Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 35 din 25 februarie 1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 26 februarie 1999 -
LEGE nr. 35 din 25 februarie 1999privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 26 februarie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.), în valoare de 200 milioane ECU echivalent, pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998. Articolul 2 (1) Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii, sa introducă, pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete ale derulării Acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României despre amendamentele introduse, în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României. Articolul 3Drepturile şi obligaţiile asumate de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române în cadrul Acordului de împrumut a cărui ratificare face obiectul prezentei legi vor fi preluate în integralitatea lor de către Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. Articolul 4 (1) Fondurile necesare rambursarii creditului şi plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente creditului se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor. (2) Contribuţia cu fonduri a părţii române (constând în contravaloarea taxelor şi impozitelor percepute pe teritoriul tarii - T.V.A., taxe vamale -, precum şi a altor costuri locale de aceeaşi natura, care nu se pot plati din împrumutul extern) la realizarea lucrărilor de reabilitare a caii ferate pe sectorul Bucureşti - Braşov, incluse în proiect şi cofinantate de Banca Europeană de Investiţii, se va asigura din sursele proprii ale Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ADRIAN NASTASE ACORD DE ÎMPRUMUTBANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢIIFI Nr. 1.7521ROMÂNIA - PROIECT DE MODERNIZARE A CĂILOR FERATEîntre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.)*) Notă *) Traducere.Luxemburg, 30 iunie 1998Bucureşti, 30 iunie 1998Prezentul acord este încheiat între:România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, România, reprezentat de domnul Mircea Ionut Costea, secretar de stat, denumita în continuare Împrumutatul, ca prima parte,Banca Europeană de Investiţii, având sediul central în Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată de domnul Konstantin J. Andreopoulos, consilier general adjunct, şi de domnul Walter Cernoia, director, denumita în continuare Banca, ca a doua parte, şiSocietatea Naţionala a Căilor Ferate Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, România, reprezentată de domnul Viorel Simut, preşedinte, denumita în continuare S.N.C.F.R., ca a treia parte.Având în vedere ca:1. Comunitatea Europeană şi Împrumutatul au încheiat un acord european de asociere între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi România, pe de altă parte, denumit în continuare Acord de asociere europeană;2. în cadrul Acordului de asociere europeană şi în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 97/256/CE din 14 aprilie 1997, Consiliul Guvernatorilor Băncii a autorizat în data de 9 iunie 1997 acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiţii pe teritoriul României;3. în conformitate cu Acordul-cadru, încheiat între România şi Banca Europeană de Investiţii, care guvernează activităţile Băncii Europene de Investiţii în România, semnat de Banca şi de Împrumutat în data de 4-5 iunie 1997, ratificat de către Împrumutat prin Ordonanţa Guvernului nr. 33 din 25 august 1997 şi aprobat de către Împrumutat prin Legea nr. 189 din 17 noiembrie 1997, denumit în continuare Acord-cadru, Guvernul Împrumutatului a luat cunoştinţa ca finanţarea în cadrul prezentului acord de împrumut se încadrează în sfera de aplicare a Acordului-cadru;4. Împrumutatul propune iniţierea unui proiect, denumit în continuare Proiectul, care urmează a fi realizat de S.N.C.F.R. şi care consta în: (i) mecanizarea întreţinerii caii ferate şi reabilitarea şi modernizarea unei secţiuni de 900 km magistrale de cale ferată; (îi) introducerea unui sistem informatic integrat pentru sectorul feroviar (IRIS); şi (iii) reabilitarea şi modernizarea unei secţiuni de 170 km între Bucureşti şi Braşov, după cum se specifică mai detaliat în descrierea tehnica prezentată în anexa A la prezentul acord, denumita în continuare Descrierea tehnica;5. costul total al Proiectului, asa cum a fost estimat de către Banca, este de 439 milioane ECU (ECU fiind definită în anexa B la prezentul acord), inclusiv cheltuielile neprevăzute şi dobânda pe perioada construcţiei, dar excluzând impozite şi taxe;6. costul Proiectului urmează să fie finanţat astfel:
    echivalent milioane ECU
  Împrumut B.I.R.D.105
  Fonduri nerambursabile EU-PHARE32
  Contribuţia statului102
  Împrumutul Băncii200
  TOTAL:439
7. pentru a completa finanţarea, Împrumutatul a solicitat Băncii un împrumut în suma echivalenta cu 200 milioane ECU, asa cum se menţionează la pct. 6 din preambul;8. întrucât o parte din creditul pus la dispoziţie prin prezentul acord poate fi utilizat în ECU, în sensul scopurilor prezentului acord, termenul valuta include ECU. Consiliul European a decis, la Intalnirea la nivel înalt de la Madrid din 15 şi 16 decembrie 1995, schimbarea denumirii unităţii monetare europene din ECU în euro, cu valabilitate de la începutul celei de a treia etape a realizării uniunii economice şi monetare, iar Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 a implementat anumite aspecte referitoare la introducerea monedei euro. Schimbări ulterioare pot deveni necesare ca urmare a începerii celei de a treia etape. Acest lucru este reflectat în anexa B;9. potrivit art. 3 al Acordului-cadru, Împrumutatul s-a angajat ca "dobânda şi toate celelalte plati datorate Băncii şi care apar ca urmare a activităţilor avute în vedere în prezentul acord, ca şi activele şi veniturile Băncii, legate de astfel de activităţi, vor fi scutite de impozite. Nici una dintre activităţile Băncii, desfăşurate pe teritoriul României, avute în vedere prin prezentul acord, nu va supune, prin ea însăşi, Banca sau activele acesteia impozitării";10. în conformitate cu art. 4 al Acordului-cadru, Împrumutatul s-a angajat ca, "pe întreaga perioadă a oricărei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu art. 2 al prezentului acord, România: a) va asigura: (i) ca beneficiarii să poată schimba în orice valuta convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţionala a României, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Băncii pentru împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi (îi) ca aceste sume să fie transferabile liber, imediat şi efectiv; b) va asigura: (i) ca Banca să poată schimba în orice valuta liber convertibilă, la cursul de schimb care prevalează, sumele în moneda naţionala a României, primite de Banca cu titlu de plati aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricărei alte activităţi, şi ca Banca să poată transfera liber, imediat şi efectiv, sumele astfel schimbate; sau, dacă Banca va opta astfel, (îi) ca aceasta să poată dispune liber de astfel de sume pe teritoriul României";11. Banca, fiind convinsa ca prezenta operaţiune se include în sfera sa de activitate şi este în conformitate cu scopurile Acordului-cadru şi, ţinând seama de aspectele menţionate anterior, a decis sa dea curs solicitării Împrumutatului, acordându-i, prin prezentul acord de împrumut, denumit în continuare acordul, un credit în suma echivalenta cu 200 milioane