Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006

  Având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, a fost adoptat cadrul legislativ și instituțional de bază, armonizat parțial cu reglementările Uniunii Europene, este necesară alinierea urgentă și deplină a legislației naționale la legislația comunitară în vederea creării în România a unui sistem legislativ și instituțional în domeniul agriculturii ecologice similar cu cel din statele membre.Prezenta inițiativă legislativă asigură baza legală în vederea modificării și completării legislației naționale, în concordanță cu legislația comunitară, respectiv cu Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 , prin elaborarea unor acte normative referitoare la: principiile producției ecologice, lista produselor permise în agricultura ecologică, elaborarea bazei de date pentru semințe ecologice și material de înmulțire vegetativ, regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate, regulile pentru autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din terțe țări.Caracterul de urgență rezidă și din necesitatea stabilirii până la data aderării a competențelor instituționale în domeniul gestionării bazei de date pentru semințe, acordării autorizațiilor privind importul de produse agroalimentare ecologice din terțe țări, precum și gestionării siglei specifice produselor ecologice controlate, ca atribute ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, autoritate responsabilă pentru acest sector.Imposibilitatea elaborării actelor normative specifice ar avea repercusiuni negative atât pentru producătorii agricoli în aplicarea metodelor de producție ecologică, cât și pentru cadrul instituțional existent, inapt de a implementa legislația comunitară la data aderării.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Producția ecologică, în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă obținerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile și principiile de producție ecologică stabilite în prezenta ordonanță de urgență și care sunt certificate de un organism de inspecție și certificare înființat în acest scop.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Prezenta ordonanță de urgență se referă la produsele obținute și etichetate astfel încât să informeze cumpărătorul că produsul și/sau, după caz, ingredientele din produs au fost obținute în conformitate cu metode de producție ecologică, și anume:a) produsele agricole vegetale neprocesate, animalele și produsele animaliere neprocesate;b) produsele agricole vegetale și animaliere procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală și/sau de origine animală;c) furajele, furajele compuse și materiile prime, care nu sunt cuprinse la lit. a).(2) Un produs este considerat ca purtând indicații referitoare la metoda de producție ecologică în cazul în care pe etichetele, materialul publicitar, documentele cu caracter comercial, pe produsul și pe ingredientele sale sau pe furaje sunt descrise prin inscripționări indicațiile utilizate în statele membre ale Uniunii Europene, sugerând cumpărătorului că produsul, ingredientele sale sau furajele au fost obținute conform regulilor de producție prevăzute la art. 4 și care cuprind termenii «bio», «eco», «organic» sau combinațiile acestora, cu excepția cazurilor în care acești termeni nu se aplică produselor agroalimentare sau furajelor ori nu au clar nici o legătură cu metoda de producție. În România termenul utilizat este «ecologic».(3) Autoritatea responsabilă pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență este Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate.(4) În calitate de autoritate responsabilă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, are următoarele atribuții principale:a) elaborează politici, strategii și planuri în domeniu;b) inițiază proiecte de acte normative naționale privind agricultura ecologică;c) înregistrează în fiecare an solicitările de înscriere a operatorilor, persoane fizice și/sau juridice, care produc, prepară, depozitează, comercializează sau importă din terțe țări în Uniunea Europeană produsele ecologice și elaborează în fiecare an lista operatorilor din agricultura ecologică; (la 13-01-2007, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 2 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007 ) d) aprobă organismele de inspecție și certificare din domeniu care fac dovada conformității cu prevederile legislației în vigoare;e) controlează și supraveghează activitatea organismelor de inspecție și certificare aprobate;f) acordă derogări privind prelungirea sau reducerea perioadei de conversie, la propunerea organismelor de inspecție și certificare;g) elaborează și administrează baza de date pentru semințe sau material vegetativ săditor și acordă derogări pentru utilizarea de semințe care nu provin din agricultura ecologică;h) autorizează importul produselor ecologice din terțe țări în Uniunea Europeană; (la 13-01-2007, Litera h) din Alineatul (4) , Articolul 2 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007 ) i) aprobă cererile solicitanților pentru utilizarea siglei «a e»;j) asigură legătura cu organismele interne și internaționale din domeniu;k) organizează programe de informare și de pregătire cu părțile interesate în vederea promovării conceptului de agricultură ecologică.