Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 26 aprilie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 (*actualizată*)privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii**)(actualizata până la data de 25 octombrie 2009*)

----------**) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.Având în vedere necesitatea adoptarii unor măsuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante îndomeniul achizitiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 21 "Politica regionala şi coordonarea instrumentelor structurale" şi al recomandarilor Comisiei Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se desemneaza Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. (2) În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor cu valoare estimată, fără TVA, egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.(2^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), în cazul unor solicitări din partea organismelor şi entităţilor publice, pot face obiectul verificării şi aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de lucrări/servicii cu valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât valorile prevăzute la alin. (2).--------------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. (3) Verificarea priveste etapele procesului de achiziţie publică, după publicarea anuntului de participare până la atribuirea şi semnarea contractului. În situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisa incheierea contractului fără publicarea prealabila a anuntului de participare, verificarea priveste etapele procesului de achizitie începând cu transmiterea invitatiei de participare la negociere până la atribuirea şi semnarea contractului. Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selecţie. Metodologia de selecţie va fi stabilită prin normele de aplicare ale prezentei legi.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. Articolul 3Obiectivul functiei de verificare a achizitiilor publice este de a contribui la asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniu a procedurilor derulate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a documentelor intocmite în cadrul acestor proceduri.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. Articolul 4În îndeplinirea funcţiei de verificare, atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:------------Partea introductiva a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. a) urmărirea derulării principalelor etape ale procedurilor de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (2^1);------------Litera a) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. b) analiza documentaţiei de atribuire întocmită de autoritatea contractantă, în scopul atribuirii contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (2^1);------------Litera b) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care a fost supusă verificării de către observatorii desemnaţi, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii de verificare;------------Litera c) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. d) emiterea de avize cu caracter consultativ în situaţia în care se constata neconcordante în aplicarea legislaţiei în domeniul achizitiilor publice. Articolul 4^1Autorităţile contractante iniţiatoare ale procedurilor de atribuire, selectate pentru verificare, au obligaţia de a îndeplini în termenul stabilit prin dispoziţiile legislaţiei secundare, următoarele: a) de a pune la dispoziţie documentaţia de atribuire, în situaţia în care aceasta nu este disponibilă în sistemul electronic de achiziţii publice, precum şi toate documentele aferente derulării procedurii de atribuire; b) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor şi asupra oricăror modificări aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare; c) de a pune la dispoziţie raportul procedurii de atribuire, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autorităţii contractante, în vederea asigurării scopului preventiv al funcţiei de verificare; d) de a notifica semnarea contractului/acordului-cadru, în termen de 3 zile de la semnarea acestuia de către ambele părţi, precizând data semnării, ofertantul câştigător şi preţul.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. Articolul 5 (1) Pentru procedurile de atribuire care nu impun publicarea unui anunţ de participare în sistemul electronic de achiziţii publice, autorităţile contractante au obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. (2) În vederea indeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice desemneaza observatori care participa şi verifica etapele procesului de atribuire a contractelor selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor şi nu au dreptul de a interveni în activitatea expertilor cooptati.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. (3) În exercitarea atribuţiilor lor de serviciu, observatorii elaboreaza rapoarte de activitate pentru fiecare procedura de achiziţie publică la care au participat, pe care le transmit autorităţii contractante. (4) În situaţia în care, în exercitarea functiei de verificare, constata neconcordante în aplicarea legislaţiei din domeniul achizitiilor publice, structurile specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice*) au dreptul sa consulte Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice înainte de a emite avizul consultativ prevăzut la art. 4 lit. d).------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". Art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008. (5) Structurile specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice*) au obligaţia de a transmite avizul consultativ autorităţii contractante, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice şi, după caz, organului ierarhic superior al autorităţii contractante.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". Art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008. (6) În baza avizului consultativ al structurilor specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, autoritatea contractantă poate să modifice, sa inceteze, sa revoce, sa anuleze actele în conformitate cu care s-a emis avizul consultativ.------------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. Articolul 6Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenţa legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii revine autorităţii contractante.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. Articolul 7În cazul proiectelor finantate din fonduri europene, avizele consultative şi rapoartele de activitate se transmit şi autorităţii de management competente. Articolul 8Observatorii desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii se supun dispoziţiilor legale referitoare la situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaţilor sau ofertanţilor, prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. Articolul 10 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele: a) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 4^1, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei; c) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor şi informaţiilor solicitate de observatorii desemnaţi, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. (2) Constatarea şi aplicarea sanctiunilor sunt de competenţa observatorilor desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor. (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.------------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. Articolul 11Prevederile art. 10 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Ministerul Finanţelor Publice*) elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.------------Art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanţelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei şi Finanţelor". Art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.*) A se vedea art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008. Articolul 14Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 30 iunie 2006, cu excepţia art. 1 alin. (1), art. 12 şi 13 care intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statMinistrul integrarii europene,Anca Daniela BoagiuPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruReglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice,Alexandru Stefan CojocaruBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 30.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 12 februarie 2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 22 noiembrie 2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
 • LEGE nr. 32 din 8 februarie 1930 pentru autorizarea primăriei municipiului Bucureşti sa vândă un teren asociaţiei "Casa Femeii"
 • LEGE nr. 272 din 29 iunie 2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 73 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 156 din 3 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 153 din 15 iulie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
 • LEGE nr. 6 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la procedurile în fata Comisiei şi Curţii Europene ale Drepturilor Omului, adoptat la Londra la 6 mai 1969
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 185 din 2 iulie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • LEGE nr. 364 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 129 din 12 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 285 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul poluării în agricultura", semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 64 din 12 martie 2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 133 din 27 iunie 2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 8 din 29 ianuarie 1924 pentru ratificarea Convenţiunei, Statutul şi Protocolul adiţional, asupra căilor navigabile de interes internaţional Publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din 13 ianuarie 1925
 • LEGE nr. 423 din 22 noiembrie 2006 privind reorganizarea comunei Rozavlea, judeţul Maramureş
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 766 din 29 decembrie 2001 pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 289 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 29 martie 2001 pentru prelungirea valabilităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 26 mai 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGE nr. 43 din 6 martie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 272 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 78 din 12 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 211 din 13 noiembrie 1998 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 545 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 211 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1997 privind stabilirea orarului de vara şi a orei oficiale de vara pe teritoriul României
 • LEGE nr. 41 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 584 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemului de apa potabilă şi a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 302 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968
 • LEGEA nr. 459 din 12 noiembrie 2003 Corpului Agronomic din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021