Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala(actualizată până la data de 13 mai 2010*)

Situaţia extraordinara prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se motiveaza prin necesitatea urgenta de corectare a prevederilor Legii nr. 62/2006 privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996, care intră în vigoare începând cu luna iulie 2006 şi care implica alocarea unor sume foarte mari pentru subventionarea tuturor locuintelor, sume ce nu pot fi susţinute de bugetul de stat. Pentru diminuarea presiunii asupra bugetului de stat şi cheltuirea cu eficienta a banilor publici se au în vedere redimensionarea acestui efort şi dirijarea lui către sprijinirea persoanelor la care starea locativa se degradeaza cu celeritate, conjugandu-se şi cu efortul bugetar de reconstruire a caselor distruse în urma inundaţiilor produse în anul 2006 în localităţile riverane fluviului Dunarea, pe teritoriul României.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se aprobă Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, denumit în continuare Program. (2) Prevederile Programului se aplică pentru constructiile de locuinte prin credite ipotecare care se contracteaza după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor aproba, prin ordin comun, norme metodologice privind procedura de acordare a subventiilor prevăzute în Program. Articolul 3Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 62/2006 privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 martie 2006, se abroga.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul delegat pentru lucraripublice şi amenajarea teritoriului,Laszlo Borbelyp. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 51. AnexăPROGRAM NAŢIONALprivind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala Articolul 1 (1) Statul sprijină accesul la o locuinţă proprietate personală prin acordarea unei subvenţii de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinţei construite. Subvenţia nu poate depăşi echivalentul în lei a 15.000 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Naţională a României pentru ziua în care s-a încheiat contractul de construire a locuinţei.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. (2) Fondurile aferente subvenţiei prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 351 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 17 decembrie 2007. Articolul 2 (1) Beneficiaza de subventia prevăzută la art. 1 alin. (1) urmatoarele categorii de persoane fizice care construiesc pentru prima data o locuinta prin credit ipotecar: a) tinerii care au vârsta până în 35 de ani la data depunerii la consiliul local a cererii de subvenţie, însoţită de actele justificative necesare;------------Litera a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 351 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 17 decembrie 2007. b) persoane sau familii rămase fără adapost în urma avarierii grave ori distrugerii locuintelor proprii, datorita unor calamitati naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati; c) persoane şi familii evacuate din locuinte situate în constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele, inundatiile; d) persoane sau familii evacuate şi chiriasii din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire către fostii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului. e) persoane cu vârsta până în 40 de ani, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:1. lucrează în alte localităţi decât cea de domiciliu;2. doresc să îşi stabilească domiciliul în localităţile în care lucrează, aflate în mediul rural sau în oraşe sub 10.000 de locuitori;3. activează, având o pregătire specială, într-un domeniu necesar comunităţii respective (educaţie, cultură, sănătate, silvicultură, agricultură etc.).------------Litera e) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 79 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010. (2) Subvenţia prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă la finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari. Plata subvenţiei se face pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în contul beneficiarului, deschis pentru finanţarea construcţiei locuinţei prin credit ipotecar la instituţia financiar-bancară care i-a acordat creditul respectiv.------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 351 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 17 decembrie 2007. (3) Cuantumul subventiei nu poate depăşi valoarea creditului ipotecar contractat. (4) În stabilirea cuantumului subvenţiei se ia în calcul numai valoarea locuinţei, conform devizului general de cheltuieli, fără a cuprinde cheltuielile pentru obţinerea şi amenajarea terenului, cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor, garajele, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum şi anexele gospodăreşti nelegate structural de clădire.------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 351 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 17 decembrie 2007.-------------Alin. (5) al art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 351 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 17 decembrie 2007.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 12 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2007. Articolul 3 (1) De prevederile art. 2 beneficiaza o singură dată persoanele fizice care au contractat credite ipotecare pentru construirea unei locuinte, dacă intrunesc, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii: a) titularul contractului de construire a locuinţei, respectiv membrii familiei acestuia - sot/sotie şi/sau copii aflati în întreţinerea acestuia, nu au primit sprijin de la bugetul de stat, sub forma de subventii pentru construirea sau cumpararea unei locuinte; b) nu deţin în proprietate o locuinta cu o suprafaţa construita desfăşurată mai mare de 50 mp; c) este prima locuinta pe care o construiesc prin credit ipotecar; d) deţin un drept real sau de folosinţă asupra terenului pe care se realizează construcţia;-------------Litera d) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 351 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 17 decembrie 2007. e) prezinta autorizatia de construire, inclusiv contractul de execuţie a locuinţei incheiat cu un antreprenor de specialitate autorizat. (2) Sunt exceptate de la indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) categoriile de persoane prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), numai în cazul în care titularul contractului de construire a locuinţei, respectiv membrii familiei acestuia - sot/sotie şi/sau copii aflati în întreţinerea acestuia, nu deţin în proprietate o alta locuinta decat cea afectată în urma unor calamitati naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati, respectiv decat cea din care sunt evacuati.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 12 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2007. Articolul 4 (1) Consiliile locale vor stabili masurile necesare pentru luarea în evidenta şi analiza solicitarilor de subventii în condiţiile prezentului program pentru constructiile de locuinte care se vor amplasa pe terenuri situate în raza administrativ-teritoriala în care îşi exercită autoritatea. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitarilor şi actele justificative necesare. (2) Listele persoanelor care pot beneficia de subvenţii se afişează la sediul consiliilor locale; hotărârile privind cererile de subvenţii respinse se comunică solicitanţilor, iar după expirarea perioadei de contestare cererile respinse se clasează.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 351 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 17 decembrie 2007.(2^1) Contestaţiile cu privire la acordarea subvenţiilor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (2) sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă de către solicitant a respingerii cererii. Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.-------------Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 351 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 17 decembrie 2007. Articolul 5 (1) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor se fundamentează anual de către consiliile locale şi se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, la data fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în funcţiune locuinţele beneficiarilor de subvenţii. (2) Solicitările de acordare a subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală, înregistrate de către consiliile locale în decurs de o lună calendaristică, se aprobă în baza cererilor şi actelor justificative primite şi se afişează până la data de 5 a lunii următoare. (3) După perioada de soluţionare a contestaţiilor potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) până la sfârşitul lunii curente se transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru fundamentarea alocaţiilor prevăzute la alin. (1), lista cu numele tuturor solicitanţilor aprobaţi, care confirmă, printr-un document emis de instituţia financiar-bancară specializată în acordarea de credite ipotecare, acceptul acesteia pentru acordarea creditului ipotecar, data aprobării solicitării de acordare a subvenţiei, termenul de punere în funcţiune a locuinţelor, precum şi valorile subvenţiilor. Listele vor cuprinde solicitanţii de subvenţie ale căror locuinţe se finanţează şi se pun în funcţiune în anul în curs şi în anul bugetar următor. (4) În termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va transmite consiliilor locale numele persoanelor prevăzute la alin. (3) ale căror cereri de subvenţii pot fi finanţate în funcţie de data punerii în funcţiune a locuinţei, de data aprobării acestora de către consiliile locale şi în limita alocaţiilor de la bugetul de stat. (5) Subvenţiile nefinanţate potrivit alin. (3) vor face obiectul unor solicitări de suplimentare a alocaţiilor de la bugetul de stat pentru Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu ocazia rectificării bugetului de stat. (6) În execuţia bugetului de stat, alocaţiile pentru subvenţionarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se repartizează şi se acordă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, prin intermediul consiliilor locale ale localităţilor în care sunt amplasate locuinţele.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 351 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 17 decembrie 2007. Articolul 6Înstrăinarea prin acte între vii a locuintelor pentru realizarea cărora s-au acordat subventii, înainte de achitarea creditului ipotecar contractat, se poate face numai în condiţiile stabilite prin contractul de creditare şi după restituirea integrală către bugetul de stat a contravalorii subventiilor obtinute, actualizata la zi prin aplicarea indicelui de inflatie comunicat de Institutul Naţional de Statistica. Articolul 7În vederea aplicarii prevederilor prezentului program, consiliile locale sunt autorizate să solicite, iar beneficiarii de locuinte şi antreprenorii de specialitate autorizati prin care se realizează locuintele sunt obligati să le transmita toate datele şi informaţiile necesare.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 12 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2007.-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 121 din 5 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 februarie 2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 • LEGE nr. 368 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 190 din 17 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2000 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 2000
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 71 din 16 iulie 1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare fata de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 231 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 272 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 350 din 3 decembrie 2007 privind modelele de utilitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 52 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. Săvineşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 19 din 4 aprilie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 26 martie 1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 287 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului maritim dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 20 decembrie 2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • LEGE nr. 480 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • LEGE nr. 107 din 14 mai 2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • Codul administrativ (OUG 57 din 3 iulie 2019)
 • LEGE nr. 109 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 138 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 2000 pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 158 din 3 decembrie 2014 pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 223 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 1 din 8 ianuarie 2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 314 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 69 din 12 mai 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 87 din 7 aprilie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii consumului ilegal şi a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004
 • LEGE nr. 256 din 3 noiembrie 2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 7 noiembrie 2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • LEGE nr. 72 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 286 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 52 din 9 aprilie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de reforma a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice universitare, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 2 octombrie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 21 iunie 2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 283 din 23 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 19 februarie 2004
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 180 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021