ECU (doua sute milioane ECU);12. Împrumutatul şi S.N.C.F.R. au încheiat acorduri financiare cu B.I.R.D., B.E.R.D. şi C.E. pentru "România - Proiect de modernizare a căilor ferate", inclusiv pentru investiţiile de reabilitare şi sprijin pentru un set de măsuri politice cuprinse în noua lege a căilor ferate, planul de acţiune pentru restructurare, precum şi în contractul de execuţie încheiat între S.N.C.F.R. şi Guvernul României;13. Domnul Mircea Ionut Costea, secretar de stat, este autorizat legal, potrivit condiţiilor stabilite în anexa nr. I, să semneze prezentul acord în numele Împrumutatului, iar domnul Viorel Simut, preşedinte, este autorizat legal, potrivit condiţiilor stabilite în anexa nr. II, să semneze prezentul acord în numele S.N.C.F.R.;14. referirile din prezentul acord la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate şi anexe reprezintă referiri făcute respectiv la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate şi anexe ale prezentului acord,drept care se convine, prin prezentul acord, după cum urmează: Articolul 1Trageri1.01. Suma credituluiPrin prezentul acord Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta un credit, denumit în continuare credit, în suma echivalenta cu 200.000.000 ECU (doua sute milioane ECU), care urmează să fie utilizat exclusiv pentru finanţarea parţială a costurilor Proiectului.ECU este definită în anexa B la prezentul acord şi va fi tratata, în sensul acestui acord, ca reprezentând o valuta.1.02. Proceduri de tragereA. În cazul în care Banca nu va dispune altfel, creditul va fi pus la dispoziţie S.N.C.F.R., în numele Împrumutatului, pentru tragere în transe, denumite în continuare transe sau, individual, o transa. Fiecare transa va avea o valoare echivalenta cu cel puţin 2.000.000 ECU (doua milioane ECU). Numărul transelor nu va depăşi 25.B. Tragerea fiecărei transe se va efectua în baza unei cereri scrise (cerere) din partea S.N.C.F.R., în numele Împrumutatului, potrivit condiţiilor menţionate în paragraful 1.04. Fiecare cerere: a) va specifică suma solicitată pentru tragere în cadrul transei; b) va specifică valuta în care este solicitată a fi trasa transa, fiind o valuta la care se face referire în paragraful 1.03; c) va specifică data la care se prefera a se face tragerea, înţelegandu-se ca Banca poate elibera transa în termen de maximum 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii; d) va specifică rata dobânzii aplicabile, dacă este cazul, indicată anterior de Banca; şi e) va fi însoţită de documentaţia relevanta, solicitată conform subparagrafelor 1.04 B, C şi D, după caz.Nici o cerere nu va putea fi facuta mai târziu de data de 10 iunie 2003. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 D, fiecare cerere este irevocabilă.C. Între 15 (cincisprezece) şi 10 (zece) zile înainte de data tragerii fiecărei transe, Banca va remite Împrumutatului şi S.N.C.F.R., în cazul în care cererea este conformă cu subparagraful 1.02 B şi în măsura în care justificarea pusă la dispoziţie în condiţiile subparagrafului 1.02 B lit. e) este acceptabilă Băncii, o notificare, denumita în continuare aviz de tragere, care: a) va confirma valoarea şi valuta transei, specificate în cerere; b) va specifică rata dobânzii aplicabile transei potrivit paragrafului 3.01; şi c) va specifică data tragerii transei.D. În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din cerere, Împrumutatul, într-un interval de 3 (trei) zile în care Banca este deschisă pentru tranzacţii în Luxemburg, denumite în continuare zile lucrătoare, ulterior primirii avizului de tragere, poate revoca cererea printr-o notificare către Banca şi, ca urmare, cererii şi avizului de tragere nu li se vor mai da curs. Dacă Împrumutatul nu îşi exercită acest drept, se considera ca a acceptat avizul de tragere în toţi termenii acestuia.E. Fiecare tragere va fi efectuată în contul sau conturile Împrumutatului sau ale S.N.C.F.R., după cum S.N.C.F.R., în numele Împrumutatului, va înştiinţa Banca cu nu mai puţin de 15 (cincisprezece) zile înainte de data efectuării tragerii. Numai 1 (un) singur cont poate fi nominalizat pentru fiecare valuta.1.03. Valutele trageriiSub rezerva existenţei disponibilităţilor, Banca va disponibiliza fiecare transa în valută pentru care Împrumutatul şi-a exprimat preferinta. Valutele de tragere vor fi ECU, o valuta a unuia dintre statele membre ale Băncii sau orice alta valuta tranzactionata pe scara larga pe principalele pieţe valutare.Pentru calculul sumelor ce urmează a fi trase într-o alta valuta decât ECU Banca va aplica cursul de schimb mediu, care prevalează pe piaţa valutară din Bruxelles, iar în lipsa acestuia, de pe o alta piaţa, aleasă în mod rezonabil de Banca la o dată cuprinsă în perioada de 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, după cum va decide Banca.1.04. Condiţii de tragereA. Tragerea primei transe, în conformitate cu paragraful 1.02, va fi condiţionată de îndeplinirea, în mod satisfăcător pentru Banca, a următoarelor condiţii, respectiv ca înainte de data primei cereri: a) Banca va fi primit un aviz juridic, în mod substanţial, în forma prezentată în anexa nr. III la prezentul acord sau în orice alta forma acceptabilă Băncii; b) Banca va fi primit un aviz juridic emis de consilierul juridic al S.N.C.F.R., în mod substanţial, în forma prezentată în anexa nr. IV la prezentul acord; c) toate aprobările necesare pentru controlul schimbului vor fi fost obţinute astfel încât să permită Împrumutatului sa primească tragerile în condiţiile prezentului acord, sa ramburseze împrumutul şi sa plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului acord; aceste aprobări se extind şi asupra deschiderii şi menţinerii conturilor în care Împrumutatul şi S.N.C.F.R. solicita Băncii sa disponibilizeze sumele creditului; d) Acordul de finanţare nerambursabilă EU-PHARE şi Acordul de împrumut cu B.I.R.D., în contextul finanţării parţiale respective, menţionate la pct. 6 din preambulul prezentului acord, vor fi în vigoare; e) Banca va fi primit documente care să ateste ca: (i) o unitate de management a Proiectului, adecvat încadrată cu personal, a fost constituită în mod corespunzător şi acceptabil pentru Banca; şi (îi) au fost angajate servicii de consultanţa, în condiţii acceptabile pentru Banca, în conformitate cu paragraful 6.11; f) Banca va fi primit documente justificative care să ateste ca Împrumutatul a autorizat şi împuternicit, în mod legal, S.N.C.F.R. să solicite trageri şi sa primească sume în conformitate cu prezentul acord, în numele Împrumutatului şi pentru acesta.Dacă o cerere pentru tragerea primei transe este facuta înainte de primirea de către Banca a unor dovezi satisfăcătoare pentru ea, demonstrand ca aceste condiţii vor fi fost îndeplinite, acea cerere va fi considerată ca fiind primită de Banca la acea data la care condiţiile au fost îndeplinite.B. Fiecare tragere ulterioară va fi condiţionată, în continuare, de primirea de către Banca, înainte de data cererii respective, a unor documente justificative satisfăcătoare pentru ea, care să demonstreze ca S.N.C.F.R. a cheltuit pentru componentele Proiectului din partea finanţată parţial de către Banca, asa cum se prezintă în Descrierea tehnica, o sumă cel puţin egala cu totalul (exclusiv impozitele şi taxele vamale de import) tuturor sumelor eliberate anterior de Banca, cu excepţia ultimei trageri, în valoare de 2 milioane ECU.