Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 66 din 3 iulie 1996 (*republicată*) privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 26 ianuarie 1999 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 66 din 3 iulie 1996 (*republicată*)privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 26 ianuarie 1999

---------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 250 din 30 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 66 din 3 iulie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85 din 23 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 246 din 21 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998). Articolul 1 (1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni, denumita prescurtat C.E.C., persoana juridică română de drept privat, se reorganizează în societate bancară pe acţiuni, cu acţionar unic statul român. (2) Sediul central al Casei de Economii şi Consemnaţiuni este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 13. (3) Durata de funcţionare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni este nelimitată. (4) Capitalul social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni este de 220.000 milioane lei. Modificarea capitalului social se face potrivit legii. (5) Casa de Economii şi Consemnaţiuni poate înfiinţa, ca unităţi subordonate, sucursale şi agenţii proprii sau mandatare, fără personalitate juridică, în ţara şi în străinătate. Articolul 2 (1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni efectuează, în limita autorizaţiei acordate de Banca Naţionala a României, următoarele activităţi: a) atrage, păstrează şi fructifica economiile băneşti ale populaţiei, disponibilităţile băneşti ale persoanelor juridice, deschide conturi, efectuează plati, schimb valutar şi primeşte sume spre consemnare; b) acorda credite persoanelor fizice pentru cumpărarea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuinţelor proprietate personală şi pentru cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată; c) acorda credite agenţilor economici mici şi mijlocii.Creditele se acordă pe bază de garanţii într-un volum total ce nu poate depăşi 20% din activele Casei de Economii şi Consemnaţiuni, cu condiţia ca sursele de creditare sa nu provină din depunerile la vedere ale populaţiei; d) acorda credite statului şi administraţiei publice centrale şi locale; e) efectuează investiţii în valori mobiliare emise de administraţia publică centrala şi locală; f) efectuează plasamente pe piaţa interbancara; g) negociaza participatii de capital la societăţi comerciale şi/sau financiare, stabilite de Consiliul de administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni. Volumul total al participatiilor nu poate depăşi nivelul fondurilor proprii ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Casa de Economii şi Consemnaţiuni poate acorda împrumuturi întreprinderilor mici şi mijlocii şi alte categorii de împrumuturi, în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie, precum şi din alte surse care vor fi evidentiate în mod distinct. Articolul 3Cerinţele impuse de dezvoltarea unei politici prudentiale specifice cu privire la garantarea împrumuturilor acordate populaţiei, întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a altor împrumuturi se stabilesc de către Consiliul de administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni, în conformitate cu reglementările prudentiale cuprinse în legea bancară şi în normele Băncii Naţionale a României emise în aplicarea acestei legi. Articolul 4 (1) Sumele depuse de persoanele fizice la Casa de Economii şi Consemnaţiuni pe instrumente de economisire, precum şi dobânzile şi câştigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie la cererea titularilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora. Drepturile de creanta asupra sumelor depuse, dobânzilor şi câştigurilor sunt imprescriptibile. (2) Pentru operaţiunile efectuate Casa de Economii şi Consemnaţiuni percepe taxe sau comisioane, în condiţiile stabilite de consiliul de administraţie. Articolul 5În activitatea sa Casa de Economii şi Consemnaţiuni se supune reglementărilor cuprinse în legea bancară, precum şi celor emise de Banca Naţionala a României în aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plati, de asigurare a prudentei bancare şi este subiect al supravegherii prudentiale a Băncii Naţionale a României. Articolul 6 (1) Operaţiunile efectuate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, numele depunatorilor şi al titularilor depunerilor, sumele depuse şi orice alte date în legătură cu operaţiunile efectuate pe numele acestora sunt confidenţiale. (2) Date informative privind numele titularilor, depunatorilor, sumele depuse şi operaţiunile efectuate pe numele persoanelor fizice şi juridice se dau numai titularilor sau reprezentanţilor legali, iar în cauzele penale în care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva titularului, la cererea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti. (3) Măsurile de indisponibilizare şi de executare a sumelor depuse se vor lua în condiţiile legii. Articolul 7Contractele de credit încheiate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în calitate de creditor, sunt titluri executorii. Articolul 8Sunt scutite de impozite, taxe de timbru şi orice alte taxe: a) depunerile de economii, precum şi dobânzile şi câştigurile acordate populaţiei de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni; b) sumele reprezentând depunerile trecute pe numele moştenitorilor; c) acţiunile judiciare sau arbitrale, precum şi orice alte acte în legătură cu activitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni. Articolul 9Denumirile "Casa de Economii şi Consemnaţiuni", "C.E.C.", "libret de economii" şi "obligaţiuni C.E.C. cu câştiguri" se folosesc exclusiv de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni. Articolul 10 (1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni este condusă de un consiliu de administraţie, format din 11 membri numiţi pe o perioadă de 4 ani. (2) Conducerea executivă a Casei de Economii şi Consemnaţiuni este asigurata de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, numiţi de primul-ministru, în condiţiile prevăzute de legislaţia bancară. (3) Preşedintele şi vicepreşedinţii fac parte de drept din consiliul de administraţie. Ceilalţi 7 membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi de ministrul finanţelor. (4) Preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie. Articolul 11Modul de organizare şi de funcţionare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni se stabileşte prin statutul propriu, elaborat de consiliul de administraţie şi aprobat de Guvern**). Articolul 12Decretul nr. 371 din 16 august 1958 privind organizarea şi funcţionarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 19 august 1958, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.------------------------ Notă **) Statutul Casei de Economii şi Consemnaţiuni a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 888 din 1 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, şi a fost modificat prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997.--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 94 din 21 mai 2010 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 9 octombrie 2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2008 pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 150 din 15 mai 2006 privind modificarea şi completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 7 noiembrie 2002 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 101 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea poliţienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact de cooperare poliţienească şi vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009
 • LEGE nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
 • LEGE nr. 7 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 8 decembrie 2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 119 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 22 noiembrie 2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 33 din 29 martie 1991 privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 404 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 269 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005
 • LEGE nr. 81 din 29 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
 • LEGE nr. 274 din 21 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 117 din 31 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 127 din 14 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59 din 24 august 1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţionala în baza acordurilor comerciale şi de plăti guvernamentale
 • LEGE nr. 83 din 24 iunie 2014 privind invenţiile de serviciu
 • LEGE nr. 368 din 21 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti
 • LEGE nr. 100 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 82 din 15 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1996 referitoare la prelungirea aplicării unor măsuri prevăzute la art. 25 alin. (1) şi la art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996
 • LEGE nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • LEGE nr. 189 din 25 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 66 din 21 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 29 aprilie 2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante
 • LEGE nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 108 din 3 mai 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 406 din 9 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 365 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la asistenţa sub forma de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în oraşele Baia Mare, Botoşani, Drobeta-Turnu Severin, Galaţi, Deva şi Hunedoara, România", semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002 şi la Bucureşti la 11 martie 2003
 • LEGE nr. 42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 140 din 16 iunie 2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 193 din 7 iulie 2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 167 din 10 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 268 din 13 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020