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins: Articolul 3Termenii de specialitate utilizați în prezenta ordonanță de urgență și în reglementările adoptate în temeiul acesteia se definesc după cum urmează:a) producție - operațiile efectuate într-o unitate/fermă agricolă care privesc obținerea, condiționarea și etichetarea primară a produselor agricole ca produse agroalimentare ecologice obținute în cadrul unității/fermei respective;b) preparare - toate operațiunile de conservare și/sau procesare a produselor agricole, inclusiv sacrificarea și tăierea animalelor, ambalarea și/sau modificările făcute pe etichetele de prezentare a metodei de producție ecologică a produselor proaspete, conservate și/sau procesate;c) etichetare - mențiunile, indicațiile, mărcile de fabrică sau de comerț, imaginile sau semnele reproduse pe ambalaj, documentul, înscrisul, inelul sau banda, care însoțesc produsele prevăzute la art. 2 alin. (1);d) operator - persoană fizică sau juridică care produce, prepară ori importă din terțe țări produsele prevăzute la art. 2 alin. (1) în vederea comercializării lor sau care comercializează aceste produse;e) comercializare - deținerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, vânzarea, livrarea sau alte modalități de punere pe piață a produselor agroalimentare ecologice;f) ingredient - orice substanță, inclusiv aditivii, utilizată la producerea sau la prepararea unui aliment și care va fi conținută și de produsul finit ca atare sau într-o formă modificată;g) produse pentru protecția plantelor - substanțe active și preparate conținând una sau mai multe substanțe active, care sunt prezentate în forma în care sunt livrate utilizatorului și sunt destinate pentru protecția plantelor;h) producție animalieră - producția de animale terestre domestice sau domesticite și speciile acvatice crescute în apă dulce, sărată ori salmastră. Produsele din vânat și din pește obținute din specii sălbatice nu sunt cuprinse în modul de producție ecologic;i) organism modificat genetic - orice organism, cu excepția celui uman, al cărui material genetic a fost modificat altfel decât prin încrucișare și/sau recombinare naturală;j) derivate din organisme modificate genetic - orice substantă care este produsă din sau produsă de un organism modificat genetic, dar care nu contine organisme modificate genetic;k) detergenți - substanțe sau preparate destinate spălării, în a căror compoziție intră constituenți esențiali și, în general, constituenți adiționali;l) aliment preambalat - orice articol unic ce urmează a fi prezentat ca atare consumatorului final sau agenților care prepară și furnizează hrană pentru populație; constituit dintr-un aliment și ambalajul în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, care acoperă alimentul în întregime sau numai parțial, dar în așa fel încât conținutul acestuia să nu poată fi deteriorat fără deschiderea sau modificarea ambalajului;m) unitate/fermă în producția vegetală și/sau animalieră în agricultura ecologică - unitate/fermă în producția vegetală și/sau animalieră care respectă dispozițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;n) materii prime pentru furaje - produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspătă, conservată ori produsele derivate din prelucrarea industrială a acestora, precum și substanțele organice și anorganice care conțin sau nu aditivi, utilizate în hrana animalelor;o) furaje compuse - amestecuri de materie primă furajeră, conținând sau nu aditivi, destinate furajării animalelor;p) aditivi pentru furaje - substanțe sau preparate care intră în componența furajelor;r) furaje sau materiale furajere produse ecologic - produse destinate furajării animalelor, obținute în conformitate cu regulile de producție prevăzute la art. 4 și 5;s) furaje în conversie și materii prime în conversie pentru prepararea furajelor - furaje/materii prime pentru prepararea furajelor care respectă regulile de producție prevăzute la art. 4 și 5, cu excepția perioadei de conversie către agricultura ecologică în cursul căreia aceste reguli se aplică pentru cel puțin un an înainte de recoltare;ș) furaje și materii prime convenționale - furaje și materii prime care nu se încadrează la lit. r) și s);t) medicamente veterinare - substanțele sau componentele prezentate ca având proprietăți curative ori preventive, folosite pentru combaterea bolilor la animale în conformitate cu prevederile sanitare veterinare în vigoare;ț) medicamente homeopatice veterinare - medicamentele veterinare obținute plecând de la produse sau substanțe cu surse homeopatice descrise în farmacopeea europeană;u) organism de inspecție și certificare - persoană juridică din sectorul public sau privat, acreditată/aprobată în condițiile legii, cu atribuția de a verifica dacă un produs obținut, procesat, ambalat, manipulat, comercializat, etichetat cu referire la metodele de producție din agricultura ecologică este conform cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Metodele de producție ecologică utilizate în obținerea produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să respecte principiile producției ecologice pentru plante și produse din plante, animale și produse animaliere, apicultură și produse apicole;b) să utilizeze, ca produse pentru protecția plantelor, fertilizatori și amelioratori ai solului, furaje, materii prime pentru prepararea furajelor, furaje compuse, aditivi furajeri, anumite substanțe utilizate în alimentația animalelor, produse pentru curățarea și dezinfecția adăposturilor și instalațiilor de creștere a animalelor, produse pentru lupta împotriva organismelor dăunătoare și bolilor din adăposturi și instalații de creștere a animalelor, numai produsele prevăzute în lista produselor permise a fi utilizate în agricultura ecologică, cu respectarea condițiilor specifice;c) să utilizeze semințe sau material vegetativ săditor obținut prin metode de producție ecologică;d) să nu utilizeze organisme modificate genetic și/sau produse derivate din astfel de organisme, cu excepția medicamentelor de uz veterinar.