Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 (*actualizată*)privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă(actualizată la data de 4 aprilie 2015*)

----------Având în vedere necesitatea reglementării de urgenţă a aspectelor privind plaja cu destinaţie turistică, dat fiind faptul că sezonul turistic pe litoralul românesc începe la data de 1 mai a fiecărui an, aşa cum prevede art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrală a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003,luând în considerare necesitatea reglementării modului de utilizare a plajelor de către operatorii care încheie contracte de închiriere a plajei cu Administraţia Naţională "Apele Române",ţinând cont de necesitatea organizării ca servicii publice în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale a posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor până la începutul sezonului turistic 2006,ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă, ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice sezonului estival şi la imposibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de turism pe plajele Mării Negre, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea modului de utilizare a plajelor Mării Negre, în scopul conservării corespunzătoare a acestora şi al asigurării unei protecţii adecvate pentru turişti. Articolul 2 (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se poate face de către persoane fizice şi juridice: a) operatori economici care administrează structuri de primire turistice; b) proprietari ori administratori de ansambluri rezidenţiale care desfăşoară activităţi de turism; c) operatori economici care desfăşoară activităţi de divertisment, agrement şi/sau sportive; d) autorităţi ale administraţiei publice locale.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 15 aprilie 2010.(1^1) Utilizatorii plajelor în scop turistic prevăzuţi la alin. (1) încheie contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, pentru unul sau mai multe sezoane estivale, în condiţiile legii.-------------Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 186 din 14 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 18 octombrie 2010, care modifică pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 15 aprilie 2010. (2) Titularul dreptului de administrare a plajelor încheie contracte de închiriere cu autorităţile administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, pentru o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială. (3) Criteriile minime privind utilizarea plajelor în scop turistic se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru turism, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Procedura de emitere şi de retragere a autorizaţiei turistice se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru turism, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Întreţinerea şi exploatarea plajelor neutilizate în scop turistic se fac de către Administraţia Naţională «Apele Române», prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral. (6) Utilizarea plajelor cu destinaţie turistică pentru care nu s-au încheiat contracte de închiriere se reglementează prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru turism şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. Articolul 3 (1) Sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data de 1 mai şi se încheie la data de 30 septembrie ale fiecărui an. (2) Utilizatorii plajelor cu destinaţie turistică au obligaţia ca la începerea sezonului turistic estival să amenajeze plaja cu destinaţie turistică şi să asigure serviciile turistice necesare, în conformitate cu reglementările în vigoare.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei "operatori de plajă" cu sintagma "utilizatorii de plajă". (3) Administraţia Naţională «Apele Române», prin Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, realizează lucrările de întreţinere şi ecologizare a plajelor, lucrări finanţate atât din bugetul propriu, cât şi din veniturile obţinute de la utilizatorii plajelor cu destinaţie turistică, proporţional cu suprafaţa de plajă utilizată.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află plaje cu destinaţie turistică au următoarele obligaţii: a) să organizeze şi să asigure servicii publice de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor; b) să asigure lucrările de canalizare şi alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinaţie turistică;-----------Litera b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. c) să asigure ordinea publică pe plaja utilizată în scop turistic;-----------Litera c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. (2) Sursele de finanţare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sunt asigurate prin bugetele locale şi din alte surse, potrivit legii.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.(2^1) Finanţarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se asigură prin bugetele locale din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate anual cu această destinaţie, prin legea bugetului de stat, la propunerea fundamentată a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.----------Alin. (2^1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 64 din 31 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014. (3) Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plajă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru turism şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 5Utilizatorii de plajă au următoarele obligaţii:-----------Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei "operatori de plajă" cu sintagma "utilizatorii de plajă". a) să solicite şi să obţină autorizaţia turistică pentru suprafaţa de plajă care face obiectul contractului de închiriere;-----------Litera a) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. b) să întreţină şi să igienizeze zilnic şi ori de câte ori este nevoie suprafaţa de plajă utilizată;-------------Litera b) a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al articolul unic din LEGEA nr. 63 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 6 aprilie 2010, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. c) să menţină în bună stare de funcţionare dotările de pe plajă, inclusiv cele de agrement; d) să asigure condiţiile sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă; e) să sesizeze autorităţile de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului şi autorităţile de sănătate publică în cazul prezenţei în apa mării a substanţelor poluante; f) să îndepărteze de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere obiectele periculoase; g) să nu realizeze pe plajă construcţii şi dotări cu alte destinaţii decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; h) să permită accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei; i) să monteze panouri cu instrucţiuni de utilizare a plajei, a zonei şi a apei de îmbăiere;-----------Litera i) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. j) să nu permită desfăşurarea activităţilor de comerţ ambulant pe plajă; k) să nu permită camparea pe plajă. Articolul 6*) (1) Construcţiile şi dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinaţie turistică sunt următoarele: a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă; b) dotări pentru agrement specific plajei; c) posturi de prim ajutor şi de salvare; d) construcţii şi amenajări cu caracter provizoriu, demontabile; e) instalaţii de captare a energiei solare în zona bateriilor de duşuri. (2) Caracteristicile şi modalitatea de amplasare a construcţiilor şi dotărilor sunt prevăzute în documentaţiile urbanistice.