Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.027 din 27 decembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*)privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului(actualizată la data de 15 martie 2015*)

----------Având în vedere că transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit şi a Directivei nr. 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind adecvarea capitalului firmelor de investiţii şi instituţiilor de credit trebuie realizate până la finele anului 2006, termen stabilit în cadrul negocierilor în vederea aderării, astfel încât să poată fi realizată şi procedura de prenotificare la Comisia Europeană a întregului cadru legislativ adoptat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Partea I DISPOZIŢII COMUNE APLICABILE INSTITUŢIILOR DE CREDIT Titlul I DISPOZIŢII GENERALE Capitolul I Domeniul de aplicare şi definiţii Secţiunea 1 Domeniul de aplicare Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: a) condiţiile de acces la activitate pentru instituţiile de credit şi de desfăşurare a acesteia pe teritoriul României; b) competenţele şi instrumentele pentru supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi, respectiv, a societăţilor de servicii de investiţii financiare; c) supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi, respectiv, a societăţilor de servicii de investiţii financiare, într-o manieră care să corespundă cu regulile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012; d) cerinţele de publicare pentru Banca Naţională a României în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit, respectiv cerinţele de publicare pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale a firmelor de investiţii; e) rezoluţia instituţiilor de credit aflate în dificultate, într-o manieră care să permită ieşirea ordonată din piaţă a entităţilor neviabile, indiferent de dimensiunea sau tipul activităţii acestora; f) supravegherea sistemelor de plăţi şi a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare.--------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplica instituţiilor de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalelor din străinătate ale acestora şi instituţiilor de credit din alte state membre, respectiv din state terţe, în ceea ce priveşte activitatea acestora desfăşurata în România. (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplica societăţilor de servicii de investiţii financiare şi societăţilor de administrare a activelor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii, potrivit prevederilor Capitolului X din Titlul III, Partea I.--------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de lit. l) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Prevederile Titlului VI, Partea a II-a se aplica sistemelor de plăţi, sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, participanţilor la aceste sisteme şi administratorilor sistemelor şi ai serviciilor de infrastructura utilizate în cadrul acestor sisteme. (5) Nu intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă băncile centrale din statele membre. Alte instituţii permanent excluse de la aplicarea Directivei 2013/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE, prevăzute la art. 2 paragraful 5 pct. 3-23 din această directivă, nu beneficiază de regimul instituţiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru scopurile dispoziţiilor cuprinse în cap. II din titlul III partea I, instituţiile prevăzute la art. 2 paragraful 5 din Directiva 2013/36/CE, cu excepţia băncilor centrale din statele membre, sunt considerate instituţii financiare.--------------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (6) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică accesului la activitatea firmelor de investiţii, în măsura în care acesta este reglementat de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi de reglementările secundare emise în aplicarea acesteia.--------------Alin. (6) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 2În scopul realizării supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit, dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplica şi altor categorii de persoane, după cum urmează: a) Capitolul II din Titlul III, Partea I, se aplică societăţilor financiare holding, societăţilor financiare holding mixte şi societăţilor holding cu activitate mixtă;-------------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. b) art. 54 - 58 se aplica instituţiilor financiare cu sediul în alte state membre, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 54: c) art. 89 - 90 se aplica instituţiilor financiare cu sediul în România, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 89; d) Capitolul IV din Titlul II, Partea I se aplica auditorilor financiari şi instituţiei de credit şi, potrivit art. 197, auditorilor financiari ai societăţilor financiare holding. Articolul 3Instituţiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui şi funcţiona, cu respectarea dispoziţiilor generale aplicabile instituţiilor de credit şi a cerinţelor specifice prevăzute în Partea a II-a a prezentei ordonanţe de urgenţă, în una din următoarele categorii: a) bănci; b) organizaţii cooperatiste de credit; c) bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ; d) bănci de credit ipotecar; e) abrogată.------------Litera e) a art. 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 4 (1) Banca Naţională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea, supravegherea prudenţială şi rezoluţia instituţiilor de credit, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013. (2) Banca Naţională a României monitorizează activităţile instituţiilor de credit, precum şi, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activităţile societăţilor financiare holding şi ale societăţilor financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora. (3) În exercitarea competenţelor sale prevăzute de lege, Banca Naţională a României colectează şi procesează orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării instituţiilor de credit, precum şi, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, a societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte, la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora, şi pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerinţe. (4) În îndeplinirea funcţiilor cu privire la supravegherea prudenţială, investigaţiile şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora, Băncii Naţionale a României îi sunt conferite competenţele necesare şi acţionează în mod independent. În acest sens, Banca Naţională a României trebuie să dispună de cunoştinţele de specialitate, resursele şi capacitatea operaţională necesare. (5) În exercitarea atribuţiilor sale generale de supraveghere prudenţială, Banca Naţională a României are în vedere, în mod corespunzător, impactul potenţial al deciziilor sale asupra stabilităţii sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situaţii de urgenţă, pe baza informaţiilor disponibile la momentul respectiv*). (6) În exercitarea competenţelor sale, Banca Naţională a României se asigură că atribuţiile de supraveghere decurgând din prezenta ordonanţă de urgenţă şi din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi orice alte atribuţii conferite prin lege acesteia sunt exercitate în mod distinct şi independent de atribuţiile privind rezoluţia instituţiilor de credit. (7) Banca Naţională a României informează Comisia şi Autoritatea Bancară Europeană cu privire la orice delimitare a atribuţiilor prevăzute la alin. (6).--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 4^1*) (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă cu privire la reglementarea şi supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013. (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară monitorizează activităţile societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activităţile societăţilor financiare holding şi ale societăţilor financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora.(2^1) În exercitarea competenţelor sale prevăzute de lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară colectează şi procesează orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte, la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora, şi pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerinţe.----------Alin. (2^1) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 4 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) În îndeplinirea funcţiilor cu privire la supravegherea prudenţială, investigaţiile şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora, Autorităţii de Supraveghere Financiară îi sunt conferite competenţele necesare şi acţionează în mod independent. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să dispună de cunoştinţele de specialitate, resursele şi capacitatea operaţională necesare. (4) În exercitarea atribuţiilor sale generale de supraveghere prudenţială, Autoritatea de Supraveghere Financiare are în vedere, în mod corespunzător, impactul potenţial al deciziilor sale asupra stabilităţii sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situaţii de urgenţă, pe baza informaţiilor disponibile la momentul respectiv.--------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 5 (1) Se interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entităţi fără personalitate juridică, ce nu este instituţie de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public ori într-o activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. (2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplica în cazul atragerii de depozite sau alte fonduri rambursabile: a) de către un stat membru ori de către administraţiile regionale sau autorităţile administraţiei publice locale ale unui stat membru; b) de către organisme publice internaţionale la care participa unul sau mai multe state membre; c) în cazurile expres prevăzute de legislaţia românească sau de legislaţia Uniunii, cu condiţia ca aceste activităţi să fie supuse unor reglementări şi supravegheri aplicabile acestor cazuri în scopul protejării deponenţilor şi investitorilor.--------------Lit. c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), o emisiune de obligaţiuni sau alte instrumente financiare similare este considerată atragere de fonduri rambursabile de la public dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii: a) constituie activitatea exclusiva sau principala a emitentului; b) emitentul desfăşoară cu titlu profesional activitate de acordare de credite sau una ori mai multe din activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) - l). (4) Dispoziţiile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazul în care emisiunea se adresează exclusiv investitorilor calificaţi, în înţelesul legislaţiei privind piaţa de capital. (5) Banca Naţională a României este abilitată să determine dacă o activitate reprezintă ori nu atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, activitate bancară ori activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora. Determinarea naturii activităţii, exprimată de Banca Naţională a României, este obligatorie pentru părţile interesate.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 6 (1) Se interzice oricărei persoane, alta decât o instituţie de credit autorizată, să utilizeze denumirea de «bancă» sau «organizaţie cooperatistă de credit», «cooperativă de credit», «casa centrală a cooperativelor de credit», «bancă cooperatistă», «bancă centrală cooperatistă», «bancă ipotecară/bancă de credit ipotecar», «bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ» sau derivate ori traduceri ale acestor denumiri, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepţia cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege ori printr-un acord internaţional sau când din contextul în care este utilizată denumirea respectivă rezultă neîndoielnic că nu este vorba despre desfăşurarea unei activităţi bancare. (2) Fără a se aduce atingere prevederilor alin. (1), entităţile, persoane juridice române, din grupul din care face parte o instituţie de credit pot utiliza în denumirea acestora iniţialele, sigla, emblema, denumirea ori alte elemente de identificare utilizate la nivel de grup.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Secţiunea a 2-a Definiţii Articolul 7 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. activitate bancară - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu;1^1. achizitor potenţial - orice persoană fizică sau juridică ori grupul de astfel de persoane care acţionează concertat în legătură cu o achiziţie propusă;-----------Pct. 1^1 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.1^2. achiziţie propusă - decizia luată de un achizitor potenţial de a achiziţiona, direct sau indirect, o deţinere calificată într-o instituţie de credit, persoană juridică română, ori de a-şi majora deţinere calificată astfel încât proporţia drepturilor sale de vot sau a deţinerii la capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 20%, o treime sau 50% ori astfel încât instituţia de credit să devină o filială a sa;--------------Pct. 1^2 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.1^3. a achiziţiona - în sensul prevederilor pct. 12, a dobândi prin orice modalitate o deţinere calificată într-o instituţie de credit;--------------Pct. 1^3 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.1^4. instituţie de importanţă sistemică - o instituţie-mamă din Uniunea Europeană, o societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, o societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană sau o instituţie al cărei faliment sau a cărei funcţionare defectuoasă ar putea declanşa riscul sistemic;--------------Pct. 1^4 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.2. abrogat.--------------Pct. 2 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.2^1. abrogat.--------------Pct. 2^1 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.3. abrogat.--------------Pct. 3 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.4. abrogat.--------------Pct. 4 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.5. abrogat.--------------Pct. 5 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.6. abrogat.--------------Pct. 6 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.7. abrogat.--------------Pct. 7 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.8. abrogat.--------------Pct. 8 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.9. abrogat.--------------Pct. 9 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.10. abrogat.--------------Pct. 10 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.11. abrogat.--------------Pct. 11 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.12. abrogat.--------------Pct. 12 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.13. abrogat.--------------Pct. 13 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.14. abrogat.--------------Pct. 14 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.14^1. abrogat.--------------Pct. 14^1 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.15. abrogat.--------------Pct. 15 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.16. abrogat.17. abrogat.--------------Pct. 17 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.18. abrogat.--------------Pct. 18 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.19. abrogat.--------------Pct. 19 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.20. abrogat.--------------Pct. 20 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.21. abrogat.--------------Pct. 21 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.22. abrogat.--------------Pct. 22 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.23. abrogat.--------------Pct. 23 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.24. abrogat.--------------Pct. 24 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.24^1. abrogat.--------------Pct. 24^1 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.24^2. abrogat.--------------Pct. 24^2 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.24^3. abrogat.--------------Pct. 24^3 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.25. abrogat.--------------Pct. 25 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.26. abrogat.--------------Pct. 26 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.27. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum şi un stat aparţinând Spaţiului Economic European;28. abrogat.--------------Pct. 28 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.29. abrogat.--------------Pct. 29 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.30. stat terţ - orice stat care nu este stat membru;30^1. risc sistemic - riscul de perturbare a sistemului financiar care poate genera consecinţe negative grave pentru sistemul financiar şi economia reală;--------------Pct. 30^1 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.30^2. rezoluţie - reorganizarea unei instituţii de credit aflate în dificultate, care urmăreşte asigurarea continuităţii funcţiilor sale esenţiale pentru economie, menţinerea stabilităţii financiare şi, după caz, restabilirea viabilităţii pentru cel puţin o parte a instituţiei de credit, în contextul implementării de către Banca Naţională a României a măsurilor prevăzute în cadrul procedurii de administrare specială sau a măsurilor de stabilizare;--------------Pct. 30^2 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.30^3. măsuri de reorganizare - măsurile prevăzute la art. 55 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Pct. 30^3 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.31. abrogat.--------------Pct. 31 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile: instituţie de credit, firmă de investiţii, întreprindere de asigurare, întreprindere de reasigurare, întreprindere-mamă, filială, sucursală, întreprindere prestatoare de servicii auxiliare, societate de administrare a activelor, societate financiară holding, societate financiară holding mixtă, societate holding cu activitate mixtă, instituţie financiară, instituţie-mamă dintr-un stat membru, instituţie-mamă din Uniunea Europeană, societate financiară holding-mamă dintr-un stat membru, societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, societate financiară holding mixtă-mamă dintr-un stat membru, societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană, participaţie, deţinere calificată, control, legături strânse, autoritate competentă, supraveghetor consolidant, autorizaţie, stat membru de origine, stat membru gazdă, bănci centrale din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale, bănci centrale şi instrument financiar au înţelesul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 10 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^2) O societate de servicii de investiţii financiare este o firmă de investiţii, persoană juridică română, în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 10 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (4) Abrogat.--------------Alin. (4) al art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 8Abrogat.--------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Capitolul II Cerinţe minime de acces şi de desfăşurare a activităţii Secţiunea 1 Cerinţe minime de acces la activitate1.1 Necesitatea obţinerii unei autorizaţii şi condiţii minime de autorizare Articolul 10 (1) În vederea desfăşurării activităţii în România, fiecare instituţie de credit trebuie să dispună de o autorizaţie potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor din prezenta secţiune, Banca Naţională a României stabileşte prin reglementări şi notifică Autorităţii Bancare Europene, înfiinţată prin Regulamentul nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, condiţiile în care poate acorda autorizaţie şi documentaţia care trebuie să însoţească cererea pentru obţinerea autorizaţiei.--------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 11Banca Naţională a României nu poate acorda autorizaţie unei instituţii de credit, dacă aceasta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului iniţial cel puţin egal cu nivelul minim stabilit prin reglementări, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro. Articolul 12 (1) La constituirea unei instituţii de credit, persoană juridică română, capitalul iniţial este reprezentat de capitalul social, cu excepţia cazurilor în care instituţia de credit care se constituie este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.--------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Capitalul social al unei instituţii de credit, persoana juridică română, trebuie vărsat integral şi în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natura nefiind permise. Acţiunile/părţile sociale ale unei instituţii de credit, persoana juridică română, pot fi numai nominative. În actele lor constitutive, instituţiile de credit, persoane juridice române, nu vor putea stabili excepţii de la principiul potrivit căruia o acţiune da dreptul la un singur vot. (3) La constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis la o instituţie de credit. Acest cont este blocat până la înmatricularea instituţiei de credit, persoana juridică română, în registrul comerţului. Articolul 13Persoanele cărora le sunt încredinţate responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a instituţiei de credit, în calitate de administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la cap. I din titlul II partea I.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. Articolul 14 (1) Sediul social şi, după caz, sediul real, al instituţiei de credit, persoana juridică română, trebuie să fie situate pe teritoriul României. Sediul real reprezintă locaţia în care se situează centrul de conducere şi de gestiune a activităţii statutare, în cazul în care acesta nu este situat la sediul social. (2) Instituţia de credit - trebuie să desfăşoare efectiv şi cu preponderenţă pe teritoriul României activitatea pentru care a fost autorizată. Articolul 15 (1) În vederea autorizării unei instituţii de credit, persoană juridică română, Banca Naţională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea acţionarilor sau a membrilor, persoane fizice ori juridice, care urmează să deţină direct sau indirect deţineri calificate la instituţia de credit, şi cu privire la valoarea acestor deţineri. În cazul în care nu există deţineri calificate, Banca Naţională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea celor mai mari 20 de acţionari sau membri şi la valoarea participaţiilor deţinute de aceştia. Banca Naţională a României acordă autorizaţie numai dacă este încredinţată că, din perspectiva necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei de credit, calitatea persoanelor respective este adecvată.--------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) La evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se au în vedere prevederile art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1)-(3), art. 26^1 şi cele ale art. 26^2.--------------Alin. (1^1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Dacă între instituţia de credit, persoana juridică română, şi alte persoane fizice sau juridice exista legături strânse, Banca Naţională a României acorda autorizaţie numai dacă aceste legături ori dispoziţiile legale, măsurile de natura administrativă din jurisdicţia unui stat terţ ce guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care instituţia de credit are legături strânse sau dificultăţile în aplicarea dispoziţiilor sau măsurilor respective nu împiedica exercitarea eficienta a funcţiilor sale de supraveghere. Articolul 16În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1), modalitatea de determinare a drepturilor de vot se stabileşte de Banca Naţională a României prin reglementări, cu respectarea prevederilor referitoare la obligaţiile de transparenţă a informaţiilor privind emitenţii ale căror titluri de valoare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.--------------Art. 16 a fost modificat de lit. m) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 17Orice cerere de autorizare a unei instituţii de credit trebuie să fie însoţită de un plan de activitate, care să cuprindă cel puţin tipurile de activităţi propuse a fi desfăşurate şi structura organizatorică a instituţiei de credit, şi din care să rezulte capacitatea acesteia de a-şi realiza obiectivele propuse în condiţii compatibile cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, prin adecvarea cadrului de conducere, a procedurilor, a mecanismelor interne şi a structurii capitalului la tipul, volumul şi complexitatea activităţilor pe care îşi propune să le desfăşoare.1.2 Activităţile permise instituţiilor de credit Articolul 18 (1) Instituţiile de credit pot desfăşura, în limita autorizaţiei acordate, următoarele activităţi: a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare; c) leasing financiar; d) servicii de plată aşa cum sunt definite la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată;-----------Litera d) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. e) emiterea şi administrarea altor mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cambii şi bilete la ordin, în măsura în care nu se încadrează la lit. d);-----------Litera e) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1. instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2. valuta;3. contracte futures şi options financiare;4. instrumente având la baza cursul de schimb şi rata dobânzii;5. titluri de valoare şi alte instrumente financiare transferabile;--------------Pct. 5 al lit. g) a alin. (1) al art. 18 a fost modificat de lit. m) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. h) participare la emisiunea de titluri de valoare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;--------------Lit. h) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de lit. m) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. i) servicii de consultanţa cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţa; j) administrare de portofolii şi consultanţa legată de aceasta; k) custodie şi administrare de instrumente financiare; l) intermediere pe piaţa interbancară; m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; n) închiriere de casete de siguranţa;n^1) emitere de monedă electronică*);-----------Litera n^1) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. o) operaţiuni cu metale şi pietre preţioase şi obiecte confecţionate din acestea; p) dobândirea de participaţii la capitalul altor entităţi; r) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activităţi, dacă este cazul. (2) Sfera activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. g)-k) acoperă toate serviciile de investiţii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Dispoziţiile alin. (1) se interpretează şi se aplica astfel încât activităţile enumerate la alin. (1) să acopere orice operaţiuni, tranzacţii, produse şi servicii care se înscriu în sfera acestor activităţi sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activităţi. (4) Activităţile care, potrivit unor legi speciale, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize specifice, pot fi desfăşurate de instituţia de credit numai după obţinerea acestora. Articolul 19 (1) Activitatea de acordare de credite ipotecare finanţate prin emisiune de obligaţiuni ipotecare poate fi desfăşurata cu respectarea legislaţiei speciale în materie. (2) Activitatea de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ poate fi desfăşurata cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în Titlul III al Părţii a II-a. Articolul 20 (1) Instituţiile de credit pot desfăşura şi alte activităţi, permise potrivit autorizaţiei acordate de Banca Naţională a României, după cum urmează: a) operaţiuni ne-financiare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entităţi din cadrul grupului din care face parte instituţia de credit; b) operaţiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile şi/sau imobile aflate în proprietatea acestora, dar neafectate desfăşurării activităţilor financiare; c) prestarea de servicii clientelei proprii care, deşi nu sunt conexe activităţii desfăşurate, reprezintă o prelungire a operaţiunilor bancare. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie compatibile cu cerinţele activităţii bancare, în special cu cele referitoare la menţinerea bunei reputaţii a instituţiei de credit şi protejarea intereselor deponenţilor. (3) Nivelul total al veniturilor obţinute din activităţile prevăzute la alin. (1), nu poate depăşi 10% din veniturile obţinute de o instituţie de credit din activităţile prevăzute la art. 18. Articolul 21În afară de operaţiunile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b), instituţiile de credit se pot angaja în operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile dacă:-----------Partea introductivă a art. 21 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. a) operaţiunile sunt necesare desfăşurării în condiţii adecvate a activităţilor pentru care instituţia de credit a fost autorizată, şi în măsura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop; b) operaţiunile au ca obiect bunuri mobile şi imobile destinate perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor, organizării unor spaţii de odihna şi recreare sau asigurării de locuinţe pentru salariaţi şi familiile acestora; c) operaţiunile au ca obiect bunuri mobile şi imobile dobândite în urma executării creanţelor, cu respectarea, în privinţa operaţiunilor de închiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor art. 20 alin. (2) şi (3). Articolul 22 (1) Instituţiile de credit nu pot desfăşura alte activităţi în afară celor permise potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Instituţiile de credit nu se pot angaja în operaţiuni cum ar fi: a) gajarea propriilor acţiuni pe contul datoriilor băncii; b) acordarea de credite garantate cu acţiuni, alte titluri de capital sau cu obligaţiuni emise de instituţia de credit însăşi sau de o alta entitate aparţinând grupului din care face parte instituţia de credit; c) atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile, titluri sau alte valori, de la public, când instituţia de credit se afla în stare de insolvenţă. Secţiunea a 2-a Condiţii minime de desfăşurare a activităţii2.1. Cerinţe de administrare a riscurilor--------------Denumirea paragrafului 2.1, secţiunea a 2-a, capitolul II, titlul I, partea I a fost modificată de pct. 16 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 23Abrogat.--------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 17 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 24*) (1) Fiecare instituţie de credit trebuie să dispună de un cadru formal de administrare a activităţii riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative şi contabile riguroase şi politici şi practici de remunerare care să promoveze şi să fie în concordanţă cu o administrare sănătoasă şi eficace a riscurilor. (2) Cadrul de administrare, procesele şi mecanismele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie cuprinzătoare şi adaptate la natura, amploarea şi complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri şi activităţilor desfăşurate de instituţia de credit. Principiile, criteriile tehnice şi alte cerinţe care trebuie avute în vedere se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Mecanismele de control intern trebuie să asigure cel puţin organizarea funcţiilor de administrare a riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern.--------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^1) În sensul alin. (1), sunt avute în vedere riscuri precum: riscul de credit şi al contrapartidei, riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul de securitizare, riscul de piaţă, riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare, riscul operaţional, riscul de lichiditate şi riscul efectului de levier excesiv.--------------Alin. (2^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 19 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^2) Banca Naţională a României stabileşte, prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, cerinţele privind politica de remunerare a unei instituţii de credit, inclusiv principiile de acordare şi ajustare a remuneraţiei, precum şi principiile de remunerare aplicabile instituţiilor de credit care beneficiază de asistenţă guvernamentală excepţională.--------------Alin. (2^2) al art. 24 a fost introdus de pct. 19 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Banca Naţională a României colectează informaţii cu privire la numărul persoanelor pe instituţie de credit care sunt remunerate cu cel puţin 1 milion de euro sau echivalent într-un exerciţiu financiar, defalcate pe intervale valorice de 1 milion de euro, inclusiv informaţii cu privire la responsabilităţile şi domeniul de activitate în care sunt implicate aceste persoane şi la principalele elemente ale remuneraţiei, incluzând, fără a se limita la: salarii, bonusuri, compensaţii pe termen lung, contribuţii la pensii, şi comunică aceste informaţii Autorităţii Bancare Europene.--------------Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (4) Banca Naţională a României colectează informaţiile cantitative agregate cu privire la remunerare, publicate potrivit criteriilor de transparenţă şi de publicare prevăzute la art. 450 alin. (1) lit. g), h) şi i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, şi le utilizează pentru a determina tendinţele şi practicile în materie de remunerare. Banca Naţională a României comunică aceste informaţii Autorităţii Bancare Europene.--------------Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) Banca Naţională a României colectează informaţiile publicate în conformitate cu art. 435 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi le utilizează pentru a compara practicile în materie de diversitate a selecţiei membrilor consiliilor de administraţie şi directorilor, respectiv ai consiliilor de supraveghere şi ai directoratelor instituţiilor de credit. Banca Naţională a României comunică aceste informaţii Autorităţii Bancare Europene.--------------Alin. (5) al art. 24 a fost introdus de pct. 21 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 8^1. Această modificare se aplică cu data de 1 ianuarie 2011, conform literei a) a art. III din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010. Articolul 24^1Instituţiile de credit trebuie să aibă disponibile pentru aplicare planuri de redresare pentru refacerea situaţiei financiare, în urma unei deteriorări semnificative a acesteia.--------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 22 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.2.2 Acţionariat Articolul 25 (1) Orice achizitor potenţial trebuie să notifice în prealabil, în scris, Băncii Naţionale a României în legătură cu orice achiziţie propusă, cu indicarea valorii participaţiei vizate şi furnizarea informaţiilor relevante la care se face referire în art. 26 alin. (4).(1^1) Dacă, din motive obiective, notificarea nu poate fi făcută în prealabil, obligaţia de notificare incumbă de la data achiziţionării.-----------Alin. (1^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), condiţiile în care se consideră că mai multe persoane acţionează concertat în calitate de achizitor potenţial se stabilesc prin reglementări emise de Banca Naţională a României. (3) Banca Naţională a României confirmă în scris achizitorului potenţial, de îndată, dar nu mai târziu de două zile lucrătoare, primirea notificării şi, dacă este cazul, primirea ulterioară a oricăror informaţii suplimentare solicitate în condiţiile alin. (5) şi comunică achizitorului potenţial, în fiecare caz, data la care expiră termenul de evaluare. (4) Banca Naţională a României realizează evaluarea prevăzută la art. 26 alin. (1) în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data confirmării scrise a primirii notificării şi a tuturor documentelor care trebuie transmise acesteia pe baza listei informaţiilor la care se face referire la art. 26 alin. (4). Dacă notificarea nu este însoţită de toate documentele cerute potrivit reglementărilor aplicabile, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Naţională a României a primirii tuturor documentelor respective. (5) Dacă este necesar, Banca Naţională a României poate solicita în scris, dar nu mai târziu de expirarea a 50 de zile lucrătoare din termenul de evaluare prevăzut la alin. (4), orice informaţii suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării, cu indicarea informaţiilor cerute. (6) Achizitorul potenţial trebuie să transmită informaţiile suplimentare solicitate în termen de 20 de zile lucrătoare de la data comunicării solicitării, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii fiind incidente prevederile art. 26 alin. (2). Pe perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la alin. (4) se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Naţionale a României de completare sau de clarificare a informaţiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare. (7) Banca Naţională a României poate hotărî prelungirea perioadei de suspendare a termenului, prevăzută la alin. (6), până la 30 de zile lucrătoare, dacă achizitorul potenţial este: a) situat sau reglementat într-un stat terţ; b) o persoană fizică sau juridică ori o altă entitate situată într-un stat membru şi care nu este supusă supravegherii prudenţiale aplicabile instituţiilor de credit, organismelor de plasament colectiv în titluri de valoare, întreprinderilor de asigurări de viaţă, de asigurări generale, pieţei de capital sau intermediarilor în asigurări.--------------Lit. b) a alin. (7) al art. 25 a fost modificată de lit. g) şi m) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. (8) Dacă la finalizarea evaluării Banca Naţională a României hotărăşte să se opună achiziţiei propuse, comunică în scris achizitorului potenţial hotărârea sa, în termen de două zile lucrătoare de la data adoptării acesteia şi fără a depăşi termenul prevăzut pentru realizarea evaluării, indicând şi motivele care au stat la baza hotărârii. La cererea achizitorului potenţial, poate fi făcută publică o motivaţie corespunzătoare a hotărârii. (9) Dacă până la expirarea termenului de evaluare Banca Naţională a României nu se opune în scris achiziţiei propuse, aceasta se consideră aprobată. (10) În cazul aprobării achiziţiei propuse, Banca Naţională a României poate stabili un termen maxim pentru finalizarea acesteia şi poate prelungi acest termen dacă este necesar.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Articolul 26 (1) La examinarea notificării prevăzute la art. 25 alin. (1) şi a informaţiilor suplimentare prevăzute la art. 25 alin. (5), în vederea asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei de credit vizate de achiziţia propusă şi luând în considerare posibila influenţă a achizitorului potenţial asupra instituţiei de credit, Banca Naţională a României evaluează în ce măsură calitatea achizitorului potenţial este adecvată, precum şi soliditatea financiară a acestuia în raport cu achiziţia propusă, pe baza următoarelor criterii îndeplinite cumulativ: a) reputaţia achizitorului potenţial, respectiv integritatea şi competenţa profesională a acestuia; b) reputaţia, cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa oricărei persoane care va exercita responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit, ca rezultat al achiziţiei propuse;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 23 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. c) soliditatea financiară a achizitorului potenţial, în special în raport cu tipul de activitate desfăşurată în prezent şi cu cea preconizată a fi desfăşurată de instituţia de credit vizată de achiziţia propusă; d) capacitatea instituţiei de credit de a respecta cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora şi, după caz, pe cele prevăzute de alte acte normative aplicabile, în special de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a activelor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv reglementările emise în aplicarea acestora, precum şi de a se conforma permanent acestor cerinţe şi, în special, cerinţei ca grupul din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informaţii între autorităţile competente şi împărţirea responsabilităţilor între aceste autorităţi;--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de lit. f) şi l) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. e) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă, este sau a fost săvârşită o infracţiune ori o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a^1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, sau că achiziţia propusă ar putea creşte un astfel de risc. (2) Banca Naţională a României se poate opune achiziţiei propuse numai dacă există motive rezonabile în acest sens, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), sau dacă informaţiile furnizate de achizitorul potenţial sunt incomplete. (3) Banca Naţională a României nu poate impune nicio condiţie prealabilă privind nivelul participaţiei care trebuie să fie achiziţionată şi nici nu poate evalua achiziţia propusă pe criteriul necesităţilor economice ale pieţei. (4) Banca Naţională a României face publică o listă cuprinzând informaţiile necesare pentru realizarea evaluării, care trebuie să îi fie furnizate la momentul notificării prevăzute la art. 25 alin. (1). Informaţiile solicitate trebuie să fie proporţionale şi adaptate la natura achizitorului potenţial şi a achiziţiei propuse şi să prezinte relevanţă din perspectiva unei evaluări prudenţiale. (5) Criteriile prevăzute la alin. (1), lista de informaţii prevăzută la alin. (4) pentru realizarea evaluării şi documentaţia aferentă se detaliază de Banca Naţională a României prin reglementări. (6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 25 alin. (3)-(7), în cazul în care Banca Naţională a României este notificată în legătură cu două sau mai multe intenţii de achiziţie a unor deţineri calificate sau de majorare a unor astfel de participaţii în aceeaşi instituţie de credit, aceasta asigură tratament nediscriminatoriu tuturor achizitorilor potenţiali.--------------Alin. (6) al art. 26 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Articolul 26^1 (1) În realizarea evaluării prevăzute la art. 26 alin. (1), Banca Naţională a României colaborează prin consultare reciprocă în toate privinţele cu alte autorităţi de supraveghere naţionale sau din alte state membre implicate, în cazurile în care achizitorul potenţial este: a) o instituţie de credit, o întreprindere de asigurări de viaţă, o întreprindere de asigurări generale, o întreprindere de reasigurare, o firmă de investiţii sau o societate de administrare a activelor, autorizată într-un alt stat membru ori în alt sector al sistemului financiar;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 26^1 a fost modificată de lit. g), h), i) şi l) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. b) întreprinderea-mamă a unei entităţi din categoria celor prevăzute la lit. a) care sunt autorizate într-un alt stat membru sau în alt sector al sistemului financiar;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 26^1 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) o persoană fizică sau juridică ce controlează o entitate din categoria celor prevăzute la lit. a) care sunt autorizate într-un alt stat membru sau în alt sector al sistemului financiar. (2) În sensul prevederilor alin. (1), Banca Naţională a României asigură, fără întârziere, schimbul de informaţii care sunt esenţiale şi relevante pentru realizarea evaluării cu autorităţile de supraveghere implicate. În calitate de autoritate competentă a instituţiei de credit vizate de achiziţia propusă, Banca Naţională a României ia în considerare toate informaţiile esenţiale furnizate de autorităţile de supraveghere în cauză şi poate solicita acestora toate informaţiile pe care le consideră relevante pentru realizarea evaluării. Hotărârea Băncii Naţionale a României cu privire la achiziţia propusă trebuie să indice orice opinie sau rezervă exprimată de autoritatea competentă a achizitorului potenţial.