În plus, fiecare tragere se va face cu condiţia ca Banca să fie satisfacuta ca au fost alocate sau continua să fie puse la dispoziţie S.N.C.F.R. de către Împrumutat pentru Proiect suficiente fonduri de la bugetul de stat şi din alte surse financiare, astfel încât să se asigure realizarea şi terminarea la timp a Proiectului, în conformitate cu graficul prezentat în Descrierea tehnica.C. În plus faţă de condiţiile expuse în subparagraful 1.04 B de mai sus, ultima tragere se va face cu condiţia suplimentară ca toate sumele trase anterior sa fi fost cheltuite pentru Proiect, asa cum se prevede în acel articol, sau ca Împrumutatul sa fi prezentat, prin S.N.C.F.R., documente satisfăcătoare care să demonstreze ca aceste sume vor fi cheltuite în decurs de 60 (şaizeci) de zile de la data la care tragerea a fost solicitată.D. Orice tragere care finanţează cheltuieli în avans va fi urmată, în decurs de 90 (nouăzeci) de zile, de transmiterea unor documente satisfăcătoare pentru Banca, demonstrand ca toate sumele tragerii sau tragerilor respective, după cum este cazul, au fost corect cheltuite pentru Proiect.E. Pentru calcularea echivalentului în ECU al sumelor cheltuite Banca va aplica cursul de schimb în vigoare în a 30-a zi înainte de data cererii.F. Dacă vreo parte a evidentelor furnizate de Împrumutat, prin S.N.C.F.R., nu este satisfăcătoare pentru Banca, Banca fie poate acţiona în concordanta cu prevederile ultimului paragraf al subparagrafului 1.04 A, fie poate elibera proporţional mai puţin decât suma solicitată.1.05. Anularea credituluiÎn cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra estimată la pct. 5 din preambul, Banca poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului şi S.N.C.F.R., sa anuleze porţiunea din credit corespunzătoare diferenţei.Împrumutatul poate oricând, printr-o notificare adresată Băncii, sa anuleze, integral sau parţial, orice suma netrasa din credit, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul anulează orice transa care a făcut obiectul unui aviz de tragere şi care nu a fost revocată în conformitate cu subparagraful 1.02 D, va plati un comision calculat asupra sumei anulate, la o rata fixa egala cu jumătate din rata dobânzii, aplicabilă acelei transe.Banca poate oricând, după data de 10 august 2003, printr-o notificare adresată Împrumutatului, sa anuleze orice parte din credit pentru care nu s-a efectuat nici o cerere de tragere.1.06. Anularea şi suspendarea credituluiBanca poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului, sa anuleze, integral sau parţial, partea netrasa din credit în orice moment şi cu efect imediat: a) ca urmare a apariţiei oricărui eveniment menţionat la paragraful 10.01, subparagrafele A sau B; sau b) dacă vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Băncii pe pieţele de capital naţionale sau internaţionale principale.Ca alternativa, dacă o situaţie dintre cele descrise la lit a) sau b) a survenit şi, în opinia Băncii, are caracter temporar, ea poate suspenda, integral sau parţial, printr-o notificare adresată Împrumutatului, partea netrasa din credit. Într-un astfel de caz, suspendarea va continua până când Banca va înştiinţa Împrumutatul ca Banca este din nou în măsura sa emita un aviz de tragere privind acea parte din credit. Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare prevăzute în paragraful 1.05.Totuşi Banca nu va fi indreptatita sa anuleze sau sa suspende, în temeiul motivelor arătate la lit. b), orice transa care a făcut obiectul unui aviz de tragere.Partea netrasa din credit va fi considerată anulată, dacă Banca solicita rambursarea anticipata conform art. 10.În cazul în care creditul este anulat de către Banca conform lit. a), Împrumutatul va plati un comision pentru suma anulată a oricărei transe netrase care a făcut obiectul unui aviz de tragere, la o rata anuală de 0,75% (zero virgula şaptezeci şi cinci la suta), calculat de la data cererii de tragere respective până la data anulării.Un astfel de comision se va plati în plus faţă de orice comision plătibil conform paragrafului 1.05.1.07. Valuta comisioanelorComisioanele datorate de Împrumutat Băncii conform art. 1 vor fi calculate şi plătite în ECU. Articolul 2Împrumutul2.01. Suma împrumutuluiÎmprumutul, denumit în continuare împrumut, va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate de către Banca în conformitate cu paragraful 2.04.2.02. Valuta de rambursareFiecare rambursare conform art. 4 sau, după caz, art. 10 va fi efectuată în valutele în care au fost efectuate tragerile şi în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.2.03. Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de plată Dobânda şi celelalte obligaţii de plată datorate conform art. 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi plătite proporţional în fiecare valuta în care împrumutul este rambursabil.Orice alta plata va fi facuta în valută specificată de Banca, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plata.2.04. Notificări ale BănciiDupă tragerea fiecărei transe, Banca va transmite Împrumutatului şi S.N.C.F.R. o situaţie rezumativa cuprinzând suma trasa în valută indicată în avizul de tragere, data tragerii, rata dobânzii şi graficul de rambursare a acelei transe şi pentru aceasta. Articolul 3Dobânda3.01. Rata dobânziiSoldul nerambursat al oricărei transe va fi purtător de dobânda la rata specificată în avizul de tragere respectiv, care va fi rata dobânzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valută relevanta şi acordate de Banca imprumutatilor săi în condiţii de rambursare şi de plată a dobânzii similare cu cele pentru transa în cauza.Dobânda va fi plătită semestrial la datele specificate în paragraful 5.03.3.02. Dobânda la sumele restanteFără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a prevederilor art. 10 şi, ca excepţie de la prevederile paragrafului 3.01, pentru orice suma restanta, platibila în condiţiile acestui acord, se va cumula dobânda de la data scadentei până la data plăţii efective, la o rata anuală egala cu: a) pentru o sumă datorată, în orice valuta, din orice transa, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% şi (îi) rata aplicabilă acelei transe conform paragrafului 3.01; sau b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% şi (îi) rata dobânzii percepute de Banca la data scadentei pentru împrumuturi acordate în valută respectiva pe termen de 20 de ani.Aceasta dobânda este platibila în aceeaşi valuta ca şi suma restanta asupra căreia se cumulează. Articolul 4Rambursarea4.01. Rambursarea normalăÎmprumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa C.4.02. Rambursarea anticipata voluntaraA. Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, o transa, în baza unei comunicări scrise, denumita în continuare notificare de rambursare anticipata, în care se specifică suma, denumita în continuare suma rambursarii anticipate, care urmează a fi rambursata anticipat, şi data propusă pentru rambursarea anticipata, denumita în continuare data rambursarii anticipate, care va fi o dată specificată la paragraful 5.03, fiecare denumita în continuare data de plată.Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisă Băncii cu cel puţin 1 (o) luna înainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi condiţionată de plată de către Împrumutat a unei compensaţii, dacă este cazul, datorată Băncii în conformitate cu prevederile subparagrafelor B-D.B. Suma compensatiei datorate pentru transa rambursata anticipat va fi suma diferenţei de dobânda neincasata de Banca pentru fiecare semestru încheiat la datele de plată ulterioare datei rambursarii anticipate, calculată după cum se specifică în următorul subparagraf şi ajustata în conformitate cu subparagraful C.Suma diferenţei va fi calculată ca fiind suma prin care: x) dobânda care ar fi fost platibila în timpul acelui semestru pentru partea din transa rambursata anticipat depăşeşte y) dobânda care ar fi fost astfel platibila în timpul acelui semestru, dacă ar fi fost calculată la rata de referinţa; în acest scop, rata de referinţa înseamnă rata anuală a dobânzii [diminuată cu 15 (cincisprezece) sutimi de procent] pe care Banca o stabileşte, la data primei zile a lunii anterioare datei de rambursare anticipata, ca fiind rata standard pentru un împrumut acordat de Banca în valută respectiva, având aceleaşi caracteristici financiare ca şi transa şi, în special, aceeaşi periodicitate pentru plata dobânzii, aceeaşi perioadă rămasă până la scadenta şi acelaşi tip de rambursare.C. Fiecare suma calculată în acest mod va fi ajustata la data de rambursare anticipata, prin aplicarea unei rate de discont, egala cu rata determinata conform lit. y) a subparagrafului B din prezentul paragraf.D. Banca va comunică Împrumutatului suma compensatiei datorate conform prevederilor subparagrafelor B şi C sau, după caz, lipsa compensatiei. Dacă până la ora 5,00 p.m., ora Luxemburgului, la data acestei comunicări, Împrumutatul nu confirma în scris intenţia sa de a efectua plata anticipat conform condiţiilor comunicate de Banca, notificarea de rambursare anticipata va fi fără efect.Cu excepţia cazului anterior menţionat, Împrumutatul va avea obligaţia de a efectua plata conform notificării de rambursare anticipata, împreună cu dobânda cumulată asupra sumei rambursarii anticipate, precum şi cu orice alta suma datorată conform acestui paragraf.4.03. Rambursarea anticipata obligatorieA. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat, în mod voluntar, parţial sau integral, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioadă mai mare de 5 (cinci) ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a acelei părţi din suma împrumutului nerambursat, în aceeaşi proporţie, reprezentată de sumele rambursate anticipat în suma totală nerambursata a tuturor acelor alte împrumuturi.Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 (patru) săptămâni de la primirea notificării respective conform subparagrafului 8.02 a). Orice suma cerută de Banca va fi plătită, împreună cu dobânda cumulată, la data indicată de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt împrumut.Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi considerată rambursare anticipata.B. Dacă costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificată în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului, proporţional cu diferenţa.4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4Rambursarea anticipata va fi efectuată în toate valutele împrumutului, proporţional cu sumele nerambursate respective, exceptând cazul în care Împrumutatul poate alege, în locul rambursarii anticipate conform paragrafului 4.02, rambursarea întregii sume trase şi nerambursate într-o singura valuta din orice transa. În cazul rambursarii anticipate parţiale în toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va fi aplicată printr-o reducere pro rata a fiecărei rate nerambursate de amortizat.Prevederile art. 4 se vor aplica fără a prejudicia prevederile art. 10. Articolul 5Plăţile5.01. Locul plăţiiFiecare suma platibila de către Împrumutat conform prevederilor prezentului acord va fi plătită în contul respectiv, comunicat Împrumutatului de către Banca. Banca va indica în scris contul, cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înaintea datei scadentei, stabilită pentru prima plata pe care o face Împrumutatul, şi va comunică în scris orice schimbare a contului cu nu mai puţin de 15 (cincisprezece) zile înainte de data primei plati la care se referă modificarea.Aceasta perioada de înştiinţare nu se aplică în cazul plăţilor conform art. 10.5.02. Calculul plăţilor referitoare la o fracţiune de an Orice suma datorată ca dobânda, comision sau în alt mod de către Împrumutat conform prevederilor prezentului acord şi calculată pentru orice fracţiune din an va fi calculată pe baza unui an de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi a unei luni de 30 (treizeci) de zile.5.03. Datele de platăSumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt plătibile Băncii la 10 iunie şi la 10 decembrie în fiecare an.Alte sume datorate, conform prevederilor prezentului acord, sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Banca.O suma datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care aceasta este primită de Banca. Articolul 6Angajamente speciale6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri S.N.C.F.R., în numele Împrumutatului, va folosi sumele împrumutului şi alte fonduri menţionate în planul de finanţare descris la pct. 6 din preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.6.02. Realizarea ProiectuluiS.N.C.F.R. se angajează sa realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnica şi sa-l finalizeze până la data specificată în aceasta.6.03. Costul majorat al ProiectuluiÎn cazul în care costul Proiectului depăşeşte cifra estimată prezentată la pct. 5 din preambul, Împrumutatul va obţine finanţare pentru a acoperi depăşirea costului fără a apela la Banca, astfel încât să permită S.N.C.F.R. sa finalizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnica.Planurile Împrumutatului pentru finanţarea costurilor suplimentare vor fi comunicate Băncii fără întârziere.6.04. Procedura de licitaţieS.N.C.F.R. se angajează sa achizitioneze bunuri şi servicii şi sa comande lucrări pentru Proiect, în mod adecvat şi satisfăcător pentru Banca, prin licitaţie internationala deschisă pentru reprezentanţi din toate ţările.6.05. AsigurareAtâta timp cat împrumutul este nerambursat, S.N.C.F.R. va asigura, în mod adecvat, toate lucrările şi proprietăţile care fac obiectul Proiectului, în conformitate cu practica normală pentru lucrări similare de interes public pe teritoriul României.6.06. ÎntreţinereAtâta timp cat împrumutul este nerambursat, Împrumutatul şi S.N.C.F.R. se vor asigura ca toate proprietăţile care fac parte din Proiect vor fi întreţinute, reparate, vor suferi reparaţii capitale şi vor fi innoite, după cum va fi necesar, pentru a fi păstrate în buna stare de funcţionare.6.07. Funcţionarea ProiectuluiAtâta timp cat împrumutul este nerambursat,Împrumutatul, dacă Banca nu va fi convenit altfel în scris, îşi va păstra titlul de proprietate şi posesiune asupra activelor care fac parte din Proiect sau, după caz, va înlocui şi va reînnoi aceste active, iar S.N.C.F.R., în numele Împrumutatului, va menţine Proiectul în permanenta funcţionare, în conformitate cu scopul sau iniţial.Banca poate să nu îşi dea acordul numai dacă acţiunea propusă ar prejudicia interesele Băncii ca împrumutător faţă de Împrumutat sau ar face ca Proiectul sa devină neeligibil pentru finanţare din partea Băncii.6.08. Alocarea resurselor bugetareÎmprumutatul se angajează sa aloce anual S.N.C.F.R. suficiente fonduri de la bugetul de stat, pentru a asigura:(i) întreţinerea adecvată a reţelei feroviare naţionale;(ii) contribuţia statului la finanţarea Proiectului; şi(iii) terminarea la timp a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnica.6.09. Audit anualÎmprumutatul şi S.N.C.F.R. se angajează să deţină conturi, buget şi situaţii financiare ale S.N.C.F.R., auditate anual în conformitate cu standardele contabile internaţionale (S.C.I.).6.10. Angajamente financiareÎmprumutatul asigura ca S.N.C.F.R. va promova o politica tarifara adecvată, în scopul de a-şi întări capabilitatea şi de a-şi acoperi cheltuielile de exploatare.