alte instituții cu atribuții în domeniu, conform competențelor legale. Articolul 14(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) funcționarea capacităților de depozitare fără autorizație de depozit, cu amendă de la 7.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);b) neîndeplinirea condițiilor existente la data acordării autorizației de depozit, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON) și, după caz, cu suspendarea autorizației de depozit pe perioada necesară remedierii deficiențelor sau anularea acesteia;c) achiziționarea cerealelor de către operatorii economici, din spații de depozitare care nu dețin autorizație de depozit, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 4.000 lei (RON).e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificație, neînsoțite de documentele prevăzute de lege care să justifice proveniența licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii și a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop, dacă acesta aparține contravenientului sau dacă nu există contract legal de cărăușie.------------Litera e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 89 din 21 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 27 mai 2010, care modifică pct. 1 al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică și persoanelor juridice.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se fac de către persoane împuternicite în acest scop de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e) se fac de către Garda Financiară și personalul anume desemnat din cadrul Poliției Române.------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009. Articolul 15(1) Dispozițiile art. 14 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravenienții pot achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  București, 22 februarie 2006.Nr. 12.---------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 9 octombrie 2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 68 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 309/1971 pentru modificarea Decretului nr. 24/1970 privind depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi, aprobat prin Legea nr. 9/1970
 • LEGE nr. 375 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 108 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 9 februarie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 126 din 5 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • LEGE nr. 22 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 60 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 301/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 14 octombrie 1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificaţie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern
 • LEGE nr. 197 din 4 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 60 din 22 martie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni transnaţionale, semnat la Bucureşti la 19 septembrie 2005
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 80 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 156 din 28 iulie 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională - Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 260 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 276 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 14 iulie 2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 61 din 16 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1997 privind stabilirea plafonului de îndatorare externa a României pentru anul 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 108 din 19 mai 2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 126 din 5 iulie 2019 pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 37 din 24 iunie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniile instruirii, tehnicii şi ştiinţei militare
 • LEGE nr. 202 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 august 2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
 • LEGE nr. 69 din 12 iulie 1996 pentru modificarea şi completarea articolului 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 188 din 15 iunie 2005 privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acţiuni din proprietatea privată a statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • LEGE nr. 130 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 278 din 15 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 212 din 29 decembrie 1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 104 din 16 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 123 din 4 mai 2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 43 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1996 privind modificarea listei-anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale, republicată
 • LEGE nr. 528 din 25 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum şi a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 253 din 2 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 165 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 11 aprilie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz
 • LEGE nr. 370 din 26 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020