-----------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Articolul 26^2 (1) În cazurile în care achizitorul potenţial este o entitate reglementată dintr-un stat terţ, Banca Naţională a României poate colabora cu autoritatea de supraveghere implicată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) cadrul de supraveghere din statul terţ poate fi considerat echivalent de către Banca Naţională a României; b) nu există legi, reglementări sau măsuri de natură administrativă din statul terţ care să împiedice schimbul de informaţii; c) autoritatea de supraveghere din statul terţ şi-a exprimat disponibilitatea privind încheierea unui acord de colaborare cu Banca Naţională a României pentru asigurarea schimbului de informaţii. (2) Entitate reglementată reprezintă o entitate reglementată în sensul art. 2 alin. (1) pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, precum şi orice entitate similară dintr-un stat terţ.-----------Art. 26^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Articolul 27Orice persoană fizică sau juridică ce a decis să cedeze, direct ori indirect, o deţinere calificată într-o instituţie de credit, persoană juridică română, sau să îşi reducă deţinerea calificată astfel încât proporţia drepturilor sale de vot ori a deţinerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, o treime ori de 50% sau astfel încât instituţia de credit în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei în cauză trebuie să notifice în prealabil, în scris, Banca Naţională a României în legătură cu această decizie, conform reglementărilor emise în acest sens.--------------Art. 27 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 28În aplicarea prevederilor art. 25 şi 27, pentru calculul drepturilor de vot se au în vedere reglementările emise de Banca Naţională a României în temeiul art. 16.-----------Art. 28 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Articolul 29 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, trebuie să informeze Banca Naţională a României, de îndată ce iau cunoştinţa de orice dobândire sau înstrăinare a participaţiilor în capitalul lor care depăşeşte nivelurile prevăzute la art. 25 alin. (1) şi (2), respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la art. 27. (2) Cel puţin o dată pe an, instituţiile de credit, persoane juridice române, listate pe o piaţă reglementată, trebuie să comunice Băncii Naţionale a României identitatea persoanelor care au deţineri calificate şi nivelul acestora, astfel cum acestea apar, de exemplu, în informaţiile primite în cadrul adunărilor generale anuale ale acţionarilor sau ca rezultat al respectării reglementărilor referitoare la societăţile listate pe o piaţă reglementată.--------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 30Abrogat.-----------Art. 30 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Articolul 31 (1) Banca Naţională a României nu poate stabili prin reglementări cerinţe mai stricte decât cele prevăzute în prezenta subsecţiune pentru efectuarea notificării şi pentru evaluarea achiziţiilor directe sau indirecte de deţineri calificate la o instituţie de credit, persoană juridică română.--------------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Banca Naţională a României asigură urmărirea respectării în mod permanent a cerinţelor la care se face referire în prezenta subsecţiune, putând solicita în acest sens orice informaţii pe care le consideră necesare, şi poate dispune sancţiuni şi măsuri sancţionatoare corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în cazul în care aceste cerinţe nu sunt respectate.--------------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 25 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Capitolul III Autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române Secţiunea 1 Procedura de autorizare şi motive de respingere a cererii Articolul 32 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui şi pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României. (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, se constituie în forma juridică prevăzută pentru fiecare dintre categoriile de instituţii de credit reglementate în Partea a II-a. Ele nu se pot constitui prin subscripţie publică. (3) Banca Naţională a României acordă autorizaţie unei instituţii de credit, persoane juridice române, numai dacă este încredinţată că instituţia de credit poate asigura desfăşurarea unei activităţi în condiţii de siguranţă şi de respectare a cerinţelor unei administrări prudente şi sănătoase, care să asigure protejarea intereselor deponenţilor şi ale altor creditori şi buna funcţionare a sistemului bancar, sens în care trebuie să fie respectate dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.--------------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 26 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 33 (1) Banca Naţională a României hotărăşte cu privire la o cerere de autorizare a unei instituţii de credit, în sensul acordării aprobării de constituire a instituţiei de credit sau al respingerii cererii, în termen de 4 luni de la data primirii cererii de autorizare însoţite de documentaţia stabilită potrivit prevederilor art. 10 alin. (2). (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, Banca Naţională a României comunică titularului, dacă este cazul, documentele care nu au fost prezentate conform alin. (1), în vederea depunerii de îndată a acestora. (3) Banca Naţională a României poate solicita în scris, pe parcursul termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de trecerea a 3 luni de la primirea cererii de autorizare, orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe. (4) Titularul cererii are la dispoziţie un termen de o lună de la data comunicării solicitării formulate potrivit alin. (3), pentru prezentarea informaţiilor şi/sau a documentelor cerute, respectiv pentru remedierea deficienţelor constatate, perioadă pe parcursul căreia termenul de 4 luni prevăzut la alin. (1) se suspendă. Titularul poate furniza din proprie iniţiativă orice alte informaţii şi/sau documente considerate relevante, însă acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului în care Banca Naţională a României trebuie să se pronunţe asupra cererii de autorizare. (5) Dacă Banca Naţională a României hotărăşte acordarea aprobării de constituire, pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, instituţia de credit trebuie ca în cel mult două luni de la data comunicării hotărârii Băncii Naţionale a României să îi prezinte acesteia documentele care atestă constituirea legală a instituţiei de credit, conform dispoziţiilor aplicabile şi proiectului prezentat. (6) Banca Naţională a României hotărăşte cu privire la acordarea autorizaţiei de funcţionare a instituţiei de credit în termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (5).-----------Alin. (6) al art. 33 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. (7) Banca Naţională a României poate solicita în scris orice informaţii şi documente suplimentare necesare evaluării şi/sau, după caz, remedierea altor deficienţe constatate, în termen de o lună de la data primirii documentaţiei prevăzute la alin. (5), iar titularul are la dispoziţie un termen de o lună de la data comunicării solicitării pentru prezentarea acestora. Titularul poate furniza din proprie iniţiativă orice alte informaţii şi documente considerate relevante, dar acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului prevăzut la alin. (6). (8) Informaţiile şi documentele prezentate cu depăşirea termenelor prevăzute pentru depunerea acestora nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de autorizare şi se restituie titularului cererii. (9) În oricare dintre etapele procesului de autorizare prevăzute la alin. (1) şi (6), Banca Naţională a României comunică în scris titularului cererii hotărârea sa, indicând şi motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii de autorizare.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Articolul 34În procesul de analiza a unei cereri de autorizare, Banca Naţională a României poate solicita orice informaţie şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente pentru evaluarea respectării condiţiilor prevăzute pentru acordarea autorizaţiei. Articolul 35 (1) Autorizaţia acordată este valabilă pe o perioada nedeterminată şi nu poate fi transferată unei alte entităţi. (2) Instituţiile de credit autorizate sunt înregistrate în registrul ţinut de Banca Naţională a României conform prevederilor art. 417. Articolul 36Banca Naţională a României notifică Autorităţii Bancare Europene orice autorizaţie acordată, pentru ca denumirea instituţiei de credit să fie inclusă în lista instituţiilor de credit întocmită şi actualizată de Autoritatea Bancară Europeană, care se publică pe website-ul acesteia.------------Art. 36 a fost modificat de pct. 2 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. Articolul 36^1Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, furnizează autorităţilor competente implicate şi Autorităţii Bancare Europene toate informaţiile referitoare la grupurile bancare, respectiv informaţii privind entităţile între care există legături strânse, precum şi referitor la cadrul formal de administrare a activităţii, în particular în ceea ce priveşte structura juridică, de guvernanţă şi organizatorică la nivel de grup.-----------Art. 36^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. Articolul 37 (1) Înainte de a autoriza o instituţie de credit, persoana juridică română, Banca Naţională a României se consulta cu autorităţile competente ale unui alt stat membru implicat, dacă: a) instituţia de credit, persoana juridică română, este o filiala a unei instituţii de credit autorizate în statul membru respectiv; b) instituţia de credit, persoana juridică română, este o filiala a întreprinderii-mamă a unei instituţii de credit autorizate în statul membru respectiv;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 37 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) instituţia de credit, persoana juridică română, este controlată de aceleaşi persoane care controlează o instituţie de credit autorizată în statul membru respectiv. (2) Înainte de a autoriza o instituţie de credit, persoana juridică română, Banca Naţională a României se consulta cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv cu autoritatea responsabilă cu supravegherea întreprinderilor de asigurare sau a firmelor de investiţii dintr-un alt stat membru implicat, dacă: a) instituţia de credit, persoana juridică română, este o filiala a unei întreprinderi de asigurare, a unei societăţi de servicii de investiţii financiare sau a unei firme de investiţii autorizate într-un alt stat membru; b) instituţia de credit, persoana juridică română, este o filiala a întreprinderii-mamă a unei întreprinderi de asigurare, a unei societăţi de servicii de investiţii financiare sau a unei firme de investiţii autorizate într-un alt stat membru; c) instituţia de credit, persoana juridică română, este controlată de aceeaşi persoana care controlează o întreprindere de asigurare, o societate de servicii de investiţii financiare sau o firma de investiţii autorizată într-un alt stat membru.--------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de lit. f) şi j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. (3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) ti (2) trebuie să fie consultate în mod special în contextul evaluării calităţii acţionarilor/membrilor instituţiei de credit, persoana juridică română, şi al reputaţiei şi experienţei persoanelor implicate în administrarea şi/sau conducerea unei alte entităţi din cadrul aceluiaşi grup, cărora urmează să li se încredinţeze responsabilităţi în administrarea şi/sau conducerea instituţiei de credit, persoana juridică română. În acest sens, se asigura schimbul de informaţii care sunt relevante pentru acordarea autorizaţiei, dar şi pentru evaluarea pe baza continua a îndeplinirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii.-------------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (4) În scopul evaluării calităţii persoanelor şi entităţilor implicate sau având legătură cu proiectul de autorizare prezentat, la cererea Băncii Naţionale a României, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor furnizează acesteia informaţii cu privire la riscul de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, referitoare la persoanele sau entităţile în cauză.-----------Alin. (4) al art. 37 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 10^1. Articolul 38 (1) Banca Naţională a României respinge o cerere de autorizare, dacă: a) documentaţia prezentată este incompletă ori nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi/sau informaţiile furnizate nu prezintă relevanţă ori sunt insuficiente pentru evaluarea respectării condiţiilor prevăzute pentru acordarea autorizaţiei;-----------Litera a) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. b) instituţia de credit nu dispune de fonduri proprii separate sau capitalul iniţial se situează sub nivelul minim stabilit de Banca Naţională a României; c) forma juridică este alta decât cea prevăzută pentru categoria instituţiei de credit care se intenţionează a fi constituită; d) din evaluarea planului de activitate prezentat rezultă că instituţia de credit nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în condiţiile respectării cerinţelor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în reglementările emise în aplicarea acestora;--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 27 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. e) Banca Naţională a României nu este satisfăcută de calitatea persoanelor care asigura administrarea şi/sau conducerea instituţiei de credit, întrucât reputaţia sau experienţa profesională a acestora nu este adecvată naturii, volumului şi complexităţii activităţii instituţiei de credit sau nu corespunde necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. f) calitatea acţionarilor/membrilor instituţiei de credit nu corespunde cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementările emise în aplicarea acesteia.-----------Litera f) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. g) legăturile strânse dintre instituţia de credit şi alte persoane fizice sau juridice ori dispoziţiile legale, măsurile de natura administrativă din jurisdicţia unui stat terţ ce guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care instituţia de credit are legături strânse sau dificultăţi în aplicarea acestor dispoziţii sau măsuri sunt de natura să împiedice exercitarea eficienta a supravegherii prudenţiale; h) înainte de obţinerea aprobării de constituire, fondatorii au făcut comunicări publice cu privire la funcţionarea instituţiei de credit; i) nu sunt respectate alte condiţii prevăzute de lege sau de reglementările emise în aplicarea acesteia. (2) Necesităţile economice ale pieţei nu pot constitui, în nici o situaţie, un criteriu de evaluare a unei cereri de autorizare sau un motiv de respingere a acesteia. Secţiunea a 2-a Retragerea autorizaţiei şi încetarea valabilităţii autorizaţiei--------------Denumirea secţiunii a 2-a, capitolul III, titlul I, partea I a fost modificată de pct. 28 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 39Banca Naţională a României poate retrage autorizaţia acordată unei instituţii de credit în următoarele situaţii: a) instituţia de credit nu şi-a început activitatea pentru care a fost autorizată în termen de 1 an de la data acordării autorizaţiei sau a încetat să mai desfăşoare activitate de mai mult de 6 luni; b) autorizaţia a fost obţinută pe baza unor informaţii false sau prin orice alt mijloc ilegal; c) instituţia de credit nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei; d) instituţia de credit nu mai îndeplineşte cerinţele prudenţiale prevăzute în părţile a III-a, a IV-a şi a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau dispuse potrivit art. 226 alin. (3) şi (6) din prezenta ordonanţă de urgenţă sau există elemente care conduc la concluzia că într-un termen scurt instituţia de credit nu îşi va mai putea îndeplini obligaţiile faţă de creditorii săi şi, în special, nu mai poate garanta siguranţa activelor care i-au fost încredinţate de către deponenţii săi;--------------Lit. d) a art. 39 a fost modificată de pct. 29 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. e) instituţia de credit săvârşeşte una dintre faptele prevăzute la art. 228.--------------Lit. e) a art. 39 a fost modificată de pct. 29 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 40 (1) Acţionarii sau membrii instituţiei de credit pot renunţa la autorizaţie, hotărând dizolvarea şi lichidarea instituţiei de credit. (2) Lichidarea la iniţiativa acţionarilor sau a membrilor este permisă numai în cazul în care instituţia de credit nu se afla în vreuna din situaţiile de insolvenţă prevăzute de lege pentru declanşarea falimentului. (3) Instituţia de credit va comunica Băncii Naţionale a României hotărârea adunării generale a acţionarilor, respectiv, a membrilor privind dizolvarea şi lichidarea instituţiei de credit, însoţită cel puţin de un plan de lichidare a activului şi de stingere a pasivului, care să asigure plata integrala a creanţelor deponenţilor şi ale altor creditori. (4) Pe baza evaluării planului de lichidare, Banca Naţională a României aprobă dizolvarea şi lichidarea instituţiei de credit, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), confirmând, în acest sens, încetarea valabilităţii autorizaţiei.-----------Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 41 (1) Autorizaţia unei instituţii de credit îşi încetează de drept valabilitatea în următoarele situaţii: a) a avut loc o fuziune sau o divizare a instituţiei de credit în urma căreia aceasta îşi încetează existenta; b) a avut loc o transformare a instituţiei de credit în alta categorie de instituţie de credit; c) s-a pronunţat o hotărâre de declanşare a procedurii falimentului instituţiei de credit. d) în alte cazuri prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 41 a fost introdusă de pct. 30 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Încetarea valabilităţii autorizaţiei unei instituţii de credit, atât în situaţiile prevăzute la alin. (1), cât şi în situaţia prevăzută la art. 40, se publică de către Banca Naţională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin doua cotidiene de circulaţie naţională. Articolul 42 (1) Hotărârea Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei se comunica în scris instituţiei de credit, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin în doua cotidiene de circulaţie naţională. (2) Hotărârea de retragere a autorizaţiei produce efecte de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau de la o data ulterioară, specificată în hotărârea respectiva. Articolul 43Retragerea autorizaţiei unei instituţii de credit, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii de retragere a autorizaţiei, şi, după caz, încetarea valabilităţii acesteia se notifică Autorităţii Bancare Europene.--------------Art. 43 a fost modificat de pct. 31 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 44 (1) Ca urmare a retragerii autorizaţiei, dacă instituţia de credit nu se afla în vreuna dintre situaţiile de insolvenţă prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004 sau, ca urmare a încetării valabilităţii autorizaţiei instituţiei de credit, în situaţia prevăzută la art. 40 alin. (1), aceasta intra în lichidare, dispoziţiile cuprinse în secţiunea a 3-a a Capitolului VIII din Titlul III, Partea I, referitoare la lichidare fiind aplicabile în consecinţa. (2) De la data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizaţiei, respectiv a încetării valabilităţii autorizaţiei în cazurile prevăzute la art. 40 alin. (1) şi la art. 41 lit. c), instituţia de credit nu poate desfăşura alte activităţi decât cele strict legate de lichidare. Capitolul IV Regimul instituţiilor de credit şi al instituţiilor financiare din alte state membre Secţiunea 1 Instituţiile de credit din alte state membre Articolul 45 (1) Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfăşura în România activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n)^1, prin înfiinţarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă activităţile respective se regăsesc în autorizaţia acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine şi se asigură respectarea legislaţiei româneşti adoptate în scopul protejării interesului general.--------------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 32 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Toate sucursalele înfiinţate pe teritoriul României de către o instituţie de credit cu sediul în alt stat membru sunt considerate o singura sucursala. Articolul 46 (1) Pentru înfiinţarea unei sucursale de către o instituţie de credit dintr-un stat membru nu este necesară obţinerea unei autorizaţii din partea Băncii Naţionale a României şi nici asigurarea unui capital de dotare la nivelul sucursalei. Supravegherea sucursalei se realizează potrivit dispoziţiilor cuprinse în Capitolul III şi V din Titlul III, Partea I. (2) Banca Naţională a României efectuează înregistrarea în registrul instituţiilor de credit a sucursalelor prevăzute la alin. (1) pe baza notificării prevăzute la art. 48. Articolul 47Abrogat.-----------Art. 47 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 48 (1) O instituţie de credit autorizată şi supravegheată într-un alt stat membru poate înfiinţa o sucursala în România pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României de către autoritatea competenta din statul membru de origine. Înainte de începerea activităţii, în termen de 2 luni de la primirea notificării, Banca Naţională a României comunica instituţiei de credit în cauza, dacă este cazul, lista actelor normative din România, adoptate în scopul protejării interesului general, care reglementează condiţii specifice în care anumite activităţi pot fi desfăşurate. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de următoarele date şi informaţii: a) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puţin tipurile de activităţi care urmează să fie desfăşurate de aceasta şi structura organizatorică a sucursalei; b) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obţinute documente; c) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea activităţii sucursalei;-------------Litera c) a alin. (2) al art. 48 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. d) nivelul şi structura fondurilor proprii, precum şi suma cerinţelor de fonduri proprii ale instituţiei de credit, potrivit art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Lit. d) a alin. (2) al art. 48 a fost modificată de pct. 33 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) De la data primirii comunicării Băncii Naţionale a României cu privire la lista actelor normative prevăzute la alin. (1) sau, în lipsa unei comunicări, de la data expirării termenului de 2 luni prevăzut la alin. (1), sucursala poate să înceapă activitatea. (4) Orice intenţie de modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - c), se notifica în scris Băncii Naţionale a României de către instituţia de credit în cauza, cu cel puţin o luna înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată; în acest termen Banca Naţională a României comunica instituţiei de credit, dacă este necesar, noile condiţii în care activitatea urmează să fie desfăşurata pe teritoriul României. Articolul 49Furnizarea de servicii în mod direct de către o instituţie de credit autorizată şi supravegheată într-un alt stat membru poate fi realizată pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României de către autoritatea competenta din statul membru de origine, cuprinzând activităţile pe care instituţia de credit intenţionează să le desfăşoare în România. Articolul 50În scopul exercitării activităţilor specifice, instituţia de credit dintr-un alt stat membru poate utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizează şi în statul membru de origine. Dacă exista pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Naţională a României poate solicita ca denumirea să fie însoţită de o menţiune explicativă. Articolul 51 (1) Sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre le sunt aplicabile: a) dispoziţiile privind secretul profesional în domeniul bancar cuprinse în Capitolul II din Titlul II, Partea I; b) dispoziţiile art. 102 alin. (2) privind deschiderea contului curent la Banca Naţională a României; c) dispoziţiile art. 103;--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de pct. 34 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. d) abrogată;--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 51 a fost abrogată de pct. 35 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. e) abrogată;--------------Lit. e) a alin. (1) al art. 51 a fost abrogată de pct. 35 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. (2) Dispoziţiile alin. (1) lit. a) se aplica şi instituţiilor de credit din alte state membre care furnizează servicii în mod direct în România. Articolul 52 (1) Sucursalele instituţiilor de credit din alte state membre publică în limba română documentele contabile ale instituţiei de credit de care aparţin - situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare şi/sau conducere şi, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare şi/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile pentru auditarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate - întocmite şi auditate conform legislaţiei din statul membru de origine.-------------Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Sucursalele prevăzute la alin. (1) nu sunt obligate să publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie. Totuşi acestor sucursale li se poate solicita să publice anumite date şi informaţii legate de activitatea proprie, conform reglementărilor specifice emise în domeniu. Articolul 53 (1) Instituţiile de credit din alte state membre notifica Băncii Naţionale a României deschiderea de reprezentante în România potrivit reglementările emise de aceasta. (2) Reprezentantele sunt obligate să-şi limiteze activitatea la acte de cercetare a pieţei, de reprezentare şi de publicitate şi nu pot efectua nici un fel de activităţi supuse dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Secţiunea a 2-a Instituţiile financiare din alte state membre Articolul 54 (1) Instituţiile financiare cu sediul într-un alt stat membru pot desfăşura în România activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-n)^1, prin înfiinţarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă aceste instituţii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituţii de credit, dacă activităţile respective sunt prevăzute în actele lor constitutive şi dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 36 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.a)întreprinderea-mamă sau întreprinderile-mamă ale instituţiei financiare sunt autorizate ca instituţii de credit în statul membru a cărui legislaţie guvernează statutul instituţiei financiare-filiala;--------------Lit. a) a alin. (1) a art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. b) activităţile în cauza sunt efectiv desfăşurate pe teritoriul aceluiaşi stat membru; c) întreprinderea-mamă sau societăţile-mamă ale instituţiei financiare deţin 90% sau mai mult din drepturile de vot ataşate acţiunilor la capitalul social al acesteia;--------------Lit. c) a alin. (1) a art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. d) întreprinderea-mamă sau întreprinderile-mamă ale instituţiei financiare trebuie să îndeplinească cerinţele autorităţii competente din statul membru de origine cu privire la administrarea prudenta a instituţiei financiare-filiala şi trebuie să declare, cu acordul acestei autorităţi, că garantează în solidar obligaţiile asumate de instituţia financiară-filiala;--------------Lit. d) a alin. (1) a art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. e) instituţia financiară-filială este inclusă, în special în ceea ce priveşte activităţile pe care urmează să le desfăşoare în România, în supravegherea pe bază consolidată a întreprinderii-mamă sau, după caz, a fiecărei întreprinderi-mamă, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi celor cuprinse în partea I titlul II cap. II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în mod deosebit pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii, prevăzut la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru controlul expunerilor mari, prevăzut în partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, şi în scopul limitării deţinerilor calificate din afara sectorului financiar, potrivit dispoziţiilor art. 89 şi 90 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Lit. e) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 36 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. e) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Dispoziţiile art. 45 alin. (2), 48 şi 49 se aplica în mod corespunzător şi în cazul înfiinţării unei sucursale, respectiv al furnizării de servicii în mod direct în România de către o instituţie financiară dintr-un alt stat membru. Notificarea transmisă Băncii Naţionale a României include în acest caz şi atestarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul înfiinţării unei sucursale, prin excepţie de la dispoziţiile art. 48 alin. (2) lit. d), informaţiile care se notifică sunt cele referitoare la nivelul şi structura fondurilor proprii ale instituţiei financiare-filială şi valoarea totală a expunerilor la risc ale instituţiei de credit, întreprindere-mamă, calculată potrivit art. 92 alin. (3) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de pct. 37 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (3) al art. 54 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 55Supravegherea instituţiei financiare-filiala, inclusiv a sucursalei înfiinţate pe teritoriul României, se asigura de către autoritatea competenta din statul membru de origine, în condiţiile prevăzute în Capitolul III şi Capitolul V din Titlul III, Partea I şi cu aplicarea corespunzătoare a secţiunii a 3-a din prezentul capitol. Articolul 56În cazul în care Banca Naţională a României este informată de către autoritatea competenta din statul membru de origine cu privire la faptul că o instituţie financiară nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (1), activităţile desfăşurate în România de respectiva instituţie financiară nu mai beneficiază de regimul prevăzut în prezenta secţiune, intrând sub incidenta legislaţiei româneşti care reglementează desfăşurarea respectivelor activităţi, dacă este cazul. Articolul 57Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplica în mod corespunzător şi filialelor dintr-un stat membru ale instituţiilor financiare prevăzute la art. 54. Articolul 58Abrogat.-----------Art. 58 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Secţiunea a 3-a Competentele Băncii Naţionale a României Articolul 59 (1) Instituţiile de credit din alte state membre care au deschis o sucursală pe teritoriul României trebuie să raporteze periodic Băncii Naţionale a României, în scop statistic sau informativ ori în scopuri de supraveghere potrivit prezentei secţiuni, date şi informaţii privind activităţile desfăşurate în România, potrivit reglementărilor emise de aceasta. Aceste date şi informaţii intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 214 referitoare la păstrarea secretului profesional*).--------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 38 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Banca Naţională a României poate solicita instituţiilor de credit prevăzute la alin. (1) informaţii şi date, în special pentru a evalua dacă sucursala din România este semnificativă, potrivit art. 173^1, 210^1, 210^2 şi 210^3*).--------------Alin. (1^1) al art. 59 a fost introdus de pct. 39 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 59 a fost abrogat de pct. 40 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. Articolul 60 (1) Banca Naţională a României informează autoritatea competentă din statul membru de origine în cazul în care, pe baza informaţiilor primite de la această autoritate potrivit art. 210 alin. (1) şi (2), constată că o instituţie de credit din statul membru în cauză, care are o sucursală sau prestează servicii în mod direct în România, în legătură cu activităţile desfăşurate pe teritoriul României, se află în una dintre următoarele situaţii: a) instituţia de credit nu respectă dispoziţiile din prezenta ordonanţă de urgenţă sau dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi nici reglementările emise în aplicarea acestora; b) există un risc semnificativ ca instituţia de credit să nu respecte dispoziţiile din prezenta ordonanţă de urgenţă sau dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi nici reglementările emise în aplicarea acestora*).--------------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 41 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Dacă Banca Naţională a României consideră că autoritatea competentă din statul membru de origine nu şi-a îndeplinit sau nu îşi va îndeplini obligaţia de a lua fără întârziere toate măsurile necesare pentru a se asigura că instituţia de credit remediază situaţia de nerespectare sau pentru a evita riscul de nerespectare, aceasta poate să supună cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene şi să ceară sprijinul acesteia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Autoritatea Bancară Europeană va lua orice decizie, potrivit art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în termen de 24 de ore. Banca Naţională a României şi autoritatea competentă implicată pot beneficia de asistenţa acordată, din proprie iniţiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în vederea ajungerii la un acord cu autoritatea competentă din statul membru de origine*).--------------Alin. (1^1) al art. 60 a fost introdus de pct. 42 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 60 a fost abrogat de pct. 43 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 60 a fost abrogat de pct. 43 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. Articolul 61Dispoziţiile art. 59 şi 60 nu aduc atingere competenţelor autorităţilor române de a dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea sau sancţionarea încălcărilor de pe teritoriul României, ale prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă, reglementărilor emise în aplicarea acesteia ori ale dispoziţiilor legale în vigoare adoptate în scopul protejării interesului general şi altor dispoziţii de ordine publică, astfel de măsuri putând include interzicerea desfăşurării de către instituţia de credit în culpă a oricăror activităţi viitoare pe teritoriul României.--------------Art. 61 a fost modificat de pct. 44 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 62Abrogat.--------------Art. 62 a fost abrogat de pct. 45 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 63 (1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 60, în situaţii de urgenţă, până la luarea unor măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau a unor măsuri de reorganizare, Banca Naţională a României poate lua orice măsuri preventive necesare protejării împotriva instabilităţii financiare care ar ameninţa grav interesele colective ale deponenţilor, ale investitorilor şi ale celorlalţi clienţi din România ai instituţiei de credit*).--------------Alin. (1) al art. 63 a fost modificat de pct. 46 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu obiectivul urmărit, de a proteja împotriva instabilităţii financiare care ar ameninţa grav interesele colective ale deponenţilor, investitorilor şi ale celorlalţi clienţi ai instituţiei de credit*).--------------Alin. (1^1) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^2) Măsurile preventive pot include suspendarea plăţilor*).--------------Alin. (1^2) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^3) Măsurile preventive nu pot avea ca efect favorizarea creditorilor din România ai instituţiei de credit faţă de creditorii din alte state membre*).--------------Alin. (1^3) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^4) Măsurile preventive îşi încetează efectele la adoptarea unei măsuri de reorganizare de către autorităţile administrative sau judecătoreşti din statul membru de origine*).--------------Alin. (1^4) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^5) Banca Naţională a României decide încetarea măsurilor preventive în cazul în care consideră că au devenit caduce în raport cu situaţiile prevăzute la art. 60, dacă aceste măsuri nu şi-au încetat efectele ca urmare a adoptării unei măsuri de reorganizare, potrivit alin. (1^4)*).--------------Alin. (1^5) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^6) Măsurile preventive dispuse se comunică de îndată Comisiei Europene, Autorităţii Bancare Europene şi autorităţilor competente din alte state membre interesate*).--------------Alin. (1^6) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 63 a fost abrogat de pct. 48 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.--------- Articolul 63^1 (1) Orice măsură adoptată potrivit prevederilor art. 61 şi 63 ce implică sancţiuni sau restricţii ale dreptului de liberă prestare de servicii ori a dreptului de stabilire trebuie motivată corespunzător şi comunicată instituţiei de credit în cauză. (2) Măsurile dispuse de Banca Naţională a României potrivit alin. (1) pot fi contestate în condiţiile prevăzute în cap. IX din titlul III, partea I. (3) Măsurile luate de alte autorităţi române ori de Banca Naţională a României, potrivit prevederilor art. 61 şi 63, faţă de o instituţie de credit din alt stat membru care desfăşoară activitate în România nu pot institui un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul că instituţia de credit respectivă este autorizată în alt stat membru*).--------------Art. 63^1 a fost introdus de pct. 49 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 64De la data la care Banca Naţională a României este informată de autoritatea competentă din statul membru de origine asupra faptului că autorizaţia unei instituţii de credit care desfăşoară activitate pe teritoriul României a fost retrasă sau şia încetat valabilitatea în orice alt mod, Banca Naţională a României întreprinde măsurile necesare pentru a împiedica instituţia de credit în cauză să mai iniţieze noi tranzacţii pe teritoriul României şi pentru a asigura protejarea interesului deponenţilor şi al altor creditori.--------------Art. 64 a fost modificat de pct. 50 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 65Abrogat.--------------Art. 65 a fost abrogat de pct. 51 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. Articolul 66Dispoziţiile prezentei secţiuni nu împiedica instituţiile de credit cu sediul în alte state membre să-şi facă publicitate în România prin intermediul oricăror mijloace de comunicare disponibile, în condiţiile respectării prevederilor legale de interes general din România privind forma şi conţinutul publicităţii. Capitolul V Regimul instituţiilor de credit din state terţe Articolul 67 (1) Instituţiile de credit având sediul social în state terţe pot desfăşura activităţi în România numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: e) activitatea se desfăşoară prin înfiinţarea unei sucursale, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 45 alin. (2); b) sucursala este autorizată de Banca Naţională a României; c) autoritatea competenta din statul de origine nu se opune înfiinţării sucursalei în România; d) sunt respectate dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 67 a fost modificată de pct. 52 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Activităţile ce pot fi desfăşurate prin intermediul sucursalei din România sunt prevăzute în autorizaţia acordată de Banca Naţională a României, cu respectarea dispoziţiilor Secţiunii 1 a Capitolului II din prezentul Titlu şi nu pot excede obiectului de activitate al instituţiei de credit, autorizat de autoritatea competenta din statul terţ de origine. (3) Activitatea sucursalei din România este supusă supravegherii prudenţiale a Băncii Naţionale a României, în condiţiile prevăzute în Capitolul IV din Titlul III, Partea I. Articolul 68Sucursala înfiinţată în România poate utiliza denumirea instituţiei de credit utilizata în statul terţ de origine. Dacă exista pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Naţională a României solicita ca aceasta denumire să fie însoţită de o menţiune explicativă.-------------Art. 68 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. Articolul 69 (1) Cerinţele de autorizare şi cele privind desfăşurarea activităţii cuprinse în Capitolele II şi III din prezentul titlu se aplica în mod corespunzător sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe, cu precizările cuprinse în dispoziţiile care urmează. (2) Banca Naţională a României acorda autorizaţie sucursalei din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ numai dacă este încredinţată ca instituţia de credit poate asigura desfăşurarea activităţii pe teritoriul României în condiţii de siguranţa şi cu respectarea cerinţelor unei administrări prudente şi sănătoase şi că sunt asigurate condiţii adecvate pentru realizarea supravegherii.(2^1) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte solicitarea de informaţii referitoare la persoanele şi entităţile implicate sau având legătură cu proiectul de autorizare a sucursalei instituţiei de credit din statul terţ.-----------Alin. (2^1) al art. 69 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 12^1. (3) Banca Naţională a României notifică Comisiei Europene, Autorităţii Bancare Europene şi Comitetului Bancar European orice autorizaţie acordată unei sucursale a unei instituţii de credit cu sediul într-un stat terţ.------------Alin. (3) al art. 69 a fost modificat de pct. 6 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. Articolul 70Capitalul iniţial al sucursalei se asigura prin punerea la dispoziţia acesteia, în forma bănească, a capitalului de dotare de către instituţia de credit din statul terţ, la nivelul prevăzut prin reglementările Băncii Naţionale a României, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro. Articolul 71 (1) Instituţia de credit din statul terţ trebuie să desemneze cel puţin doua persoane care să asigure conducerea activităţii sucursalei din România şi care sunt împuternicite să angajeze legal, în România, instituţia de credit. Aceste persoane trebuie să dispună de reputaţie şi experienţa adecvate pentru exercitarea responsabilităţilor încredinţate. Dispoziţiile cuprinse în cap. I din titlul II partea I referitoare la persoanele care asigura conducerea instituţiilor de credit se aplica în mod corespunzător.