Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 13 septembrie 2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 13 septembrie 2006 (*actualizată*)privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat(actualizată până la data de 8 ianuarie 2007*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 8 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 492 din 28 decembrie 2006.Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune.Ţinând seama de prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, se impune implementarea de urgenţă a măsurilor pentru elaborarea cadrului legislativ adecvat şi eficient pentru gestionarea fondurilor europene şi protejarea intereselor financiare ale Comunităţii, situaţie extraordinară a către reglementare nu poate fi amânată.Prezenta iniţiativă legislativă are caracter de urgenţă, deoarece se impune o perioadă scurtă de timp pentru pregătirea acreditării agenţiilor de plăţi din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru accelerarea procesului de încheiere a convenţiilor şi acordurilor cu toate instituţiile implicate în gestionarea şi derularea fondurilor.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) plafonul anual pentru cheltuielile aferente Fondului European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA, se constituie din sumele maxime stabilite în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituţional şi din angajamente bugetare pentru Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală denumit în continuare FEADR, în conformitate cu art. 12 şi 23 din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune şi angajamentele bugetare comunicate pentru programul de dezvoltare rurală, aprobate prin decizie a Comisiei; b) contribuţia financiară a Comunităţii Europene sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunităţii Europene, cu titlu de contribuţie financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut prin Acordul interinstituţional şi angajamentele bugetare; c) fonduri publice aşa cum sunt definite de Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare; d) structuri de implementare agenţiile de plăţi din structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi alte entităţi prevăzute în regulamentele comunitare şi în legislaţia naţională din domeniul politicii agricole comune; e) prefinanţarea reprezintă suma alocată temporar de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor aferente schemelor de plată, implicate de FEGA, conform art. 14 alin. (2) din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005, până la transferarea plăţilor lunare de la Comisia Europeană. sumele rambursate de Comisia Europeană se transferă în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării în conturile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Cu sumele primite de la Comisia Europeană în anul curent se reîntregesc creditele bugetare ale ordonatorului principal de credite din care acestea au fost acordate. sumele plătite în anul curent şi recuperate în anul următor constituie venit la bugetul de stat; f) cofinanţarea reprezintă suma alocată de la bugetul de stat, pentru finanţarea contribuţiei naţionale, ca parte a cheltuielilor publice totale alocate pentru măsurile implicate de FEADR, conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005; g) cheltuielile neeligibile reprezintă sumele suportate de bugetul de stat pentru cele două fonduri FEGA şi FEADR şi reprezintă cheltuieli cu diferenţele de curs nefavorabile, pierderi datorate debitelor nerecuperate, costuri bancare rezultate din operaţiunile de transfer şi reîntregire a fondurilor şi alte cheltuieli neeligibile rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a fondurilor, care vor fi definite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale; h) Acordul interinstituţional este acel acord încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene, cu privire la disciplina bugetară şi perspectiva financiară, cu scopul de a determina contribuţia financiară a celor două fonduri, FEGA şi FEADR. Articolul 2Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, garantează corecta gestionare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia, conform destinaţiei stabilite prin Acordul interinstituţional, angajamentele bugetare şi alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 492 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007. Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. Articolul 4 (1) Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi prefinanţarea de la bugetul de stat se efectuează potrivit cerinţelor prevăzute în cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituţional sau în alte documente, încheiate ori convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României. (2) Fondurile publice destinate cofinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se alocă, se utilizează şi se derulează conform cadrului tehnic, juridic şi administrativ prevăzut pentru cele două fonduri FEGA şi FEADR în Reglementarea Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 din 21 iunie 2005. (3) În baza prevederilor referitoare la contribuţia financiară a Comunităţii Europene, incluse în reglementările Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Comunităţii Europene, sumele destinate cofinanţării în bani, din fondurile publice, a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca ordonator principal de credite. (4) Cofinanţarea şi prefinanţarea cheltuielilor eligibile şi finanţarea cheltuielilor neeligibile se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca ordonator principal de credite, într-o poziţie distinctă, denumită "Transferuri aferente Fondurilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală FEGA şi FEADR", pe baza informaţiilor furnizate de cele două agenţii de plăţi. Articolul 5Sumele din fondurile publice destinate cofinanţării şi prefinanţării în bani a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene se vor utiliza pentru plata cheltuielilor aferente FEGA şi FEADR, la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţii Europene. Articolul 6Furnizarea de bunuri, prestările de servicii şi execuţia de lucrări, efectuate în baza contractelor finanţate din fondurile publice de cofinanţare prevăzute la art. 4 alin. (2), se supun prevederilor fiscale şi vamale aplicabile potrivit reglementărilor din domeniu. Articolul 7În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va elabora, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice.---------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 492 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 67.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 374 din 5 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 92 din 1 iulie 2014 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
 • LEGE nr. 89 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
 • LEGE nr. 118 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 41 din 28 iunie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 70 din 16 iulie 1992 pentru acordarea drepturilor unităţilor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române de a folosi veniturile suplimentare obţinute din contracte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 81 din 19 iulie 1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 12 iunie 2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 27 iunie 2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia EUROPOL)
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 5 mai 2000 privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activităţii Băncii Agricole - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 360 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări*)
 • LEGE nr. 459 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară
 • LEGE nr. 156 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 21 din 9 martie 2015 pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 49 din 30 mai 1995 cu privire la actualizarea pensiilor militare de stat în raport cu solda de grad
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 313 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 4 din 1 iulie 1981 gospodăriei comunale
 • LEGE nr. 7 din 17 octombrie 1980 privind organizarea excursiilor cu turişti români în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 223 din 31 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 12 din 25 martie 1996 pentru modificarea Legii nr. 3/1992 privind instituirea "Timbrului olimpic"
 • LEGE nr. 90 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 342 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 17 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 275 din 15 mai 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Hyperion" din Bucureşti
 • LEGE nr. 225 din 5 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
 • LEGE nr. 706 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 276 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE NR. 9 din 01 ianuarie 1971 privind cantinele-restaurant pentru salariaţi
 • LEGE nr. 506 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021