Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iunie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 14 iunie 2006pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 23 iunie 2006

  (la 08-01-2007, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de din LEGEA nr. 508 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 05 ianuarie 2007 ) Având în vedere existența unor disfuncționalități în aplicarea reglementărilor din cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările ulterioare, și existența unor inechități constând în neincluderea unor persoane în rândul beneficiarilor drepturilor prevăzute de actul normativ, precum și în considerarea obiectivelor stabilite în Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008 cu privire la reducerea abandonului de copii și sporirea natalității, prin adoptarea unor măsuri specifice și diversificarea formelor de protecție socială destinate familiilor cu copii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, se impune adoptarea de măsuri imediate în vederea înlăturării deficiențelor semnalate, precum și pentru instituirea unui regim echitabil prin includerea și a altor categorii de persoane în cadrul beneficiarilor drepturilor de protecție reglementate de această ordonanță de urgență, elemente ce constituie o situație extraordinară ce vizează interesul public.Principalele deficiențe constatate în primele luni de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările ulterioare, semnalate atât de beneficiari, cât și de instituțiile implicate în aplicarea prevederilor acesteia, deficiențe care au condus la imposibilitatea acordării în bune condiții a indemnizației pentru creșterea copilului, sunt următoarele:– necuprinderea anumitor categorii de persoane în prevederile ordonanței de urgență;– condiționarea acordării stimulentului de acordarea indemnizației pentru creșterea copilului;– inexistența unor reglementări clare în ceea ce privește acordarea alternativă a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului lunar;– imposibilitatea efectuării plății drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările ulterioare, în conturile personale sau în conturile de card ale beneficiarilor.Deficiențele constatate au indus o stare accentuată de nemulțumire în rândul potențialilor beneficiari, precum și dificultăți de aplicare de către direcțiile de muncă, solidaritate socială și familie teritoriale. Din acest punct de vedere, categoria cea mai defavorizată o constituie persoanele care s-au asigurat în sistemul asigurărilor sociale tocmai pentru a beneficia de acest drept prevăzut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, și care nu au mai beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului odată cu apariția Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările ulterioare.Potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (2) din Constituția României, republicată, statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav sau cu handicap, stabilindu-se astfel un regim special de protecție și asistență în realizarea drepturilor lor, fără nicio discriminare sau condiționare.În anul 1993 a fost adoptată Legea nr. 61 privind alocația de stat pentru copii, act normativ care instituie o alocație familială, respectiv alocația de stat, ca un drept universal al copiilor garantat de Constituție. În temeiul acestei legi, toți copiii aflați în grija familiilor lor sau a familiilor substitutive primeau alocație de stat. Au existat însă unele condiționalități. Rata crescută la acea dată a abandonului școlar și analfabetismul constatat la unele segmente ale populației au impus ca pentru copiii de vârstă școlară acordarea alocației de stat să fie condiționată de frecventarea cel puțin a învățământului general obligatoriu. De asemenea, copiii aflați în instituțiile de ocrotire ale statului nu primeau această alocație, ei beneficiind în această perioadă de întreținere și îngrijire complete în cadrul instituțiilor.În temeiul acestor prevederi, Curtea Constituțională a dispus prin Decizia nr. 277 din 21 martie 2006 admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, fapt care impune modificarea de urgență a acestor prevederi neconstituționale și eliminarea oricăror condiționări în acordarea alocației de stat pentru copii.Menționăm că dispozițiile Legii nr. 61/1993 declarate neconstituționale își încetează efectele juridice în termen de 45 de zile de la emiterea deciziei Curții Constituționale, respectiv începând cu data de 2 iunie 2006. În situația în care actul normativ nu este modificat corespunzător, aplicarea noilor dispoziții se va realiza aleatoriu, fără unitate la nivel teritorial, ceea ce ar conduce la excluderea unor categorii de beneficiari.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IAbrogat. (la 08-01-2007, Articolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 508 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 05 ianuarie 2007 ) Articolul IILegea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Se instituie alocația de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare.(2) Beneficiază de alocație de stat pentru copii toți copiii în vârstă de până la 18 ani.(3) În situația tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, alocația de stat pentru copii se acordă până la terminarea acestora.(4) Tinerii prevăzuți la alin. (3) care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.2. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Alocația de stat pentru copii se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, în caz de neînțelegere, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești, părintelui căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare.(2) Alocația de stat pentru copii se plătește și tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii.(3) După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocației de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviințarea reprezentantului său legal.3. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Alocația de stat pentru copii nu se plătește în lunile în care copiii titulari ai dreptului se află mai mult de 15 zile în instituții de ocrotire ori asistență socială sau în instituții de învățământ, care le asigură întreținerea completă din partea statului.(2) Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București au obligația de a comunică direcțiilor de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București, situația privind copiii care au decedat.4. Articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Pentru copiii preșcolari, precum și pentru cei de vârstă școlară care nu urmează o formă de învățământ organizată în condițiile legii, plata alocației de stat se efectuează de către Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin direcțiile de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București.(2) Plata alocației de stat pentru copiii în vârstă de peste 7 ani, care urmează o formă de învățământ organizată în condițiile legii, se efectuează de către Ministerul Educației și Cercetării, prin unitățile școlare.(3) Pentru copiii cu handicap plata alocației de stat se efectuează de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, din fondurile cu această destinație alocate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap.(4) Copiii de vârstă școlară care sunt înscriși în unități școlare din subordinea altor organe ale administrației publice, inclusiv militare, beneficiază de alocație de stat prin ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate care au în subordine/coordonare aceste unități școlare.(5) Fondurile pentru plata alocației de stat pentru copii, precum și pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor prevăzute la alin. (1)-(4).5. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins: Articolul 10^1(1) Plata alocației de stat pentru copii prevăzută la art. 10 alin. (1) se realizează prin mandat poștal, cont curent personal sau cont de card.(2) În cazul achitării drepturilor de alocație de stat în cont curent personal sau în cont de card, direcțiile de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București, efectuează plata prin unitățile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.(3) Comisionul bancar prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între direcțiile de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București și unitățile bancare. Articolul IIIAbrogat. (la 08-01-2007, Articolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 508 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 05 ianuarie 2007 ) Articolul IVÎn termen de 15 zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocației de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 februarie 2000. Articolul V(1) Abrogat. (la 08-01-2007, Alineatul (1) din Articolul V a fost abrogat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 508 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 05 ianuarie 2007 ) (2) Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Dumitru Miron,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 14 iunie 2006.Nr. 44.-------

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 125 din 11 octombrie 2001 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia - Deva
 • LEGE nr. 386 din 30 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 299 din 24 octombrie 2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 141 din 30 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • LEGE nr. 20 din 17 martie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 98 din 9 mai 2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 15 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 20 iunie 2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 137 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 21 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 115/1982 pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 86 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 27 noiembrie 2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 212 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 31 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 358 din 11 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale
 • LEGE nr. 32 din 26 aprilie 1995 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa nr. I a Protocolului adiţional nr. I la Convenţiile de la Geneva din 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, ratificat de România prin Decretul nr. 224 din 11 mai 1990
 • LEGE nr. 469 din 12 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 22 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituţii universitare, adoptată la Paris la 11 decembrie 1953
 • LEGE nr. 178 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 693 din 28 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum şi unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 25 din 14 decembrie 1979 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 278/1979 privind produsele alimentare care pot fi scoase din ţara de către persoanele fizice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploataţiile agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 347 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 224 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
 • LEGE nr. 379 din 13 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 241 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 545 din 1 octombrie 2002 privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 364 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 87 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 243 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 280 din 6 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 91 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGEA nr. 37 din 7 decembrie 1990 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021