-------------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Conducerea sucursalei şi documentele necesare pentru realizarea supravegherii trebuie să fie situate pe teritoriul României, la adresa sediului înregistrat. Articolul 72 (1) La evaluarea calităţii instituţiei de credit din statul terţ, inclusiv a persoanelor care deţin deţineri calificate la respectiva instituţie de credit, se au în vedere criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, precum şi cel puţin următoarele:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 72 a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) nivelul fondurilor proprii, al cerinţelor de fonduri proprii şi lichiditatea instituţiei de credit;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 72 a fost modificată de lit. a) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. b) dispoziţiile legale sau măsuri de natura administrativă existente în statul de origine al instituţiei de credit sau dificultăţi în aplicarea acestor dispoziţii sau măsuri, din perspectiva eventualelor impedimente în exercitarea de către Banca Naţională a României a supravegherii sucursalei. (2) Dacă între instituţia de credit din statul terţ şi alte persoane fizice sau juridice exista legături strânse. Banca Naţională a României acorda autorizaţie numai dacă aceste legături nu împiedica exercitarea eficienta a funcţiilor sale de supraveghere. Articolul 73Orice modificări semnificative la nivelul acţionariatului instituţiei de credit din statul terţ sau ale persoanelor aflate în legături strânse cu aceasta, inclusiv cele decurgând dintr-un proces de fuziune sau de divizare în care este implicată instituţia de credit din statul terţ, implica o noua evaluare din partea Băncii Naţionale a României, putând atrage retragerea autorizaţiei acordate sucursalei din România, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza autorizării acesteia. Articolul 74Autorizaţia acordată unei sucursale a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ poate fi retrasă de Banca Naţională a României, în condiţiile prevăzute la art. 39.-------------Art. 74 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.ART.75 (1) Autorizaţia sucursalei unei instituţii de credit dintr-un stat terţ îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii: a) instituţia de credit în cauza sau, în situaţia în care aceasta este implicată într-un proces de fuziune/divizare în urma căreia îşi încetează existenta, entitatea rezultată, renunţa la autorizaţie, hotărând dizolvarea şi lichidarea sucursalei; b) în urma unor procese de reorganizare la nivelul instituţiei de credit sau al grupului din care face parte, inclusiv procese de fuziune sau de divizare, activitatea sucursalei din România este preluată de o alta instituţie de credit sau de o sucursala din România a unei instituţii de credit dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terţ; c) autorizaţia acordată instituţiei de credit este retrasă de autoritatea competenta din statul de origine sau îşi încetează valabilitatea în orice mod; d) s-a pronunţat o hotărâre de deschidere a procedurii falimentului instituţiei de credit sau o alta procedura care implica lichidarea acesteia. (2) în cazurile prevăzute la lit. a) şi b), instituţia de credit trebuie să notifice Băncii Naţionale a României decizia sa privind dizolvarea şi lichidarea sucursalei din România şi să transmită acesteia cel puţin un plan de lichidare a activului şi de stingere a pasivului, care să asigure plata integrala a creanţelor deponenţilor şi ale altor creditori. (3) Hotărârea de dizolvare şi lichidare nu produce efecte decât după confirmarea de către Banca Naţională a României a încetării valabilităţii autorizaţiei, care se comunica instituţiei de credit în cauza. (4) Dispoziţiile art. 41 alin. (2) se aplica în mod corespunzător. Articolul 76 (1) Sucursalele instituţiilor de credit din state terţe trebuie să publice în limba română documentele contabile ale instituţiei de credit de care aparţin - situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare şi/sau conducere şi, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare şi/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate - întocmite şi auditate conform legislaţiei din statul terţ.-------------Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Dacă cerinţele din statul terţ cu privire la întocmirea documentelor contabile prevăzute la alin. (1) sunt conforme sau echivalente cu cele prevăzute de reglementările contabile adoptate la nivelul Uniunii Europene, sucursala din România a instituţiei de credit din statul terţ respectiv nu este obligată să publice situaţiile financiare anuale referitoare la activitatea proprie, dacă, în condiţii de reciprocitate, instituţiile de credit din statele membre beneficiază de acelaşi tratament în statul terţ respectiv. Acestor sucursale li se poate solicita să publice anumite date şi informaţii legate de activitatea proprie, conform reglementărilor contabile emise în temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 76 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. (3) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), sucursalele instituţiilor de credit din state terţe trebuie să publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie. Articolul 77 (1) Dispoziţiile cuprinse în Titlul II, Partea I se aplica în mod corespunzător sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe care au fost România, în condiţiile prevăzute prin reglementările emise în aplicată prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Banca Naţională a României poate excepta de la aplicarea unor cerinţe prudenţiale, sucursalele instituţiilor de credit din unele state terţe, dacă în urma evaluării efectuate se constata că în statul terţ de origine exista un cadru de reglementare prudenţial echivalent celui stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările emise în aplicarea acesteia şi ca autoritatea competenta din acest stat exercita o supravegherea adecvată a instituţiei de credit, inclusiv în ceea ce priveşte activitatea sucursalei din România. (3) Regimul prevăzut la alin. (2) poate fi aplicat numai în condiţii de reciprocitate şi fără ca prin acesta să se instituie un tratament mai favorabil decât cel prevăzut pentru instituţiile de credit din alte state membre care desfăşoară activitate în România. Articolul 78 (1) Instituţiile de credit din state terţe notifica Băncii Naţionale a României deschiderea de reprezentante în România, în condiţiile prevăzute prin reglementările emise de aceasta. (2) Reprezentantele trebuie să-şi limiteze activitatea la cercetarea pieţei, reprezentare şi publicitate şi nu pot efectua nici un fel de activităţi prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 79Dacă prin acordurile încheiate, la nivelul Uniunii Europene cu state terţe este prevăzut un alt regim în privinţa instituţiilor de credit din aceste state care desfăşoară activitate în statele membre, decât cel prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, prevederile acestor acorduri se aplica cu prioritate. Capitolul VI Desfăşurarea activităţii în afară teritoriului României Secţiunea 1 Înfiinţarea de sucursale şi prestarea de servicii în alte state membre Articolul 80 (1) Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de Banca Naţională a României pot desfăşura în alte state membre activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n^1), prin înfiinţarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, fără a fi necesară autorizarea lor de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, dacă activităţile respective se regăsesc în autorizaţia acordată de Banca Naţională a României.--------------Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 53 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Dispoziţiile art. 45 alin. (2) se aplica în mod corespunzător. Articolul 81 (1) Instituţia de credit, persoana juridică română, care intenţionează să înfiinţeze o sucursala într-un alt stat membru, trebuie să transmită Băncii Naţionale a României o notificare în acest sens, însoţită de următoarele date şi informaţii: a) statul membru pe teritoriul căruia urmează să fie înfiinţată sucursala; b) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puţin tipurile de activităţi care urmează să fie desfăşurate de aceasta şi structura organizatorică a sucursalei; c) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obţinute documente; d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei şi informaţii privind reputaţia şi experienţa profesională a acestora.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 81 a fost modificată de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) În termen de 3 luni de la primirea notificării, Banca Naţională a României transmite autorităţii competente din statul membru gazda informaţiile primite şi informează în consecinţa instituţia de credit, cu excepţia cazului în care, având în vedere activităţile ce urmează să fie desfăşurate de sucursala, are motive să considere că structura administrativă sau situaţia financiară a instituţiei de credit sunt inadecvate; în acest caz, poate să se opună înfiinţării sucursalei, refuzând, în consecinţa, să transmită informaţii către autoritatea competenta din statul membru gazda. (3) Pe lângă informaţiile furnizate de instituţia de credit potrivit alin. (1), Banca Naţională a României comunică autorităţii competente din statul membru gazdă şi informaţii privind nivelul şi structura fondurilor proprii, precum şi suma cerinţelor de fonduri proprii ale instituţiei de credit, calculate potrivit art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (3) al art. 81 a fost modificat de pct. 54 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (4) Dacă Banca Naţională a României refuza transmiterea informaţiilor către autoritatea competenta din statul membru gazda informează în consecinţa instituţia de credit şi comunica acesteia motivele care au stat la baza deciziei sale, în termenul prevăzut la alin. (2). (5) Actul prin care se comunica refuzul transmiterii informaţiilor, precum şi lipsa unui răspuns din partea Băncii Naţionale a României în termen de 3 luni, de la primirea notificării din partea instituţiei de credit, pot fi contestate în condiţiile prevăzute în Capitolul IX din Titlul III, Partea I. Articolul 82 (1) Sucursala poate să înceapă activitatea de la data la care instituţiei de credit,persoana juridică română, i se comunica de către autoritatea competenta din statul membru gazda, dacă este cazul, condiţiile în care, în scopul protejării interesului general, activităţile pot fi desfăşurate în statul membru gazda sau, în lipsa unei asemenea comunicări, la expirarea unui termen de 2 luni de la primirea de către autoritatea competenta respectiva a informaţiilor comunicate de Banca Naţională a României. (2) Orice intenţie de modificare a informaţiilor furnizate de instituţia de credit, persoana juridică română, potrivit art. 81 alin. (1) lit. b) - d) se notifica, de către aceasta Băncii Naţionale a României şi autorităţii competente din statul membru gazda, cu cel puţin o luna înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată; în acest termen. Banca Naţională a României decide potrivit art. 81 alin. (2), putând să se opună continuării activităţii sucursalei în noile condiţii. Articolul 83 (1) Instituţia de credit, persoana juridică română, care intenţionează să presteze pentru prima data servicii în mod direct într-un alt stat membru, notifica acest lucru Băncii Naţionale a României. Notificarea trebuie să indice statul membru gazda şi activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) - n) pe care instituţia de credit intenţionează să le desfăşoare în acest stat membru. (2) Instituţia de credit, persoana juridică română, poate să presteze servicii în mod direct într-un alt stat membru din momentul efectuării notificării prevăzute la alin. (1), (3) În termen de o luna de la primirea notificării conform alin. (1), Banca Naţională a României o transmite autorităţii competente din statul membru gazda. Articolul 84Banca Naţională a României informează Comisia Europeană şi Autoritatea Bancară Europeană cu privire la numărul şi natura cazurilor în care aceasta s-a opus înfiinţării de către o instituţie de credit, persoană juridică română, a unei sucursale într-un alt stat membru sau continuării desfăşurării activităţii unei astfel de sucursale.------------Art. 84 a fost modificat de pct. 7 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. Articolul 85 (1) Dacă Banca Naţională a României este informată de către autoritatea competentă din statul membru gazdă că o instituţie de credit, persoană juridică română, care are o sucursală sau care prestează în mod direct servicii pe teritoriul statului membru respectiv, nu respectă sau există un risc semnificativ să nu respecte, în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate pe teritoriul statului membru gazdă, prevederile legale adoptate în acel stat membru pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE sau dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013, aceasta dispune, de îndată, toate măsurile pentru a se asigura că instituţia de credit respectivă remediază situaţia sau acţionează în vederea prevenirii riscului de neconformare*).--------------Alin. (1) al art. 85 a fost modificat de pct. 55 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Măsurile luate de Banca Naţională a României, potrivit alin. (1), sunt comunicate fără întârziere autorităţii competente din statul membru gazdă*).--------------Alin. (1^1) al art. 85 a fost introdus de pct. 56 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^2) Orice măsură dispusă potrivit prevederilor alin. (1) ce implică sancţiuni sau restricţii ale dreptului de prestare de servicii în mod direct sau de deschidere de sucursale, pe teritoriul altui stat membru, trebuie motivată corespunzător şi comunicată instituţiei de credit în cauză.--------------Alin. (1^2) al art. 85 a fost introdus de pct. 56 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 85 a fost abrogat de pct. 57 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 85 a fost abrogat de pct. 57 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. Articolul 86Instituţia de credit, persoană juridică română, care desfăşoară activitate pe teritoriul altui stat membru este supusă dispoziţiilor legale în vigoare în statul membru gazdă, adoptate pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE sau în scopul protejării interesului general şi măsurilor sau sancţiunilor dispuse de autorităţile statului membru respectiv, pentru prevenirea sau sancţionarea încălcărilor dispoziţiilor legale respective, astfel de măsuri putând să includă interzicerea desfăşurării de către instituţia de credit în culpă a oricăror activităţi viitoare pe teritoriul statului membru gazdă.--------------Art. 86 a fost modificat de pct. 58 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 87 (1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 85, autoritatea competentă din statul membru gazdă poate lua, în situaţii de urgenţă, până la dispunerea de către Banca Naţională a României a măsurilor corespunzătoare, potrivit art. 85 alin. (1), sau a unor măsuri de administrare specială sau de stabilizare, măsuri preventive necesare protejării împotriva instabilităţii financiare care ar ameninţa grav interesele colective ale deponenţilor, ale investitorilor şi ale celorlalţi clienţi, de pe teritoriul statului membru respectiv, ai instituţiei de credit, persoană juridică română, care îşi desfăşoară activitatea în statul membru gazdă. Asupra acestor măsuri Banca Naţională a României este informată în cel mai scurt timp*).--------------Alin. (1) al art. 87 a fost modificat de pct. 59 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Dacă Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine sau în calitate de autoritate competentă din statul membru afectat, are obiecţiuni faţă de măsurile preventive dispuse de autoritatea competentă din statul membru gazdă, poate să supună cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene şi să ceară sprijinul acesteia, potrivit art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Banca Naţională a României poate beneficia de asistenţa acordată, din proprie iniţiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în vederea ajungerii la un acord cu autoritatea competentă din statul membru gazdă*).--------------Alin. (1^1) al art. 87 a fost introdus de pct. 60 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) La solicitarea Comisiei Europene, Banca Naţională a României comunica opinia sa cu privire la măsurile preventive adoptate potrivit alin. (1). Articolul 88Banca Naţională a României informează, de îndată, autorităţile competente din statele membre gazdă cu privire la retragerea autorizaţiei unei instituţii de credit, persoană juridică română, care desfăşoară activitate pe teritoriul altor state membre, inclusiv cu privire la consecinţele retragerii autorizaţiei sau cu privire la încetarea valabilităţii autorizaţiei, după caz.--------------Art. 88 a fost modificat de pct. 61 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 89 (1) Instituţiile financiare, persoane juridice române, pot desfăşura în alte state membre, activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) - n), prin deschiderea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă: a) aceste instituţii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituţii de credit, persoane juridice române: b) activităţile respective sunt prevăzute în actele constitutive ale instituţiei financiare; c) sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) - e), care, se aplica în mod corespunzător. (2) Dispoziţiile art. 45 alin. (2) şi 81 - 83 se aplica în mod corespunzător instituţiilor financiare din România prevăzute la alin. (1). (3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Banca Naţională a României, care atestă îndeplinirea acestora concomitent cu efectuarea notificării potrivit dispoziţiilor art. 81, respectiv ale art. 83. Prin excepţie de la dispoziţiile art. 81 alin. (3), notificarea cuprinde informaţii privind nivelul şi structura fondurilor proprii ale instituţiei financiare-filială şi valoarea totală a expunerilor la risc ale instituţiei de credit, persoană juridică română, întreprindere-mamă, calculată potrivit art. 92 alin. (3) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (3) al art. 89 a fost modificat de pct. 62 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (3) al art. 89 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Supravegherea instituţiei financiare-filiala se asigura de către Banca Naţională a României în conformitate cu dispoziţiile art. 23-31, 172-174, 214-223 şi 225. (5) În situaţia în care instituţia financiară nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României notifica autoritatea competenta din statul membru gazda, caz în care activităţile desfăşurate în statul membru gazda de către respectiva instituţie financiară intra sub incidenta legislaţiei acelui stat, dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nemaifiind incidente. (6) Dispoziţiile prezentului articol se aplica în mod corespunzător şi filialelor din România ale instituţiilor financiare prevăzute la alin. (1). (7) Abrogat.-----------Alin. (7) al art. 89 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 90Dispoziţiile art. 84-88 se aplica în mod corespunzător şi în cazul înfiinţării de sucursale sau prestării de servicii într-un alt stat membru de către instituţiile financiare cu sediul în România prevăzute la art. 89. Secţiunea a 2-a Deschiderea de sucursale în state terţe Articolul 91 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, pot desfăşura activităţile prevăzute în autorizaţia acordată de Banca Naţională a României pe teritoriul unui stat terţ, numai prin înfiinţarea unei sucursale. Pentru scopurile prezentei ordonanţe de urgenţă, toate unităţile operaţionale înfiinţate pe teritoriul unui stat terţ sunt considerate o singura sucursala. (2) Înfiinţarea, unei sucursale într-un stat terţ este supusă aprobării prealabile, a Băncii Naţionale a României, conform reglementărilor emise de aceasta. (3) Banca Naţională a României poate respinge cererea de aprobare a înfiinţării sucursalei dacă, pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de instituţia de credit, persoana juridică română, considera că: a) instituţia de credit nu dispune de un management adecvat sau de o situaţie financiară corespunzătoare, în raport cu activitatea propusă a fi desfăşurata prin intermediul sucursalei; b) cadrul legislativ existent în statul terţ şi/sau modul de aplicare a acestuia împiedica exercitarea de către Banca Naţională a României a funcţiilor sale de supraveghere; c) instituţia de credit înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenta bancară sau nu îndeplineşte alte cerinţe stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin reglementările emise în aplicarea acesteia. (4) Orice modificare a elementelor care sunt avute în vedere la aprobarea înfiinţării sucursalei este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României. Capitolul VII Autorizarea în situaţii speciale Secţiunea I Fuziunea şi divizarea Articolul 92Fuziunea sau divizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, se efectuează potrivit dispoziţiilor legale în materie şi cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României. Articolul 93 (1) Fuziunea se poate realiza: a) între doua sau mai multe instituţii de credit; b) între instituţii de credit şi instituţii financiare; c) între instituţii de credit şi întreprinderi prestatoare de servicii auxiliare.--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 93 a fost modificată de lit. k) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Operaţiunile de fuziune şi de divizare sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României potrivit reglementărilor emise de aceasta. (3) Fuziunea sau divizarea pot fi înregistrate în Registrul Comerţului numai după obţinerea aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a României. (4) În cadrul procesului de aprobare prealabilă, Banca Naţională a României analizează documentele prezentate, precum, şi toate celelalte informaţii disponibile pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 94La evaluarea unei operaţiuni de fuziune sau de divizare se au în vedere, fără a fi limitative, următoarele: a) îndeplinirea condiţiilor pentru autorizarea unei instituţii de credit; b) adecvarea capitalului la nivelul instituţiei/instituţiilor de credit rezultate; c) transparenta structurii instituţiei/instituţiilor de credit rezultate, astfel încât aceasta să permită desfăşurarea unei supravegheri eficiente; d) calitatea persoanelor care asigura administrarea şi/sau conducerea instituţiei/instituţiilor de credit rezultate.-------------Litera d) a art. 94 a fost modificată de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. Articolul 95 (1) Instituţiile de credit persoane juridice române, care se înfiinţează ca rezultat al fuziunii sau al divizării, precum şi instituţiile de credit care continua să existe în urma unei asemenea operaţiuni, trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările emise în aplicarea acesteia. (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, care se înfiinţează trebuie să obţină autorizaţie din partea Băncii Naţionale a României. Articolul 96Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplica în mod corespunzător oricărei operaţiuni în care este implicată o instituţie de credit, persoana juridică română, care are drept rezultat un transfer total sau semnificativ al patrimoniului acesteia, indiferent de modalitatea în care se realizează o astfel de operaţiune. Secţiunea a 2-aAbrogată.------------Secţiunea a 2-a din Cap. VII al Titlului I din Partea I a fost abrogată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 97Abrogat.------------Art. 97 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 98Abrogat.------------Art. 98 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 99Abrogat.------------Art. 99 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 100Abrogat.------------Art. 100 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Titlul II Cerinţe prudenţiale şi secretul profesional--------------Denumirea titlul II, partea I a fost modificată de pct. 63 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Capitolul I Organizare şi conducere Articolul 101 (1) În activitatea lor, instituţiile de credit se supun reglementărilor şi măsurilor adoptate de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013. (2) Instituţiile de credit trebuie să îşi organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, cu cerinţele legii, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.--------------Art. 101 a fost modificat de pct. 64 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 102 (1) Instituţiile de credit se constituie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale şi cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Fiecare instituţie de credit are obligaţia de a deschide cont curent la Banca Naţională a României, înainte de începerea activităţii, conform reglementărilor emise de aceasta. Articolul 103 (1) În toate actele sale oficiale, instituţia de credit se identifică printr-un minim de date, conform legislaţiei aplicabile, cu menţionarea numărului şi datei de înmatriculare în registrul instituţiilor de credit prevăzut la art. 417. (2) În orice formă de publicitate, în toate informările şi/sau documentele precontractuale, în contractele şi corespondenţa referitoare la depozite, astfel cum acestea din urmă sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit este obligată să menţioneze denumirea schemei de garantare a depozitelor oficial recunoscută la care participă. (3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazul informărilor, documentelor precontractuale, contractelor şi corespondenţei adresate deponenţilor negarantaţi.--------------Art. 103 a fost modificat de pct. 65 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 104Cadrul de administrare al unei instituţii de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum şi politicile şi practicile de remunerare ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive şi reglementările sale interne, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.--------------Art. 104 a fost modificat de pct. 65 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 105Actul constitutiv şi reglementările interne ale instituţiei de credit se transmit Băncii Naţionale a României, în condiţiile prevăzute prin reglementări, în scopul evaluării respectării cerinţelor prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora.--------------Art. 105 a fost modificat de pct. 65 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 106Fără a se aduce atingere principiilor, regulilor şi practicilor agreate la nivelul Uniunii Europene în materie de guvernanţă corporatistă în instituţiile de credit, aşa cum rezultă acestea din reglementările emise de Banca Naţională a României, consiliul de administraţie şi directorii sau, după caz, comitetul de supraveghere şi directoratul instituţiei de credit au competenţele şi atribuţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale şi sunt responsabili de ducerea la îndeplinire a tuturor cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările emise în aplicarea acesteia.-----------Art. 106 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 13^2. Articolul 107 (1) Dacă instituţia de credit optează pentru sistemul unitar de administrare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale, conducerea instituţiei de credit este delegată de către consiliul de administraţie la cel puţin 2 directori. (2) Dacă instituţia de credit optează pentru sistemul dualist de administrare, directoratul este format din cel puţin 3 membri, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale.(2^1) În cazul unei instituţii de credit administrate în sistem unitar, preşedintele consiliului de administraţie nu trebuie să exercite simultan şi funcţia de director general în cadrul aceleiaşi instituţii de credit. În mod excepţional, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, acest cumul de funcţii poate fi exercitat în cazuri bine justificate de către instituţia de credit.----------Alin. (2^1) al art. 107 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care introduce pct. 65^1 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 107 a fost abrogat de pct. 66 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 107 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.-------------Art. 107 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. Articolul 108*) (1) Fiecare dintre membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului unei instituţii de credit, precum şi persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activităţile de administrare şi control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune instituţia de credit unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputaţie, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii instituţiei de credit şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase. Componenţa respectivelor organe ale instituţiei de credit trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experienţe profesionale relevante.----------Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care modifică pct. 67 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Responsabilităţile de conducere şi/sau administrare pot fi exercitate numai de persoane fizice.-------------Alin. (2) al art. 108 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie aprobată de Banca Naţională a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor, potrivit reglementărilor emise în acest sens.-----------Alin. (3) al art. 108 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. (4) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate pentru a fi în măsură să înţeleagă activităţile desfăşurate de instituţia de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, şi să se pronunţe în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competenţelor lor.--------------Alin. (4) al art. 108 a fost modificat de pct. 67 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(4^1) Fiecare membru al consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliului de supraveghere al unei instituţii de credit trebuie să îşi exercite responsabilităţile cu onestitate, integritate şi obiectivitate pentru a putea evalua şi pune în discuţie în mod eficient deciziile luate de către directori sau de către membrii directoratului, după caz, atunci când este necesar, şi pentru a controla şi monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.--------------Alin. (4^1) al art. 108 a fost introdus de pct. 68 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) Persoanele desemnate în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să exercite efectiv responsabilităţile de administrare şi/sau de conducere ce le revin.-----------Alin. (5) al art. 108 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Articolul 108^1 (1) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului trebuie să aloce timp suficient pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. (2) În aplicarea alin. (1), numărul mandatelor pe care o persoană le poate deţine, în acelaşi timp, se apreciază în funcţie de circumstanţele individuale, precum şi de natura, extinderea şi complexitatea activităţii instituţiei de credit.(2^1) În cazul instituţiilor de credit semnificative din perspectiva dimensiunii, a organizării interne şi a naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor desfăşurate, cu excepţia cazului în care reprezintă statul, persoanele prevăzute la alin. (1), atunci când cumulează mai multe mandate, nu se pot afla în mai mult de una dintre următoarele situaţii: a) exercită un mandat într-o funcţie executivă, concomitent cu două mandate în funcţii neexecutive; b) exercită concomitent patru mandate în funcţii neexecutive.----------Alin. (2^1) al art. 108^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 69 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^2) În scopul aplicării alin. (2^1), se consideră ca fiind un singur mandat: a) mandatele în funcţii executive sau neexecutive deţinute în cadrul aceluiaşi grup; b) mandatele în funcţii executive sau neexecutive deţinute în cadrul instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii care sunt membre ale aceleiaşi scheme de protecţie instituţională, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; c) mandatele în funcţii executive sau neexecutive deţinute în cadrul entităţilor, financiare sau nefinanciare, în care instituţia de credit are o deţinere calificată.----------Alin. (2^2) al art. 108^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 69 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^3) Mandatele deţinute în organizaţii sau entităţi care nu urmăresc, în mod predominant, obiective comerciale nu trebuie avute în vedere în sensul alin. (2^1).----------Alin. (2^3) al art. 108^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 69 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Banca Naţională a României poate aproba deţinerea unui mandat suplimentar într-o funcţie neexecutivă de către persoanele prevăzute la alin. (1), luând în considerare complexitatea atribuţiilor conferite de toate mandatele deţinute, şi informează periodic Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu astfel de aprobări.--------------Art. 108^1 a fost introdus de pct. 69 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 109Banca Naţională a României are autoritatea de a analiza în ce măsura sunt respectate condiţiile minime prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi reglementările emise în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia, integritatea morala şi de experienţa persoanelor prevăzute la art. 108 şi de a decide dacă, atât la nivel individual, cât şi la nivel colectiv, cerinţele prevăzute sunt îndeplinite. Articolul 110 (1) În afară de condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la administratorii sau, după caz, la membrii consiliului de supraveghere, o persoana nu poate fi aleasă în consiliul de administraţie sau, după caz, în consiliul de supraveghere al unei instituţii de credit, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul sau în următoarele situaţii: a) persoana îndeplineşte o alta funcţie în cadrul instituţiei de credit în cauza, cu excepţia cazului în care, în cazul sistemului unitar, este şi director al acesteia; b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere aprobarea de a exercita responsabilităţi de administrare şi/sau conducere într-o instituţie de credit, o instituţie financiară sau o întreprindere de asigurare/reasigurare sau o alta entitate care desfăşoară activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din funcţia exercitată în astfel de entităţi din motive care îi pot fi imputate;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 110 a fost modificată de lit. f) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) îi este interzis, printr-o dispoziţie legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorităţi, să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau conducere într-o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori să desfăşoare activitate în unul dintre domeniile specifice acestor entităţi. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplica, în mod corespunzător, şi directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administraţie şi, după caz, membrilor directoratului.-------------Art. 110 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. Capitolul II Secretul profesional în domeniul bancar şi relaţia cu clientela Articolul 111 (1) Instituţia de credit este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurata, precum şi asupra oricărui fapt, data sau informaţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor ori informaţii referitoare la conturile clienţilor - solduri, rulaje, operaţiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienţii, (2) În înţelesul prezentului capitol se considera client al unei instituţii de credit, orice persoana cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 şi la art. 20, instituţia de credit a negociat o tranzacţie, chiar dacă respectiva tranzacţie nu, s-a finalizat şi orice persoana care beneficiază de serviciile unei instituţii de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat în trecut de serviciile unei instituţii de`credit, Articolul 112 (1) Orice persoana care exercita responsabilităţi de administrare şi/sau conducere ori care participa la activitatea unei instituţii de credit are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, date sau informaţii la care se referă art. 111, de care a luat cunoştinţa în cursul exercitării responsabilităţilor ei în legătura cu instituţia de credit.-------------Alin. (1) al art. 112 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei instituţii de credit sau ale unui client al acesteia. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplica şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale instituţiei de credit. Articolul 113 (1) Obligaţia de păstrare a secretului profesional în domeniul bancar nu poate fi opusă unei autorităţi competente în exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere la nivel individual sau, după caz, consolidat ori subconsolidat. (2) Informaţii de natura secretului bancar pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situaţii: a) la solicitarea titularului de cont sau a moştenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanţilor legali şi/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora; b) în cazurile în care instituţia de credit justifica un interes legitim; c) la solicitarea scrisă a altor autorităţi sau instituţii ori din oficiu, dacă prin lege specială aceste autorităţi sau instituţii sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor specifice, să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de către instituţiile de credit în acest scop; d) la solicitarea scrisă a soţului titularului de cont, atunci când face dovada că a introdus în instanţă o cerere de împărţire a bunurilor comune, sau la solicitarea instanţei. e) la solicitarea instanţei, în scopul soluţionării diferitelor cauze deduse judecăţii. f) la solicitarea executorului judecătoresc, în scopul realizării executării silite, pentru existenţa conturilor debitorilor urmăriţi.--------------Lit. f) a alin. (2) al art. 113 a fost modificată de pct. 70 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. g) la solicitarea notarului, în cadrul procedurii succesorale notariale.-------------Litera g) a alin. (2) al art. 113 a fost introdusă de pct. 1 al art. 100 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (3) În cererea scrisă adresată instituţiei de credit, conform alin. (2) lit. c), trebuie să se precizeze temeiul legal al solicitării de informaţii, identitatea clientului la care se referă informaţiile confidenţiale care se solicita, categoria informaţiilor solicitate şi scopul pentru care se solicita acestea. (4) Personalul instituţiei de credit nu poate utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informaţii confidenţiale de natura celor prevăzute la art. 111, pe care le deţine sau de care a luat cunoştinţa în orice mod. Articolul 114Instituţiile de credit sunt obligate să furnizeze procurorului sau instanţei de judecată, la solicitarea acestora, informaţii de natura secretului bancar, dispoziţiile privind metodele speciale de supraveghere sau cercetare din Codul de procedură penală aplicându-se în mod corespunzător.-----------Art. 114 a fost modificat de pct. 1 al art. 86 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. Articolul 115Nu se considera încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretului bancar: a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecărui client nu pot fi identificate; b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plata sau fondului de garantare a depozitelor, organizate în condiţiile legii; c) furnizarea de date auditorului financiar al instituţiei de credit; d) furnizarea de informaţii la cererea instituţiilor de credit corespondente, dacă aceste informaţii au legătura cu operaţiunile derulate prin conturile de corespondent; e) furnizarea de date şi informaţii entităţilor aparţinând grupului din care face parte instituţia de credit, necesare pentru organizarea supravegherii pe baza consolidată şi pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului; f) transmiterea de către Centrala riscurilor bancare a Băncii Naţionale a României a informaţiilor existente în baza sa de date instituţiilor de credit.------------Litera f) a art. 115 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 116Persoanele abilitate să solicite şi/sau să primească informaţii de natura secretului bancar potrivit prezentului capitol, sunt obligate să păstreze confidenţialitatea acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii. Articolul 117Abrogat.--------------Art. 117 a fost abrogat de pct. 71 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 117^1În vederea aplicării prevederilor art. 1.049 din Codul civil, condiţiile de formă necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienţii instituţiilor de credit se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei, după consultarea Băncii Naţionale a României.-------------Art. 117^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 100 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 117^2 (1) Instituţiile de credit pot derula tranzacţii cu clienţii doar pe baze contractuale, acţionând într-o manieră prudentă şi cu respectarea legislaţiei specifice în domeniul protecţiei consumatorului. (2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor contractuale, în special a prestaţiilor la care aceştia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituţiile de credit nu pot pretinde clientului dobânzi, penalităţi, comisioane ori alte costuri şi speze bancare, dacă plata acestora nu este stipulată în contract.----------Art. 117^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care introduce pct. 71^1 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 118Abrogat.-----------Art. 118 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Articolul 119Abrogat.--------------Art. 119 a fost abrogat de pct. 71 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 119^1Instituţiile de credit nu pot condiţiona acordarea de credite sau furnizarea altor produse/servicii clienţilor de vânzarea ori cumpărarea acţiunilor sau a altor titluri de capital/instrumentelor financiare emise de instituţia de credit ori de o altă entitate aparţinând grupului din care face parte instituţia de credit sau de acceptarea de către client a altor produse/servicii oferite de instituţia de credit ori de o entitate aparţinând grupului acesteia, care nu au legătură cu operaţiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat.----------Art. 119^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care introduce pct. 71^2 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 120Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii. Articolul 121 (1) Fiecare instituţie de credit întocmeşte şi păstrează la sediul social sau la sucursalele acesteia un exemplar al documentelor contractuale, documentaţia interna aferentă tranzacţiilor derulate, evidenta zilnica a înregistrărilor pentru fiecare client din care să rezulte cel puţin caracteristicile tranzacţiilor derulate şi soldul datorat clientului sau instituţiei de credit şi orice informaţii privitoare la relaţiile sale de afaceri cu clienţii şi cu alte persoane pe care Banca Naţională a României le poate prevedea prin reglementări. (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, înregistrează toate tranzacţiile şi formalizează toate sistemele şi procesele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora, astfel încât Banca Naţională a României să poată realiza verificarea conformităţii cu respectivele cerinţe prudenţiale.--------------Alin. (2) al art. 121 a fost introdus de pct. 72 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Capitolul III Cerinţe pentru acoperirea riscurilor Secţiunea I Nivelul de aplicare Articolul 122Instituţiile de credit trebuie să respecte cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, la nivel individual şi/sau, după caz, consolidat ori subconsolidat. Aplicarea de către o instituţie de credit a acestor cerinţe, la nivel individual şi/sau, după caz, consolidat ori subconsolidat, se stabileşte prin regulamentul mai sus menţionat, precum şi prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Art. 122 a fost modificat de pct. 73 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Secţiunea a 2-a Fondurile proprii şi nivelul minim acestora pentru acoperirea riscurilor Articolul 123În scopul asigurării stabilităţii şi siguranţei activităţii desfăşurate şi/sau a îndeplinirii obligaţiilor asumate, fiecare instituţie de credit trebuie să menţină un nivel adecvat al fondurilor sale proprii, potrivit art. 126.