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. Articolul 7În vederea protecţiei turiştilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzic: a) accesul persoanelor însoţite de animale, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi; b) circulaţia sau staţionarea vehiculelor, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor. Articolul 8 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei şi 20.000 lei săvârşirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al articolul unic din LEGEA nr. 63 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 6 aprilie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, cu pct. 5^1. a) desfăşurarea de activităţi turistice pe plajă fără a deţine autorizaţie turistică; b) nerespectarea obligaţiei privind accesul liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei; c) nerespectarea prevederilor privind întreţinerea şi igienizarea zilnică a suprafeţei de plajă închiriate; d) nerespectarea prevederilor privind menţinerea în bună stare de funcţionare a dotărilor de pe plajă, inclusiv a celor de agrement; e) neasigurarea condiţiilor sanitare şi de protecţie a mediului în zonele de îmbăiere şi pe plajă; f) neamenajarea plajei cu destinaţie turistică la începutul sezonului turistic estival; g) neasigurarea lucrărilor de canalizare şi alimentare cu apă până la zona limitrofă plajei; h) amplasarea pe plajă a altor construcţii sau dotări decât cele admise; i) permiterea campării pe plaja cu destinaţie turistică; j) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare şi a posturilor de prim ajutor; k) circulaţia sau staţionarea autovehiculelor pe plajă, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor; l) permiterea realizării de activităţi de comerţ ambulant pe plajă; m) permiterea accesului cu animale pe plajă, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi; n) nerespectarea obligaţiei privind îndepărtarea obiectelor periculoase de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere; o) neafişarea instrucţiunilor de utilizare a plajei, a zonei şi a apei de îmbăiere.-----------Litera o) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. p) nesesizarea autorităţilor de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului şi a autorităţilor de sănătate publică în cazul prezenţei în apa mării a substanţelor poluante.-----------Litera p) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusă de pct. 5 al articolul unic din LEGEA nr. 63 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 6 aprilie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, cu pct. 6^1. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de persoane anume desemnate din cadrul: a) Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Gărzii Naţionale de Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h), k) şi p);-----------Litera a) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 5 al articolul unic din LEGEA nr. 63 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 6 aprilie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, cu pct. 6^2. b) Autorităţii Naţionale pentru Turism, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h), i), j), l), m)-o); c) Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. i), k)-m). Articolul 9Dispoziţiile art. 8 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9^1Sumele necesare asigurării serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se asigură în anul 2006 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, buget care va fi suplimentat cu cuantumul corespunzător sumei cheltuite în anul 2005 pentru asigurarea acestor servicii.-----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006. Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) alin. (3) al art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 107/1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare şi a posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002; d) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 455/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea şi controlul activităţilor de turism în zona costieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 19. AnexăAbrogată.-----------Anexa a fost abrogată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 30 iunie 2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 203 din 4 decembrie 1997 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 38 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 20 aprilie 1999 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 51 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2011 şi la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 393 din 7 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 mai 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 492 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pe anul 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 45 din 30 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • LEGE nr. 134 din 24 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39 din 5 august 1994 privind îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 241 din 12 iulie 2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri
 • LEGE nr. 45 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public
 • LEGE nr. 246 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 462 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 5 februarie 2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 23 din 22 februarie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale şi acceptarea unor amendamente la Convenţia internaţionala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenţia internaţionala din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Convenţia internaţionala din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978
 • LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 492 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea comunei Negreni, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995 Legea protecţiei mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 27 februarie 2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 7 noiembrie 2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 667 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 4 din 28 februarie 2005 pentru înfiinţarea comunei Spulber prin reorganizarea comunei Paltin, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 29 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 111 din 15 mai 2008 pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007
 • LEGE nr. 212 din 28 noiembrie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 27 iulie 1999
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 146 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 327 din 14 iulie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 154 din 16 septembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1997 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de produse de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 130 din 29 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 160 din 15 mai 2013 privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 320 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 395 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021