Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 26 aprilie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 (*actualizată*)privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii**)(actualizata până la data de 15 noiembrie 2007*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 26 aprilie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 noiembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007.**) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, în cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, sintagma "Ministerul Finanţelor Publice" se va inlocui cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor".Având în vedere necesitatea adoptarii unor măsuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante îndomeniul achizitiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 21 "Politica regionala şi coordonarea instrumentelor structurale" şi al recomandarilor Comisiei Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se desemneaza Ministerul Economiei şi Finanţelor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. (2) În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a următoarelor contracte: a) contractele de lucrări şi contractele de concesiune de lucrări publice cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 500.000 euro; b) contractele de servicii şi contractele de concesiune de servicii cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro; c) contractele de furnizare cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 75.000 euro; d) acordurile-cadru încheiate în vederea atribuirii contractelor prevăzute la lit. a)-c).--------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 15 noiembrie 2007. (3) Verificarea priveste etapele procesului de achiziţie publică, după publicarea anuntului de participare până la atribuirea şi semnarea contractului. În situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisa incheierea contractului fără publicarea prealabila a anuntului de participare, verificarea priveste etapele procesului de achizitie începând cu transmiterea invitatiei de participare la negociere până la atribuirea şi semnarea contractului. Articolul 2 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectueaza verificarea procesului de atribuire a contractelor în mod selectiv, pe baza analizei de risc.------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". (2) Analiza de risc se realizează pentru toate contractele prevăzute la art. 1 alin. (2). Analiza de risc înseamnă stabilirea unui barem pe bază de criterii obiective, masurabile şi cuantificabile, ce vor fi luate în calculul riscului contractelor de achiziţie publică, al contractelor de concesiune de lucrari publice şi al contractelor de concesiune de servicii. Baremul va imparti contractele în categorii de risc:1. scăzut;2. mediu;3. mare.------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. (3) Rezultatul analizei de risc va fi comunicat de îndată autorităţii contractante, împreună cu decizia de verificare şi desemnarea observatorului.------------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. Articolul 3Obiectivul functiei de verificare a achizitiilor publice este de a contribui la asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniu a procedurilor derulate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a documentelor intocmite în cadrul acestor proceduri.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. Articolul 4Atribuţiile Ministerului Economiei şi Finanţelor în vederea indeplinirii functiei de verificare sunt urmatoarele:------------Partea introductiva a art. 4 a fost modificata de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". a) urmarirea derularii procedurilor în legătură cu procesul de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2); b) analiza documentatiei intocmite de autoritatea contractantă în scopul atribuirii contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2); c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care a fost supusă verificării de către observatorii desemnaţi.------------Litera c) a art. 4 a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. d) emiterea de avize cu caracter consultativ în situaţia în care se constata neconcordante în aplicarea legislaţiei în domeniul achizitiilor publice. Articolul 5 (1) La data iniţierii procedurii de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2), autorităţile contractante au obligaţia de a instiinta Ministerul Economiei şi Finanţelor asupra procedurii ce urmeaza a fi derulata.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". (2) În vederea indeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, Ministerul Economiei şi Finanţelor desemneaza observatori care participa şi verifica etapele procesului de atribuire a contractelor selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor şi nu au dreptul de a interveni în activitatea expertilor cooptati.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. (3) În exercitarea atribuţiilor lor de serviciu, observatorii elaboreaza rapoarte de activitate pentru fiecare procedura de achiziţie publică la care au participat, pe care le transmit autorităţii contractante. (4) În situaţia în care, în exercitarea functiei de verificare, constata neconcordante în aplicarea legislaţiei din domeniul achizitiilor publice, structurile specializate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au dreptul sa consulte Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice înainte de a emite avizul consultativ prevăzut la art. 4 lit. d).------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". (5) Structurile specializate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia de a transmite avizul consultativ autorităţii contractante, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice şi, după caz, organului ierarhic superior al autorităţii contractante.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". (6) În baza avizului consultativ al structurilor specializate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, autoritatea contractantă poate să modifice, sa inceteze, sa revoce, sa anuleze actele în conformitate cu care s-a emis avizul consultativ.------------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. Articolul 6Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenţa legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii revine autorităţii contractante.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. Articolul 7În cazul proiectelor finantate din fonduri europene, avizele consultative şi rapoartele de activitate se transmit şi autorităţii de management competente. Articolul 8Observatorii desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii se supun dispoziţiilor legale referitoare la situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaţilor sau ofertanţilor, prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. Articolul 9Observatorii care vor verifica procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii beneficiaza de salarii de baza majorate cu 75% faţă de cele prevăzute de lege.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. Articolul 10 (1) Constituie contraventii şi se sancţionează urmatoarele fapte: a) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); b) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor şi informaţiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificării, solicitate de observatori desemnaţi potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei.--------------Litera b) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 15 noiembrie 2007. (2) Constatarea şi aplicarea sanctiunilor sunt de competenţa observatorilor desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor. Articolul 11Prevederile art. 10 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Ministerul Economiei şi Finanţelor elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.------------Art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". Articolul 13În termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finanţelor Publice prezinta spre aprobare propuneri de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 208/2005*) privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu modificările şi completările ulterioare.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:HOTĂRÂREA nr. 208 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 495 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 6 iunie 2007. Articolul 14Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 30 iunie 2006, cu excepţia art. 1 alin. (1), art. 12 şi 13 care intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statMinistrul integrarii europene,Anca Daniela BoagiuPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruReglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice,Alexandru Stefan CojocaruBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 30.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 171 din 13 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 107 din 3 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010
 • LEGE nr. 247 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 146 din 21 octombrie 2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 5 octombrie 2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • LEGE nr. 348 din 6 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 161/2001 privind completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 375 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 28 mai 1992
 • LEGE nr. 172 din 2 octombrie 1998 privind ratificarea Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 133 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 iunie 2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaţiei statului la capitalul social de la societăţile comerciale "Tractorul - UTB" - S.A. Braşov, "MAT" - S.A. Craiova, "HART" - S.A. Miercurea-Ciuc şi "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel, precum şi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 78 din 26 martie 2004 pentru înfiinţarea comunei Burla prin reorganizarea comunei Volovăţ, judeţul Suceava
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 161 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • LEGE nr. 215 din 5 iulie 2005 pentru înfiinţarea comunei Iteşti prin reorganizarea comunei Bereşti-Bistriţa, judeţul Bacău
 • LEGE nr. 8 din 25 ianuarie 1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 31 din 12 noiembrie 1968 pentru punerea în aplicare a Codului de procedura penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 202 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 646 din 7 decembrie 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
 • LEGE nr. 100 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Armenia, semnată la Bucureşti la 20 aprilie 1994
 • LEGE nr. 44 din 27 mai 1996 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960, şi la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriană, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 357 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 (*republicată*) privind graţierea şi procedura acordării graţierii*)
 • LEGE nr. 240 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
 • LEGE nr. 57 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 678/1969 privind regimul de paza a frontierei de stat a Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 273 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 423 din 25 octombrie 2004 privind aderarea României la Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997
 • LEGE nr. 134 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 19 octombrie 1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la 15 iulie 1999 între Guvernul României şi Comisia Europeană
 • LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 226 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă
 • LEGE nr. 52 din 9 aprilie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de reforma a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
 • LEGE nr. 153 din 13 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 294 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 341 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan şi stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călăraşi
 • LEGE nr. 169 din 5 mai 2003 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021