-----------Art. 123 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^1. Articolul 124Abrogat.--------------Art. 124 a fost abrogat de pct. 74 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 125Abrogat.--------------Art. 125 a fost abrogat de pct. 74 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 126 (1) Instituţiile de credit trebuie să dispună, în măsura şi în condiţiile prevăzute prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, de un nivel al fondurilor proprii care să se situeze în permanenţă cel puţin la nivelul cerinţelor de fonduri proprii prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (2) Prin Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi alte reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc metodologiile de determinare a nivelului cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, criteriile în funcţie de care acestea se aplică şi segmentele de activitate vizate de respectivele metodologii.--------------Art. 126 a fost modificat de pct. 75 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 126^1*) (1) Instituţiile de credit trebuie să dispună de fonduri proprii care să acopere, pe lângă cerinţele minime de fonduri proprii menţionate la art. 126, amortizoarele de capital impuse de Banca Naţională a României, la recomandarea structurii interinstituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional. (2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit dispun de fonduri proprii pentru amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital, amortizorul de capital pentru risc sistemic şi amortizorul aferent importanţei lor sistemice, în măsura şi în condiţiile prevăzute de reglementările emise în acest scop în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Art. 126^1 a fost introdus de pct. 76 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 126^2În situaţia în care instituţiile de credit nu deţin un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea cu cerinţa de acoperire a amortizoarelor de capital menţionată la art. 126^1, acestea sunt supuse restricţiilor asupra distribuirilor din elementele distribuibile definite la art. 4 alin. (1) pct. 128 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în conformitate cu reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Art. 126^2 a fost introdus de pct. 76 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Secţiunea a 3-aAbrogată.--------------Secţiunea a 3-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 127Abrogat.--------------Art. 127 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 128Abrogat.--------------Art. 128 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 129Abrogat.--------------Art. 129 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 130Abrogat.--------------Art. 130 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 131Abrogat.--------------Art. 131 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 132Abrogat.--------------Art. 132 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 133Abrogat.--------------Art. 133 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 134Abrogat.--------------Art. 134 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Secţiunea a 4-aAbrogată.--------------Secţiunea a 4-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 135Abrogat.--------------Art. 135 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 136Abrogat.--------------Art. 136 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Secţiunea a 5-aAbrogată.--------------Secţiunea a 5-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 137Abrogat.--------------Art. 137 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 138Abrogat.--------------Art. 138 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 139Abrogat.--------------Art. 139 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 140Abrogat.--------------Art. 140 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Secţiunea a 6-aAbrogată.--------------Secţiunea a 6-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 141Abrogat.--------------Art. 141 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 142Abrogat.--------------Art. 142 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Secţiunea a 7-a Deţineri calificate ale instituţiilor de credit--------------Denumirea secţiunii a 7-a, titlul II, partea I a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 143Abrogat.--------------Art. 143 a fost abrogat de pct. 78 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 144Instituţiile de credit, persoane juridice române, nu pot dobândi deţineri calificate într-o entitate de natura celor prevăzute la art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă în acest fel instituţia de credit poate exercita controlul asupra entităţii respective.--------------Art. 144 a fost modificat de pct. 79 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 145Abrogat.--------------Art. 145 a fost abrogat de pct. 80 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 146 (1) Este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României dobândirea de către instituţia de credit, persoana juridică română, a oricărei deţineri calificate într-o entitate dintr-un stat terţ dacă, în urma dobândirii, entitatea ar intra în sfera de consolidare prudenţială a instituţiei de credit, persoana juridică română, conform reglementărilor aplicabile.--------------Alin. (1) al art. 146 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Criteriile care stau la baza evaluării intenţiei de dobândire a deţinerilor calificate prevăzute la alin. (1), au în vedere următoarele: a) dobândirea deţinerii calificate să nu supună instituţia de credit, persoana juridică română, la riscuri nejustificate sau să nu împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe baza consolidată; b) instituţia de credit, persoana juridică română, să dispună de suficiente resurse financiare şi de natura organizatorică pentru dobândirea şi administrarea deţinerii calificate.--------------Alin. (2) al art. 146 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (3) În cazul în care entitatea din statul terţ prevăzută la alin. (1) este entitate reglementată, Banca Naţională a României poate colabora cu autoritatea de supraveghere implicată, în condiţiile prevăzute la art. 26^2.-----------Alin. (3) al art. 146 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Articolul 147 (1) Deţinerile calificate, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României conform art. 146, inclusiv cele care, în situaţii excepţionale, depăşesc limitele stabilite în condiţiile art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se notifică acesteia în termen de 5 zile de la data dobândirii lor de către instituţia de credit, persoană juridică română.--------------Alin. (1) al art. 147 a fost modificat de pct. 81 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) În cazul în care o instituţie de credit, persoană juridică română, sau, după caz, întreprindere-mamă a acesteia ori persoana fizică sau juridică ce controlează instituţia de credit decide să achiziţioneze ori să majoreze o deţinere calificată, direct sau indirect, într-o altă instituţie de credit, o întreprindere de asigurări de viaţă, o întreprindere de asigurări generale, o întreprindere de reasigurare, o firmă de investiţii sau o societate de administrare a activelor, autorizată într-un alt stat membru sau, după caz, în alt sector al sistemului financiar, Banca Naţională a României asigură colaborarea prin consultare reciprocă în toate privinţele cu celelalte autorităţi de supraveghere naţionale sau din alte state membre implicate, la sesizarea acestora. În acest sens, Banca Naţională a României furnizează la cerere orice informaţie relevantă şi din oficiu orice informaţie esenţială şi comunică celorlalte autorităţi de supraveghere implicate opinia sa şi orice rezervă cu privire la decizia de achiziţie.--------------Alin. (2) al art. 147 a fost modificat de lit. d), g), h), i), j) şi l) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. Secţiunea a 8-a Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri Articolul 148 (1) Fiecare instituţie de credit trebuie să dispună de strategii şi procese interne formalizate, solide, eficiente şi complete de evaluare şi menţinere în permanenţă a nivelului, structurii şi distribuţiei capitalului, care, din perspectiva instituţiei de credit, sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusă, într-un mod corespunzător naturii şi nivelului acestor riscuri. În acest sens, instituţia de credit trebuie să aibă în vedere, pe lângă riscurile prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, orice alte riscuri aferente activităţii desfăşurate, precum şi cele datorate unor factori externi acesteia.--------------Alin. (1) al art. 148 a fost modificat de pct. 82 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea dispoziţiilor art. 122.-----------Alin. (1^1) al art. 148 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^3. (2) Procesele şi strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie supuse unor revizuiri interne regulate de către instituţia de credit, astfel încât să se asigure că ele rămân în permanenta cuprinzătoare şi proporţionale în raport cu natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de respectiva instituţie de credit. Articolul 149Instituţiile de credit sunt responsabile pentru procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc propriu.-----------Art. 149 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^4. Secţiunea a 9-a Alte cerinţe prudenţiale Articolul 150 (1) Banca Naţională a României poate stabili prin reglementări şi alte cerinţe de natura prudenţială, precum şi nivelul de aplicare al acestora la instituţiile de credit. Aceste cerinţe pot viza, fără a limitative, următoarele: a) abrogată;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 150 a fost abrogată de pct. 83 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. b) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 83 intră în vigoare la data introducerii depline în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu art. 460 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. b) operaţiunile instituţiei de credit cu persoanele afiliate cu aceasta;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 150 a fost modificată de lit. e) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) externalizarea activităţilor instituţiei de credit: d) ajustările prudenţiale de valoare;-----------Litera d) a alin. (1) al art. 150 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. e) modificările operate la nivelul instituţiei de credit faţă de condiţiile care au stat la baza autorizării acesteia. (2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) lit. e), modificările pentru care este necesară obţinerea aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, respectiv cele pentru care notificarea ulterioară este suficientă se stabilesc prin reglementările emise în baza prezentei ordonanţe de urgenţă. Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile, se realizează numai după obţinerea acestei aprobări. (3) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică şi în privinţa solicitării de informaţii referitoare la persoanele sau entităţile implicate ori având legătură cu modificările operate în situaţia instituţiei de credit faţă de condiţiile care au stat la baza autorizării.-----------Alin. (3) al art. 150 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^5. Articolul 151Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către instituţiile de credit, persoane juridice române, şi deschiderea de reprezentante în ţara sau în străinătate de către acestea se realizează în condiţiile prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României, Dispoziţiile art.53 alin.(2) se aplica în mod corespunzător. Capitolul IV Situaţii financiare şi audit Articolul 152 (1) Instituţiile de credit trebuie să organizeze şi să conducă contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi să întocmească situaţii financiare anuale şi, după caz, situaţii financiare anuale consolidate, care să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte aspecte legate de activitatea desfăşurată. Evidenta contabila şi situaţiile financiare ale unei instituţii de credit trebuie să reflecte, de asemenea, operaţiunile şi situaţia financiară a sucursalelor şi a filialelor, pe baza individuală şi, respectiv, pe baza consolidată. (2) Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor de credit şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, trebuie să fie auditate de auditori financiari, în conformitate cu standarde şi practici acceptate pe plan internaţional. (3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 152 a fost abrogat de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. Articolul 152^1 (1) Fiecare instituţie de credit trebuie să publice anual, pe lângă situaţiile financiare, informaţiile prevăzute de reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili sfera de aplicare şi cerinţele specifice de publicare.--------------Art. 152^1 a fost introdus de pct. 84 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 153Instituţiile de credit sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale a României situaţiile lor financiare, precum şi alte date şi informaţii cerute la termenele şi în forme stabilite prin reglementări şi instrucţiuni de către, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de supraveghere. Articolul 154Banca Naţională a României poate stabili prin reglementări efectuarea de activităţi de audit la instituţiile de credit în alte scopuri decât cel prevăzut la art. 152 alin. (2) şi standardele aplicabile în aceste cazuri, Articolul 155 (1) Auditorii financiari ai instituţiilor de credit trebuie să fie aprobaţi de Banca Naţională a României. (2) Banca Naţională a României poate respinge numirea unui auditor financiar dacă apreciază că acesta nu dispune de experienţa şi/sau independenta adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor specifice sau dacă exista constatări potrivit cărora acesta nu a respectat cerinţele de conduita etica şi profesională specifice. (3) Instituţiile de credit au obligaţia să înlocuiască periodic auditorul financiar sau să solicite auditorului financiar înlocuirea periodică a coordonatorului echipei care realizează auditul financiar, conform cerinţelor Băncii Naţionale a României. Articolul 156 (1) Auditorul financiar al unei instituţii de credit-trebuie să informeze Banca Naţională a României de îndată ce, în exercitarea atribuţiilor sale, a luat cunoştinţa despre orice fapt sau decizie în legătura cu instituţia de credit care: a) reprezintă o încălcare semnificativă a legii şi/sau a reglementărilor ori a altor acte emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condiţiile de autorizare sau cerinţe privind desfăşurarea activităţii; b) este de natura să afecteze capacitatea instituţiei de credit de a funcţiona în continuare; c) poate conduce la un refuz din partea auditorului financiar de a-şi exprima opinia asupra situaţiilor financiare sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve. (2) La solicitarea Băncii Naţionale a României, auditorul financiar al instituţiei de credit are obligaţia să furnizeze orice detalii, clarificări, explicaţii legate de activitatea de audit financiar desfăşurata. (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) revin auditorului financiar al instituţiei de credit şi în situaţia în care exercita sarcini specifice într-o entitate care are legături strânse decurgând dintr-o relaţie de control cu instituţia de credit. (4) Îndeplinirea cu buna-credinţa de către auditorul financiar a obligaţiei de a informa Banca Naţională a României conform alin. (1) - (3) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, şi, nu poate atrage răspunderea de orice natura a acestuia,(4^1) Auditorul financiar informează în acelaşi timp şi consiliul de administraţie, şi directorii sau, după caz, consiliul de supraveghere şi directoratul instituţiei de credit, cu excepţia cazului în care există motive întemeiate care îl constrâng să nu procedeze astfel.--------------Alin. (4^1) al art. 156 a fost introdus de pct. 85 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) Banca Naţională a României are acces la orice documente întocmite de auditorii financiari pe parcursul acţiunii de audit. Articolul 157Banca Naţională a României poate retrage aprobarea, acordată, unui auditor financiar, în situaţia în care acesta nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de lege sau nu respecta cerinţele de conduita etica şi profesională specifice. Articolul l58Banca Naţională a României poate emite reglementări specifice cu privire la relaţia auditor financiar-autoritate competenta. Capitolul V Cerinţe de publicare pentru instituţiile de credit Articolul 159Abrogat.--------------Art. 159 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 160Abrogat.--------------Art. 160 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 161Abrogat.--------------Art. 161 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 162Abrogat.--------------Art. 162 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 163Pentru asigurarea transparenţei şi disciplinei de piaţă şi fără a se aduce atingere obligaţiilor de publicare a informaţiilor ce revin instituţiilor de credit potrivit dispoziţiilor cuprinse în partea a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României poate impune unei instituţii de credit măsuri specifice referitoare la: a) publicarea informaţiilor prevăzute în partea a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu o frecvenţă mai ridicată decât cea anuală, şi stabilirea termenelor de publicare; b) utilizarea unor modalităţi şi forme de publicare specifice, altele decât situaţiile financiare.--------------Art. 163 a fost modificat de pct. 87 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 163^1Instituţiile de credit care menţin un website trebuie să explice prin intermediul acestuia modul în care se conformează cu cerinţele referitoare la cadrul de administrare a activităţii şi remunerare prevăzute la art. 24 şi art. 106-108^1 şi cu cerinţele de publicare prevăzute la art. 152^1 din prezenta ordonanţă de urgenţă şi, respectiv, în reglementările emise în aplicarea acesteia.--------------Art. 163^1 a fost modificat de pct. 88 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Titlul III SUPRAVEGHEREA ŞI CERINŢE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Capitolul I Supravegherea instituţiilor de credit, persoane juridice române Articolul 164 (1) În scopul protejării intereselor deponenţilor şi al asigurării stabilităţii şi viabilităţii întregului sistem bancar, Banca Naţională a României asigură supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit persoane juridice române, inclusiv a sucursalelor acestora înfiinţate în alte state membre ori în state terţe, urmărind respectarea cerinţelor prevăzute de lege şi de reglementările aplicabile, atât la nivel individual, cât şi la nivel consolidat sau subconsolidat, după caz, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor specifice activităţii bancare. (2) Banca Naţională a României aplică prevederile referitoare la verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de o instituţie de credit, persoană juridică română, precum şi măsurile de supraveghere, în mod corespunzător nivelului de aplicare a cerinţelor prudenţiale prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum este acesta prevăzut în partea I titlul II din regulamentul respectiv.--------------Art. 164 a fost modificat de pct. 89 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 164^1*) (1) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de supraveghere, se asigură că sunt disponibile pentru aplicare planuri de redresare pentru refacerea situaţiei financiare a instituţiilor de credit, în urma unei deteriorări semnificative a acesteia, precum şi planuri de rezoluţie a instituţiilor de credit aflate în dificultate. (2) Cerinţele pentru o instituţie de credit de a elabora, de a menţine şi de a actualiza un plan de redresare pot fi reduse în mod proporţional de către Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de supraveghere, în cazul în care aceasta, după consultarea structurii interinstituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional şi luând în considerare, printre altele, mărimea instituţiei de credit, modelul de afaceri sau interconectarea sa cu alte instituţii de credit şi firme de investiţii ori cu sistemul financiar în general, apreciază că dificultăţile instituţiei de credit în cauză nu ar avea un efect negativ asupra pieţelor financiare, altor instituţii de credit şi firme de investiţii sau condiţiilor de finanţare. (3) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, poate reduce, în mod proporţional, cerinţele privind pregătirea planului de rezoluţie pentru o instituţie de credit, luând în considerare aprecierea făcută în exercitarea atribuţiilor de supraveghere potrivit alin. (2). (4) Instituţiile de credit cooperează îndeaproape cu Banca Naţională a României şi schimbă toate informaţiile necesare în vederea pregătirii şi a elaborării de planuri de rezoluţie viabile, stabilind opţiuni pentru rezoluţia ordonată a instituţiilor de credit aflate în dificultate, în conformitate cu principiul proporţionalităţii.--------------Art. 164^1 a fost introdus de pct. 90 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.----------- Articolul 164^2 (1) În conformitate cu art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, Autoritatea Bancară Europeană poate participa şi contribui la elaborarea şi coordonarea de planuri de redresare şi de rezoluţie eficace şi coerente. (2) În sensul alin. (1), Autoritatea Bancară Europeană are dreptul să participe la reuniuni referitoare la elaborarea şi coordonarea planurilor de redresare şi de rezoluţie. Banca Naţională a României informează pe deplin Autoritatea Bancară Europeană, în prealabil, cu privire la organizarea unor astfel de reuniuni, comunicându-i acesteia principalele aspecte care urmează să fie discutate, precum şi activităţile avute în vedere.--------------Art. 164^2 a fost introdus de pct. 90 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 165Instituţiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să raporteze Băncii Naţionale a României datele şi informaţiile necesare pentru evaluarea respectării dispoziţiilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în Regulamentul (UE) nr. 575/3013, potrivit prevederilor regulamentului menţionat.--------------Art. 165 a fost modificat de pct. 91 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 166 (1) Banca Naţională a României asigură verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, pentru respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora şi realizează propria evaluare a următoarelor riscuri: a) riscurile la care instituţia de credit este sau poate fi expusă; b) riscurile la care instituţia de credit expune sistemul financiar, luând în considerare riscul sistemic identificat şi cuantificat potrivit art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 sau, după caz, recomandările Comitetului European pentru Risc Sistemic, înfiinţat prin Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de instituire a Comitetului european pentru risc sistemic; c) riscurile identificate prin simulări de criză, cu luarea în considerare a naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor instituţiei de credit. (2) Pe baza verificării şi evaluării efectuate, Banca Naţională a României determină în ce măsură cadrul de administrare, strategiile, procesele şi mecanismele implementate de o instituţie de credit, persoană juridică română, fondurile proprii deţinute şi lichiditatea acesteia asigură o administrare prudentă şi o acoperire adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc al instituţiei de credit. (3) Banca Naţională a României stabileşte frecvenţa şi gradul de detaliere a verificărilor şi evaluărilor, cu luarea în considerare a principiului proporţionalităţii, respectiv având în vedere mărimea, importanţa sistemică, natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română. Verificările şi evaluările se realizează cel puţin o dată pe an pentru instituţiile de credit în privinţa cărora s-a stabilit un program de supraveghere prudenţială, potrivit prevederilor art. 169^1. (4) Banca Naţională a României realizează simulări de criză în privinţa instituţiilor de credit pe care le supraveghează, când le consideră adecvate, dar cel puţin anual, în vederea efectuării verificării şi evaluării prevăzute la alin. (1)-(3). (5) Banca Naţională a României informează fără întârziere Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1), ori de câte ori în urma efectuării acestora rezultă că o instituţie de credit poate prezenta un risc sistemic în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.--------------Art. 166 a fost modificat de pct. 91 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 166^1 (1) Banca Naţională a României verifică în mod regulat, cel puţin o dată la 3 ani, respectarea de către instituţiile de credit a cerinţelor referitoare la abordările interne care necesită o aprobare înainte de a fi utilizate pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor cuprinse în partea a III-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (2) Condiţiile pentru efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), precum şi pentru revocarea sau limitarea utilizării abordărilor interne se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Pentru scopurile alin. (1), în cazul în care Banca Naţională a României identifică deficienţe semnificative în surprinderea riscurilor de către abordarea internă a unei instituţii de credit, aceasta se asigură că respectivele deficienţe sunt corectate sau ia măsurile adecvate pentru atenuarea consecinţelor acestora, inclusiv prin impunerea unor factori de multiplicare mai ridicaţi sau prin impunerea de cerinţe suplimentare de fonduri proprii sau prin luarea altor măsuri adecvate şi eficace. (4) Dacă o instituţie de credit a primit aprobarea de a aplica o abordare internă care necesită aprobarea din partea Băncii Naţionale a României înainte de utilizarea unei astfel de abordări pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor cuprinse în partea a III-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, însă nu mai îndeplineşte cerinţele referitoare la aplicarea respectivei abordări, Banca Naţională a României solicită instituţiei de credit în cauză fie să demonstreze, într-un mod pe care îl consideră satisfăcător, că efectul neconformării este nesemnificativ atunci când abordarea se aplică potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013, fie să prezinte un plan de restabilire în timp util a conformării la cerinţele menţionate anterior şi să stabilească un termen-limită pentru punerea în aplicare a acestuia. (5) Pentru scopurile alin. (4), Banca Naţională a României solicită îmbunătăţirea planului de restabilire în cazul în care este puţin probabil ca acesta să aibă drept rezultat o conformare deplină sau în cazul în care termenul este inadecvat. În situaţia în care este puţin probabil ca instituţia de credit să poată restabili conformitatea într-un termen adecvat şi, după caz, nu a demonstrat în mod satisfăcător că efectul neconformării este nesemnificativ, Banca Naţională a României revocă aprobarea de a utiliza abordarea sau impune limitarea acesteia la domeniile conforme sau la acele domenii pentru care conformarea poate fi realizată într-un termen adecvat.--------------Art. 166^1 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 166^2 (1) Dacă, potrivit prevederilor art. 166, Banca Naţională a României stabileşte că instituţii de credit cu profil de risc similar, cu modele de afaceri asemănătoare sau localizări geografice similare ale expunerilor sunt sau ar putea fi expuse unor riscuri similare ori ar putea expune sistemul financiar unor riscuri similare, aceasta poate realiza verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de aceste instituţii de credit în acelaşi mod sau într-un mod asemănător. (2) Banca Naţională a României notifică Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu aplicarea prevederilor alin. (1).--------------Art. 166^2 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 166^3 (1) Banca Naţională a României furnizează Autorităţii Bancare Europene informaţii cu privire la: a) desfăşurarea procesului de verificare şi evaluare în sensul prevederilor art. 166; b) metodologia utilizată în cadrul procesului de verificare şi evaluare pentru fundamentarea deciziilor prevăzute la art. 166, 166^1 şi 226 din prezenta ordonanţă de urgenţă şi din reglementările emise în aplicarea acesteia. (2) Banca Naţională a României furnizează Autorităţii Bancare Europene orice alte informaţii suplimentare la solicitarea acesteia, în vederea dezvoltării de către Autoritatea Bancară Europeană a unei abordări coerente în privinţa procesului de verificare şi evaluare, cu respectarea principiului proporţionalităţii, în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.--------------Art. 166^3 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 166^4Fără a aduce atingere îndeplinirii criteriilor prevăzute în partea a III-a titlul I cap. 3, secţiunea 1 şi celor prevăzute în partea a III-a titlul IV cap. 5, secţiunile 1-5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României încurajează instituţiile de credit semnificative din punctul de vedere al dimensiunii, organizării interne, precum şi al naturii, extinderii şi complexităţii propriilor activităţi să dezvolte o capacitate de evaluare internă a riscului de credit şi a riscului de piaţă în cazul în care expunerile lor sunt semnificative în termeni absoluţi şi în cazul în care au, în acelaşi timp, un număr mare de contrapartide importante.--------------Art. 166^4 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 166^5 (1) Banca Naţională a României se consultă cu Autoritatea Bancară Europeană în situaţia în care decide să dezvolte propriile portofolii de referinţă aferente abordărilor interne utilizate de instituţiile de credit în vederea determinării cerinţelor de fonduri proprii. (2) În baza informaţiilor furnizate de instituţiile de credit raportoare în legătură cu cerinţele de fonduri proprii aferente expunerilor din portofoliile de referinţă, Banca Naţională a României monitorizează, după caz, diferitele valori ponderate la risc ale expunerilor sau diferitele cerinţe de fonduri proprii, cu excepţia celor aferente riscului operaţional, pentru expunerile sau tranzacţiile din portofoliul de referinţă, rezultate din abordările interne ale instituţiilor de credit respective. Cel puţin o dată pe an, Banca Naţională a României realizează o evaluare a calităţii abordărilor respective, acordând o atenţie deosebită următoarelor: a) abordări care evidenţiază diferenţe semnificative în ceea ce priveşte cerinţele de fonduri proprii pentru aceeaşi expunere; b) abordări în cazul cărora gradul de diversificare este deosebit de mare sau de scăzut, precum şi în cazul cărora subestimarea cerinţelor de fonduri proprii este semnificativă şi sistematică. (3) În situaţia în care anumite instituţii de credit prezintă discrepanţe semnificative faţă de majoritatea instituţiilor de credit similare sau în cazul în care există puţine elemente comune în abordările utilizate, ceea ce conduce la rezultate foarte variate, Banca Naţională a României investighează motivele acestui fapt şi, dacă se poate stabili în mod clar că abordarea unei instituţii de credit duce la o subestimare a cerinţelor de fonduri proprii care nu poate fi atribuită diferenţelor în materie de riscuri ale expunerilor sau poziţiilor aferente, adoptă măsurile corective necesare. (4) În scopul asigurării unui caracter adecvat al măsurilor corective prevăzute la alin. (3), deciziile Băncii Naţionale a României privind adoptarea unor astfel de măsuri trebuie să respecte principiul conform căruia măsurile trebuie să susţină obiectivele unei abordări interne şi, prin urmare, nu trebuie să conducă la standardizare sau metode preferate, să creeze stimulente incorecte ori să cauzeze un comportament lipsit de iniţiativă.--------------Art. 166^5 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 166^6 (1) Banca Naţională a României monitorizează evoluţiile înregistrate în legătură cu profilurile de risc de lichiditate, cum ar fi cele privind caracteristicile şi volumul aferente unui produs, administrarea riscului, politicile de finanţare şi concentrările finanţării. (2) Banca Naţională a României adoptă măsuri eficace în cazul în care evoluţiile menţionate la alin. (1) pot conduce la instabilitatea instituţiei de credit la nivel individual sau la instabilitate sistemică. (3) Banca Naţională a României informează Autoritatea Bancară Europeană cu privire la eventualele măsuri aplicate în conformitate cu alin. (2).--------------Art. 166^6 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 167Banca Naţională a României urmăreşte realizarea unei comunicări eficiente cu fiecare instituţie de credit, persoana juridică română, care să asigure o cunoaştere aprofundată a activităţii, organizării şi procesului intern al instituţiei de credit de evaluare a adecvării capitalului la profilul sau de risc. Articolul 168 (1) Banca Naţională a României poate face recomandări instituţiei de credit, persoană juridică română, în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către aceasta pentru îmbunătăţirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate, pentru asigurarea unei organizări adecvate a activităţii desfăşurate ori pentru restabilirea sau susţinerea situaţiei sale financiare, inclusiv în cazul constatării deteriorării indicatorilor financiari şi de prudenţă ai acesteia. Instituţia de credit trebuie să comunice Băncii Naţionale a României măsurile întreprinse, în termenele stabilite de aceasta.-----------Alin. (1) al art. 168 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. (2) Independent de formularea unor recomandări, Banca Naţională a României poate dispune măsuri şi/sau aplicarea de sancţiuni şi măsuri sancţionatoare, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Alin. (2) al art. 168 a fost modificat de pct. 93 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 169Urmărirea respectării de către instituţiile de credit, persoane juridice române, a cerinţelor, de natura prudenţială şi a altor cerinţe prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările aplicabile se realizează de către Banca Naţională a României pe baza raportărilor transmise de instituţiile de credit şi prin verificări la faţa locului desfăşurate la sediul instituţiilor de credit şi al sucursalelor acestora din ţara şi din străinătate. Articolul 169^1 (1) Banca Naţională a României stabileşte, cel puţin anual, un program de supraveghere prudenţială în privinţa instituţiilor de credit pe care le supraveghează. Elementele de conţinut al unui program de supraveghere prudenţială şi categoriile de instituţii de credit avute în vedere sunt stabilite prin reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Atunci când consideră necesar, potrivit art. 166, Banca Naţională a României ia, în special, următoarele măsuri specifice: a) o creştere a numărului sau a frecvenţei verificărilor la faţa locului vizând instituţia de credit; b) o prezenţă permanentă a reprezentanţilor Băncii Naţionale a României în cadrul instituţiei de credit; c) raportări suplimentare sau mai frecvente din partea instituţiei de credit; d) evaluări suplimentare sau mai frecvente ale planurilor operaţionale, strategice sau de afaceri ale instituţiei de credit; e) controale tematice de monitorizare a riscurilor specifice cu probabilitate mai mare de materializare.--------------Art. 169^1 a fost introdus de pct. 94 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 170 (1) Verificările la faţa locului se efectuează de către personalul Băncii Naţionale a României, împuternicit în acest sens, sau de către auditori financiari sau experţi numiţi de Banca Naţională a României. (2) Banca Naţională a României poate stabili, în anumite situaţii, scopul auditului financiar şi standardele ce trebuie luate în considerare, în condiţiile menţinerii acestuia în aria de competenta a auditorului financiar. Articolul 171 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să permită personalului Băncii Naţionale a României şi altor persoane împuternicite să efectueze verificarea să le examineze evidentele, conturile şi operaţiunile şi să furnizeze toate documentele şi informaţiile legate de desfăşurarea activităţii, după cum sunt solicitate de către aceştia. (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, furnizează Băncii Naţionale a României orice informaţie necesară pentru evaluarea conformării lor la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora. Mecanismele de control intern şi procedurile contabile şi administrative ale instituţiilor de credit, persoane juridice române, trebuie să permită verificarea în orice moment a conformării la cerinţele prudenţiale.--------------Alin. (2) al art. 171 a fost modificat de pct. 95 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 172 (1) Supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, persoane juridice române, care desfăşoară activităţi în alte state membre în condiţiile prevăzute în Capitolul VI din Titlul I, Partea I, în special prin înfiinţarea unei sucursale, este asigurată de Banca Naţională a României, având în vedere dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 172 a fost abrogat de pct. 96 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE.(2^1) Abrogat.--------------Alin. (2^1) al art. 172 a fost abrogat de pct. 96 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 172 a fost abrogat de pct. 96 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 173 (1) Pentru supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit din România, care desfăşoară activitate în alte state membre, în special printr-o sucursala. Banca Naţională a României colaborează cu autorităţile competente din statele membre gazda. (2) În cadrul colaborării prevăzute la alin. (1) se asigură schimbul tuturor informaţiilor referitoare la administrarea şi/sau conducerea şi la acţionariatul instituţiei de credit, persoană juridică română, de natură să faciliteze supravegherea acesteia şi evaluarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza autorizării, precum şi schimbul tuturor informaţiilor de natură să faciliteze verificarea pe o bază continuă a activităţii instituţiei de credit, în special în ceea ce priveşte lichiditatea, solvabilitatea, schema de garantare a depozitelor, limitarea expunerilor mari, alţi factori care pot influenţa riscul sistemic pe care îl prezintă instituţia de credit, procedurile administrative şi contabile şi mecanismele de control intern*).--------------Alin. (2) al art. 173 a fost modificat de pct. 97 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^1) Banca Naţională a României furnizează, de îndată, autorităţilor competente din statele membre gazdă orice informaţii şi constatări referitoare la supravegherea lichidităţii, potrivit părţii a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi potrivit părţii I titlul III cap. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, în privinţa activităţii desfăşurate de o instituţie de credit, persoană juridică română, prin intermediul sucursalelor din statele membre respective, în măsura în care informaţiile şi constatările respective sunt relevante pentru protecţia deponenţilor şi a investitorilor din statele membre gazdă*).--------------Alin. (2^1) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^2) Banca Naţională a României informează, de îndată, autorităţile competente din toate statele membre gazdă în cazul în care apare o criză de lichiditate sau se poate estima în mod rezonabil că va apărea o astfel de criză. Informaţiile furnizate includ detalii despre elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan de redresare, precum şi despre orice măsuri de supraveghere prudenţială luate în contextul respectiv*).--------------Alin. (2^2) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^3) Banca Naţională a României comunică şi explică, la cererea autorităţilor competente din statele membre gazdă, modul în care au fost avute în vedere informaţiile şi constatările prevăzute la alin. (21), aceste autorităţi putând lua măsurile pe care le consideră adecvate*).--------------Alin. (2^3) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^4) Dacă Banca Naţională a României nu este de acord cu măsurile luate de autorităţile competente din statele membre gazdă, aceasta poate supune cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene, în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010*).--------------Alin. (2^4) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Banca Naţională a României poate sesiza, cu privire la situaţiile în care o cerere de colaborare, în special în vederea schimbului de informaţii, a fost respinsă sau acesteia nu i s-a dat curs într-un termen rezonabil, Autoritatea Bancară Europeană, care acţionează potrivit competenţelor atribuite în temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Banca Naţională a României poate beneficia de asistenţa acordată, din proprie iniţiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din regulamentul respectiv, în vederea ajungerii la un acord privind schimbul de informaţii cu autorităţile competente implicate*).--------------Alin. (3) al art. 173 a fost modificat de pct. 99 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 173^1 (1) În cazul în care i se solicită considerarea unei sucursale dintr-un alt stat membru a unei instituţii de credit, persoană juridică română, ca fiind semnificativă, Banca Naţională a României trebuie să depună toate diligenţele pentru a ajunge la o decizie comună cu autoritatea competentă din statul membru gazdă şi, dacă este cazul, cu autoritatea competentă cu supravegherea consolidată, în considerarea atribuţiilor acesteia din urmă similare celor prevăzute la art. 181 alin. (1). (2) Prevederile art. 210^1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (3) Dacă nu se ajunge la o decizie comună potrivit prevederilor alin. (1), decizia luată de autorităţile competente din statul membru gazdă este definitivă şi opozabilă Băncii Naţionale a României, care trebuie să o aplice în mod corespunzător. (4) Desemnarea unei sucursale ca fiind semnificativă nu aduce atingere drepturilor şi responsabilităţilor autorităţilor competente implicate.------------Art. 173^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 173^2 (1) Banca Naţională a României comunică autorităţilor competente din statul membru gazdă pe teritoriul căruia este înfiinţată o sucursală semnificativă de către o instituţie de credit, persoană juridică română, informaţiile prevăzute la art. 186 alin. (4) lit. c) şi d) şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 181 alin. (1) lit. c), în cooperare cu autorităţile competente din statul membru gazdă. (2) În cazul în care Banca Naţională a României constată prezenţa unei situaţii de urgenţă la nivelul unei instituţii de credit, potrivit prevederilor art. 183 alin. (1), aceasta alertează în cel mai scurt timp posibil autorităţile prevăzute la art. 222 alin. (6) şi la art. 222^1 alin. (1). (3) Banca Naţională a României comunică autorităţilor competente din statele membre gazdă pe teritoriul cărora funcţionează sucursale semnificative ale unor instituţii de credit, persoane juridice române, rezultatele evaluării riscurilor, realizate potrivit prevederilor art. 166 şi, dacă este cazul, ale art. 182^1 şi 182^2. Banca Naţională a României comunică, de asemenea, deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 225 alin. (1) şi art. 226 alin. (3)-(6), în măsura în care evaluările şi deciziile respective sunt relevante pentru acele sucursale*).