Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 26 aprilie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 26 aprilie 2006

  **) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007.Având în vedere necesitatea adoptarii unor măsuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante îndomeniul achizitiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 21 "Politica regionala și coordonarea instrumentelor structurale" și al recomandarilor Comisiei Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Se desemnează Ministerul Finanțelor Publice ca organ de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcției de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.(2) Verificarea privește etapele procesului de achiziție publică, după publicarea anunțului/invitației de participare și până la semnarea contractului. În situațiile excepționale reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anunțului de participare, verificarea privește etapele procesului de achiziție începând cu transmiterea invitației de participare la negociere și până la semnarea contractului.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011. Articolul 2(1) Ministerul Finanțelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central și teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selecție. Metodologia de selecție va fi stabilită prin normele de aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central și teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor finanțate din instrumente structurale, la toate procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru care a fost înștiințat de către autoritatea contractantă în baza art. 5 alin. (2).--------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 31 din 19 martie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011. Articolul 3Obiectivul funcției de verificare prevăzute la art. 1 alin. (1) este asigurarea conformității cu legislația din domeniul achizițiilor publice a procedurilor și a documentelor întocmite în timpul derulării acestora în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011. Articolul 4(1) În îndeplinirea funcției de verificare, Ministerul Finanțelor Publice urmărește derularea etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, pentru prevenirea și corectarea neconformităților în raport cu legislația din domeniu.(2) Activitatea Ministerului Finanțelor Publice prevăzută la alin. (1) este exercitată la nivel central printr-o structură de specialitate, fără personalitate juridică, respectiv Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, și la nivel teritorial prin structuri specializate, coordonate direct de ANAP, de la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice, denumite ANAP. Funcționarii publici din cadrul acestor structuri au calitatea de observatori. (la 25-08-2015, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 ) (3) În îndeplinirea funcției de verificare, Ministerul Finanțelor Publice, la nivel central/direcțiile generale ale finanțelor publice, la nivel teritorial, are/au următoarele atribuții:a) emite/emit decizia de verificare pentru fiecare procedură de atribuire, înaintea desfășurării activității de observare, și o comunică autorității contractante, în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data publicării anunțului/invitației de participare sau, în cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în prima zi lucrătoare de la data înregistrării înștiințării la ANAP; (la 25-08-2015, sintagma: UCVAP a fost înlocuită de Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 ) b) exprimă opinia privind derularea procedurii de atribuire în conformitate cu legislația din domeniu, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire, în condițiile art. 4^1 lit. d);c) elaborează un raport de activitate pentru fiecare procedură de atribuire verificată, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activității de verificare.(4) Observatorii au obligația de a preciza, în cuprinsul documentelor întocmite de către autoritatea contractantă în cadrul procesului de evaluare, observațiile asupra derulării procedurii de atribuire privitoare la respectarea prevederilor legale din domeniu.(5) Raportul de activitate prevăzut la alin. (3) lit. c) cuprinde opiniile prevăzute la alin. (3) lit. b). Rapoartele de activitate se transmit Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice în termen de maximum 3 zile de la data întocmirii acestora.(6) Pe parcursul derulării activității de verificare, observatorii au dreptul să consulte Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, prin intermediul ANAP. Punctul de vedere emis de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice reprezintă interpretarea oficială a legislației din domeniul achizițiilor publice și va fi pus în aplicare de către observatori. (la 25-08-2015, sintagma: UCVAP a fost înlocuită de Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 ) (7) În exercitarea atribuțiilor sale, ANAP colaborează cu Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, operatorul sistemului electronic de achiziții publice, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, autoritățile de management, cu alte structuri de control și instituții publice. În acest scop, ANAP încheie protocoale cu autoritățile și cu instituțiile implicate. (la 25-08-2015, sintagma: UCVAP a fost înlocuită de Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 ) Articolul 4^1Autoritatea contractantă inițiatoare a procedurii de atribuire, selectată pentru verificare, are obligația de a îndeplini următoarele:a) de a pune la dispoziție documentația de atribuire/documentația descriptivă, în situația în care aceasta nu este disponibilă în sistemul electronic de achiziții publice, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea deciziei de verificare la autoritatea contractantă;b) de a pune la dispoziție copii ale documentelor întocmite în timpul derulării procedurii de atribuire, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora;c) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor și asupra oricăror modificări aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea/modificarea acestuia;d) de a pune la dispoziție Raportul procedurii de atribuire, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autorității contractante, în vederea asigurării scopului preventiv al funcției de verificare, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestuia;e) de a pune la dispoziție Raportul procedurii de atribuire aprobat de către conducătorul autorității contractante și punctul de vedere al autorității contractante cu privire la aspectele de neconformitate consemnate de către observatorii desemnați care nu au fost remediate, în termen de o zi lucrătoare de la aprobare.