(2) Principiile producției ecologice pentru plante și produse din plante, animale și produse animaliere, apicultură și produse apicole se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(3) Lista produselor permise să fie utilizate în agricultura ecologică, precum și condițiile specifice de utilizare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.5. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Metodele de producție ecologică pentru semințe și material de înmulțire vegetativ, plante-mamă pentru semințe și forme parentale pentru materialul de înmulțire vegetativ trebuie să respecte următoarele condiții:a) să nu utilizeze organisme modificate genetic și/sau orice produse derivate din astfel de organisme;b) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), pentru minimum o generație pentru culturile anuale și minimum două generații pentru culturile perene.(2) Utilizatorii pot folosi semințe și material de înmulțire vegetativ care nu sunt obținute conform metodei de producție ecologică, numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra autorității responsabile că nu au putut obține de pe piața comunitară un material de reproducere care să satisfacă exigențele metodelor de producție ecologică. (la 13-01-2007, Alineatul (2) din Articolul 5 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007 ) (3) Regulile naționale privind elaborarea bazei de date pentru semințele ecologice și materialul de înmulțire vegetativ, precum și acordarea de derogări pentru utilizarea de semințe și material de înmulțire vegetativ ce nu provin din agricultura ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(4) Metoda de producție ecologică pentru răsaduri trebuie să respecte metodele de producție prevăzute la art. 4.(5) Producătorii pot utiliza răsaduri care nu sunt obținute din agricultura ecologică numai în următoarele condiții: (la 13-01-2007, Partea introductivă a alineatului (5) din Articolul 5 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007 ) a) utilizarea lor să fie aprobată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate;b) să fie tratate de la semănat numai cu produsele cuprinse în lista produselor permise a fi utilizate în agricultura ecologică;c) să provină de la un producător care s-a conformat regulilor de producție prevăzute la art. 4, precum și restricțiilor prevăzute la lit. b);d) eticheta oricărui produs care conține ingrediente derivate din astfel de răsaduri să nu cuprindă mențiunea prevăzută la art. 8 alin. (4);e) după plantare, răsadurile trebuie să fi fost cultivate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și b) pe o perioadă de cel puțin 6 săptămâni înainte de recoltare.6. La articolul 6, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:ART. 6. - (1) Etichetarea produselor ecologice se face în conformitate cu prevederile naționale în vigoare privind etichetarea alimentelor. În plus, eticheta unui produs ecologic va cuprinde:a) denumirea produsului, inclusiv mențiunea că provine din agricultura ecologică;b) denumirea și/sau codul organismului de inspecție și certificare care a certificat produsul..........................................(3) Regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.7. Alineatul (4) al articolului 6 se abrogă.8. La articolul 7, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Operatorii care produc, procesează, importă din terțe țări, depozitează sau distribuie produsele ecologice, în vederea comercializării, au obligația de a-și înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, și de a se supune controlului unui organism de inspecție și certificare aprobat. (la 13-01-2007, Alineatul (1) din Articolul 7 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007 ) (2) Înregistrarea operatorilor va cuprinde următoarele mențiuni:a) numele/denumirea și adresa/sediul operatorului;b) amplasarea incintelor și a parcelelor unde se desfășoară operațiunile;c) natura operațiunilor și a produselor;d) angajamentul operatorului pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 5, 6 și 9. În cazul unităților/fermelor de producție, operatorul va indica data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate cu prevederile art. 5; (la 13-01-2007, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007 ) e) denumirea și codul organismului de inspecție și certificare aprobat la care operatorul se înregistrează pentru inspecția unității/fermei sale.9. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.10. La articolul 8, alineatele (1), (2) și (4) vor avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Inspecția și controlul operatorilor de produse agroalimentare ecologice se fac de organisme de inspecție și certificare - persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate. (la 13-01-2007, Alineatul (1) din Articolul 8 , Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007 ) (2) Regulile privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare și de supraveghere a activității organismelor de control se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale........................................(4) Pe produsele care au fost supuse sistemului de inspecție și certificare se aplică mențiunea «RO Agricultura ecologică sistem de control CE» în următoarele condiții:a) au fost obținute prin metodele de producție ecologică prevăzute la art. 4 și sunt etichetate cu respectarea prevederilor art. 6;b) au făcut obiectul inspecției pe tot parcursul ciclului de producție, preparare și comercializare. Pentru producția animalieră inspecțiile se vor efectua în toate stadiile de producție, sacrificare, tăiere și până la vânzarea către cumpărător;c) au fost produse sau preparate de operatori de produse agroalimentare care au fost supuși controlului de către organisme de inspecție și certificare aprobate;d) sunt ambalate și transportate la punctul de comercializare în ambalaje închise.11. Alineatul (5) al articolului 8 se abrogă.12. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:CAPITOLUL VIImportul din terțe țări13. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Produsele prevăzute la art. 2 alin. (1), importate din terțe țări, pot fi comercializate în România numai în următoarele condiții:a) sunt originare dintr-o țară terță care figurează pe lista stabilită de Comisia Europeană sau sunt obținute într-o anumită regiune ori într-o unitate/fermă de producție controlată de un organism de control specificat în aceeași listă;b) sunt însoțite de un certificat de control, eliberat de autoritatea sau de organismul competent din țara terță, care atestă că lotul la care se referă certificatul a fost obținut în cadrul unui sistem de producție cu reguli echivalente celor din Uniunea Europeană și a fost supus unui sistem de control echivalent celui din Uniunea Europeană.(2) Regulile naționale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din terțe țări se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.14. Articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Organismele de inspecție și certificare aprobate vor retrage operatorului care nu respectă prevederile art. 4 și 6 dreptul de aplicare a prevederilor art. 2 alin. (2).(2) În cazul nerespectării repetate de către operator a prevederilor alin. (1), organismul de inspecție și certificare îi va retrage operatorului dreptul de a utiliza mențiunea prevăzută la art. 8 alin. (4) pentru o perioadă stabilită de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.15. Articolele 11 și 12 se abrogă. Articolul IIArt. 2 alin. (1) și (2), art. 3, 4, art. 5 alin. (1), (4) și alin. (5) lit. b), c), d) și e), art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (4), art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, precum și Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2002, se abrogă la data aderării României la Uniunea Europeană. Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul mediului și
  gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  București, 6 septembrie 2006.Nr. 62.-----------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 509 din 28 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerţ Liber (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 130 din 20 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38 din 5 august 1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor
 • LEGE nr. 252 din 14 decembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 263 din 7 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 164 din 11 iulie 2011 privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu
 • LEGE nr. 279 din 17 octombrie 2007 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
 • LEGE nr. 179 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 16 noiembrie 2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
 • LEGE nr. 62 din 20 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1997 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 250 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 271 din 29 iunie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 213 din 9 noiembrie 2016 privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 475 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 370 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului şi Sportului a schimbării destinaţiei sau desfiinţării unor baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 280 din 6 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 60 din 15 septembrie 1993 privind acordarea de către Guvernul României a unui credit Guvernului Republicii Moldova
 • LEGE nr. 29 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 402/1982 privind obligaţiile persoanelor care cer şi li se aproba să se stabilească definitiv în străinătate de a plăti integral datoriile pe care le au fata de stat, organizaţii socialiste şi persoane fizice, precum şi de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu şcolarizarea lor
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA*) din 29 iunie 1965 (*republicată*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 300 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 381 din 24 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 13 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 198 din 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 229 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 29 decembrie 1999 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import
 • LEGE nr. 140 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Slovaca, încheiat la Bucureşti la 11 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 103 din 14 mai 2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională
 • LEGE nr. 258 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 602 din 6 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
 • LEGE nr. 463 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale
 • LEGE nr. 208 din 24 octombrie 2008 pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 185 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de administrare şi gestionare a rezervei de mobilizare
 • LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
 • CODUL AERIAN AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA din 5 decembrie 1953 *** Republicat
 • LEGE nr. 66 din 18 aprilie 2019 privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Naţională a Meseriilor"
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021