--------------Alin. (3) al art. 173^2 a fost introdus de pct. 100 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (4) Banca Naţională a României se consultă cu autorităţile competente din statele membre gazdă în care sunt deschise sucursale semnificative de către instituţii de credit, persoane juridice române, în legătură cu etapele operaţionale de întreprins pentru întocmirea planurilor de redresare privind lichiditatea, potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României, dacă aceasta este relevantă din perspectiva riscurilor de lichiditate în moneda naţională a statului membru gazdă*).--------------Alin. (4) al art. 173^2 a fost introdus de pct. 100 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.------------Art. 173^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 173^3 (1) În cazul unei instituţii de credit, persoană juridică română, având sucursale semnificative în alte state membre, dacă nu se aplică prevederile art. 185^1-185^5, Banca Naţională a României stabileşte şi conduce un colegiu al supraveghetorilor pentru a facilita cooperarea potrivit prevederilor art. 173 şi 173^2. (2) Stabilirea şi funcţionarea colegiului se bazează pe acorduri scrise stabilite, după consultarea celorlalte autorităţi competente implicate, de către Banca Naţională a României. Stabilirea modului de funcţionare operaţională a colegiilor de supraveghetori are în vedere şi ghidurile elaborate în acest sens de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni. (3) Banca Naţională a României decide autorităţile competente participante la o reuniune sau activitate a colegiului. (4) Decizia Băncii Naţionale a României trebuie să aibă în vedere relevanţa activităţii de supraveghere ce urmează a fi planificată sau coordonată de aceste autorităţi, în special impactul potenţial asupra stabilităţii financiare a sistemului financiar al statelor membre în cauză, prevăzut la art. 4 alin. (5), precum şi obligaţiile Băncii Naţionale a României prevăzute la art. 173^2.--------------Alin. (4) al art. 173^3 a fost modificat de pct. 101 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) Banca Naţională a României îi informează complet, în prealabil, pe toţi membrii colegiului cu privire la organizarea reuniunilor, la aspectele principale de discutat şi la activităţile ce urmează a fi analizate. De asemenea, Banca Naţională a României îi informează complet şi la timp pe toţi membrii colegiului în legătură cu măsurile şi acţiunile întreprinse în cadrul respectivelor reuniuni.------------Art. 173^3 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 173^4În exercitarea competenţelor sale, Banca Naţională a României trebuie să aibă în vedere convergenţa instrumentelor şi practicilor de supraveghere în aplicarea legii, reglementărilor şi cerinţelor autorităţilor competente, adoptate în domeniu la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. În acest scop: a) Banca Naţională a României trebuie să participe la activităţile Autorităţii Bancare Europene şi, după caz, în colegiile de supraveghetori; b) Banca Naţională a României, ca parte a Sistemului European de Supraveghere Financiară menţionat la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, cooperează în spiritul încrederii şi al respectului deplin şi reciproc, în special la asigurarea fluxului de informaţii corespunzătoare şi credibile cu celelalte părţi ale Sistemului European de Supraveghere Financiară, în conformitate cu principiul cooperării loiale prevăzut la art. 4 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană; c) Banca Naţională a României depune toate eforturile pentru a se conforma ghidurilor şi recomandărilor emise de Autoritatea Bancară Europeană, potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 şi pentru a da curs avertismentelor şi recomandărilor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic, potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010; d) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă, cooperează în mod strâns cu celelalte autorităţi competente în cadrul Comitetului European pentru Risc Sistemic; e) atribuţiile prevăzute de lege, conferite Băncii Naţionale a României în calitate de autoritate competentă la nivel naţional, nu împiedică respectarea obligaţiilor care îi revin în calitate de membru al Autorităţii Bancare Europene şi al Comitetului European pentru Risc Sistemic sau a altor obligaţii la nivelul Uniunii Europene în domeniul supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit, în special a celor decurgând din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Art. 173^4 a fost modificat de pct. 102 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 174*) (1) Pentru verificarea activităţii sucursalelor înfiinţate în alte state membre de către instituţiile de credit, persoane juridice române, Banca Naţională a României poate efectua verificări la faţa locului şi inspecţii la sediul acestor sucursale, direct sau prin intermediul unor persoane împuternicite în acest scop, cu informarea prealabilă a autorităţilor competente din statele membre gazdă, sau poate solicita efectuarea verificării la faţa locului sau a inspecţiei de către aceste autorităţi, situaţie în care poate participa la efectuarea verificării la faţa locului sau a inspecţiei, dacă consideră necesar. (2) Autoritatea competentă din statul membru gazdă poate efectua, de la caz la caz, după consultarea Băncii Naţionale a României, verificări la faţa locului şi inspecţii la sediul sucursalelor înfiinţate pe teritoriul statului membru respectiv de instituţiile de credit, persoane juridice române, şi poate solicita respectivelor sucursale, în scop de supraveghere, informaţii despre activităţile acesteia, pe care le consideră relevante din considerente de stabilitate a sistemului financiar din statul membru gazdă. (3) Informaţiile şi constatările relevante pentru evaluarea riscurilor instituţiei de credit sau pentru stabilitatea sistemului financiar din statul membru gazdă, comunicate Băncii Naţionale a României de către autoritatea competentă din statul membru gazdă în urma verificărilor la faţa locului şi a inspecţiilor efectuate potrivit prevederilor alin. (2), sunt avute în vedere de Banca Naţională a României în mod corespunzător la stabilirea programului de supraveghere prudenţială prevăzut la art. 169^1, cu luarea în considerare şi a stabilităţii sistemului financiar din statul membru gazdă. (4) Verificările la faţa locului şi inspecţiile la sediul sucursalelor înfiinţate în alte state membre de instituţiile de credit, persoane juridice române, se desfăşoară în conformitate cu legislaţia statelor membre în care este efectuată verificarea sau inspecţia.--------------Art. 174 a fost modificat de pct. 103 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 175Pentru supravegherea activităţii sucursalelor înfiinţate în state terţe de instituţiile de credit, persoane juridice române. Banca Naţională a României cooperează cu autorităţile competente din aceste state, în condiţiile prevăzute prin acorduri de cooperare încheiate cu acestea. Capitolul II Supravegherea pe baza consolidată Secţiunea 1 Autoritatea competenta cu supravegherea pe baza consolidată Articolul 176 (1) Supravegherea pe baza consolidată a unei instituţii de credit, persoana juridică română, este exercitată de Banca Naţională a României în următoarele situaţii: a) instituţia de credit autorizată de Banca Naţională a României este instituţie de credit-mamă la nivelul României sau instituţie de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene; b) instituţia de credit autorizată de Banca Naţională a României are ca întreprindere-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul unui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, fără ca, în aceste din urmă 4 cazuri, întreprindere-mamă să mai aibă ca filiale alte instituţii de credit sau firme de investiţii în statele membre;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de pct. 104 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. b) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) instituţia de credit autorizată de Banca Naţională a României are ca întreprindere-mamă, înfiinţată în România, o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene şi care este întreprindere-mamă pentru cel puţin încă o instituţie de credit sau o firmă de investiţii autorizate într-un alt stat membru;--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de pct. 104 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. c) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. d) există instituţii de credit autorizate în două sau mai multe state membre, printre care şi România, care au ca întreprinderi-mamă mai multe societăţi financiare holding sau societăţi financiare holding mixte având sediul social în state membre diferite şi există o instituţie de credit filială în fiecare dintre aceste state, iar dintre aceste filiale, instituţia de credit, persoană juridică română, are cel mai mare total al activului bilanţier;--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. e) instituţia de credit autorizată de Banca Naţională a României are ca întreprindere-mamă o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă, care este întreprindere-mamă şi pentru cel puţin o altă instituţie de credit sau firmă de investiţii autorizate în oricare alt stat membru, niciuna dintre aceste instituţii de credit, respectiv firme de investiţii, nefiind autorizată în statul membru în care este înfiinţată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă, iar instituţia de credit autorizată în România are cel mai mare total al activului bilanţier; această instituţie de credit este considerată, pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată, instituţie de credit controlată de către o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de către o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene.--------------Lit. e) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de pct. 104 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. e) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) În anumite cazuri, Banca Naţională a României poate, de comun acord cu autorităţile competente din alte state membre, să nu aplice criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e), dacă aplicarea acestora ar fi necorespunzătoare, având în vedere instituţiile de credit respective şi importanţa activităţii desfăşurate de acestea în diferite state, şi să desemneze o altă autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată. În aceste cazuri, înaintea luării unei decizii, autorităţile competente trebuie să acorde posibilitatea de a-şi exprima opinia asupra deciziei respective instituţiei de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, societăţii financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, societăţii financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene ori instituţiei de credit cu cel mai mare total al activului bilanţier, după caz. Autorităţile competente notifică Comisiei şi Autorităţii Bancare Europene orice acord încheiat potrivit prevederilor prezentului alineat.-----------Alin. (2) al art. 176 a fost modificat de pct. 8 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. Articolul 177Instituţiile de credit, persoane juridice române, filiale în România, sunt supravegheate pe bază subconsolidată de către Banca Naţională a României, dacă ele însele sau întreprinderile-mamă ale acestora, în cazul în care acestea sunt societăţi financiare holding sau societăţi financiare holding mixte şi supravegherea pe bază consolidată este exercitată de Banca Naţională a României, potrivit dispoziţiilor art. 176 alin. (1) lit. c), d) sau e), au într-un stat terţ o filială instituţie de credit, instituţie financiară sau societate de administrare a activelor ori deţin o participaţie în astfel de entităţi.--------------Art. 177 a fost modificat de lit. j) şi l) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. Articolul 178Abrogat.--------------Art. 178 a fost abrogat de pct. 105 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul l79 (1) Societăţile financiare holding şi societăţile financiare holding mixte sunt incluse în supravegherea pe bază consolidată. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 179 a fost abrogat de pct. 106 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.-----------Art. 179 a fost modificat de pct. 10 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. Articolul 180 (1) În cazul în care o instituţie de credit filială, persoană juridică română, nu este inclusă în aria de cuprindere a supravegherii pe bază consolidată exercitată de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României poate solicita întreprinderii-mamă informaţii care pot facilita supravegherea respectivei instituţii de credit.--------------Alin. (1) al art. 180 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) În cazul în care, în supravegherea pe bază consolidată a unei instituţii de credit, persoană juridică română, nu este inclusă o instituţie de credit sau o firmă de investiţii filială dintr-un alt stat membru, instituţia de credit-mamă la nivelul României, societatea financiară holding-mamă la nivelul României sau societatea financiară holding mixtă-mamă la nivelul României, după caz, trebuie să furnizeze informaţii care pot facilita supravegherea respectivei instituţii de credit sau a firmei de investiţii filială, la solicitarea autorităţilor competente din acel stat membru.--------------Alin. (2) al art. 180 a fost modificat de pct. 107 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate solicita filialelor unei instituţii de credit, ale unei societăţi financiare holding sau ale unei societăţi financiare holding mixte, care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, informaţii de natura celor prevăzute la art. 194. În acest caz, se aplică procedurile pentru transmiterea şi verificarea informaţiilor prevăzute la art. 194 şi 195.-----------Alin. (3) al art. 180 a fost modificat de pct. 11 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. (4) Filialele, persoane juridice române, ale unei instituţii de credit sau ale unei societăţii financiare holding, care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, trebuie să furnizeze informaţii de natura celor prevăzute la art. 194, la solicitarea autorităţii responsabile cu supravegherea pe baza consolidată, inclusiv în situaţia în care aceasta este o autoritate competenta dintr-un alt stat membru. Articolul 181 (1) Pe lângă obligaţiile care îi revin în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, îndeplineşte următoarele atribuţii:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 181 a fost modificată de pct. 108 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. a) coordonează colectarea şi difuzarea informaţiilor relevante sau esenţiale în condiţiile desfăşurării normale a activităţii şi în situaţii de urgenţă; b) planifică şi coordonează activităţile de supraveghere în condiţiile desfăşurării normale a activităţii, inclusiv în legătură cu activităţile prevăzute la art. 24, 148, 159-163, 166, 226, în cooperare cu autorităţile competente implicate; c) planifică şi coordonează activităţile de supraveghere, în cooperare cu autorităţile competente implicate şi, dacă e necesar, cu băncile centrale din Sistemul European al Băncilor Centrale, în procesul de pregătire pentru situaţii de urgenţă şi pe parcursul acestora, inclusiv în cazul unor evoluţii nefavorabile la nivelul instituţiilor de credit sau al pieţelor financiare, utilizând, dacă este posibil, canalele de comunicare existente, pentru a facilita managementul respectivelor situaţii de criză.--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 181 a fost modificată de pct. 108 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) În cazul în care Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, nu îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (1) sau dacă autorităţile competente nu colaborează cu aceasta în măsura necesară îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României şi oricare dintre celelalte autorităţi competente implicate pot supune cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului.------------Alin. (1^1) al art. 181 a fost introdus de pct. 10 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. (2) Planificarea şi coordonarea activităţilor de supraveghere prevăzute la alin. (1) lit. c) includ măsurile excepţionale prevăzute la art. 188 alin. (1) lit. b), pregătirea evaluărilor comune, punerea în aplicare a planurilor de urgenţă şi comunicările adresate publicului.--------------Art. 181 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 182Abrogat.--------------Art. 182 a fost abrogat de pct. 109 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 182^1 (1) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, trebuie să depună toate diligenţele pentru a ajunge la o decizie comună cu autorităţile responsabile cu supravegherea filialelor unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce priveşte: a) aplicarea prevederilor art. 148 şi 166, pentru a determina adecvarea fondurilor proprii la nivel consolidat, deţinute de grup, raportat la situaţia financiară şi profilul de risc ale acestuia, precum şi la nivelul fondurilor proprii solicitat, potrivit celor prevăzute la art. 226 alin. (4), pentru fiecare entitate din cadrul grupului bancar şi la nivel consolidat; b) măsurile privind soluţionarea oricăror probleme şi constatări semnificative referitoare la supravegherea lichidităţii, inclusiv cu privire la adecvarea organizării şi tratamentului riscurilor, potrivit prevederilor art. 166^6 şi dispoziţiilor referitoare la riscul de lichiditate prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cu privire la necesitatea stabilirii unor cerinţe specifice de lichiditate, în conformitate cu prevederile art. 226 alin. (6)-(7).--------------Alin. (1) al art. 182^1 a fost modificat de pct. 110 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care Banca Naţională a României este autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituţiilor de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene.-----------Art. 182^1 a fost modificat de pct. 14 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. Articolul 182^2 (1) Decizia comună prevăzută la art. 182^1 alin. (1) trebuie să ia în considerare în mod corespunzător evaluarea riscului filialelor, realizată de autorităţile competente implicate, în sensul prevederilor art. 148 şi 166 şi trebuie luată: a) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. a), în termen de 4 luni de la data transmiterii de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, către celelalte autorităţi competente relevante a unui raport referitor la evaluarea riscului la nivel de grup, în sensul prevederilor art. 148, 166 şi ale art. 226 alin. (1)-(6); b) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. b), în termen de o lună de la data prezentării de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, a unui raport referitor la evaluarea profilului riscului de lichiditate la nivel de grup, potrivit prevederilor art. 166^6 şi art. 226 alin. (1)-(6), precum şi dispoziţiilor referitoare la riscul de lichiditate prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Alin. (1) al art. 182^2 a fost modificat de pct. 111 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Decizia comună prevăzută la art. 182^1 alin. (1) este inclusă într-un document care cuprinde motivele pe care se întemeiază şi este transmisă instituţiei de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant. (3) În cazul în care nu se ajunge la acord, Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, la cererea oricăreia dintre celelalte autorităţi competente implicate, va consulta Autoritatea Bancară Europeană. Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate consulta Autoritatea Bancară Europeană din propria iniţiativă.--------------Alin. (3) al art. 182^2 a fost modificat de pct. 111 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.------------Art. 182^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 182^3 (1) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună a autorităţilor competente în termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1), decizia cu privire la aplicarea prevederilor art. 148, art. 166, art. 166^6, art. 226 alin. (3)-(4) şi ale art. 226 alin. (6)-(7) trebuie luată, pe bază consolidată, de Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, după luarea în considerare în mod corespunzător a evaluării riscului filialelor, efectuată de autorităţile competente relevante. (2) Dacă, până la împlinirea termenelor prevăzute la art. 182^2 alin. (1), oricare dintre autorităţile competente implicate a supus cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene, potrivit procedurii de soluţionare a dezacordurilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, amână luarea unei decizii în aşteptarea deciziei pe care Autoritatea Bancară Europeană o poate lua potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din regulamentul menţionat. Banca Naţională a României va lua decizia în conformitate cu decizia Autorităţii Bancare Europene. Termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1) se consideră fază de conciliere în sensul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Cazul nu poate fi supus spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene după împlinirea termenelor prevăzute la art. 182^2 alin. (1) sau după luarea unei decizii comune de către autorităţile competente implicate.--------------Art. 182^3 a fost modificat de pct. 112 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 182^4 (1) Decizia referitoare la aplicarea prevederilor art. 148, art. 166, art. 166^6, şi ale art. 226 alin. (3) şi (4), art. 226 alin. (6)-(7) se ia, pe bază individuală sau subconsolidată, după caz, de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituţiilor de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu luarea în considerare a punctelor de vedere şi a rezervelor exprimate de supraveghetorul consolidant.--------------Alin. (1) al art. 182^4 a fost modificat de pct. 113 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Prevederile art. 182^3 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.------------Alin. (2) al art. 182^4 a fost introdus de pct. 13 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011.------------Art. 182^4 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 182^5Deciziile prevăzute la art. 182^2-182^4 sunt incluse într-un document care cuprinde motivele pe care se întemeiază şi iau în considerare evaluările de risc, punctele de vedere şi rezervele celorlalte autorităţi competente exprimate în termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1). Documentul este transmis de Banca Naţională a României tuturor autorităţilor competente implicate, precum şi instituţiei de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene.--------------Art. 182^5 a fost modificat de pct. 114 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 182^6 (1) În cazul în care consultă Autoritatea Bancară Europeană potrivit prevederilor art. 182^2 alin. (3), Banca Naţională a României ţine seama de opinia acestuia şi explică orice abatere semnificativă de la aceasta. (2) Banca Naţională a României ţine seama de opiniile Autoritatea Bancară Europeană şi explică orice abatere semnificativă de la acestea, inclusiv în cazul în care consultarea se realizează de altă autoritate competentă, în calitate de supraveghetor consolidant.------------Art. 182^6 a fost modificat de pct. 29 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011, prin înlocuirea sintagmei "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma "Autoritatea Bancară Europeană". Articolul 182^7 (1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 şi deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 şi 182^4 sunt definitive. (2) În cazul în care Banca Naţională a României nu are calitatea de supraveghetor consolidant, deciziile comune adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^1, precum şi deciziile adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^3 şi 182^4 de către un supraveghetor consolidant, respectiv de către autorităţi responsabile cu supravegherea la nivel individual a instituţiilor de credit sau a firmelor de investiţii, filiale ale unei instituţii de credit sau ale unei firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, sunt definitive şi opozabile Băncii Naţionale a României, care trebuie să le aplice în mod corespunzător.--------------Alin. (2) al art. 182^7 a fost modificat de pct. 115 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.------------Art. 182^7 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 182^8 (1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 şi deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 şi 182^4 trebuie să fie actualizate anual sau în mod excepţional, în cazul în care o autoritate responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene solicită în scris şi motivat Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, actualizarea deciziei referitoare la aplicarea prevederilor art. 226 alin. (1)-(6). (2) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituţiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale unei instituţii de credit sau ale unei firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene, poate solicita în scris şi motivat supraveghetorului consolidant actualizarea deciziilor comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1, precum şi a celor adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^3 şi 182^4 la nivel consolidat de supraveghetorul consolidant şi, respectiv, la nivel individual sau subconsolidat de către o altă autoritate responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituţii de credit sau ale unei firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene. (3) În cazul solicitărilor de actualizare formulate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), acestea pot fi tratate pe bază bilaterală, între Banca Naţională a României şi autoritatea responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituţii de credit sau firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societăţi financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene sau între Banca Naţională a României şi supraveghetorul consolidant, după caz.--------------Art. 182^8 a fost modificat de pct. 116 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 183 (1) În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, inclusiv a unei situaţii ca cea descrisă la art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, ori în cazul unor evoluţii nefavorabile ale pieţelor financiare, care ar putea pune în pericol lichiditatea pieţei şi stabilitatea sistemului financiar în oricare dintre statele membre în care entităţile unui grup au fost autorizate sau în care au fost înfiinţate sucursale semnificative, Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, alertează în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea cerinţelor referitoare la păstrarea secretului profesional, Autoritatea Bancară Europeană, Comitetul European pentru Risc Sistemic şi autorităţile prevăzute la art. 222 alin. (6) şi art. 222^1 alin. (1) şi le comunică toate informaţiile esenţiale îndeplinirii atribuţiilor acestora.--------------Alin. (1) al art. 183 a fost modificat de pct. 117 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Dacă Banca Naţională a României, în exercitarea atribuţiilor acesteia de bancă centrală, constată existenţa unei situaţii descrise la alin. (1), alertează în cel mai scurt timp posibil autorităţile competente cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi Autoritatea Bancară Europeană.------------Alin. (1^1) al art. 183 a fost modificat de pct. 14 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011.(1^2) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (1^1), dacă este posibil, se utilizează canalele de comunicare existente.------------Alin. (1^2) al art. 183 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. (2) În situaţia în care informaţii care au fost furnizate deja altei autorităţi competente sunt necesare Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, aceasta contactează, dacă este posibil, autoritatea competentă respectivă pentru a evita duplicarea raportărilor către diversele autorităţi implicate în procesul de supraveghere.--------------Alin. (2) al art. 183 a fost modificat de pct. 117 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Secţiunea a 2-a Cooperarea cu alte autorităţi competente Articolul 184 (1) Pentru a pune bazele şi a facilita o supraveghere eficientă, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea instituţiilor de credit, încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare cu autorităţile competente din alte state membre. (2) Aceste acorduri pot prevedea că Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate reţine în sarcina sa atribuţii suplimentare şi pot include proceduri privind procesul decizional şi cooperarea cu celelalte autorităţi competente.--------------Art. 184 a fost modificat de pct. 118 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 185 (1) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă responsabilă cu autorizarea unei instituţii de credit, persoană juridică română, filială a unei instituţii de credit dintr-un alt stat membru, poate, prin acorduri bilaterale, potrivit prevederilor art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, să delege responsabilitatea de supraveghere autorităţii competente care a autorizat şi supraveghează întreprinderea-mamă, astfel încât responsabilităţile ce revin pe linia supravegherii filialei respective potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă să revină acesteia din urmă.--------------Alin. (1) al art. 185 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Banca Naţională a României notifică Autorităţii Bancare Europene existenţa şi conţinutul acestor acorduri.------------Art. 185 a fost modificat de pct. 15 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. Articolul 185^1 (1) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, stabileşte colegii de supraveghetori pentru a facilita exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 181 şi art. 183 alin. (1)-(1^2) şi, cu respectarea cerinţelor referitoare la păstrarea secretului profesional şi a legislaţiei Uniunii Europene, pentru a asigura coordonarea şi cooperarea corespunzătoare cu autorităţile competente din state terţe, dacă este cazul. (2) Autorităţile competente din state terţe pot participa în cadrul colegiilor de supraveghetori dacă cerinţele referitoare la păstrarea secretului profesional sunt considerate echivalente celor stabilite în Uniunea Europeană de către toate autorităţile competente implicate.(2^1) Pentru a contribui la promovarea şi monitorizarea funcţionării efective, eficiente şi coerente a colegiilor de supraveghetori, potrivit prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, Autoritatea Bancară Europeană poate participa în colegiile de supraveghetori şi va fi considerată, în acest scop, autoritate competentă.------------Alin. (2^1) al art. 185^1 a fost introdus de pct. 16 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. (3) Colegiile de supraveghetori asigură Băncii Naţionale a României, Autorităţii Bancare Europene şi celorlalte autorităţi competente implicate cadrul pentru exercitarea următoarelor atribuţii:------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de pct. 17 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. a) schimbul de informaţii dintre autorităţile competente implicate şi, potrivit prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu Autoritatea Bancară Europeană;------------Lit. a) a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de pct. 17 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. b) convenirea asupra încredinţării voluntare de atribuţii şi a delegării voluntare de responsabilităţi, dacă este cazul; c) determinarea programelor de supraveghere pe baza evaluării riscului la nivel de grup în cadrul procesului desfăşurat de autorităţile competente, de verificare a cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de instituţiile de credit şi de evaluare a riscurilor la care instituţiile de credit sunt sau ar putea fi expuse; d) creşterea eficienţei supravegherii prin eliminarea suprapunerii inutile a cerinţelor de supraveghere, inclusiv în ceea ce priveşte solicitările de informaţii potrivit prevederilor art. 183 alin. (2) şi ale art. 187; e) aplicarea uniformă a cerinţelor prudenţiale prevăzute la nivelul Uniunii în privinţa tuturor entităţilor din cadrul unui grup bancar, fără a se aduce atingere opţiunilor naţionale şi ale autorităţilor de supraveghere, prevăzute de legislaţia Uniunii Europene;--------------Lit. e) a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de lit. c) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. f) aplicarea prevederilor art. 181 alin. (1) lit. c), cu luarea în considerare a rezultatelor lucrărilor altor forumuri ce ar putea fi stabilite în acest domeniu.--------------Lit. f) a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de pct. 119 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (4) În cadrul colegiilor de supraveghetori, Banca Naţională a României colaborează în mod strâns cu celelalte autorităţi competente participante şi cu Autoritatea Bancară Europeană. Cerinţele referitoare la păstrarea secretului profesional nu împiedică Banca Naţională a României să schimbe informaţii cu celelalte autorităţi competente în cadrul colegiilor de supraveghetori.------------Alin. (4) al art. 185^1 a fost modificat de pct. 17 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. (5) Înfiinţarea şi funcţionarea colegiilor de supraveghetori nu aduc atingere drepturilor şi responsabilităţilor Băncii Naţionale a României în domeniul supravegherii prudenţiale, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (5) al art. 185^1 a fost modificat de pct. 119 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.------------Art. 185^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 185^2 (1) Înfiinţarea şi funcţionarea colegiilor de supraveghetori se fundamentează pe acordurile scrise prevăzute la art. 184 şi 185, stabilite în urma consultării autorităţilor competente implicate de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant. (2) Stabilirea modului de funcţionare operaţională a colegiilor de supraveghetori are în vedere şi ghidurile elaborate în acest sens de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni.------------Art. 185^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 185^3 (1) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, conduce reuniunile colegiului de supraveghetori şi decide autorităţile competente participante la o reuniune sau activitate a colegiului. (2) Decizia Băncii Naţionale a României luată potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să aibă în vedere importanţa activităţii de supraveghere care urmează să fie planificată sau coordonată pentru aceste autorităţi şi, în special, impactul potenţial asupra stabilităţii financiare în statele membre, prevăzut la art. 172 alin. (2^1), precum şi obligaţiile prevăzute la art. 173^2. (3) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, îi informează complet şi în prealabil pe toţi membrii colegiului în legătură cu organizarea reuniunilor, aspectele principale de discutat şi activităţile ce urmează a fi analizate. De asemenea, Banca Naţională a României îi informează complet şi la timp pe toţi membrii colegiului în legătură cu măsurile şi acţiunile întreprinse în cadrul respectivelor reuniuni.------------Art. 185^3 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 185^4Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, informează Autoritatea Bancară Europeană, cu respectarea cerinţelor referitoare la păstrarea secretului profesional, în legătură cu activităţile colegiilor de supraveghetori pe care le stabileşte, inclusiv în situaţii de urgenţă, şi comunică acestei autorităţi toate informaţiile care prezintă o relevanţă deosebită pentru asigurarea convergenţei supravegherii.-----------Art. 185^4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 185^5 (1) Banca Naţională a României, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea instituţiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale unei instituţii de credit sau ale unei firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, sau în cazul în care sucursalele din România ale unor instituţii de credit sau ale unor firme de investiţii din alte state membre sunt semnificative potrivit prevederilor art. 210^1, precum şi în calitatea acesteia de bancă centrală, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, poate participa în colegii de supraveghetori.--------------Alin. (1) al art. 185^5 a fost modificat de pct. 120 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Prevederile art. 185^1 se aplică în mod corespunzător.------------Art. 185^5 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 185^6În cazul unui dezacord între autorităţile competente implicate în ceea ce priveşte funcţionarea colegiilor de supraveghetori, Banca Naţională a României, în calitatea prevăzută de art. 185^4 sau 185^5, poate supune cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene, potrivit procedurii de soluţionare a dezacordurilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.--------------Art. 185^6 a fost introdus de pct. 121 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 186 (1) Banca Naţională a României cooperează în mod strâns cu celelalte autorităţi competente. În acest sens, pentru exercitarea atribuţiilor de supraveghere pe bază individuală şi/sau consolidată ale respectivelor autorităţi în sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, sunt furnizate la cerere toate informaţiile relevante potrivit acordurilor de cooperare dintre autorităţile competente, precum şi din oficiu toate informaţiile esenţiale.--------------Alin. (1) al art. 186 a fost modificat de pct. 122 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, Banca Naţională a României cooperează în mod strâns cu Autoritatea Bancară Europeană, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010. Banca Naţională a României furnizează Autorităţii Bancare Europene, la cerere, potrivit prevederilor art. 35 din regulamentul menţionat, toate informaţiile necesare acesteia pentru îndeplinirea atribuţiilor acestei autorităţi stabilite de Directiva 2013/35/UE, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.--------------Alin. (1^1) al art. 186 a fost modificat de pct. 122 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt considerate esenţiale dacă pot influenta în mod semnificativ evaluarea stabilităţii financiare a unei instituţii de credit sau a unei instituţii financiare dintr-un alt stat membru. (3) În cazul în care Banca Naţională a României este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau a unei instituţii de credit controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, aceasta furnizează autorităţilor competente din alte state membre, care supraveghează filialele acestor întreprinderi-mamă, toate informaţiile relevante. Pentru a determina gradul de detaliere a informaţiilor relevante este luată în considerare importanţa acestor filiale în cadrul sistemelor financiare din respectivele state membre.--------------Alin. (3) al art. 186 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Informaţiile esenţiale la care se referă alin. (2) includ, în special, următoarele elemente: a) identificarea structurii juridice, de guvernanţă şi organizatorice a grupului, inclusiv a tuturor entităţilor între care există legături strânse, respectiv a entităţilor reglementate şi nereglementate, a filialelor nereglementate şi a sucursalelor semnificative din cadrul grupului, precum şi a întreprinderilor-mamă, cu aplicarea la nivel consolidat şi/sau subconsolidat, după caz, a prevederilor art. 24 alin. (1), precum şi a autorităţilor competente ale entităţilor reglementate din grup;--------------Lit. a) a alin. (4) al art. 186 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. b) procedurile pentru colectarea informaţiilor de la instituţiile de credit din grup şi pentru verificarea acestor informaţii; c) evoluţiile nefavorabile în cadrul instituţiilor de credit sau în cadrul altor entităţi din grup, care ar putea afecta în mod semnificativ instituţiile de credit din cadrul grupului; d) principalele sancţiuni şi măsurile excepţionale luate de Banca Naţională a României, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinţe suplimentare de fonduri proprii, precum şi în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional, potrivit prevederilor art. 312 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Lit. d) a alin. (4) al art. 186 a fost modificată de pct. 123 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) Banca Naţională a României poate notifica Autorităţii Bancare Europene situaţiile în care: a) o autoritate competentă nu i-a comunicat informaţii esenţiale; b) o solicitare de colaborare, în special prin schimb de informaţii relevante, a fost respinsă sau nu s-a răspuns unei astfel de solicitări într-un termen rezonabil.------------Alin. (5) al art. 186 a fost introdus de pct. 19 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. Articolul 187Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea unei instituţii de credit, persoană juridică română, controlate de o instituţie de credit sau o firmă de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, contactează, ori de câte ori este posibil, supraveghetorul consolidant dacă îi sunt necesare informaţii referitoare la implementarea abordărilor şi metodologiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în reglementările emise în aplicarea acestora, informaţii pe care respectiva autoritate le-ar putea deţine deja.--------------Art. 187 a fost modificat de pct. 124 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 188 (1) Banca Naţională a României se consulta cu celelalte autorităţi responsabile cu supravegherea pe: baza individuală şi/sau consolidată a instituţiilor de credit, înaintea luării unei decizii care este importanta pentru exercitarea atribuţiilor de supraveghere ale autorităţilor competente respective. Consultarea are în vedere următoarele elemente: a) modificări în structura acţionariatului, în structura organizatorică, de administrare şi conducere a instituţiilor de credit dintr-un grup, care necesita aprobare sau autorizare din partea Băncii Naţionale a României;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 188 a fost modificată de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. b) principalele sancţiuni şi măsurile excepţionale ce urmează a fi luate de Banca Naţională a României, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinţe suplimentare de fonduri proprii, precum şi în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional, potrivit prevederilor art. 312 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 188 a fost modificată de pct. 125 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), supraveghetorul consolidant trebuie să fie consultat în toate cazurile.