În plus, S.N.C.F.R. se angajează să fie de acord cu restructurarea companiei şi cu obiectivele financiare stabilite pentru a realiza aceasta restructurare şi cu obiectivele care sunt prevăzute în "România - Proiectul de reabilitarea a căilor ferate", menţionate la pct. 12 din preambul.6.11. Servicii de consultanţa şi expertiza specialăS.N.C.F.R. se angajează sa folosească consultanţi internationali, a căror calificare, experienta şi termeni de referinţa vor fi satisfacatori pentru Banca, pentru proiectarea şi supravegherea lucrărilor în conformitate cu Descrierea tehnica. Consultanţii:(i) vor verifica viabilitatea tehnica a lucrărilor de reabilitare propuse;(ii) vor asigura calitatea lor corespunzătoare; şi(iii) vor superviza implementarea şi realizarea acestora, conform graficului de execuţie.S.N.C.F.R. se angajează sa utilizeze consultanţa de specialitate acceptabilă pentru Banca pentru a permite S.N.C.F.R. sa rezolve dificultăţile geotehnice apărute în timpul lucrărilor la liniile de cale ferată avute în vedere în cadrul Proiectului. Articolul 7Garanţie7.01. GaranţieDacă Împrumutatul va acorda unei terţe părţi o garanţie pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinta sau prioritate cu privire la acestea, acesta va informa Banca despre acest lucru şi dacă Banca va solicita, Împrumutatul va furniza acesteia o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului acord sau va acorda Băncii o preferinta sau o prioritate echivalenta. Împrumutatul confirma faptul ca în prezent nu exista nici o asemenea garanţie, preferinta sau prioritate. Articolul 8Informaţii şi vizite8.01. Informaţii privind ProiectulS.N.C.F.R: a) va transmite Băncii, în limba engleza sau în traducere în limba engleza, aprobate de consultanţii internationali menţionaţi la paragraful 6.11:(i) până la 31 martie 1999 şi, ulterior, la sfârşitul fiecărui trimestru, până la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea acestuia;(ii) la 6 (şase) luni de la încheierea Proiectului, un raport privind încheierea acestuia; şi(iii) periodic, orice alt asemenea document sau informaţie privind finanţarea, implementarea şi exploatarea Proiectului, după cum Banca poate solicita în mod rezonabil; b) va supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare de natura materială în planurile generale, planul de finanţare, graficul de execuţie sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legătură cu aspectele făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea prezentului acord; c) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Împrumutatului şi S.N.C.F.R., care poate prejudicia substanţial sau afecta material condiţiile executării sau funcţionarii Proiectului.8.02. Informaţii privind ÎmprumutatulÎmprumutatul trebuie să informeze imediat Banca: a) despre orice hotărâre luată de el din orice motiv, despre orice situaţie care îl obliga sau despre orice cerere care i s-a făcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru o perioadă mai mare de 5 (cinci) ani; b) despre orice intenţie de a furniza către o terta parte orice garanţii la care se face referire la paragraful 7.01; sau c) în general, despre orice situaţie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligaţii a Împrumutatului care decurge din prezentul acord.8.03. Informaţii privind S.N.C.F.R.S.N.C.F.R.: a) va furniza Băncii, în fiecare an, în termen de o luna de la publicarea lor, raportul anual, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi ale S.N.C.F.R. şi, respectiv, raportul auditorilor efectuat în concordanta cu standardele internaţionale de contabilitate; şi, b) va informa Banca:(i) imediat, în legătură cu orice modificare adusă documentelor sale de baza şi cu orice schimbare survenită în statutul sau legal şi în împuternicirile sale; sau(ii) în general, cu privire la orice situaţie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricărei obligaţii a S.N.C.F.R. prevăzute în cadrul prezentului acord.8.04. ViziteÎmprumutatul şi S.N.C.F.R. vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a Comunităţii Europene, sa viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrările incluse în Proiect şi să facă acele verificări pe care le doresc şi le va acorda sau se va asigura ca li se acordă toată asistenţa necesară în acest scop. Articolul 9Speze şi cheltuieli9.01. Impozite, taxe şi comisioaneÎmprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementarii prezentului acord sau oricărui document legat de acesta şi aferent acordării oricărei garanţii pentru împrumut.Împrumutatul va plati integral capitalul, dobânda, comisioanele şi alte sume datorate în baza prezentului acord, brut, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice astfel de deducere, acesta sa majoreze suma de plată către Banca astfel încât, după deducere, suma neta primită de Banca să fie echivalenta cu suma datorată.9.02. Alte spezeÎmprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate Băncii de semnarea sau de implementarea prezentului acord sau a oricăror documente legate de acesta şi de acordarea oricărei garanţii pentru împrumut. Articolul 10Rambursarea anticipata datorată unui caz de culpa10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipataÎmprumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia imediat, pe baza cererii făcute în acest sens de Banca:A. imediat: a) dacă vreo informaţie sau document remis Băncii de către sau în numele Împrumutatului sau al S.N.C.F.R., în legătură cu negocierea prezentului acord sau în timpul cat acesta este în vigoare, se dovedeşte a fi fost incorect în orice privinta de natura materială la momentul când au fost făcute; b) dacă Împrumutatul nu rambursează la data scadentei orice parte din împrumut, din dobânda la acesta sau nu efectuează orice alta plata către Banca, după cum se prevede în prezentul acord; c) dacă, urmare oricărei culpe în legătură cu acesta, Împrumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 (cinci) ani; d) dacă survine un eveniment sau o situaţie care este posibil sa pericliteze îndeplinirea obligaţiilor de plată care decurg din împrumut sau sa afecteze negativ orice garanţie acordată pentru acesta; e) dacă Împrumutatul nu îşi îndeplineşte vreo obligaţie care decurge din oricare alt împrumut care i-a fost acordat din resursele Băncii sau ale Comunităţii Europene; f) dacă vreo obligaţie asumată de Împrumutat, la care se face referire la pct. 9 sau 10 din preambul, încetează a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui Împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Comunităţii Europene; sau g) dacă dreptul Împrumutatului sau al S.N.C.F.R. de a utiliza sumele împrumutului B.I.R.D. va fi fost suspendat, anulat sau reziliat în întregime sau parţial, în conformitate cu prevederile lor, sau dacă împrumutul B.I.R.D. va fi devenit rambursabil;B. la expirarea unei perioade rezonabile specificate de Banca într-o comunicare către Împrumutat, fără ca problema să fie remediata în mod satisfăcător pentru Banca: a) dacă Împrumutatul sau S.N.C.F.R. nu îndeplineşte o obligaţie care rezultă din prezentul acord, alta decât cea menţionată în subparagraful 10.01 A. lit. b); sau b) dacă