Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 11 septembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 6 septembrie 2006 (*actualizată*)privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD(actualizată până la data de 24 decembrie 2006*)

Având în vedere că la data de 31 iulie 2006 au fost epuizate fondurile Programului SAPARD alocate prin acordurile anuale de finanţare pentru perioada 2000-2006, precum şi faptul că s-a depus un număr foarte mare de proiecte conforme care depăşesc alocarea financiară comunitară pentru măsurile 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole" şi 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative", este necesară asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru realizarea acestor proiecte de investiţii, în condiţii de şanse egale pentru toţi beneficiarii Programului SAPARD şi pentru aplicarea cerinţelor acquis-ului comunitar în sectorul agroalimentar românesc.Pentru continuarea procesului de reformă a sectorului agroalimentar, precum şi pentru asigurarea unei acţiuni tranzitorii între Programul SAPARD şi viitorul program de dezvoltare rurală finanţat din fonduri comunitare, care se va derula începând din a doua jumătate a anului 2007,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Proiectele conforme depuse în cadrul Programului SAPARD până la data de 31 iulie 2006 pentru măsurile 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole" şi 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative", care sunt declarate eligibile, selectate şi contractate pentru finanţare până la data de 28 februarie 2007 şi care nu beneficiază de fonduri publice nerambursabile aprobate pentru Programul SAPARD în perioada 2000-2006, beneficiază de următoarele facilităţi:------------Partea introductivă a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 473 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 21 decembrie 2006. a) acordarea cofinanţării publice nerambursabile de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale ale fişelor tehnice pentru aceste măsuri; b) acordarea de credite bancare în condiţiile Legii nr. 231/2005privind stimularea investiţiilor în agricultură, cu modificările ulterioare;------------Lit. b) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 473 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 21 decembrie 2006. c) aplicarea prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Facilităţile prevăzute la art. 1 se acordă pentru beneficiarii proiectelor de investiţii în următoarele domenii:I. Măsura 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole": a) carne şi produse din carne;------------Lit. a) a pct. I al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 473 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 21 decembrie 2006. b) legume, fructe şi cartofi; c) vin; d) cereale; e) lapte şi produse lactate.II. Măsura 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole": a) culturi de câmp; b) horticultură; c) viticultură; d) pomicultură; e) sere; f) ferme de vaci de lapte/bivoliţe; g) creştere şi îngrăşare de taurine; h) ferme de oi/capre; i) îngrăşătorii de berbecuţi; j) ferme de porci; k) ferme de păsări.III. Măsura 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative": a) alte activităţi de turism în spaţiul rural; b) activităţi meşteşugăreşti; c) acvacultură; d) alte activităţi: sericicultură, apicultură, cultivarea şi procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de pădure şi de arbuşti fructiferi şi a plantelor medicinale şi aromatice, melcilor şi broaştelor. Articolul 3Beneficiarii proiectelor de investiţii prevăzute la art. 2 sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 231/2005, cu modificările ulterioare. Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, asigură implementarea tehnică şi financiară a proiectelor de investiţii prevăzute la art. 2. (2) Procedurile de lucru pentru Programul SAPARD se aplică de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru proiectele de investiţii prevăzute la art. 2. (3) Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va ţine o evidenţă distinctă a proiectelor prevăzute la art. 2 şi a sumelor aferente acestora şi va raporta periodic Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Articolul 5Se autorizează Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ca, în numele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, să încheie angajamente legale în anul 2006, în limita sumei de 1.350,0 milioane lei, de la bugetul de stat, cu termene de plată în anii 2007 şi 2008, pentru contractarea proiectelor de investiţii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 6În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 59.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 25 din 12 aprilie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere şi a Protocolului anexat, semnate la Alger la 28 iunie 1994
 • LEGE nr. 51 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 695 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 47 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 342/1970 pentru modificarea codului aerian
 • LEGE nr. 280 din 24 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 33 din 6 aprilie 1992 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Republica Turcia
 • LEGE nr. 212 din 24 octombrie 2008 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 551 din 17 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea şi implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate şi a altor zone cu dezechilibre economice şi sociale
 • LEGE nr. 230 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetăţenilor proprii şi a altor persoane, semnat la Bucureşti la 10 decembrie 2001
 • LEGE nr. 91 din 5 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • LEGE nr. 290 din 28 septembrie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 159 din 6 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 8 din 29 aprilie 1971 pentru organizarea, administrarea şi folosirea pajiştilor, loturilor zootehnice şi semincere, precum şi a staţiunilor comunale de monta
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 octombrie 2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 39 din 31 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1996 privind scutirea de la plata taxelor prevăzute la art. 71 alin. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru realizarea obiectivului de investiţii "Piaţa de Gros Bucureşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 19 mai 2000 pentru unele măsuri privind soluţionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale
 • LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 257 din 19 iulie 2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 250 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE nr. 104 din 8 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 141 din 16 iunie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei
 • LEGE nr. 222 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia
 • LEGE nr. 158 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 371 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 25 iunie 2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 149 din 12 iunie 1930 privitoare la menţinerea pe viaţa a profesorului dr. Mina Minovici ca director al Institutului Medico-Legal "Profesor dr. Mina Minovici" din Bucureşti
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 144 din 1 aprilie 2002 pentru acceptarea unor amendamente la Convenţia privind Organizaţia Maritima Internaţionala, adoptată la Geneva la 6 martie 1948
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 89 din 3 aprilie 1948 privind ratificarea Acordului dintre guvernul Republicii Populare Române şi guvernul Republicii Populare Federative Iugoslave cu privire la colaborarea reciprocă a societăţilor de navigaţie fluviala, la ranfluarea şi restituirea vaselor româneşti inecate în apele iugoslave ale Dunării şi la întreţinerea navigabilitatii şenalului Dunării în sectoarele de frontieră, afară de sectorul Cataractelor (Gherdapului), semnat la Belgrad la 19 martie 1948
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 156 din 16 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • LEGE nr. 301*) din 28 iunie 2004 privind Codul penal *)abrogata de LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 36 din 17 ianuarie 2019 pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 15 decembrie 1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 177 din 16 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Latină privind înfiinţarea unui birou al Uniunii Latine la Bucureşti şi privilegiile şi imunităţile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 14 octombrie 2005
 • LEGE nr. 247 din 5 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGEA nr. 5 din 19 iulie 1990 privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pînă la organizarea de alegeri locale
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 213 din 15 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 109 din 21 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Londra la 13 iulie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 68 din 26 noiembrie 1991 privind registrul agricol
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021