--------------Alin. (2) al art. 188 a fost modificat de pct. 125 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Banca Naţională a României poate decide să nu consulte celelalte autorităţi în cazuri de urgenţă sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficienta deciziilor, în acest caz, Banca Naţională a României informează fără întârziere asupra deciziilor luate celelalte autorităţi competente. Secţiunea a 3-a Colaborarea între Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi atribuţiile acestor autorităţi la nivel naţional Articolul 189 (1) Pentru a pune bazele şi pentru a facilita o supraveghere eficientă la nivel naţional a instituţiilor de credit, firmelor de investiţii şi a instituţiilor financiare, Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare. (2) Aceste acorduri pot prevedea atribuţii suplimentare în sarcina supraveghetorului consolidant şi pot include proceduri privind procesul decizional. (3) Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autorităţi responsabile cu autorizarea unei instituţii de credit, respectiv a unei firme de investiţii, care sunt filiale ale unei instituţii de credit, persoană juridică română, sau ale unei firme de investiţii persoană juridică română, pot să îşi delege reciproc, pe bază de acord, responsabilitatea de supraveghere individuală a filialei respective. Delegarea responsabilităţii se face întotdeauna către autoritatea competentă cu supravegherea consolidată.--------------Art. 189 a fost modificat de pct. 126 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 190Pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere pe bază individuală şi/sau consolidată în sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară îşi furnizează, la cerere, toate informaţiile relevante şi din oficiu toate informaţiile esenţiale. Prevederile art. 186 se aplică în mod corespunzător.--------------Art. 190 a fost modificat de pct. 127 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 191 (1) Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare se consulta reciproc, înaintea luării unei decizii care este importanta pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere pe baza individuală şi/sau consolidată. Consultarea are în vedere următoarele elemente: a) modificări în structura acţionariatului, în structura organizatorică de administrare şi conducere a instituţiilor de credit, respectiv a firmelor de investiţii dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 191 a fost modificată de pct. 128 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. b) principalele sancţiuni şi măsurile excepţionale ce urmează a fi luate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinţe suplimentare de fonduri proprii, precum şi a oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional, potrivit prevederilor art. 312 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 191 a fost modificată de pct. 128 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Banca Naţională a României sau Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare poate să nu îndeplinească cerinţa referitoare la consultarea prealabilă, prevăzută la alin. (1), în cazuri de urgenţă sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficienta deciziilor în acest caz, se procedează la informarea fără întârziere a celeilalte autorităţi asupra deciziilor luate. Articolul 192Pe lângă obligaţiile care le revin în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit-mamă la nivelul României şi a instituţiilor de credit, persoane juridice române, controlate de societăţi financiare holding-mamă la nivelul României sau de societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a firmelor de investiţii-mamă la nivelul României îndeplinesc următoarele atribuţii:--------------Partea introductivă a art. 192 a fost modificată de pct. 129 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. a) coordonează, la nivel naţional, colectarea şi diseminarea informaţiilor relevante sau esenţiale în condiţiile desfăşurării normale a activităţii şi în situaţii de urgenţă; b) planifica şi coordonează, activităţile de supraveghere la nivel naţional, în condiţiile desfăşurării normale a activităţii şi în situaţii de urgenţă, inclusiv în legătura cu activităţile prevăzute la art. 166, colaborând în acest sens. Articolul 193Abrogat.--------------Art. 193 a fost abrogat de pct. 130 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Secţiunea a 4-a Furnizarea de informaţii Articolul 194 (1) Dacă întreprinderea-mamă a uneia sau a mai multor instituţii de credit, persoane juridice române, este societate holding cu activitate mixtă, Banca Naţională a României solicita societăţii holding cu activitate mixtă şi filialelor acesteia, inclusiv în situaţia în care sunt situate pe teritoriul unui alt stat membru, direct sau prin intermediul instituţiilor de credit filiale, orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii instituţiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale societăţii holding cu activitate mixtă.--------------Alin. (1) a art. 194 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) O societate holding cu activitate mixtă, persoana juridică română, şi filialele acesteia, persoane juridice române, trebuie să furnizeze informaţii de natura celor prevăzute la alin. (1), atât la solicitarea Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate responsabilă cu autorizarea şi supravegherea unei instituţii de credit, persoana juridică română, filiala a societăţii holding cu activitate mixtă, cât şi la solicitarea autorităţii responsabilă cu autorizarea şi supravegherea unei instituţii de credit dintr-un alt stat membru, filiala a societăţii holding cu activitate mixtă. Articolul 195Banca Naţională a României poate efectua inspecţii, pentru a verifica informaţiile furnizate de societăţile holding cu activitate mixtă şi filialele acestora, direct sau prin intermediul unor terţe persoane împuternicite în acest scop. Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia este o întreprindere de asigurare poate fi utilizata şi procedura, prevăzută la art. 202. Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia au sediul într-un alt stat membru, verificarea informaţiilor se efectuează potrivit procedurii prevăzute la art. 203.--------------Art. 195 a fost modificat de lit. f) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Secţiunea a 5-a Societăţile financiare holding şi societăţile financiare holding mixte--------------Titlul secţiunii a 5-a, capitolul II, titlul III, partea I a fost modificat de pct. 131 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 196 (1) Administrarea şi/sau conducerea activităţii unei societăţi financiare holding sau a unei societăţi financiare holding mixte, persoană juridică română, trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane.-----------Alin. (1) al art. 196 a fost modificat de pct. 22 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013.(1^1) Persoanele cărora le sunt încredinţate responsabilităţi de administrare şi/sau conducere, în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă reputaţie adecvată şi experienţă suficientă pentru exercitarea responsabilităţilor încredinţate, cu luarea în considerare a rolului specific al unei societăţi financiare holding sau al unei societăţi financiare holding mixte.--------------Alin. (1^1) al art. 196 a fost modificat de pct. 132 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Societăţile financiare holding şi societăţile financiare holding mixte, prevăzute la alin. (1), trebuie să notifice Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată, numirea în funcţie a persoanelor prevăzute la alin. (1), în condiţiile stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Alin. (2) al art. 196 a fost modificat de pct. 132 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Banca Naţională a României urmăreşte în permanenta îndeplinirea cerinţelor de la alin. (1), dispunând măsurile sau sancţiunile care se impun în caz de nerespectare a acestora, prevăzute la art. 204. Articolul 197Dispoziţiile Capitolului IV din Titlul 11, Partea I, precum şi reglementările aplicabile instituţiilor de credit, emise de Banca Naţională a României în temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, se aplica în mod corespunzător şi societăţilor financiare holding persoane juridice române care sunt întreprinderi-mamă ale unor instituţii de credit ce sunt supravegheate la nivel consolidat de Banca Naţională a României în calitate de autoritate competenta sau de către o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, pentru situaţiile financiare anuale consolidate.--------------Art. 197 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 197^1 (1) În cazul în care unei societăţi financiare holding mixte, persoană juridică română, îi sunt aplicabile atât prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cât şi prevederile similare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în special prevederile referitoare la supravegherea respectării cerinţelor prudenţiale, Banca Naţională a României, dacă este desemnată drept supraveghetor consolidant, poate să aplice respectivei societăţi financiare holding mixte doar prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după consultarea celorlalte autorităţi competente responsabile cu supravegherea filialelor societăţii financiare holding mixte. (2) În cazul în care unei societăţi financiare holding mixte, persoană juridică română, îi sunt aplicabile atât prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cât şi prevederile similare din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) (reformată), în special prevederile referitoare la supravegherea respectării cerinţelor prudenţiale, Banca Naţională a României, dacă este desemnată drept supraveghetor consolidant, poate, în acord cu autoritatea de supraveghere a grupului din sectorul de asigurări, să aplice respectivei societăţi financiare holding mixte doar prevederile referitoare la sectorul financiar cel mai important, identificat potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 197^1 a fost introdus de pct. 23 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. Articolul 197^2Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, informează Autoritatea Bancară Europeană şi Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale, înfiinţată prin Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu privire la deciziile luate potrivit prevederilor art. 197^1.-----------Art. 197^2 a fost introdus de pct. 23 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. Secţiunea a 6-a Tranzacţiile intra-grup cu societăţile holding cu activitate mixtă Articolul 198Fără a se aduce atingere prevederilor cuprinse în partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă întreprinderea-mamă a uneia sau mai multor instituţii de credit, persoane juridice române, este o societate holding cu activitate mixtă, Banca Naţională a României exercită o supraveghere generală a tranzacţiilor dintre respectivele instituţii de credit, pe de o parte, şi societatea holding cu activitate mixtă şi filialele acesteia, pe de altă parte, în condiţiile stabilite prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Art. 198 a fost modificat de pct. 133 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată art. 198 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Secţiunea a 7-a Măsuri de facilitare a supravegherii pe baza consolidată Articolul 199Entităţile incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, societăţile holding cu activitate mixtă şi filialele acestora, sau filialele prevăzute la art. 180 alin. (3) trebuie să-şi comunice reciproc orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii individuale şi/sau pe baza consolidată. Articolul 200 (1) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competenta cu supravegherea pe baza consolidată, solicita entităţilor incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii pe baza consolidată a instituţiilor de credit, persoane juridice române. (2) Entităţile, persoane juridice române, incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale a unei instituţii de credit, trebuie să furnizeze, la cerere, orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidată exercitate de Banca Naţională a României sau de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru. (3) În cazul în care întreprinderea-mamă şi oricare dintre filialele acesteia, instituţii de credit sau firme de investiţii, sunt situate în state membre diferite, iar cel puţin una este o instituţie de credit, persoană juridică română, Banca Naţională a României comunică, în condiţii de reciprocitate, autorităţilor competente din celelalte state membre toate informaţiile relevante care pot permite sau facilita exercitarea supravegherii pe bază consolidată.--------------Alin. (3) al art. 200 a fost modificat de pct. 134 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (3) al art. 200 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) În cazul în care întreprinderea-mamă are sediul pe teritoriul unui alt stat membru, iar Banca Naţională a României exercita supravegherea pe baza consolidată, aceasta poate cere autorităţii competente din respectivul stat membru să solicite întreprinderii-mamă orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidată şi să le transmită Băncii Naţionale a României.--------------Alin. (4) al art. 200 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (5) În cazul în care întreprinderea-mamă are sediul în România, iar Banca Naţională a României nu exercita supravegherea pe baza consolidată, aceasta din urma la cererea autorităţii competente responsabile cu, exercitarea supravegherii pe baza consolidată solicita întreprinderii-mamă orice, informaţii care ar putea fi relevante pentru scopurile supravegherii pe baza consolidată şi le transmite respectivei autorităţi.--------------Alin. (5) al art. 200 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (6) Colectarea şi deţinerea de informaţii potrivit dispoziţiilor alin. (1), (4) şi (5) nu implică în niciun fel obligaţia pentru Banca Naţională a României de a exercita un rol de supraveghere pe bază individuală a societăţilor financiare holding, a societăţilor financiare holding mixte, a instituţiilor financiare sau a întreprinderilor prestatoare de servicii auxiliare.--------------Alin. (6) al art. 200 a fost modificat de lit. k) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 201 (1) Banca Naţională a României comunica autorităţilor competente din celelalte state membre, în condiţii de reciprocitate, informaţiile prevăzute la art. 194. (2) Colectarea şi deţinerea de informaţii potrivit alin. (1) nu implica în nici un fel obligaţia pentru Banca Naţională a României de a exercita un rol de supraveghere pe baza individuală a societăţilor holding cu activitate mixtă, a filialelor acestora care nu sunt instituţii de credit sau a filialelor prevăzute la art. 180 alin. (3). Articolul 202 (1) În cazul în care o instituţie de credit, o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă sau o societate holding cu activitate mixtă controlează una sau mai multe filiale, care sunt întreprinderi de asigurare sau alte entităţi care furnizează servicii de investiţii financiare, care sunt supuse autorizării, Banca Naţională a României cooperează cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi cu autorităţile din alte state membre, responsabile cu supravegherea întreprinderilor de asigurare sau a altor entităţi care furnizează servicii de investiţii financiare. Fără a se aduce atingere responsabilităţilor Băncii Naţionale a României, aceasta furnizează celorlalte autorităţi menţionate orice informaţie care ar facilita îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi care ar permite supravegherea activităţii şi a situaţiei financiare generale a entităţilor pe care le supraveghează.--------------Alin. (1) al art. 202 a fost modificat de lit. f) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Informaţiile primite de Banca Naţională a României în cadrul supravegherii pe baza consolidată precum şi orice schimb de informaţii la care aceasta participa, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt supuse obligaţiei de păstrare a secretului profesional conform dispoziţiilor Capitolului V din Titlul III, Partea I. (3) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă pentru exercitarea supravegherii pe bază consolidată, întocmeşte liste cuprinzând societăţile financiare holding-mamă la nivelul României şi societăţile financiare holding mixte-mamă la nivelul României, la care se referă prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care sunt transmise autorităţilor competente din celelalte state membre, Autorităţii Bancare Europene şi Comisiei Europene.--------------Alin. (3) al art. 202 a fost modificat de pct. 135 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 203 (1) Dacă, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum şi a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României doreşte, în anumite cazuri, să verifice informaţiile privitoare la o instituţie de credit, o firmă de investiţii, o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă, o instituţie financiară, o întreprindere prestatoare de servicii auxiliare, o societate holding cu activitate mixtă, o filială de tipul celor prevăzute la art. 194 sau o filială de tipul celor prevăzute la art. 180 alin. (3), situate într-un alt stat membru, aceasta solicită autorităţilor competente din respectivul stat membru efectuarea verificării.--------------Alin. (1) al art. 203 a fost modificat de pct. 136 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (1) al art. 203 a fost modificat de lit. k) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) poate fi efectuată fie de către autoritatea competenta din respectivul stat membru, fie, cu acordul acesteia, de către Banca Naţională a României. Banca Naţională a României poate efectua verificarea în mod direct sau prin intermediul unui auditor financiar sau expert împuternicit în acest scop. (3) Când efectuează verificarea ea însăşi, Banca Naţională a României poate participa la verificarea efectuată de autoritatea competenta din respectivul stat membru. (4) În cazul în care Banca Naţională a României primeşte o solicitare referitoare la verificarea, pentru aspecte determinate, a informaţiilor privind entităţile prevăzute la alin. (1), situate în România, aceasta, în limitele competentelor ce îi revin, fie efectuează verificarea în mod direct, fie permite autorităţii competente solicitante sau unui auditor financiar sau expert împuternicit să efectueze verificarea. Autoritatea competenta solicitantă poate, dacă nu efectuează verificarea ea însăşi, să participe la verificarea efectuată de Banca Naţională a României. Articolul 204 (1) În cazul în care o societate financiară holding, o societate financiară holding mixtă, o societate holding cu activitate mixtă sau persoanele care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a acestora nu se conformează dispoziţiilor art. 166-166^6, ale art. 176-203 şi ale reglementărilor sau măsurilor adoptate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă ori ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate dispune, în ceea ce priveşte respectiva societate, următoarele măsuri, prevăzute la lit. a)-c), sau sancţiuni, prevăzute la lit. d)-h):--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 137 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. a) încheierea unui acord cu administratorii sau, după caz, cu membrii directoratului societăţii, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. b) solicitarea de informaţii auditorului financiar; c) dispunerea înlocuirii auditorului financiar de către societate; d) avertisment scris; e) suspendarea din funcţie a uneia sau a mai multor persoane care exercita responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a societăţii;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. f) dispunerea înlocuirii de către societatea financiară holding, societatea financiară holding mixtă sau de către societatea holding cu activitate mixtă, după caz, a persoanei/persoanelor care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a societăţii;-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 27 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. g) amendă aplicată societăţii, între 0,05% şi 1% din capitalul iniţial minim reglementat al instituţiei, filială a societăţii financiare holding, societăţii financiare holding mixte sau a societăţii holding cu activitate mixtă, supuse supravegherii pe bază consolidată sau individuală;-----------Lit. g) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 27 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. h) amenda aplicată persoanelor care exercita responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a societăţii, între 1-6 remuneraţii nete, conform nivelului acestora în luna precedenta datei la care s-a constatat fapta.-------------Litera h) a alin. (1) al art. 204 a fost modificată de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Prevederile art. 225 alin. (2)-(6), art. 234 şi art. 234^1 se aplică în mod corespunzător.--------------Alin. (2) al art. 204 a fost modificat de pct. 137 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Pe perioada suspendării din funcţie, dispusă de Banca Naţională a României, în baza alin. (1) lit. e), se asigură de către societatea financiară holding, societatea financiară holding mixtă, respectiv de către societatea holding cu activitate mixtă desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite interimar responsabilităţi de administrare şi/sau conducere, cu respectarea prevederilor art. 196.-----------Alin. (3) al art. 204 a fost modificat de pct. 28 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. Articolul 205Abrogat.--------------Art. 205 a fost abrogat de pct. 138 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Secţiunea a 8-a Întreprinderi-mamă în state terţe--------------Denumirea secţiunii a 8-a, capitolul II, titlul III, partea I a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 206 (1) În cazul în care o instituţie de credit, persoană juridică română, care are drept întreprindere-mamă o instituţie de credit, o firmă de investiţii, o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă cu sediul într-un stat terţ, nu face obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, Banca Naţională a României verifică dacă instituţia de credit respectivă este supusă unei supravegheri pe bază consolidată exercitată de autoritatea competentă din statul terţ, echivalentă cu cea guvernată de principiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.--------------Alin. (1) al art. 206 a fost modificat de pct. 139 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (1) al art. 206 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Verificarea este efectuată la solicitarea întreprinderii-mamă sau a oricărei entităţi reglementate şi autorizate într-un stat membru sau din oficiu, de către Banca Naţională a României, dacă, potrivit dispoziţiilor art. 207, aceasta ar fi autoritatea responsabilă cu supravegherea pe baza consolidată. Banca Naţională a României se consulta cu celelalte autorităţi competente implicate.--------------Alin. (2) al art. 206 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Pentru efectuarea verificării potrivit prevederilor alin. (1), Banca Naţională a României are în vedere principiile generale de evaluare a echivalenţei supravegherii pe bază consolidată exercitate de autorităţile competente din state terţe asupra instituţiilor de credit având întreprinderea-mamă într-un stat terţ, principii elaborate de Comitetul Bancar European la solicitarea Comisiei Europene. Banca Naţională a României consultă Autoritatea Bancară Europeană înaintea luării unei decizii.--------------Alin. (3) al art. 206 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 207 (1) În absenţa unei supravegheri echivalente potrivit art. 206, prevederile referitoare la supravegherea pe bază consolidată cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi în reglementările emise în aplicarea acestora se aplică, prin analogie, instituţiei de credit prevăzute la art. 206 alin. (1) sau Banca Naţională a României poate să aplice alte tehnici de supraveghere adecvate pentru atingerea obiectivelor supravegherii pe bază consolidată a instituţiei de credit.--------------Alin. (1) al art. 207 a fost modificat de pct. 140 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Banca Naţională a României, în situaţia în care ar fi autoritate competenta cu supravegherea pe baza consolidată decide aplicarea tehnicilor de supraveghere alternative prevăzute la alin. (1), după consultarea cu celelalte autorităţi competente implicate. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), Banca Naţională a României poate solicita constituirea unei societăţi financiare holding sau a unei societăţi financiare holding mixte, cu sediul central pe teritoriul României sau al altui stat membru, şi, în situaţia în care, după constituirea acesteia, rămâne autoritate competentă cu supravegherea pe bază consolidată, aplică prevederile referitoare la supravegherea pe bază consolidată poziţiei consolidate a societăţii financiare holding sau a societăţii financiare holding mixte respective.-----------Alin. (3) al art. 207 a fost modificat de pct. 31 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. (4) Tehnicile de supraveghere trebuie să permită atingerea obiectivelor supravegherii pe bază consolidată, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum şi potrivit reglementărilor emise în aplicarea acestora, şi trebuie să fie comunicate celorlalte autorităţi competente implicate, Autorităţii Bancare Europene şi Comisiei Europene.--------------Alin. (4) al art. 207 a fost modificat de pct. 140 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Capitolul III Supravegherea instituţiilor de credit din alte state membre care desfăşoară activitate în România Articolul 208 (1) Supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit din alte state membre, inclusiv în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute în Capitolul IV din Titlul I, Partea I, se asigura de autoritatea competenta din statul membru de origine, fără a se aduce atingere competentelor Băncii Naţionale a României prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu împiedica exercitarea supravegherii pe baze consolidate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 209 (1) Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 209 a fost abrogat de pct. 141 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. (2) Măsurile luate de Banca Naţională a României faţă de instituţiile de credit din alte state membre care desfăşoară activitate în România nu pot institui un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul că instituţiile de credit respective sunt autorizate în alte state membre*).--------------Alin. (2) al art. 209 a fost modificat de pct. 142 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 210 (1) Pentru supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit dintr-un alt stat membru, care desfăşoară activitate în România, în special printr-o sucursala, Banca Naţională a României colaborează cu autorităţile competente din statul membru de origine şi din alte state membre în care instituţia de credit desfăşoară activitate. (2) În cadrul colaborării prevăzute la alin. (1) se asigură schimbul de informaţii în condiţiile prevăzute la art. 173 alin. (2)-(2^3), care se aplică în mod corespunzător*).--------------Alin. (2) al art. 210 a fost modificat de pct. 143 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^1) În cazul în care, pe baza informaţiilor şi a constatărilor autorităţii competente din statul membru de origine cu privire la supravegherea lichidităţii în legătură cu activitatea desfăşurată de sucursala din România, Banca Naţională a României consideră că autoritatea competentă din statul membru de origine nu a luat măsuri adecvate, poate adopta, după informarea autorităţii competente din statul membru de origine şi a Autorităţii Bancare Europene, măsuri adecvate pentru a preveni viitoare încălcări ale dispoziţiilor legale, în scopul protejării intereselor deponenţilor, ale investitorilor şi ale altor persoane cărora li se furnizează servicii sau în scopul protejării stabilităţii sistemului financiar*).--------------Alin. (2^1) al art. 210 a fost introdus de pct. 144 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Prevederile art. 173 alin. (2^4)-(3) se aplică în mod corespunzător*).--------------Alin. (3) al art. 210 a fost modificat de pct. 143 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 210^1 (1) Banca Naţională a României poate solicita autorităţii competente cu supravegherea consolidată, în considerarea atribuţiilor acesteia similare celor prevăzute la art. 181 alin. (1), sau autorităţilor competente din statul membru de origine să considere sucursala din România a unei instituţii de credit dintr-un alt stat membru ca fiind semnificativă. (2) Solicitarea va specifica motivele pentru care sucursala este considerată semnificativă, avându-se în vedere în special următoarele elemente: a) cota de piaţă a sucursalei instituţiei de credit, în ceea ce priveşte depozitele, depăşeşte 2% în România; b) impactul probabil al suspendării sau închiderii operaţiunilor din România ale instituţiei de credit asupra lichidităţii sistemice şi asupra sistemelor de plăţi şi a celor de compensare şi decontare din România*);--------------Lit. b) a alin. (2) al art. 210^1 a fost modificată de pct. 145 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. c) dimensiunea şi importanţa sucursalei din perspectiva numărului de clienţi, în contextul sistemului financiar-bancar din România.------------Art. 210^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 210^2 (1) Banca Naţională a României trebuie să depună toate diligenţele pentru a ajunge la o decizie comună cu autorităţile competente prevăzute la art. 210^1 alin. (1) cu privire la desemnarea unei sucursale ca fiind semnificativă. (2) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună în termen de două luni de la primirea solicitării trimise potrivit prevederilor art. 210^1 alin. (1), Banca Naţională a României decide, în termen de alte două luni, cu privire la desemnarea sucursalei ca fiind semnificativă. În luarea deciziei, Banca Naţională a României va avea în vedere orice opinii şi rezerve ale autorităţii competente cu supravegherea consolidată sau ale autorităţilor competente din statul membru de origine.(2^1) Abrogat.--------------Alin. (2^1) al art. 210^2 a fost abrogat de pct. 146 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^2) Abrogat.--------------Alin. (2^2) al art. 210^2 a fost abrogat de pct. 146 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^3) Abrogat.--------------Alin. (2^3) al art. 210^2 a fost abrogat de pct. 146 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Deciziile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt incluse într-un document care cuprinde motivele pe care se întemeiază şi sunt transmise autorităţilor competente implicate. Deciziile luate potrivit prevederilor alin. (1) sunt definitive şi opozabile Băncii Naţionale a României, care trebuie să le aplice în mod corespunzător.------------Art. 210^2 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 210^3Desemnarea unei sucursale ca fiind semnificativă nu aduce atingere drepturilor şi responsabilităţilor Băncii Naţionale a României prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Art. 210^3 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 210^4*)Dacă autoritatea competentă dintr-un stat membru de origine nu s-a consultat cu Banca Naţională a României cu privire la etapele operaţionale de întreprins pentru întocmirea planurilor de redresare privind lichiditatea potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României sau dacă, în urma consultării, Banca Naţională a României consideră că etapele operaţionale întreprinse de autoritatea competentă din statul membru de origine pentru întocmirea respectivelor planuri de redresare privind lichiditatea nu sunt adecvate, Banca Naţională a României poate să sesizeze Autoritatea Bancară Europeană şi să îi solicite asistenţa, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.--------------Art. 210^4 a fost introdus de pct. 147 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 211 (1) Autoritatea competentă din statul membru de origine al unei instituţii de credit poate realiza verificarea informaţiilor primite potrivit art. 210 alin. (2) la sediul sucursalei din România a instituţiei de credit. Verificarea la faţa locului sau inspecţia poate fi realizată direct ori prin intermediul unor terţe persoane împuternicite în acest scop şi cu informarea prealabilă a Băncii Naţionale a României*).--------------Alin. (1) al art. 211 a fost modificat de pct. 148 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Autoritatea competentă din statul membru de origine poate solicita Băncii Naţionale a României să efectueze inspecţii la sediul sucursalei din România a unei instituţii de credit autorizate în statul membru respectiv, caz în care Banca Naţională a României procedează la efectuarea acestor inspecţii, în mod direct sau prin intermediul unei terţe persoane împuternicite în acest sens. Autoritatea competentă solicitantă poate participa la efectuarea inspecţiilor respective, dacă nu o realizează ea însăşi potrivit alin. (1)*).--------------Alin. (2) al art. 211 a fost modificat de pct. 148 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^1) Banca Naţională a României poate efectua, de la caz la caz, după consultarea autorităţii competente din statul membru de origine, verificări la faţa locului şi inspecţii la sediul sucursalelor înfiinţate pe teritoriul României de instituţiile de credit din alte state membre şi poate solicita respectivelor sucursale informaţii despre activităţile acesteia şi în scop de supraveghere, pe care le consideră relevante din considerente de stabilitate a sistemului financiar din România*).--------------Alin. (2^1) al art. 211 a fost introdus de pct. 149 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^2) Stabilirea de către autoritatea competentă din statul membru de origine a unui program de supraveghere prudenţială nu împiedică efectuarea de către Banca Naţională a României, de la caz la caz, a verificărilor la faţa locului şi a inspecţiilor la sediul sucursalelor înfiinţate pe teritoriul României de instituţiile de credit din alte state membre în conformitate cu prevederile alin. (2^1)*).--------------Alin. (2^2) al art. 211 a fost introdus de pct. 149 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^3) Banca Naţională a României comunică autorităţii competente din statul membru de origine informaţiile obţinute şi constatările rezultate în urma verificărilor la faţa locului şi a inspecţiilor efectuate potrivit alin. (2^1), care sunt relevante pentru evaluarea riscurilor instituţiei de credit sau pentru stabilitatea sistemului financiar din România*).--------------Alin. (2^3) al art. 211 a fost introdus de pct. 149 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^4) Verificările la faţa locului şi inspecţiile la sediul sucursalelor înfiinţate pe teritoriul României de instituţiile de credit din alte state membre se desfăşoară potrivit legislaţiei româneşti*).--------------Alin. (2^4) al art. 211 a fost introdus de pct. 149 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 211 a fost abrogat de pct. 150 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. Capitolul IV Supravegherea sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe Articolul 212 (1) Pentru supravegherea activităţii din România a sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe, Banca Naţională a României cooperează cu autorităţile competente din aceste state. În acest sens, Banca Naţională a României încheie acorduri de cooperare cu autoritatea competenta din statul terţ de origine al instituţiei de credit. Prin aceste acorduri se stabilesc cel puţin condiţiile în care se realizează schimbul de informaţii, cu respectarea dispoziţiilor privind secretul profesional. (2) La verificările efectuate la sediul sucursalei din România a instituţiei de credit din statul terţ pot participa şi reprezentanţi ai autorităţii competente din statul terţ de origine, conform acordurilor de cooperare încheiate de Banca Naţională a României cu autoritatea respectiva. Articolul 213Dispoziţiile art. 164 - 171 se aplica în mod corespunzător pentru realizarea supravegherii sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe de către Banca Naţională a României. Capitolul V Schimbul de informaţii şi secretul profesional Articolul 214 (1) Membrii consiliului de administraţie, salariaţii Băncii Naţionale a României, precum şi auditorii financiari sau experţii numiţi de Banca Naţională a României pentru efectuarea de verificări la sediul instituţiilor de credit potrivit prevederilor art. 170, sunt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricărei informaţii confidenţiale de care iau cunoştinţa în cursul exercitării atribuţiilor lor. Membrii consiliului de administraţie şi salariaţii Băncii Naţionale a României sunt obligaţi să păstreze secretul profesional şi după încetarea activităţii în cadrul băncii. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot divulga informaţii confidenţiale nici unei persoane sau autorităţi, cu excepţia furnizării acestor informaţii în forma sumară sau agregată, astfel încât instituţia de credit să nu poată fi identificată. (3) Dacă o instituţie de credit a fost declarată în faliment sau este supusă lichidării forţate, informaţiile confidenţiale care nu se referă la terţii implicaţi în acţiuni de salvgardare a instituţiei de credit pot fi divulgate în cadrul procedurilor civile sau comerciale. (4) Dispoziţiile alin. (1) - (3) nu aduc în nici un fel atingere prevederilor legislaţiei penale potrivit cărora se poate impune divulgarea de informaţii confidenţiale în anumite situaţii. Articolul 215 (1) Banca Naţională a României poate să schimbe informaţii cu autorităţile competente din celelalte state membre şi să transmită informaţii Comitetului European pentru Risc Sistemic şi Autorităţii Bancare Europene, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale altor acte normative aplicabile instituţiilor de credit, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, ale prevederilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010, ale prevederilor art. 31, 35 şi 36 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, precum şi ale prevederilor art. 31 şi 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei.--------------Alin. (1) al art. 215 a fost modificat de pct. 151 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Informaţiile primite de Banca Naţională a României potrivit prevederilor alin. (1) sunt supuse cerinţelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214. (3) Banca Naţională a României poate furniza informaţii autorităţilor competente din alte state membre, potrivit dispoziţiilor alin. (1), dacă informaţiile primite de respectivele autorităţi sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214. (4) Publicarea de către Banca Naţională a României a rezultatelor simulărilor de criză efectuate potrivit prevederilor art. 166 alin. (4) din prezenta ordonanţă de urgenţă sau potrivit prevederilor art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 şi transmiterea rezultatelor acestor simulări către Autoritatea Bancară Europeană, în vederea publicării de către aceasta a rezultatelor simulărilor de criză efectuate la nivelul Uniunii, nu reprezintă încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretului profesional prevăzute la art. 214 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă.--------------Alin. (4) al art. 215 a fost introdus de pct. 152 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 216Banca Naţională a României poate utiliza informaţiile primite potrivit art. 214 şi art. 215 doar în exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere a instituţiilor de credit şi numai în următoarele situaţii: a) examinarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare a instituţiilor de credit şi facilitarea verificării, pe baza individuală şi/sau consolidată, a condiţiilor de desfăşurare a activităţii instituţiilor de credit, în special cu privire la lichiditate, solvabilitate, expuneri mari, proceduri administrative şi contabile şi mecanisme de control intern; b) aplicarea de sancţiuni; c) contestarea actelor emise de Banca Naţională a României; d) în cadrul unor proceduri judiciare iniţiate în baza prevederilor art. 275 alin. (2) sau a prevederilor altor legi aplicabile instituţiilor de credit. Articolul 217 (1) Banca Naţională a României poate încheia acorduri de colaborare referitoare la schimbul de informaţii cu autorităţile competente din state terţe sau cu alte autorităţi ori organisme din state terţe prevăzute la art. 218 - 220, în condiţiile în care informaţiile furnizate sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional cel puţin echivalente celor prevăzute la art. 214. Schimbul de informaţii trebuie să fie circumscris scopului îndeplinirii atribuţiilor de supraveghere ale autorităţilor sau organismelor menţionate. (2) Informaţiile primite de Banca Naţională a României de la o autoritate competentă dintr-un alt stat membru nu vor fi furnizate, potrivit prevederilor alin. (1), decât cu acordul expres al respectivei autorităţi şi, dacă este cazul, doar pentru scopurile pentru care acordul a fost obţinut.------------Alin. (2) al art. 217 a fost modificat de pct. 26 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. Articolul 218 (1) Banca Naţională a României poate să schimbe informaţii cu: a) autorităţile responsabile cu supravegherea altor organizaţii financiare, a întreprinderilor de asigurare şi a pieţelor financiare din România şi din celelalte state membre;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 218 a fost modificată de lit. f) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.a^1) autorităţile sau organismele responsabile cu menţinerea stabilităţii sistemului financiar în statele membre, prin utilizarea reglementărilor macroprudenţiale;--------------Lit. a^1) a alin. (1) al art. 218 a fost introdusă de pct. 153 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.a^2) autorităţile sau organismele de reorganizare care au ca scop protejarea stabilităţii sistemului financiar;--------------Lit. a^2) a alin. (1) al art. 218 a fost introdusă de pct. 153 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.a^3) sistemele de protecţie contractuală sau instituţională astfel cum sunt menţionate la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;--------------Lit. a^3) a alin. (1) al art. 218 a fost introdusă de pct. 153 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. b) organismele din România şi din celelalte state membre, implicate în falimentul şi lichidarea instituţiilor de credit, precum şi în alte proceduri similare; c) auditorii financiari, din România şi din celelalte state membre, ai instituţiilor de credit, firmelor de investiţii, întreprinderilor de asigurare, precum şi ai altor instituţii financiare.--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 218 a fost modificată de pct. 154 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Autorităţile, organismele şi auditorii financiari din România, prevăzuţi la alin. (1) pot să schimbe informaţii cu autorităţi competente din celelalte state membre. (3) Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (1) şi (2) are în vedere exercitarea atribuţiilor de supraveghere ale Băncii Naţionale a României, ale autorităţilor competente din alte state membre şi ale autorităţilor, organismelor şi auditorilor financiari prevăzuţi la alin. (1). (4) Banca Naţională a României poate să furnizeze organismelor care administrează scheme de garantare a depozitelor şi scheme de compensare a investitorilor, din România şi din alte state membre, informaţii necesare exercitării funcţiilor acestora.