vreun fapt esenţial prevăzut în preambul se modifica substanţial sau se dovedeşte a fi eronat şi dacă modificarea sau eroarea fie prejudiciază interesele Băncii ca împrumutător al Împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului.10.02. Alte drepturi legaleParagraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea împrumutului.10.03. DauneÎn cazul solicitării conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plati Băncii o sumă calculată la data la care s-a făcut solicitarea, oricare dintre ele este mai mare: a) totalul calculat conform prevederilor subparagrafelor 4.02 B şi C asupra sumei care a devenit scadenta, datorată şi platibila, şi având efect începând cu data de plată specificată în notificarea Băncii privind cererea; şi b) o sumă calculată la o rata anuală de 0,25% (zero virgula douăzeci şi cinci procente) de la data solicitării până la data la care fiecare rata de rambursare a sumei solicitate ar fi trebuit restituită în absenta solicitării.10.04. NederogareNici o nerespectare sau întârziere din partea Băncii, în exercitarea oricăruia dintre drepturile sale, conform acestui articol 10, nu va fi considerată ca o renunţare la un astfel de drept.10.05. Utilizarea sumelor primiteSumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform acestui articol 10, vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata daunelor, comisioanelor şi a dobânzii, în aceasta ordine, şi, în al doilea rând, pentru reducerea ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentei. Articolul 11Legea şi jurisdicţia11.01. LegeaPrezentul acord şi întocmirea, interpretarea şi valabilitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.Locul încheierii prezentului acord este sediul central al Băncii.11.02. JurisdicţiaToate litigiile privind prezentul acord vor fi prezentate Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene.Părţile la prezentul acord renunţa, prin prezentul, la orice imunitate sau drept de a obiecta faţă de jurisdicţia acelei Curţi.O decizie a Curţii, emisă conform acestui paragraf 11.02, va fi definitivă şi obligatorie asupra părţilor, fără restrictie sau rezerva.11.03. Dovada sumelor datorateÎn orice acţiune juridică ce decurge din prezentul acord, certificarea de către Banca a oricărei sume datorate acesteia potrivit prezentului acord va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume. Articolul 12Clauze finale12.01. NotificăriNotificările şi alte comunicări transmise în legătură cu prezentul acord de către o parte la acesta celeilalte părţi vor fi trimise la adresele menţionate mai jos sau la orice alta adresa care îi va fi fost în prealabil comunicată primei părţi, în scris, ca o noua adresa în acest scop, cu excepţia notificărilor către Împrumutat în legătură cu litigii în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2) de mai jos:
    Pentru Bancă:    100 Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg-Kirchberg;
    Pentru Împrumutat:1) Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO-70060, Bucureşti România;
      2) Misiunea României la Comunitatea Europeană 107, rue Gabrielle B-1180 Bruxelles;
    Pentru S.N.C.F.R.:1) Bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 RO-77113, Bucureşti România;
      2) Misiunea României la Comunitatea Europeană 107, rue Gabrielle B-1180 Bruxelles.
12.02. Forma notificăriiNotificările şi alte comunicări pentru care sunt menţionate în prezentul acord perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, telegrama, telex sau prin alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.12.03. Preambul şi anexePreambulul şi următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul acord:
    -Anexa ADescrierea tehnică
    -Anexa BDefiniţia ECU
    -Anexa CGraficul de amortizare
Următoarele documente sunt ataşate la prezentul acord:
    -Anexa IÎmputernicirea semnării pentru Împrumutat
    -Anexa IIHotărârea consiliului de administraţie şi împuternicirea semnării pentru S.N.C.F.R.
    -Anexa IIIModel de aviz juridic (Împrumutat)
    -Anexa IVModel de aviz juridic (S.N.C.F.R.).
Ca urmare, părţile prezente au convenit ca prezentul acord să fie semnat în patru exemplare originale în limba engleza.Prezentul acord de împrumut a fost parafat în numele Împrumutatului de dna Valentina Siclovan, director general adjunct în Ministerul Finanţelor, în numele Băncii de dl Eric Gallstad, consilier, şi în numele S.N.C.F.R. de dl Vasile Olievschi, vicepreşedinte.Semnat pentru şi în numele României,Mircea Ionut CosteaSemnat pentru şi în numele Băncii Europenede Investiţii,K.J. AndreopoulosW. CernoiaSemnat pentru şi în numeleSocietăţii Naţionale a Căilor FerateRomâne,Viorel SimutLuxemburg, 30 iunie 1998.Bucureşti, 30 iunie 1998.
Anexa AROMÂNIA - PROIECT DE MODERNIZARE A CĂILOR FERATE DESCRIEREA TEHNICADefinirea ProiectuluiÎn cadrul Proiectului se vor reabilita circa 900 km de cale ferată care a suferit distrugeri datorită lipsei de întreţinere pe o perioadă de mai mulţi ani şi a lipsei de resurse financiare.Proiectul va moderniza, de asemenea, linia de cale ferată pe secţiunea dintre Bucureşti şi Braşov, care este o linie de cale ferată naţionala importanţa între capitala României şi principalele centre industriale din nordul tarii. Aceasta linie dubla de cale ferată aparţine coridorului de transport feroviar paneuropean nr. 4.Proiectul cuprinde următoarele componente:1. Reabilitarea a 900 km de cale ferată şi crearea unui sistem informatic integrat pentru calea ferată* Mecanizarea întreţinerii caii ferate şi reînnoirea traverselor şi a sinelor, modernizarea prinderilor şi a macazurilor pe 14 secţiuni principale, totalizand 900 km din reţeaua căilor ferate din România.* Crearea unui sistem informatic integrat pentru calea ferată (IRIS) şi modernizarea reţelei de comunicaţii aferente.2. Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti - Braşov (170 km)
    Cantităţi estimate
    Lucrări de terasamente (lărgirea platformelor, corectarea pungilor de balast, rectificarea nivelurilor şi corectarea curbelor)50 km
    Întărirea terasamentelor cu stâlpi şi ziduri de sprijin13 km
    Lucrări de protecţie a râurilor (ziduri de întărire, gabioane, pereţi de piatră şi lucrări de drenaj)10 km
    Reabilitarea şi înlocuirea a 11 poduri400 m
    Reabilitarea şi înlocuirea a 21 de podeţe tubulare230 m
    Îmbunătăţirea scurgerii apelor şi repararea a 4 tunele1.200 m
    Lucrări de înlocuire a şinei de cale ferată65 km
    Şină nouă UIC 6055 km
    Macazuri UIC 60 şi UIC 49106 unităţi
    Instalaţii de centralizare electrodinamică6 staţii
    Sistem de bloc automat de linie270 km
    Semnalizări treceri la nivel cale ferată/drum8 treceri la nivel
    Semibariere pentru treceri la nivel cale ferată/drum9 treceri la nivel
    Reabilitarea şi modernizarea echipamentului de telecomunicaţii21 staţii
    Cablu de telecomunicaţii50 km
    Lucrări pentru catenară350 km
    Alimentare cu energie electrică (substaţii, posturi de secţionare şi subsecţionare)14 unităţi
    Lucrări de protecţie400 km
    Clădiri pentru echipamente de alimentare cu energie electrică15 unităţi
    Platforme de lucru20.000 m2
O dată cu terminarea lucrărilor de modernizare pe secţiunea Bucureşti - Braşov, viteza maxima va fi de 160 km/h pentru trenurile de călători, respectiv 120 km/h pentru trenurile de marfa.Data estimată pentru încheierea lucrărilor la întregul Proiect este luna iunie 2003 şi finanţarea Băncii va fi disponibilă pentru modernizarea liniei Bucureşti - Braşov.