--------------Art. 4^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011. Articolul 5(1) Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunț/invitații de participare în sistemul electronic de achiziții publice, autoritatea contractantă are obligația de a înștiința Ministerul Finanțelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, odată cu transmiterea invitațiilor de participare către operatorii economici.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006 , cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligația de a transmite ANAP invitația de participare și nota justificativă din care să reiasă îndeplinirea condițiilor specifice aferente acestei proceduri, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. (la 25-08-2015, sintagma: UCVAP a fost înlocuită de Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 ) (3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, ANAP desemnează observatori care participă și verifică etapele procedurii de atribuire selectate în conformitate cu prevederile art. 2. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor. (la 25-08-2015, sintagma: UCVAP a fost înlocuită de Alineatul (5), Articolul 6, Capitolul IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 20 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 26 mai 2015 ) Articolul 6Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidența legii privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii revine autorității contractante.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. Articolul 7În cazul proiectelor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autorităților de management competente.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011. Articolul 8Observatorii desemnați în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii se supun dispozițiilor legale referitoare la situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaților sau ofertanților, prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007. Articolul 9Abrogat.------Art. 9 a fost abrogat de art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009. Articolul 10(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 4^1, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) și (2), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;c) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor și informațiilor solicitate de observatorii desemnați, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.(2) Constatarea și aplicarea sancțiunilor sunt de competența observatorilor desemnați pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011. Această modificare se aplică începând cu data de 20 iunie 2011, conform art. II din același act normativ. Articolul 11Prevederile art. 10 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 12Ministerul Finanțelor Publice*) elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.------------Art. 12 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Finanțelor Publice" cu sintagma " Ministerul Economiei și Finanțelor". Art. II din LEGEA nr. 228 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 12 iulie 2007 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009.*) A se vedea art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008. Articolul 13Abrogat.Art. 13 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 314 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009. Articolul 14Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 30 iunie 2006, cu excepția art. 1 alin. (1), art. 12 și 13 care intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Claudiu Doltu,
  secretar de stat
  Ministrul integrarii europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Președintele Autorității Naționale pentru
  Reglementarea și Monitorizarea Achizitiilor Publice,
  Alexandru Stefan Cojocaru
  București, 12 aprilie 2006.Nr. 30.

  Noutăți

 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 22 decembrie 2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 24 noiembrie 2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 185 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/1999 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 8 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999
 • LEGE nr. 207 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 280 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti la 21 octombrie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 203 din 15 noiembrie 2000 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediata în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 190 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 556 din 7 decembrie 2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 237 din 5 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 29 septembrie 1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor
 • LEGE nr. 588 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 447 din 8 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 171 din 4 noiembrie 1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa
 • LEGE nr. 235 din 16 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 12 martie 2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 84 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 56 din 26 decembrie 1968 pentru modificarea unor articole din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 august 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 16 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • LEGE nr. 92 din 19 aprilie 2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 14 septembrie 2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa" de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 52 din 9 aprilie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de reforma a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996
 • LEGE nr. 20 din 8 ianuarie 2019 privind instituirea Zilei Limbii Romani
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 273 din 22 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România şi Regatul Spaniei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 394 din 30 octombrie 2006 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 100 din 26 martie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 293/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
 • LEGE nr. 10 din 29 ianuarie 1991 LEGE privind finanţele publice
 • LEGE nr. 92 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 126 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 102 din 12 noiembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • LEGE nr. 163 din 10 aprilie 2002 pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 144 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021