--------------Alin. (4) al art. 218 a fost modificat de pct. 154 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) Informaţiile primite de autorităţile, organismele şi auditorii financiari din România potrivit prevederilor alin. (1) şi (3) sunt supuse cerinţelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214. (6) Banca Naţională a României schimba informaţii cu autorităţile, organismele şi auditorii financiari din alte state membre, potrivit prevederilor alin. (1) şi (3), numai dacă informaţiile primite de respectivele autorităţi, organisme sau de auditorii financiari sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214. (7) Autorităţile, organismele şi auditorii financiari din România schimba informaţii cu autorităţile competente din alte state membre, potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), numai dacă informaţiile primite de respectivele autorităţi competente sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214. Articolul 219 (1) Banca Naţională a României poate schimba informaţii cu autorităţi din România sau din alte state membre, responsabile cu: a) supravegherea organismelor implicate în falimentul şi lichidarea instituţiilor de credit sau în alte proceduri similare;a^1) sistemele de protecţie contractuală sau instituţională, astfel cum sunt menţionate la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;--------------Lit. a^1) a alin. (1) al art. 219 a fost introdusă de pct. 155 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. b) supravegherea auditorilor financiari ai instituţiilor de credit, ai firmelor de investiţii, ai întreprinderilor de asigurare şi ai altor instituţii financiare.--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 219 a fost modificată de lit. f) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (1) se realizează cu respectarea următoarelor condiţii: a) informaţiile trebuie să fie destinate îndeplinirii atribuţiilor de supraveghere prevăzute la alin. (1); b) informaţiile primite de autorităţile din România sunt supuse cerinţelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214, respectiv informaţiile primite de autorităţile din alte state membre sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214; c) dacă informaţiile provin de la o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, ele pot fi furnizate potrivit alin. (1) numai cu acordul expres al acestei autorităţi şi doar în scopurile pentru care acest acord a fost obţinut. (3) Autorităţile din România prevăzute la alin. (1) pot schimba informaţii cu autorităţile competente din alte state membre, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2). Articolul 220 (1) În scopul întăririi stabilităţii sistemului financiar, inclusiv integrităţii acestuia, Banca Naţională a României poate schimba informaţii cu autorităţile sau organismele din România sau din celelalte state membre cu competente legale în domeniul depistării şi investigării încălcărilor legislaţiei privind societăţile comerciale. (2) Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (1) se realizează cu respectarea următoarelor condiţii: a) informaţiile trebuie să fie destinate exercitării competentelor prevăzute la alin. (1); b) informaţiile primite de autorităţile sau organismele din România sunt supuse cerinţelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214, respectiv informaţiile primite de autorităţile sau organismele din alte state membre sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214; c) dacă informaţiile provin de la o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, ele pot fi furnizate potrivit alin. (1) numai cu acordul expres al acestei autorităţi şi doar în scopurile pentru care acordul a fost obţinut, dacă acesta vizează furnizarea de informaţii doar în anumite scopuri. (3) Autorităţile sau organismele din România având competentele prevăzute la alin. (1) pot schimba informaţii cu autorităţile competente din alte state membre, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), inclusiv în situaţia în care aceste autorităţi sau organisme desfăşoară activitatea de detectare şi investigare cu ajutorul unor persoane anume desemnate în acest scop, care nu au calitatea de angajat în sectorul public. (4) Autorităţile sau organismele din România, prevăzute la alin. (1) comunica autorităţilor competente care le furnizează informaţii, numele şi responsabilităţile precis determinate ale persoanelor cărora li se transmit respectivele informaţii. Articolul 221Banca Naţională a României transmite Autorităţii Bancare Europene numele autorităţilor din România care pot primi informaţii potrivit prevederilor art. 219 şi 220.--------------Art. 221 a fost modificat de pct. 156 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 222 (1) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere a instituţiilor de credit, Banca Naţională a României poate transmite următoarelor autorităţi şi entităţi informaţii destinate îndeplinirii atribuţiilor acestora:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 222 a fost modificată de pct. 157 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. a) băncile centrale aparţinând Sistemului European al Băncilor Centrale şi alte organisme cu funcţii similare, în calitate de autorităţi monetare, dacă aceste informaţii sunt relevante pentru exercitarea atribuţiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare şi furnizarea de lichidităţi, supravegherea sistemelor de plăţi, a sistemelor de compensare şi decontare şi menţinerea stabilităţii sistemului financiar;-----------Litera a) a alin. (1) al art. 222 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.a^1) sistemele de protecţie contractuală sau instituţională, astfel cum sunt menţionate la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) 1nr. 575/2013;--------------Lit. a^1) a alin. (1) al art. 222 a fost introdusă de pct. 158 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. b) dacă este cazul, altor autorităţi publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plăţi. c) Comitetului European pentru Risc Sistemic, Autorităţii Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (AEAPO), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010, precum şi Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (AEVMP), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010, dacă informaţiile sunt relevante pentru exercitarea atribuţiilor lor statutare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010, Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 sau de Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 222 a fost modificată de pct. 159 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Banca Naţională a României poate primi informaţii de la autorităţile prevăzute la alin. (1), în măsura în care îi sunt necesare în situaţiile prevăzute la art. 216. (3) În îndeplinirea atribuţiilor sale în calitate de autoritate monetară şi a celor privind monitorizarea sistemelor de plăţi, Banca Naţională a României poate transmite autorităţilor competente din celelalte state membre informaţii pe care acestea le-ar putea solicita în situaţii similare celor prevăzute la art. 216.------------Alin. (3) al art. 222 a fost modificat de pct. 28 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. (4) Informaţiile primite potrivit prevederilor alin. (2) sunt supuse cerinţelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214. (5) Banca Naţională a României furnizează informaţii potrivit prevederilor alin. (1) numai dacă informaţiile primite de respectivele autorităţi sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214. (6) În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, astfel cum este prevăzută la art. 183 alin. (1), Banca Naţională a României transmite, de îndată, informaţii băncilor centrale aparţinând Sistemului European al Băncilor Centrale, dacă aceste informaţii sunt relevante pentru exercitarea atribuţiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare şi furnizarea de lichidităţi, supravegherea sistemelor de plăţi, a sistemelor de compensare şi decontare şi menţinerea stabilităţii sistemului financiar, precum şi Comitetului European pentru Risc Sistemic, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010, dacă astfel de informaţii sunt relevante pentru exercitarea atribuţiilor sale statutare.--------------Alin. (6) al art. 222 a fost modificat de pct. 159 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 222^1 (1) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor art. 214 şi 216, Banca Naţională a României poate furniza anumite informaţii departamentelor din administraţia centrală responsabile cu legislaţia în domeniul supravegherii instituţiilor de credit, firmelor de investiţii, instituţiilor financiare, serviciilor de investiţii financiare şi societăţilor de asigurări, precum şi inspectorilor care acţionează în numele acestor departamente.--------------Alin. (1) al art. 222^1 a fost modificat de pct. 160 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Furnizarea informaţiilor prevăzută la alin. (1) poate fi făcută numai pentru scopuri de supraveghere prudenţială, de aplicare a măsurilor preventive şi a rezoluţiei instituţiilor de credit aflate în dificultate. Persoanele cărora le sunt furnizate informaţii potrivit alin. (1) sunt supuse unor cerinţe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 214.--------------Alin. (2) al art. 222^1 a fost modificat de pct. 160 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, astfel cum este prevăzută la art. 183 alin. (1), Banca Naţională a României poate furniza informaţii relevante pentru departamentele prevăzute la alin. (1) din toate statele membre în cauză.------------Alin. (3) al art. 222^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. (4) Banca Naţională a României poate furniza anumite informaţii referitoare la supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit comisiilor de anchetă ale Parlamentului României, Curţii de Conturi a României, precum şi altor entităţi din România cu competenţe de anchetă, în următoarele condiţii: a) aceste entităţi au un mandat legal special de investigare sau examinare a activităţii Băncii Naţionale a României de supraveghere şi reglementare prudenţială a instituţiilor de credit; b) informaţiile sunt necesare strict pentru îndeplinirea mandatului prevăzut la lit. a); c) persoanele care au acces la informaţii sunt supuse unor cerinţe referitoare la păstrarea secretului profesional cel puţin echivalente celor prevăzute la art. 214; d) dacă informaţiile provin de la autorităţile competente dintr-un alt stat membru, acestea nu pot fi divulgate decât cu acordul expres al autorităţilor respective şi doar în scopurile pentru care acordul a fost obţinut.--------------Alin. (4) al art. 222^1 a fost introdus de pct. 161 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) În măsura în care furnizarea de informaţii potrivit alin. (4) implică prelucrarea de date cu caracter personal, trebuie respectate prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (5) al art. 222^1 a fost introdus de pct. 161 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.-----------Art. 222^1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Articolul 222^2În situaţiile prevăzute la art. 222^1, informaţiile primite de Banca Naţională a României potrivit art. 215 şi 218 şi cele obţinute ca urmare a verificărilor la faţa locului sau a inspecţiilor efectuate în condiţiile art. 174 alin. (1) nu se divulgă de către aceasta fără acordul expres al autorităţii competente de la care s-au primit informaţiile, respectiv al autorităţii competente din statul membru în care a fost efectuată o astfel de verificare la faţa locului sau inspecţie.--------------Art. 222^2 a fost modificat de pct. 162 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 223 (1) Banca Naţională a României poate să furnizeze informaţiile la care se referă prevederile art. 214 - 217 caselor de compensare sau altor structuri similare constituite în conformitate cu prevederile legii în vederea asigurării serviciilor de compensare şi decontare pentru orice piaţa din România, dacă considera că este necesar să comunice aceste informaţii în scopul asigurării funcţionarii corespunzătoare a respectivelor structuri, având în vedere riscurile ca participanţii pe piaţa să nu-şi îndeplinească obligaţiile de plata. (2) Informaţiile primite potrivit prevederilor alin. (1) sunt supuse cerinţelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), informaţiile primite potrivit dispoziţiilor art. 215 nu pot fi divulgate de Banca Naţională a României fără acordul expres al autorităţii competente de la care s-au primit. Articolul 223^1Prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001.--------------Art. 223^1 a fost introdus de pct. 163 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Capitolul VI Cerinţe de publicare pentru Banca Naţională a României Articolul 224 (1) Banca Naţională a României trebuie să facă publice următoarele informaţii: a) textul legilor şi reglementărilor adoptate în domeniul reglementării prudenţiale a instituţiilor de credit şi al instrucţiunilor şi precizărilor emise în aplicarea acestora; b) modul de exercitare a opţiunilor prevăzute în legislaţia Uniunii Europene în domeniu;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 224 a fost modificată de lit. b) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) criteriile generale şi metodologiile utilizate pentru analizarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de instituţiile de credit în vederea respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia şi pentru evaluarea riscurilor la care instituţiile de credit sunt sau pot fi expuse; d) date statistice agregate privind aspectele principale ale aplicării cadrului legal şi de reglementare în domeniul prudenţial, inclusiv numărul şi natura măsurilor dispuse potrivit prevederilor art. 226, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor sancţionatoare aplicate potrivit prevederilor art. 204 şi 229.--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 224 a fost modificată de pct. 164 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Informaţiile publicate de Banca Naţională a României potrivit alin. (1) trebuie să fie suficiente, astfel încât să permită o comparare semnificativă a abordărilor adoptate de autorităţile competente din diferite state membre. Informaţiile se publică şi sunt accesibile pe pagina de Internet a Băncii Naţionale a României şi se actualizează periodic. Capitolul VIIMăsuri, sancţiuni şi alte măsuri sancţionatoare--------------Titlul capitolului VII, titlul III, partea I a fost modificat de pct. 165 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 225 (1) În exercitarea funcţiilor sale, Banca Naţională a României este competentă să dispună, faţă de o instituţie de credit, persoană juridică română, sau faţă de persoanele responsabile, care încalcă dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la condiţiile de desfăşurare a activităţii, ori ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, măsuri potrivit prevederilor art. 226 şi/sau să aplice sancţiuni şi măsuri sancţionatoare, potrivit prevederilor art. 229. (2) Banca Naţională a României îşi exercită competenţele de supraveghere şi de aplicare a măsurilor, sancţiunilor şi măsurilor sancţionatoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţe şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, în oricare din următoarele modalităţi: a) în mod direct; b) în colaborare cu alte autorităţi; c) prin delegarea competenţelor sale către alte autorităţi, cu păstrarea responsabilităţii pentru competenţele delegate; d) prin sesizarea autorităţilor judiciare competente. (3) Sancţiunile şi măsurile sancţionatoare aplicate potrivit art. 229 trebuie să fie eficace şi proporţionale cu faptele şi deficienţele constatate şi să fie de natură a avea un efect descurajant. (4) La stabilirea tipului sancţiunii sau a măsurii sancţionatoare şi a cuantumului amenzii, Banca Naţională a României are în vedere toate circumstanţele reale şi personale relevante ale săvârşirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz: a) gravitatea şi durata faptei; b) gradul de vinovăţie a persoanei fizice sau juridice responsabile; c) soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum rezultă, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile; d) importanţa profiturilor realizate sau a pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în beneficiul acesteia, în măsura în care acestea pot fi determinate; e) prejudiciile cauzate terţilor, în măsura în care pot fi determinate; f) gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Naţională a României; g) încălcările săvârşite anterior de persoana fizică sau juridică responsabilă; h) orice consecinţe potenţial sistemice ale faptei săvârşite. (5) Banca Naţională a României are competenţa de a colecta toate informaţiile necesare şi de a efectua toate cercetările necesare în exercitarea funcţiilor sale. (6) Fără a se aduce atingere prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, competenţa prevăzută la alin. (5) include: a) competenţa de a solicita furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Băncii Naţionale a României, inclusiv a informaţiilor care trebuie furnizate, în scopuri de supraveghere şi în scopuri statistice, la intervale regulate şi în formatele specificate; b) competenţa de a efectua toate cercetările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Băncii Naţionale a României, în legătură cu orice persoană fizică sau juridică prevăzută la alin. (7), având domiciliul sau sediul social în România; c) competenţa de a efectua toate inspecţiile necesare la sediile persoanelor juridice menţionate la alin. (7) şi la sediul oricărei altei entităţi incluse în supravegherea consolidată pentru care Banca Naţională a României este supraveghetor consolidant, cu condiţia notificării prealabile a autorităţilor competente implicate. (7) În sensul prevederilor alin. (6) lit. a) sunt supuse obligaţiei de furnizare a informaţiilor: a) instituţiile de credit cu sediul social în România; b) societăţile financiare holding cu sediul social în România; c) societăţile financiare holding mixte cu sediul social în România; d) societăţile financiare holding cu activitate mixtă cu sediul social în România; e) persoanele fizice care aparţin entităţilor menţionate la lit. a)-d); f) terţele persoane către care entităţile menţionate la lit. a)-d) au externalizat anumite funcţii operaţionale sau activităţi. (8) Competenţa prevăzută la alin. (6) lit. b) include dreptul: a) de a solicita prezentarea de documente; b) de a examina evidenţele şi registrele persoanelor menţionate la alin. (7) şi de a ridica fotocopii sau extrase ale acestor evidenţe şi registre; c) de a obţine explicaţii scrise sau verbale de la orice persoană prevăzută la alin. (7) sau de la reprezentanţii ori personalul acesteia; d) de a intervieva orice altă persoană, cu consimţământul acesteia, în scopul colectării de informaţii referitoare la obiectul unei cercetări.--------------Art. 225 a fost modificat de pct. 166 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 226 (1) Banca Naţională a României dispune unei instituţii de credit, persoană juridică română, să întreprindă, într-un stadiu incipient, demersurile necesare pentru a remedia deficienţele în cazul în care aceasta se află în următoarele situaţii: a) instituţia de credit nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în reglementările emise în aplicarea acestora; b) Banca Naţională a României dispune de indicii că în următoarele 12 luni este probabil că instituţia de credit să nu se conformeze prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), competenţele Băncii Naţionale a României le includ pe cele menţionate la art. 226 alin. (3) şi la art. 226^1. (3) Pentru scopurile art. 166, art. 166^1 alin. (3)-(4) şi art. 166^2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia şi ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României poate să dispună, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri: a) să oblige instituţia de credit să dispună de fonduri proprii la un nivel mai mare decât cel al cerinţelor de fonduri proprii prevăzute în art. 126-126^2, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi în reglementările emise în aplicarea acestora, pentru acoperirea riscurilor şi acelor elemente ale riscurilor neacoperite potrivit prevederilor art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; b) să solicite instituţiei de credit îmbunătăţirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate în vedere respectării dispoziţiilor art. 24 şi 148; c) să solicite instituţiei de credit să aplice o politică specifică de provizionare sau un tratament specific al activelor din perspectiva cerinţelor de fonduri proprii; d) să restricţioneze sau să limiteze activitatea, operaţiunile ori reţeaua instituţiei de credit, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înfiinţarea sucursalelor din străinătate, sau să solicite încetarea activităţilor care implică riscuri excesive la adresa solidităţii instituţiei de credit;----------Lit. d) a alin. (3) al art. 226 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care modifică pct. 167 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. e) să solicite instituţiei de credit reducerea riscurilor aferente operaţiunilor, produselor şi/sau sistemelor acesteia; f) să dispună instituţiei de credit limitarea componentei variabile a remuneraţiei la un procentaj din veniturile totale nete, dacă nivelul acesteia nu este în concordanţă cu menţinerea unei baze de capital sănătoase; g) să dispună instituţiei de credit să utilizeze profiturile nete pentru întărirea fondurilor proprii; h) să dispună instituţiei de credit înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit; i) să instituie supravegherea specială; j) să limiteze deţinerile calificate în entităţi financiare sau nefinanciare, situaţie în care instituţia de credit este obligată la înstrăinarea acestora; k) să dispună instituţiei de credit prezentarea unui plan de restabilire a conformităţii cu cerinţele de supraveghere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi de reglementările emise în aplicarea acestora, care să detalieze demersurile şi acţiunile ce vor fi întreprinse în acest sens şi care să stabilească termenul de implementare a respectivelor demersuri şi acţiuni, precum şi îmbunătăţirile ulterioare aduse planului de restabilire, în ceea ce priveşte sfera de aplicare şi termenul de implementare;k^1) să limiteze sau să interzică distribuirea de către instituţia de credit a profitului din elemente distribuibile, definite la art. 4 alin. (1) pct. 128 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, către acţionarii sau membrii acesteia, şi/ori plata de dobândă către deţinătorii de instrumente de capital de nivel 1 suplimentar, dacă interdicţia nu reprezintă caz de nerambursare pentru instituţia de credit;----------Lit. k^1) a alin. (3) al art. 226 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 167 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. l) să impună cerinţe de raportare suplimentare sau cu o frecvenţă sporită, inclusiv de raportare a poziţiilor de capital sau de lichiditate; m) să impună cerinţe de lichiditate specifice, inclusiv restricţii în ceea ce priveşte neconcordanţele între scadenţele activelor şi datoriilor instituţiilor de credit; n) să dispună instituţiei de credit publicarea de informaţii suplimentare. (4) Măsura prevăzută la alin. (3) lit. a) este dispusă de Banca Naţională a României cu privire la o instituţie de credit, persoană juridică română, cel puţin în următoarele situaţii: a) instituţia de credit nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 24-24^1, art. 164^2 -164^3 şi art. 148 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora sau cele prevăzute la art. 393 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; b) riscurile sau elemente ale acestora nu sunt acoperite de cerinţele de fonduri proprii prevăzute la art. 126-126^2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, în reglementările emise în aplicarea acesteia sau în Regulamentul (UE) nr. 575/2013; c) aplicarea exclusivă a altor măsuri nu este susceptibilă să conducă la o îmbunătăţire satisfăcătoare şi în timp util a cadrului de administrare, a strategiilor, a proceselor şi a mecanismelor implementate de instituţia de credit, persoană juridică română; d) verificarea realizată potrivit art. 166, care ia în considerare examinarea ajustărilor de valoare efectuate şi a provizioanelor constituite pentru poziţiile/portofoliile din cadrul portofoliului de tranzacţionare, precum şi cea realizată potrivit prevederilor art. 166^1 arată că nerespectarea cerinţelor pentru aplicarea abordării respective va conduce cel mai probabil la cerinţe de fonduri proprii inadecvate; e) deşi este asigurată respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora, există o probabilitate ridicată ca riscurile la care instituţia de credit este expusă să fie subestimate de aceasta; f) instituţia de credit raportează Băncii Naţionale a României, conform prevederilor art. 377 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, că necesarul de fonduri proprii rezultat din simulările de criză depăşeşte în mod semnificativ cerinţa de fonduri proprii pentru portofoliul de tranzacţionare pe bază de corelaţie. (5) În scopul determinării nivelului adecvat al fondurilor proprii pe baza verificării şi evaluării efectuate conform art. 166, 166^1, 169^1 şi 211 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi conform reglementărilor emise în aplicarea acesteia, Banca Naţională a României determină dacă este necesară impunerea unei cerinţe suplimentare de fonduri proprii, peste cerinţa de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor la care instituţia de credit este sau ar putea fi expusă, luând în considerare următoarele elemente: a) aspectele cantitative şi calitative ale procesului intern de evaluare al instituţiei de credit, prevăzut la art. 148; b) cadrul de administrare, procesele şi mecanismele instituţiei de credit, prevăzute la art. 24; c) rezultatele verificărilor şi evaluărilor efectuate conform art. 166 sau 166^1; d) evaluarea riscului sistemic. (6) În scopul determinării nivelului corespunzător al cerinţelor de lichiditate pe baza verificării şi evaluării realizate potrivit art. 166, 166^1, 169^1 şi 211 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi potrivit reglementărilor emise în aplicarea acesteia, Banca Naţională a României evaluează dacă impunerea vreunei cerinţe specifice de lichiditate este necesară pentru a acoperi riscurile de lichiditate la care instituţia de credit este sau ar putea fi expusă, luând în considerare următoarele: a) modelul de afaceri al instituţiei de credit; b) cadrul de administrare, procesele şi mecanismele instituţiei de credit, prevăzute la art. 24-24^1, art. 106-108^1, art. 152^1, art. 162, art. 164^2 - 166^6 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în reglementările emise în aplicarea acesteia; c) rezultatul verificării şi evaluării realizate potrivit art. 166; d) riscul de lichiditate sistemic care ameninţă integritatea pieţelor financiare din România. (7) În mod special, fără a aduce atingere art. 228 şi 229 din prezenta ordonanţă de urgenţă, Banca Naţională a României analizează necesitatea aplicării unor sancţiuni sau a altor măsuri, inclusiv a unor cerinţe prudenţiale, al căror nivel este corelat în general cu diferenţa dintre poziţia lichidităţii curente a unei instituţii de credit şi oricare cerinţe de lichiditate şi finanţare stabilă definite la nivel naţional sau la nivelul Uniunii. (8) Planul de restabilire a conformităţii cu cerinţele de supraveghere prevăzut la alin. (3) lit. k) poate să includă, fără a se limita la acestea, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (3) lit. a)-h) şi j) sau o combinare a acestor măsuri şi poate fi pus în aplicare dacă Banca Naţională a României îl consideră adecvat pentru atingerea scopului stabilit. (9) Adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (3) este supusă dispoziţiilor privind schimbul de informaţii şi secretul profesional, potrivit capitolului V din prezentul titlu.--------------Art. 226 a fost modificat de pct. 167 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 226^1Dispoziţiile art. 226 nu aduc atingere prerogativelor Băncii Naţionale a României de a aplica sancţiunile şi/sau măsurile sancţionatorii prevăzute la art. 229 ori de a dispune instituirea unor măsuri de administrare specială ori de stabilizare potrivit secţiunii a 2-a şi secţiunii a 2^1-a din capitolul VIII, titlul III, partea I din prezenta ordonanţă de urgenţă.--------------Art. 226^1 a fost introdus de pct. 168 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 227Banca Naţională a României urmăreşte să prevină reducerea nivelului capitalului unei instituţii de credit, persoana juridică română, sub nivelul minim necesar pentru acoperirea riscurilor specifice activităţii desfăşurate de aceasta şi solicita adoptarea de către instituţia de credit a unor măsuri urgente de remediere, dacă acest nivel nu este menţinut sau restabilit. Articolul 228 (1) Banca Naţională a României are competenţa aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 229 alin. (1) şi măsurilor sancţionatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) şi b) în toate cazurile în care constată că o instituţie de credit persoană juridică română şi/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) ori persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit se fac vinovate de următoarele fapte:----------Alin. (1) al art. 228 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care modifică pct. 169 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. a) instituţia de credit a obţinut autorizaţie pe baza unor informaţii false sau prin orice alt mijloc ilegal; b) instituţia de credit nu informează Banca Naţională a României cu privire la orice achiziţii sau cesiuni de participaţii în capitalul lor care depăşeşte nivelurile prevăzute la art. 25 alin. (1) şi (2), respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la art. 27, de care a luat cunoştinţă, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1); c) instituţia de credit, listată pe o piaţă reglementată, inclusă în lista publicată de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, potrivit art. 47 din Directiva 2004/39/CE, nu informează Banca Naţională a României, cel puţin anual, cu privire la identitatea persoanelor care au deţineri calificate şi la nivelul acestor deţineri, potrivit art. 29 alin. (2); d) instituţia de credit nu dispune de cadrul de administrare a activităţii, solicitat de Banca Naţională a României, potrivit prevederilor art. 24; e) instituţia de credit nu raportează sau raportează informaţii incomplete sau inexacte către Banca Naţională a României referitoare la îndeplinirea cerinţelor de fonduri proprii prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu încălcarea prevederilor art. 99 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; f) instituţia de credit nu raportează sau raportează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a României, cu privire la cerinţele de fonduri proprii, cu încălcarea prevederilor art. 101 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; g) instituţia de credit nu raportează sau raportează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a României, cu privire la o expunere mare, cu încălcarea prevederilor art. 394 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; h) instituţia de credit nu raportează sau raportează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a României, cu privire la lichiditate, cu încălcarea prevederilor art. 415 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; i) instituţia de credit nu raportează sau raportează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a României, cu privire la indicatorul efectului de levier, cu încălcarea prevederilor art. 430 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; j) instituţia de credit nu deţine active lichide potrivit prevederilor art. 412 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, iar fapta are caracter repetat sau continuu; k) instituţia de credit înregistrează o expunere care depăşeşte limitele prevăzute de art. 395 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; l) instituţia de credit este expusă riscului de credit al unei poziţii din securitizare, fără a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; m) instituţia de credit nu publică informaţii sau furnizează informaţii incomplete ori inexacte către Banca Naţională a României, cu încălcarea prevederilor art. 431 alin. (1)-(3) şi ale art. 451 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; n) instituţia de credit efectuează plăţi către deţinătorii de instrumente incluse în fondurile proprii, cu încălcarea prevederilor relevante în materie sau în cazurile în care art. 28, 51 şi 63 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 interzic efectuarea unor astfel de plăţi; o) instituţia de credit permite uneia sau mai multor persoane care încalcă prevederile art. 108 să devină ori să rămână membri ai structurii de conducere; p) orice încălcări ale prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, respectiv ale regulamentelor de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, în măsura în care aceste fapte nu intră sub incidenţa prevederilor lit. a)-o); q) nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Naţională a României. (2) În cazurile în care Banca Naţională a României constată că o instituţie de credit persoană juridică română este găsită răspunzătoare pentru o încălcare gravă a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României poate aplica măsura sancţionatorie prevăzută la art. 229 alin. (2) lit. b).--------------Art. 228 a fost modificat de pct. 169 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 229 (1) Sancţiunile care pot fi aplicate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă sunt: a) avertisment scris; b) avertisment public prin care se indică persoana fizică, instituţia de credit, societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă responsabilă şi fapta săvârşită; c) amendă aplicabilă persoanei juridice, până la 10% din valoarea totală netă a cifrei de afaceri realizată în exerciţiul financiar precedent, care include venitul brut constând din dobânzile de încasat şi alte venituri similare, venituri din acţiuni şi alte titluri cu randament variabil sau fix, precum şi comisioanele ori taxele de încasat aşa cum sunt prevăzute la art. 316 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; în cazul în care persoana juridică are calitatea de filială a unei întreprinderi-mamă, venitul brut relevant este cel rezultat din situaţiile financiare consolidate ale întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang, din exerciţiul financiar precedent;--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 229 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. d) amendă aplicabilă persoanei fizice, până la echivalentul în lei a 5 milioane de euro la cursul de schimb din 17 iulie 2013; e) retragerea aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1); f) amendă până la de două ori valoarea beneficiului obţinut prin săvârşirea faptei, dacă acesta poate fi determinat. (2) Măsurile sancţionatoare care pot fi aplicate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă sunt: a) ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice şi de abţinere de la repetarea acesteia;a^1) interzicerea temporară a exercitării unor funcţii într-o instituţie de credit de către persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau de către persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit, responsabile de săvârşirea faptei;----------Lit. a^1) a alin. (1) al art. 229 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 170 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. b) retragerea autorizaţiei acordate instituţiei de credit, potrivit prevederilor art. 39; c) suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acţionarului sau acţionarilor responsabili. (3) Măsurile sancţionatoare prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de sancţiuni sau independent de acestea. (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f) şi măsura sancţionatorie prevăzută la alin. (2) lit. a) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective şi-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilităţile care decurg din îndatoririle funcţiei lor stabilite conform legislaţiei aplicabile societăţilor, reglementărilor emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi cadrului intern de administrare ori, după caz, persoanelor în privinţa cărora Banca Naţională a României constată că acestea nu îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase şi/sau că nu mai corespund cerinţelor de reputaţie şi competenţă adecvată naturii, extinderii şi complexităţii activităţii instituţiei de credit şi responsabilităţilor încredinţate.--------------Art. 229 a fost modificat de pct. 170 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 229^1Banca Naţională a României aplică sancţiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) şi măsurile sancţionatoare prevăzute la art. 229 alin. (2) lit. a) şi c) în cazurile în care constată că o persoană fizică ori juridică, o instituţie de credit, persoană juridică română, şi/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit se fac vinovate de următoarele fapte:----------Partea introd. a art. 229^1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care modifică pct. 171 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. a) achiziţionarea, direct sau indirect, a unei deţineri calificate, în sensul prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 1^1-1^3, cu nerespectarea obligaţiei de notificare prevăzute la art. 25 alin. (1) şi (1^1), pe durata evaluării prevăzute la art. 25 sau fără a ţine seama de opoziţia formulată de Banca Naţională a României, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2); b) cedarea, direct sau indirect, a unei deţineri calificate într-o instituţie de credit, persoană juridică română, ori reducerea acesteia, astfel încât proporţia drepturilor de vot sau a deţinerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, o treime ori de 50% sau astfel încât instituţia de credit să nu mai fie o filială, cu nerespectarea obligaţiei de notificare prevăzute la art. 27; c) efectuarea de operaţiuni fictive şi fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a poziţiei financiare sau expunerii instituţiei de credit; d) periclitarea credibilităţii şi/sau viabilităţii instituţiei de credit prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor.--------------Art. 229^1 a fost introdus de pct. 171 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 230 (1) În cazul în care persoanele care deţin deţineri calificate la instituţia de credit, persoană juridică română, nu mai îndeplinesc cerinţele prevăzute de lege şi de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea acţionariatului unei instituţii de credit sau exercită o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă a instituţiei de credit, Banca Naţională a României dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situaţii. În acest sens, independent de alte măsuri sau sancţiuni care pot fi aplicate instituţiei de credit ori persoanelor care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a acesteia, Banca Naţională a României poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de acţionarii sau membrii respectivi şi/sau instituirea administrării speciale ori implementarea unor măsuri de stabilizare, potrivit dispoziţiilor cuprinse în cap. VIII din prezentul titlu.--------------Alin. (1) al art. 230 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Acţionarii faţă de care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) nu mai pot achiziţiona noi acţiuni ale instituţiei de credit, persoană juridică română.--------------Alin. (2) al art. 230 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009, cu pct. 34^1. (3) Acţionarii al căror exerciţiu al drepturilor de vot nu este suspendat pot ţine adunare generală şi pot să ia orice hotărâre de competenţa acesteia, cu majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv, majoritatea respectivă fiind raportată în acest caz la totalul capitalului social deţinut de acţionarii în cauză.--------------Alin. (3) al art. 230 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009, cu pct. 34^2. (4) Dacă măsura suspendării drepturilor de vot prevăzută la alin. (1) este aplicată acţionarilor reprezentând întregul capital social, Banca Naţională a României poate hotărî retragerea autorizaţiei instituţiei de credit, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 255.------------Alin. (4) al art. 230 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 230^1 (1) În scopul remedierii unei situaţii de deteriorare semnificativă a indicatorilor prudenţiali şi de performanţă financiară ai unei instituţii de credit, persoană juridică română, sau al prevenirii apariţiei unei deteriorări semnificative previzibile a acestora, de natură să pericliteze în perspectivă apropiată capacitatea instituţiei de credit de a respecta cerinţele prudenţiale, Banca Naţională a României este abilitată să adopte următoarele măsuri: a) să solicite persoanelor care deţin deţineri calificate să susţină financiar instituţia de credit prin majorarea capitalului social;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 230^1 a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. b) să solicite persoanelor care deţin deţineri calificate să susţină financiar instituţia de credit, prin acordarea de împrumuturi eligibile pentru a fi incluse în calculul fondurilor proprii conform reglementărilor în materie emise de Banca Naţională a României şi/sau convertirea în acţiuni a unor astfel de împrumuturi;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 230^1 a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) să interzică repartizarea totală sau parţială a profitului pe alte destinaţii decât cele prevăzute de lege ca fiind obligatorii, până când Banca Naţională a României constată remedierea situaţiei financiare a instituţiei de credit. (2) Dacă persoanele care deţin deţineri calificate nu se conformează, în termenele indicate de Banca Naţională a României, măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), devin incidente prevederile art. 230 alin. (1) şi (3).--------------Alin. (2) al art. 230^1 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (3) În cazul în care s-a dispus suspendarea exercitării drepturilor de vot ale persoanelor care deţin deţineri calificate, Banca Naţională a României revocă măsura numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:--------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 230^1 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) circumstanţele prevăzute la alin. (1) au încetat să mai existe; b) prin conduita sa, persoana în cauză nu a exercitat o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă a instituţiei de credit, aprecierea fiind raportată inclusiv, dar fără a se limita la receptivitatea în ceea ce priveşte îndeplinirea, în termenele indicate, a recomandărilor făcute potrivit prevederilor art. 168, a măsurilor dispuse potrivit prevederilor art. 226 sau, după caz, a prezentului articol; c) Banca Naţională a României nu a dispus între timp aplicarea unor măsuri de administrare specială, de stabilizare ori de lichidare în privinţa instituţiei de credit, conform prevederilor cuprinse în capitolul VIII din prezentul titlu.--------------Lit. c) a alin. (3) al art. 230^1 a fost modificată de pct. 172 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.