Anexa BECUECU este aceeaşi cu ECU care este folosită ca unitate de cont a Comunităţii Europene şi care este în prezent compusa din anumite sume ale valutelor din 12 dintre statele membre ale Comunităţii Europene prezentate mai jos.Conform Regulamentului Consiliului (C.E.) nr. 3.320/94 din 22 decembrie 1994, compozitia cosului ECU este după cum urmează:
    -marca germană:0,6242
    -lira sterlină:0,08784
    -francul francez:1,332
    -lira italiană:151,8
    -guldenul olandez:0,2198
    -francul belgian:3,301
    -francul luxemburghez:0,130
    -coroana daneză:0,1976
    -lira irlandeză:0,008552
    -drahma grecească:1,440
    -peseta spaniolă:6,885
    -escudo portughez:1,393
Modificări privind ECU pot fi făcute de către Comunitatea Europeană, caz în care referirile la ECU vor fi citite corespunzător acestora (a se vedea Informaţii).Dacă Banca va considera ca ECU (a se vedea Plata în euro şi Informaţii, prezentate în continuare) a încetat sa mai fie utilizata ca unitate de cont a Comunităţii Europene şi ca unica moneda a Uniunii Europene, Banca va comunică Împrumutatului acest lucru. De la data unei astfel de comunicări ECU va fi înlocuită de valutele din care a fost compusa - sau de contravaloarea lor în una sau mai multe din aceste valute - începând cu data celei mai recente utilizări a sa ca unitate de cont a Comunităţii Europene.Plata în euroDe la data înlocuirii ECU cu euro toate plăţile datorate în ECU în conformitate cu prezentul acord vor fi efectuate în euro la rata de 1 euro pentru 1 ECU. Înlocuirea ECU cu euro nu va conduce la plata în valutele componente la care s-a făcut referire în paragraful precedent.InformaţiiArticolul 109 G din Tratatul C.E., asa cum a fost introdus prin Tratatul privind Uniunea Europeană, prevede că structura valutară a cosului ECU nu va fi schimbată. De la începutul etapei a treia a uniunii economice şi monetare europene valoarea ECU faţă de valutele statelor membre participante la etapa a treia va fi irevocabil fixată şi ECU va deveni o moneda de sine stătătoare.Consiliul Europei a decis la Intalnirea la nivel înalt de la Madrid din decembrie 1995 ca denumirea acestei noi valute va fi euro. În consecinţa, referirile la ECU se vor aplica valutei euro. În cazul contractelor exprimate prin referire la cosul oficial ECU al Comunităţii Europene, în conformitate cu Tratatul, asa cum a fost confirmat de Consiliul Europei la Intalnirea la nivel înalt de la Madrid din decembrie 1995, înlocuirea ECU cu euro se va face la rata de 1 la 1.
Anexa CROMÂNIA - PROIECTUL DE MODERNIZARE A CĂILOR FERATE                GRAFIC DE AMORTIZARE
  Nr. crt.Data ratei scadenteSume de rambursat exprimate ca procent din împrumut, aşa cum este definit în art. 2.01
  1.10 decembrie 20033,33%
  2.10 iunie 20043,33%
  3.10 decembrie 20043,33%
  4.10 iunie 20053,33%
  5.10 decembrie 20053,33%
  6.10 iunie 20063,33%
  7.10 decembrie 20063,33%
  8.10 iunie 20073,33%
  9.10 decembrie 20073,33%
  10.10 iunie 20083,33%
  11.10 decembrie 20083,33%
  12.10 iunie 20093,33%
  13.10 decembrie 20093,33%
  14.10 iunie 20103,33%
  15.10 decembrie 20103,33%
  16.10 iunie 20113,33%
  17.10 decembrie 20113,33%
  18.10 iunie 20123,33%
  19.10 decembrie 20123,33%
  20.10 iunie 20133,33%
  21.10 decembrie 20133,33%
  22.10 iunie 20143,33%
  23.10 decembrie 20143,33%
  24.10 iunie 20153,33%
  25.10 decembrie 20153,33%
  26.10 iunie 20163,33%
  27.10 decembrie 20163,33%
  28.10 iunie 20173,33%
  29.10 decembrie 20173,33%
  30.10 iunie 20183,43%
Anexa 1ÎMPUTERNICIREA SEMNĂRII PENTRU ÎMPRUMUTATROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR EXTERNEPrin prezenta se atesta ca Preşedintele României a acordat depline puteri domnului Mircea Ionut Costea, secretar de stat în Ministerul Finanţelor, pentru a semna Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) privind Proiectul de modernizare a căilor ferate.Ministrul afacerilor externe,Andrei PlesuBucureşti, 29 iunie 1998.Nr. 195. Anexa 2ÎMPUTERNICIREA SEMNĂRII PENTRU S.N.C.F.R.SOCIETATEA NAŢIONALA A CĂILOR FERATE ROMÂNE (S.N.C.F.R.)ÎMPUTERNICIRE DE SEMNAREUrmare Deciziei nr. 10 din 29 iunie 1998 a Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române (anexată), domnul Viorel Simut, preşedinte al S.N.C.F.R., este împuternicit să semneze în numele S.N.C.F.R. Acordul de împrumut dintre România, prin Ministerul Finanţelor, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române privind Proiectul de modernizare a căilor ferate (200 milioane ECU).Viorel Simut,Preşedintele S.N.C.F.R.Consilier juridic al S.N.C.F.R.,Gheorghe Scurtu,director general adjunctDirecţia juridică a S.N.C.F.R.SOCIETATEA NAŢIONALA A CĂILOR FERATE ROMÂNE (S.N.C.F.R.)Consiliul de administraţieHOTĂRÂREA Nr. 10din 29 iunie 1998Consiliul de administraţie al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.), legal constituit, la şedinţa din 29 iunie 1998, analizând documentele înaintate,în baza Hotărârii Guvernului nr. 235/1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 570/1991, şi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 129/1998 privind numirea consiliului de administraţie, în temeiul art. 2 (37) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie,Decide:- semnarea în numele S.N.C.F.R. a Acordului de împrumut dintre România, prin Ministerul Finanţelor, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru Proiectul de modernizare a căilor ferate (200 milioane ECU);- împuternicirea dlui Viorel Simut, preşedinte al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, pentru semnarea Acordului de împrumut în numele S.N.C.F.R.Preşedintele consiliuluide administraţie,Viorel Simut Anexa 3           Model de aviz juridic (Împrumutat)  Banca Europeană de Investiţii  100, Bd. Konrad Adenauer  L-2950 Luxembourg-KirchbergÎn atenţia Direcţiei juridice                                                        .............. 1998    Ref.: Acordul de împrumut "România - Proiectul de modernizare a căilor ferate"    Stimati domni,    Dau acest aviz juridic în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.04 A a) din Acordul de împrumut (Acordul de împrumut) pentru "România - Proiectul de modernizare a căilor ferate", în suma echivalenta cu 200 milioane ECU, încheiat la 30 iunie 1998 între România (Împrumutat), Banca Europeană de Investiţii (Banca) şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.). Toţi termenii utilizaţi în cele ce urmează şi care nu sunt definiţi altfel vor avea aceeaşi semnificaţie din Acordul de împrumut.    Am examinat un original al Acordului de împrumut şi acele legi, documente şi alte probleme pe care le-am considerat necesare sau adecvate pentru a emite acest aviz.    1. Având în vedere cele de mai sus, consider ca:    a) în conformitate cu ..............., ................ este organul competent pentru a autoriza Împrumutatul sa încheie Acordul de împrumut;    b) semnarea Acordului de împrumut de către ................... a fost în mod legal autorizata de .........................; şi    c) Acordul de împrumut a fost în mod legal semnat şi remis în numele Împrumutatului de ........................ în conformitate cu împuternicirea acordată acestuia de către ....................... .    2. În România nu exista nici o prevedere legală ca pentru ratificarea Acordului de împrumut să fie necesară înregistrarea acestuia la vreo instanţa de judecată sau la vreo autoritate pentru a-i asigura legalitatea, validitatea sau intrarea în vigoare.    3. Alegerea legii franceze ca lege care guvernează Acordul de împrumut este valida şi aplicabilă.    4. În conformitate cu paragraful 11.02 din Acordul de împrumut, Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene va avea jurisdicţie pentru orice reclamaţie sau litigiu între Împrumutat şi Banca şi orice hotărâre a acestei instanţe referitoare la Acordul de împrumut poate fi aplicată în România. Derogarea de la imunitate menţionată la paragraful 11.02 din Acordul de împrumut este un angajament valid în mod legal şi obligatoriu pentru Împrumutat.    5. Nici un impozit, nici o taxa sau alte speze incluzând, fără a se limita la, orice taxa de înregistrare, transfer, taxa de timbru sau altele similare, impuse de Împrumutat sau de orice subdiviziune politica sau autoritate fiscală a acestuia, nu vor fi plătibile în legătură cu semnarea şi remiterea Acordului de împrumut, nici în legătură cu orice plata care urmează să fie facuta de Împrumutat către Banca în conformitate cu Acordul de împrumut.    6. Toate acordurile privind controlul schimbului de documente care pot fi necesare pentru a primi sume trase din împrumut pentru a le rambursa şi pentru a plati dobânda şi toate celelalte sume datorate în cadrul Acordului de împrumut sunt în vigoare.    În baza celor de mai sus, consider ca toate cerinţele specificate în legile, regulamentele şi hotărârile în mod legal obligatorii, aplicate în România în prezent şi/sau care guvernează Acordul de împrumut în legătură cu legile româneşti, au fost respectate şi ca Acordul de împrumut constituie obligaţia Împrumutatului aplicabilă acestuia în conformitate cu termenii săi.                Cu stima,     .............................................     (consilier juridic din partea Împrumutatului) Anexa 4          Model de aviz juridic (S.N.C.F.R.)  Banca Europeană de Investiţii  100, Bd. Konrad Adenauer  L-2950 Luxembourg-Kirchberg  În atenţia Direcţiei juridice                                                         .............. 1998    Ref.: Acordul de împrumut privind "România - Proiectul de modernizare a căilor ferate"    Stimati domni,    Dau acest aviz juridic în conformitate cu subparagraful 1.04 A b) din Acordul de împrumut (Acordul de împrumut) pentru "România - Proiectul de modernizare a căilor ferate", în suma echivalenta cu 200 milioane ECU, încheiat la 30 iunie 1998 între România (Împrumutat), Banca Europeană de Investiţii (Banca) şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.). Toţi termenii utilizaţi în cele ce urmează şi care nu sunt definiţi altfel vor avea aceeaşi semnificaţie din Acordul de împrumut.    Am examinat un original al Acordului de împrumut şi acele legi, documente şi alte probleme, după cum am considerat necesar şi adecvat pentru scopul emiterii acestui aviz.    1. Având în vedere cele de mai sus, consider ca:    a) Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) este regia autonomă cu capital integral de stat, responsabilă pentru organizarea şi funcţionarea transportului public pe calea ferată în România;    b) în conformitate cu ........., ........... este organul competent pentru a autoriza S.N.C.F.R. sa încheie Acordul de împrumut;    c) semnarea Acordului de împrumut de către .................... a fost în mod legal autorizata de către .............................; şi    (d) Acordul de împrumut a fost în mod legal semnat şi remis în numele S.N.C.F.R. de către ........................, în baza împuternicirii acordate acestuia de către ..................... .    2. Alegerea legii franceze ca lege care guvernează Acordul de împrumut este valida şi aplicabilă.    3. În conformitate cu paragraful 11.02 din Acordul de împrumut, Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene va avea jurisdicţie pentru orice reclamaţie sau litigiu dintre S.N.C.F.R. şi Banca şi orice decizie a acestei instanţe în legătură cu Acordul de împrumut poate fi aplicată în România. Derogarea de la imunitate menţionată la paragraful 11.02 din Acordul de împrumut este un angajament legal obligatoriu şi valid al S.N.C.F.R.    În baza celor de mai sus, consider ca toate cerinţele specificate în legile, regulamentele şi hotărârile legal obligatorii, aplicabile în România în prezent şi/sau care guvernează Acordul de împrumut în legătură cu legile româneşti, au fost îndeplinite şi ca Acordul de împrumut constituie o obligaţie a S.N.C.F.R. aplicabilă acestuia în conformitate cu termenii săi.                    Cu stima,         ................................         (consilier juridic al S.N.C.F.R.)------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 octombrie 2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 249 din 22 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 295 din 30 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 29/2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 32 din 16 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 107 din 26 mai 1998 pentru ratificarea de către România a Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, adoptat la Montreal la 10 mai 1984
 • LEGE nr. 633 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distribuţia de asigurări
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 55 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunităţii în domeniul siguranţei nucleare în 2001 pentru România - RO 0110, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2001
 • LEGE nr. 71 din 3 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/1998 privind desfăşurarea bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999 Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2002 privind abrogarea art. 7^1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 28 septembrie 1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 43 din 22 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 293 din 21 decembrie 2011 bugetului de stat pe anul 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 4.067 din 2 decembrie 1938 pentru deschiderea de credite suplimentare şi extraordinare
 • LEGE nr. 287 din 24 iunie 2004 consorţiilor universitare
 • LEGE nr. 274 din 23 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la München la 18 februarie 2017
 • LEGE nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica
 • LEGE nr. 10 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 11/1989 privind reglementarea vinzarilor de mărfuri către întreprinderi, instituţii, organizaţii cooperatiste şi obşteşti cu plata prin virament, prin unităţile de desfacere ale comerţului de stat şi cooperatist
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • LEGE nr. 128 din 29 decembrie 1992 pentru declararea unor oraşe martir
 • LEGE nr. 206 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2008 privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 15 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGEA nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată
 • LEGE nr. 253 din 19 iulie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 158 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 515 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 293 din 7 iulie 2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenţia Espoo (Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001
 • LEGE nr. 8 din 10 ianuarie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • LEGE nr. 258 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 19 decembrie 2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 148 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei organizate şi traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 30 decembrie 1997 privind utilizarea disponibilităţilor existente în urma execuţiei bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • LEGE nr. 4 din 28 februarie 2005 pentru înfiinţarea comunei Spulber prin reorganizarea comunei Paltin, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 319 din 18 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex- S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 288 din 27 iunie 2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterana (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterana din octombrie 1997 şi aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultura şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 434 din 27 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 354 din 2 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 104 din 19 iunie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021