-------------Alin. (3) al art. 230^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012.-------------Art. 230^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009, cu pct. 34^3. Articolul 231 (1) Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 231 a fost abrogat de pct. 173 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) În cazul aplicării, potrivit art. 229 alin. (2) lit. c), a măsurii sancţionatorii privind suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acţionarului sau acţionarilor responsabili pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 229^1 lit. a), pentru ţinerea unei adunări generale a acţionarilor sunt aplicabile prevederile art. 230 alin. (3).--------------Alin. (2) al art. 231 a fost modificat de pct. 174 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Măsura sancţionatorie privind suspendarea exercitării drepturilor de vot ale acţionarului sau acţionarilor responsabili îşi încetează efectele la data la care achiziţionarea unei deţineri calificate ori majorarea acesteia este aprobată în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la art. 25 alin. (3)-(9).--------------Alin. (3) al art. 231 a fost modificat de pct. 174 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.--------------Art. 231 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009, cu pct. 34^4. Articolul 231^1Abrogat.--------------Art. 231^1 a fost abrogat de pct. 175 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 232 (1) Persoanele care au achiziţionat o deţinere calificată fără a ţine seama de opoziţia formulată de Banca Naţională a României trebuie să-şi vândă, în termen de 3 luni de la data comunicării opoziţiei, acţiunile aferente deţinerii calificate astfel achiziţionate. Dacă după expirarea termenului acţiunile nu au fost vândute, Banca Naţională a României dispune instituţiei de credit, persoană juridică română, anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni purtând acelaşi număr şi vânzarea acestora, urmând ca preţul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziţia deţinătorului iniţial, după reţinerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.--------------Alin. (1) al art. 232 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul instituţiei de credit, răspunde de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acţiunilor, potrivit alin. (1), şi vânzarea acţiunilor nou-emise. (3) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu are loc sau se realizează numai o vânzare parţială a acţiunilor nou-emise, instituţia de credit procedează la reducerea capitalului social cu diferenţa dintre capitalul social înregistrat şi cel deţinut de acţionarii cu drept de vot. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor care nu s-au conformat obligaţiei de notificare a achiziţiei unei deţineri calificate conform prevederilor art. 25 alin. (1) şi care, în termenul prevăzut de Banca Naţională a României, nu furnizează acesteia informaţiile şi documentaţia necesare evaluării prevăzute la art. 26 alin. (1). În acest caz, Banca Naţională a României se poate opune achiziţiei conform prevederilor art. 26 alin. (2).--------------Alin. (4) al art. 232 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.--------------Art. 232 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009, cu pct. 34^5. Articolul 233 (1) Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare, se face de către personalul Băncii Naţionale a României, împuternicit în acest sens, pe baza raportărilor făcute de instituţia de credit, persoana juridică română, potrivit legii sau la solicitarea expresă a Băncii Naţionale a României ori în cursul verificărilor desfăşurate la sediile acestora. (2) Actele cu privire la o instituţie de credit, prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancţiuni şi măsuri sancţionatoare potrivit prezentului capitol, se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, cu excepţia instituirii supravegherii speciale, a retragerii aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1), a retragerii autorizaţiei instituţiei de credit şi a suspendării exercitării dreptului de vot al acţionarilor/membrilor instituţiei de credit, a căror aplicare este de competenţa consiliului de administraţie.----------Alin. (2) al art. 233 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care modifică pct. 176 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 234 (1) Aplicarea sancţiunilor şi măsurilor sancţionatorii prevăzute la art. 229 se prescrie în termen de un an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârşirii faptei.--------------Alin. (1) al art. 234 a fost modificat de pct. 177 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat. (3) Aplicarea sancţiunilor nu înlătura răspunderea materială, civilă sau penală, după caz. (4) Banca Naţională a României publică, de îndată, pe website-ul său oficial, sancţiunile aplicate potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) care nu au fost contestate în condiţiile art. 275 şi pe cele în privinţa cărora contestaţiile au fost respinse în mod definitiv, precum şi informaţii privind tipul şi natura încălcării săvârşite şi identitatea persoanei fizice sau juridice sancţionate, după ce aceasta a fost informată cu privire la aplicarea sancţiunii.--------------Alin. (4) al art. 234 a fost introdus de pct. 178 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) Banca Naţională a României publică sancţiunile fără a indica identitatea entităţilor implicate, în oricare dintre următoarele circumstanţe: a) în situaţia în care sancţiunea este aplicată unei persoane fizice şi, în urma unei evaluări anterioare obligatorii, se dovedeşte că publicarea datelor cu caracter personal este disproporţionată în raport cu fapta sancţionată; b) în situaţia în care publicarea ar pune în pericol stabilitatea pieţelor financiare sau o cercetare penală în curs de desfăşurare; c) în situaţia în care publicarea ar cauza un prejudiciu disproporţionat persoanelor implicate.--------------Alin. (5) al art. 234 a fost introdus de pct. 178 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (6) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (5) pot înceta într-un termen rezonabil, Banca Naţională a României poate amâna publicarea sancţiunilor până la încetarea circumstanţelor.--------------Alin. (6) al art. 234 a fost introdus de pct. 178 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (7) Informaţiile publicate potrivit alin. (4) sau (5) sunt păstrate de Banca Naţională a României pe website-ul său oficial o perioadă de cel puţin 5 ani. Datele cu caracter personal sunt păstrate pe website-ul oficial al Băncii Naţionale a României doar cât timp este necesar, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (7) al art. 234 a fost introdus de pct. 178 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 234^1 (1) Banca Naţională a României informează Autoritatea Bancară Europeană cu privire la toate sancţiunile şi interdicţiile permanente aplicate potrivit prevederilor art. 225, 228, 229 şi 229^1, precum şi cu privire la stadiul procedurii de contestare şi rezultatul acesteia. Informaţiile primite sunt incluse de Autoritatea Bancară Europeană în baza de date centralizată a sancţiunilor administrative, pe care aceasta o administrează şi care poate fi accesată şi consultată numai de autorităţile competente din statele membre. (2) În cazul în care Banca Naţională a României evaluează buna reputaţie a persoanelor care asigură administrarea şi sau/conducerea unei instituţii de credit, precum şi a acţionarilor respectivei acesteia, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Banca Naţională a României consultă baza de date centralizată a sancţiunilor, pe care Autoritatea Bancară Europeană o administrează. (3) În cazul în care au intervenit schimbări cu privire la stadiul procedurii de contestare a sancţiunii ori acestea au fost soluţionate în mod definitiv în favoarea contestatarului, Banca Naţională a României solicită Autorităţii Bancare Europene actualizarea sau eliminarea din baza de date a informaţiilor comunicate potrivit alin. (1).--------------Art. 234^1 a fost introdus de pct. 179 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 234^2 (1) Banca Naţională a României stabileşte mecanisme eficiente şi credibile pentru încurajarea raportării încălcărilor, inclusiv a celor potenţiale, ale prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora. (2) Mecanismele prevăzute la alin. (1) includ cel puţin: a) proceduri specifice pentru primirea raportărilor privind încălcările, inclusiv cele potenţiale, şi pentru urmărirea acestora; b) protecţia corespunzătoare pentru angajaţii instituţiilor de credit care raportează încălcările din cadrul instituţiilor de credit, cel puţin împotriva represaliilor, discriminării sau a oricărui alt tip de tratament inechitabil, aplicate ca urmare a raportării; c) protecţia datelor cu caracter personal atât în privinţa persoanelor care raportează încălcarea, cât şi a celor pretins vinovate de respectiva încălcare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare; d) prevederi clare în scopul garantării confidenţialităţii pentru persoana care raportează încălcările din cadrul instituţiei de credit, cu excepţia cazului în care dezvăluirea are loc în contextul unor anchete suplimentare sau al unor proceduri judiciare ulterioare. (3) Instituţiile de credit trebuie să dispună de proceduri adecvate pentru raportarea internă de către angajaţi a încălcărilor prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, prin intermediul unui canal specific independent.--------------Art. 234^2 a fost introdus de pct. 179 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 235Abrogat.--------------Art. 235 a fost abrogat de pct. 180 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 236 (1) Dispoziţiile prezentului capitol se aplica în mod corespunzător şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. (2) Faptele de încălcare a legislaţiei speciale în materia acordării de credite ipotecare finanţate din emisiune de obligaţiuni ipotecare intra, de asemenea, sub incidenta dispoziţiilor prezentului capitol, în măsura în care legislaţia specială nu cuprinde prevederi de sancţionare a faptelor respective. Capitolul VIII Proceduri speciale Secţiunea I Supravegherea specială Articolul 237 (1) Banca Naţională a României poate dispune instituirea măsurii de supraveghere specială asupra unei instituţii de credit, persoană juridică română, pentru încălcarea legii sau a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, constatată în urma verificărilor efectuate la faţa locului şi/sau a analizării raportărilor transmise de instituţia de credit, precum şi în cazul constatării unei situaţii financiare precare a acesteia, dacă nu hotărăşte instituirea administrării speciale.------------Alin. (1) al art. 237 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. (2) Supravegherea specială se asigura printr-o comisie instituită în acest scop, formată din maximum 7 specialişti din cadrul Băncii Naţionale a României, dintre care unul asigura îndeplinirea funcţiei de preşedinte al comisiei şi unul, pe cea de vicepreşedinte al acesteia. Articolul 238 (1) Atribuţiile comisiei de supraveghere specială se stabilesc de către Banca Naţională a României şi se referă, în principal, la: a) urmărirea modului în care consiliul de administraţie şi directorii instituţiei de credit ori, după caz, consiliul de supraveghere şi directoratul acţionează pentru stabilirea şi aplicarea măsurilor necesare remedierii deficienţelor sau, după caz, a recomandărilor formulate sau a măsurilor dispuse de Banca Naţională a României, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 238 a fost modificată de pct. 42 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. b) suspendarea aplicării unor acte de decizie ale organelor sau persoanelor având atribuţii de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit, care sunt contrare unei practici bancare prudente şi sănătoase, cerinţelor legii şi reglementărilor emise în aplicarea acesteia ori care conduc la deteriorarea situaţiei financiare a instituţiei de credit;------------Litera b) a alin. (1) al art. 238 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. c) formularea de solicitări privind modificarea/completarea cadrului de conducere, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de instituţia de credit; d) limitarea şi/sau suspendarea unor activităţi şi operaţiuni pe o anumită perioada; e) orice alte măsuri considerate necesare pentru remedierea situaţiei instituţiei de credit; f) formularea de propuneri către Banca Naţională a României pentru dispunerea anumitor măsuri sau pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, în situaţia în care consiliul de administraţie sau directorii instituţiei de credit ori, după caz, consiliul de supraveghere şi directoratul nu respecta măsurile dispuse de comisie.-------------Litera f) a alin. (1) al art. 238 a fost modificată de pct. 42 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Comisia de supraveghere specială nu se substituie directorilor sau, după caz, directoratului instituţiei de credit, în ceea ce priveşte conducerea activităţii şi competenta de a angaja instituţia de credit. Răspunderea pentru legalitatea, realitatea, exactitatea şi oportunitatea operaţiunilor efectuate şi a documentelor întocmite de instituţia de credit revine exclusiv directorilor sau, după caz, directoratului instituţiei de credit şi/sau persoanelor care întocmesc şi semnează documentele în cauza, potrivit atribuţiilor şi competentelor acestora.-------------Alin. (2) al art. 238 a fost modificat de pct. 43 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (3) În perioada exercitării supravegherii speciale, adunarea generală a acţionarilor, consiliul de administraţie şi directorii instituţiei de credit ori, după caz, consiliul de supraveghere şi directoratul nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere specială.-------------Alin. (3) al art. 238 a fost modificat de pct. 43 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (4) Membrii comisiei de supraveghere specială au acces la toate documentele şi registrele instituţiei de credit, fiind obligaţi să păstreze secretul profesional privind operaţiunile acesteia. Articolul 239 (1) Comisia de supraveghere specială prezintă rapoarte periodice Băncii Naţionale a României asupra situaţiei instituţiei de credit. (2) În funcţie de concluziile rezultate din aceste rapoarte, Banca Naţională a României decide cu privire la continuarea sau încetarea supravegherii speciale, fără a se depăşi însă o perioada de 3 luni de la data instituirii măsurii de supraveghere specială. (3) În cazul în care în activitatea instituţiei de credit se constata în continuare deficiente grave, Banca Naţională a României poate hotărî, de la caz la caz, instituirea măsurii de administrare specială a instituţiei de credit sau adoptarea altor măsuri prevăzute de lege, inclusiv retragerea autorizaţiei. Secţiunea a 2-a Administrarea specială Articolul 240 (1) Banca Naţională a României poate să hotărască instituirea administrării speciale asupra unei instituţii de credit, persoană juridică română, în cazurile în care: a) instituirea măsurii de supraveghere specială nu a dat rezultate într-o perioadă de până la 3 luni; b) se constată sau este previzibilă o deteriorare semnificativă a indicatorilor prudenţiali şi de performanţă financiară, de natură să pericliteze capacitatea instituţiei de credit de a respecta cerinţele prudenţiale, şi acţionarii nu au întreprins şi/sau nu demonstrează că sunt în măsură să întreprindă, în timp util, demersurile necesare pentru remedierea situaţiei;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 240 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. c) se constată deficienţe grave în administrarea şi/sau conducerea instituţiei de credit sau încălcări grave şi repetate ale dispoziţiilor legii şi/sau ale reglementărilor ori ale altor acte emise în aplicarea acesteia, care periclitează în mod grav interesele deponenţilor; d) instituţia de credit nu a asigurat implementarea în totalitate şi în termenele stabilite a unora sau a mai multora dintre măsurile dispuse faţă de aceasta, potrivit art. 226 alin. (3) lit. a)-h) şi j), situaţie care este de natură să pună în pericol lichiditatea instituţiei de credit şi/sau nivelul adecvat al fondurilor proprii;--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 240 a fost modificată de pct. 181 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. e) operaţiunile instituţiei de credit pun în pericol stabilitatea ori nivelul fondurilor proprii ale acesteia sau instituţia de credit înregistrează o criză de lichiditate care e de natură să pericliteze interesele deponenţilor săi sau ale altor creditori;-----------Litera e) a alin. (1) al art. 240 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. f) instituţia de credit nu a prezentat, în termenul indicat de Banca Naţională a României, un plan de restabilire a conformităţii cu cerinţele de supraveghere, potrivit art. 226 alin. (3) lit. k), sau Banca Naţională a României constată că planul prezentat nu este fezabil ori că instituţia de credit nu şi-a îndeplinit, în termenele stabilite, angajamentele asumate printr-un asemenea plan ori că deficienţele constatate legate de lichiditatea sau de nivelul fondurilor proprii ale instituţiei de credit nu pot fi înlăturate printr-un plan de restabilire;--------------Lit. f) a alin. (1) al art. 240 a fost modificată de pct. 181 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. g) instituirea administrării speciale este solicitată în mod justificat de consiliul de administraţie sau, după caz, de consiliul de supraveghere ori de către adunarea generală a acţionarilor; h) Banca Naţională a României a declarat indisponibile depozitele instituţiei de credit, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Deosebit de situaţiile prevăzute la alin. (1), dacă fondurile proprii ale unei instituţii de credit se situează la un nivel care nu depăşeşte 75% din nivelul minim al cerinţelor de fonduri proprii calculate potrivit reglementărilor emise în aplicarea art. 126, Banca Naţională a României este obligată să instituie administrarea specială, cu excepţia cazurilor în care hotărăşte fie adoptarea unor măsuri de stabilizare, conform prevederilor cuprinse în secţiunea a 2^1-a a cap. VIII din prezentul titlu, fie retragerea autorizaţiei, cu sesizarea instanţei competente pentru deschiderea procedurii falimentului, după caz.--------------Alin. (2) al art. 240 a fost modificat de lit. a) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (3) În cazul instituirii administrării speciale, potrivit alin. (1) şi (2), şi ţinând seama de circumstanţele concrete care au determinat adoptarea acestei măsuri, Banca Naţională a României decide, după caz, şi cu privire la următoarele: a) retragerea aprobărilor acordate persoanelor care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în instituţia de credit, potrivit prevederilor art. 228 coroborate cu cele ale art. 229; b) retragerea aprobării auditorului financiar al instituţiei de credit, potrivit art. 157; c) suspendarea drepturilor de vot ale acţionarilor care deţin deţineri calificate în instituţia de credit.--------------Lit. c) a alin. (3) al art. 240 a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) La adoptarea măsurii prevăzute la alin. (3) lit. c), Banca Naţională a României are în vedere influenţa exercitată de persoanele în cauză asupra instituţiei de credit, de natură să pericliteze administrarea prudentă a instituţiei de credit, ţinând seama, în special, de receptivitatea la recomandările făcute potrivit art. 168, la măsurile dispuse potrivit art. 226 sau, după caz, art. 230^1.------------Art. 240 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^1 (1) Măsura administrării speciale vizează inclusiv activitatea sucursalelor din străinătate ale instituţiei de credit. (2) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 240^2 alin. (1), un anunţ privind instituirea administrării speciale se publică de către Banca Naţională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi se notifică celorlalte autorităţi de supraveghere din România.------------Art. 240^1 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^2 (1) Administrarea specială se poate institui şi în cazul şi pe perioada în care la nivelul instituţiei de credit nu mai este asigurată exercitarea responsabilităţilor de administrare şi/sau de conducere. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), atribuţia principală a administratorului special o constituie luarea măsurilor necesare pentru numirea consiliului de administraţie şi a directorilor instituţiei de credit sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere şi ai directoratului. În cursul acestei administrări, administratorul special poate lua orice alte măsuri care pot fi luate de către consiliul de administraţie şi directori, respectiv de către consiliul de supraveghere şi directorat, potrivit legii.------------Art. 240^2 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^3 (1) În cazul în care administrarea specială se instituie cu privire la o instituţie de credit, persoană juridică română, care are deschise sucursale în alte state membre, Banca Naţională a României notifică fără întârziere, prin orice mijloace disponibile, autorităţile competente din toate statele membre gazdă cu privire la hotărârea de instituire a administrării speciale şi la efectele pe care le poate avea aceasta, dacă este posibil înainte de adoptarea hotărârii sau imediat după. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), procedura administrării speciale este guvernată de legea română, cu excepţiile prevăzute la art. 266-274, care se aplică în mod corespunzător. (3) Administrarea specială se instituie cu privire la toate sucursalele instituţiei de credit, persoană juridică română, deschise în alte state membre de la data hotărârii Băncii Naţionale a României sau de la o dată ulterioară specificată în hotărâre. Măsurile adoptate în cursul administrării speciale produc efecte conform legii române, fără altă formalitate, în toate statele membre în care instituţia de credit are deschise sucursale, inclusiv în acele state membre în care legislaţia aplicabilă nu prevede astfel de măsuri ori condiţionează implementarea lor de îndeplinirea anumitor cerinţe.------------Art. 240^3 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^4 (1) Administrarea specială se instituie pe o perioadă de 4 luni de la data hotărârii Băncii Naţionale a României, cu excepţia cazului în care prin hotărâre se stabileşte o perioadă mai scurtă. (2) Banca Naţională a României poate prelungi perioada prevăzută la alin. (1), dacă o astfel de prelungire este necesară pentru finalizarea măsurilor de restructurare a instituţiei de credit.------------Art. 240^4 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^5 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor administratorului special, Banca Naţională a României poate desemna una sau mai multe persoane fizice ori o persoană juridică, care poate fi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. (2) Hotărârea Băncii Naţionale a României privind instituirea administrării speciale cuprinde nominalizarea persoanelor desemnate în calitate de administrator special, obiectivele şi atribuţiile specifice, care se stabilesc în conformitate cu dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, remuneraţia administratorului special, nivelul permis al cheltuielilor ce pot fi angajate în îndeplinirea atribuţiilor şi orice alte condiţii considerate importante de către Banca Naţională a României. (3) La desemnarea persoanelor potrivit alin. (2), Banca Naţională a României trebuie să aibă în vedere următoarele: a) persoana fizică în cauză sau, în cazul persoanei juridice, persoanele fizice care sunt împuternicite să asigure reprezentarea acesteia nu trebuie să se afle în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 110, nu trebuie să fie debitor sau creditor al instituţiei de credit sau persoană aflată în legături strânse cu aceasta; b) persoanele fizice prevăzute la lit. a), precum şi persoanele care asistă administratorul special în îndeplinirea atribuţiilor sale trebuie să aibă o bună reputaţie, calificare şi experienţă profesională corespunzătoare şi să fie independente, sens în care sunt avute în vedere criteriile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desemnarea administratorului independent. (4) Dacă mai multe persoane fizice sunt desemnate să exercite atribuţiile administratorului special, hotărârea Băncii Naţionale a României trebuie să prevadă repartizarea competenţelor între aceste persoane şi modalitatea de coordonare şi subordonare a acestora. (5) Banca Naţională a României poate înlocui persoanele desemnate să exercite atribuţiile administratorului special, dacă acestea nu acţionează în conformitate cu prevederile legii şi cu reglementările aplicabile ori cu instrucţiunile şi dispoziţiile date de Banca Naţională a României sau în cazul în care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3). (6) Toate cheltuielile legate de administrarea specială, inclusiv cele efectuate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în desfăşurarea activităţii de administrare specială, se suportă de instituţia de credit supusă acestei măsuri. Dacă una sau mai multe persoane din rândul salariaţilor Băncii Naţionale a României sunt desemnate să exercite atribuţiile administratorului special, cheltuielile cu retribuirea acestora se suportă de Banca Naţională a României.------------Art. 240^5 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^6 (1) Administratorul special îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile legii şi cu reglementările aplicabile, precum şi cu respectarea instrucţiunilor şi dispoziţiilor date de Banca Naţională a României pe parcursul administrării speciale şi răspunde numai faţă de aceasta pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi sunt conferite în această calitate. Administratorul special poate angaja alte persoane, cum ar fi auditori, avocaţi, evaluatori, alţi experţi autorizaţi independenţi, care să îl sprijine în îndeplinirea atribuţiilor sale, şi poate delega în acest sens sarcini specifice în conformitate cu instrucţiunile date de Banca Naţională a României. (2) Administratorul special şi orice persoană care poate fi angajată să sprijine activitatea acestuia nu răspund personal pentru eventualele prejudicii cauzate de îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor conferite, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că a acţionat cu rea-credinţă sau cu neglijenţă gravă. (3) Cheltuielile de apărare efectuate în caz de litigiu de către persoanele prevăzute la alin. (2) se suportă de Banca Naţională a României în toate cazurile în care exercitarea atribuţiilor s-a făcut cu bună-credinţă şi fără neglijenţă. (4) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să păstreze secretul profesional, conform dispoziţiilor cuprinse în cap. V titlul III partea I.------------Art. 240^6 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^7Banca Naţională a României poate stabili anumite limite şi/sau condiţii privind activitatea şi administrarea instituţiei de credit aflate în administrare specială şi poate restricţiona în totalitate sau parţial furnizarea de către aceasta a anumitor servicii financiare. Orice astfel de limitări, condiţii şi restricţii se comunică administratorului special, care răspunde de respectarea lor.------------Art. 240^7 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^8 (1) Pe perioada administrării speciale, mandatul consiliului de administraţie şi al directorilor sau, după caz, al consiliului de supraveghere şi al directoratului încetează, administratorul special preluând integral atribuţiile de administrare şi de conducere a instituţiei de credit. (2) Funcţionarea adunării generale a acţionarilor este suspendată pe perioada administrării speciale, cu excepţia cazurilor în care aceasta este convocată de administratorul special, fiind necesară o hotărâre a acesteia, potrivit art. 240^12 alin. (3). În astfel de cazuri, ordinea de zi a adunării este stabilită de către administratorul special, cu consultarea prealabilă a Băncii Naţionale a României, şi nu poate fi schimbată de către persoanele convocate, fără a aduce atingere dreptului acţionarilor care deţin cel puţin 5% din capitalul social de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, dacă instituţia de credit este cotată pe o piaţă reglementată. (3) Acţionarii care deţin cel puţin 50% din drepturile de vot pot înainta administratorului special propuneri viabile de redresare financiară a instituţiei de credit, care pot fi luate în considerare la elaborarea planului de acţiune sau la formularea unor propuneri de modificare a acestuia, potrivit prevederilor art. 240^15 alin. (1) şi (3). (4) În cazul în care Banca Naţională a României a hotărât suspendarea drepturilor de vot ale unora sau mai multor acţionari care deţin deţineri calificate la instituţia de credit, potrivit art. 230 alin. (1), art. 230^1 alin. (2) sau, după caz, art. 240 alin. (3) lit. c), pentru ţinerea adunării generale se convoacă acţionarii al căror exerciţiu al drepturilor de vot nu este suspendat, majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv pentru adoptarea hotărârilor fiind raportată, în acest caz, la totalul capitalului social deţinut de acţionarii respectivi.--------------Alin. (4) al art. 240^8 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.------------Art. 240^8 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^9 (1) După preluarea instituţiei de credit, administratorul special înştiinţează de îndată compartimentele din cadrul instituţiei de credit, sucursalele acesteia, instituţiile de credit corespondente, oficiul registrului comerţului şi, după caz, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar cu privire la luarea acestei măsuri. (2) Comunicarea se face în scris şi cuprinde specimenul de semnătură al administratorului special. Comunicarea făcută instituţiilor de credit corespondente cuprinde şi menţiunea asupra faptului că toate operaţiunile viitoare prin contul instituţiei de credit se autorizează numai de către administratorul special sau de persoanele împuternicite în mod expres de către acesta. (3) Administratorul special are acces nerestricţionat, pe întreaga perioadă de derulare a administrării speciale, în toate sediile şi locaţiile instituţiei de credit şi la toate activele, evidenţele, conturile şi alte înregistrări şi deţine controlul asupra acestora. În caz de împiedicare fizică, administratorul special poate apela la organele de poliţie, care, la solicitarea sa, sunt obligate să îi acorde tot sprijinul pentru asigurarea accesului, controlului şi siguranţei unor asemenea proprietăţi, active, registre ori evidenţe.------------Art. 240^9 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^10 (1) În cazul instituţiilor de credit care au deschise sucursale în alte state membre, administratorul special trebuie să ia măsuri pentru publicarea unui extras din hotărârea Băncii Naţionale a României privind instituirea administrării speciale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prin transmiterea acestuia, de îndată, prin mijloacele cele mai adecvate, către Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene, şi în două ziare de circulaţie naţională pe teritoriul fiecărui stat membru gazdă. Dacă este cazul, prevederile art. 261 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (2) Extrasul din hotărâre trebuie să specifice, în limba sau limbile oficială/oficiale a/ale statelor membre în cauză, în special obiectul şi temeiul legal ale instituirii administrării speciale, termenul de contestare şi autoritatea la care hotărârea poate fi contestată, cu indicarea adresei acesteia. (3) Implementarea măsurilor adoptate în cursul administrării speciale nu este condiţionată de îndeplinirea formalităţilor de publicare prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) Administratorul special îşi exercită atribuţiile pe teritoriul statelor membre gazdă în condiţiile prevăzute la art. 262, care se aplică în mod corespunzător.------------Art. 240^10 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^11 (1) Atribuţiile administratorului special, stabilite prin hotărârea Băncii Naţionale a României, pot include luarea oricăror măsuri de redresare în interesul deponenţilor instituţiei de credit care sunt necesare pentru conservarea valorii activelor instituţiei de credit, eliminarea deficienţelor existente în administrarea sa, încasarea creanţelor, precum şi a oricăror măsuri necesare pentru restructurarea activităţii acesteia, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) În cel mai scurt timp posibil după numirea sa, administratorul special trebuie să evalueze perspectivele de realizare, costurile şi beneficiile aproximative ale următoarelor alternative: a) redresarea instituţiei de credit; b) restructurarea activităţii instituţiei de credit prin implementarea măsurilor prevăzute la art. 240^12 alin. (1); c) introducerea cererii pentru declanşarea procedurii falimentului instituţiei de credit. (3) Evaluarea realizată de administratorul special potrivit alin. (2) trebuie să fie fundamentată în cuprinsul raportului prevăzut la art. 240^15 şi susţinută de documente. (4) De la preluarea instituţiei de credit, administratorul special ia măsuri pentru a asigura păstrarea în siguranţă a activelor şi documentelor acesteia. În termen de maximum o lună de la numirea sa, administratorul special realizează inventarierea şi evaluarea activelor şi pasivelor instituţiei de credit şi întocmeşte situaţiile financiare, care se transmit Băncii Naţionale a României, împreună cu raportul prevăzut la art. 240^15. (5) Măsurile de redresare care pot fi luate de administratorul special pot include următoarele: a) negocierea creanţelor instituţiei de credit şi/sau stabilirea unei noi scadenţe a acestora; b) suspendarea atragerii de depozite şi/sau a acordării de credite; c) reducerea sau restructurarea activităţilor neprofitabile, inclusiv prin închiderea de sucursale; d) reducerea cheltuielilor, inclusiv prin redimensionarea schemei de personal; e) îmbunătăţirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate în cadrul instituţiei de credit; f) reevaluarea necesarului de provizioane sau a tratamentului expunerilor instituţiei de credit în raport cu riscurile asumate; g) reducerea riscurilor aferente operaţiunilor, produselor şi/sau ale sistemelor instituţiei de credit; h) orice alte măsuri care pot fi luate de către consiliul de administraţie şi directori, respectiv de către consiliul de supraveghere şi directorat, potrivit legii; i) încetarea activităţilor frauduloase şi a abuzurilor de orice natură ale persoanelor afiliate cu instituţia de credit;--------------Lit. i) a alin. (5) al art. 240^11 a fost modificată de lit. e) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. j) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate anterior de către instituţia de credit, inclusiv a acelor contracte în care obligaţiile asumate de către instituţia de credit sunt disproporţionate în raport cu prestaţia la care s-a obligat cealaltă parte contractantă; k) abrogată.------------Lit. k) a alin. (5) al art. 240^11 a fost abrogată de pct. 2 al art. 86 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.------------Art. 240^11 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^12 (1) Administratorul special poate fi împuternicit de Banca Naţională a României să implementeze măsuri de restructurare a activităţii instituţiei de credit, care pot include: a) majorarea capitalului social; b) reducerea capitalului pentru acoperirea pierderilor; c) operaţiuni de vânzare de active; d) operaţiuni de transfer de depozite; e) operaţiuni de vânzare de active cu asumare de pasive, prin care o altă instituţie de credit sau instituţie financiară dobândeşte active ale instituţiei de credit aflate în administrare specială şi îşi asumă pasive ale acesteia în contraprestaţie; f) fuziunea cu alte instituţii de credit; g) divizarea totală sau parţială. (2) În sensul prevederilor alin. (1), administratorul special acţionează conform instrucţiunilor primite de la Banca Naţională a României, care pot indica în mod specific sau în termeni generali modalitatea de implementare. (3) Administratorul special trebuie să convoace adunarea generală a acţionarilor pentru a decide cu privire la implementarea măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), f) şi g) şi pentru limitarea sau ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor la subscrierea de noi acţiuni în cazul majorării capitalului social. Implementarea măsurilor de restructurare prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e), prin derogare de la prevederile art. 153^22 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a măsurilor de redresare prevăzute la art. 240^11 alin. (5) nu necesită aprobarea adunării generale a acţionarilor. (4) Termenul de întrunire a adunării generale a acţionarilor, cu excepţia celei convocate pentru a hotărî fuziunea sau divizarea, este, pentru prima convocare, de maxim o săptămână de la data publicării convocării conform legii sau a notificării făcute prin scrisoare recomandată sau transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. Formalităţile de convocare nu trebuie respectate dacă toţi acţionarii care pot să îşi exercite dreptul de vot sunt de acord să ţină o adunare generală. (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care instituţia de credit aflată în administrare specială este cotată pe o piaţă reglementată, caz în care convocarea se face potrivit legislaţiei aplicabile pieţei de capital. (6) Dacă adunarea generală a acţionarilor nu adoptă hotărârile necesare în cazurile prevăzute la alin. (3), în absenţa altor soluţii viabile de redresare, Banca Naţională a României hotărăşte retragerea autorizaţiei instituţiei de credit, cu aplicarea corespunzătoare a art. 240^16 alin. (2) lit. b).------------Art. 240^12 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^13La implementarea măsurilor privind majorarea sau reducerea capitalului social se au în vedere următoarele: a) în cazul în care este necesară majorarea capitalului social, pentru motive temeinice, justificate de existenţa unei intenţii serioase din partea unui investitor, de participare la capitalul instituţiei de credit, administratorul special poate cere adunării generale să ridice acţionarilor dreptul de preferinţă la subscrierea de noi acţiuni, în tot sau în parte, cu aprobarea Băncii Naţionale a României; în toate celelalte cazuri, dreptul de preferinţă se poate exercita în termen de 14 zile de la data publicării hotărârii adunării generale potrivit legii; b) orice majorare de capital nu va putea fi realizată mai înainte ca pierderile să fie absorbite prin reducerea capitalului social sau de către elementele de fonduri proprii corespunzătoare; c) majorarea capitalului social trebuie să asigure cel puţin un nivel al fondurilor proprii care să permită încadrarea instituţiei de credit în cerinţele prudenţiale prevăzute de lege şi de reglementările aplicabile; d) hotărârea privind reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor produce efecte de la data publicării acesteia conform legii, administratorul special fiind obligat să ia măsuri pentru publicarea sa în regim de urgenţă. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea nu poate face, în acest caz, obiect al opoziţiei creditorilor sociali. Dispoziţiile art. 240^21-240^22 se aplică în mod corespunzător.------------Art. 240^13 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^14 (1) Operaţiunile de vânzare de active, transfer de depozite, vânzare de active cu asumare de pasive şi fuziunea/divizarea unei instituţii de credit în administrare specială se pot efectua către instituţii de credit sau, după caz, instituţii financiare care, în opinia Băncii Naţionale a României, au o situaţie financiară adecvată din perspectiva volumului şi riscurilor aferente activităţilor ce urmează a fi preluate, dispun de capacitate operaţională şi pot asigura, în mod adecvat continuarea serviciilor bancare aferente activelor şi, după caz, pasivelor transferate, iar operaţiunea preconizată nu pune în pericol siguranţa şi viabilitatea activităţii acestora sau, dacă este cazul, capacitatea lor de a respecta cerinţele prudenţiale, în special cele privind nivelul minim al fondurilor proprii. (2) Pentru facilitarea implementării unei măsuri de restructurare constând în operaţiuni care implică transferul de depozite garantate în accepţiunea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate resursele administrate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru finanţarea operaţiunii, inclusiv prin emiterea de garanţii, cu respectarea prevederilor ordonanţei mai sus menţionate. Finanţarea este propusă de administratorul special şi fundamentată în cadrul raportului prevăzut la art. 240^15 alin. (1) sau, după caz, al solicitării formulate conform art. 240^15 alin. (4), pe baza analizei referitoare la valoarea estimată a compensaţiilor aferente depozitelor din evidenţa instituţiei de credit aflate în administrare specială, transmisă de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar administratorului special. Finanţarea se solicită Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar de către administratorul special, pe baza aprobării Băncii Naţionale a României. (3) La realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie respectate următoarele cerinţe: a) să fie asigurat tratamentul echitabil şi concurenţa loială dintre instituţiile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) şi care îşi manifestă intenţia de preluare; în acest sens, administratorul special asigură punerea la dispoziţia instituţiilor interesate, în mod nediscriminatoriu şi numai după semnarea de către acestea a unui acord de confidenţialitate, a pachetului de informaţii relevante din perspectiva măsurilor de restructurare vizate, precum şi facilitarea realizării evaluării activelor şi/sau, după caz, a pasivelor ce urmează să fie preluate, dacă această evaluare are loc înainte de semnarea contractului care stă la baza operaţiunii; b) dacă există oferte din partea mai multor instituţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (1), desemnarea instituţiei sau, după caz, a instituţiilor câştigătoare, denumită/denumite în continuare instituţie beneficiară/instituţii beneficiare, se face pe baza celei mai avantajoase oferte, considerată astfel de Banca Naţională a României, din perspectiva obiectivelor urmărite;-----------Litera b) a alin. (3) al art. 240^14 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. c) în cazul unei operaţiuni de transfer parţial de depozite ori de vânzare parţială de active cu asumare de pasive, să se acorde prioritate transferului depozitelor garantate, cu respectarea principiului costului minim, respectiv că suma aferentă finanţării de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a acestei operaţiuni să fie mai mică decât cea a compensaţiilor de plătit pentru respectivele depozite;c^1) vânzarea de active cu asumare de pasive către instituţia beneficiară sau, după caz, restituirea de active de la aceasta către instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie să asigure că drepturile şi obligaţiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operaţiuni de securitizare sunt fie transferate, fie păstrate în totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmează activele transferate;-----------Litera c^1) a alin. (3) al art. 240^14 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012.c^2) în cadrul unei vânzări de active cu asumare de pasive, pot face obiectul operaţiunii inclusiv drepturi şi obligaţii aferente elementelor ce nu sunt evidenţiate ca active sau pasive bilanţiere, dacă sunt calificate de Banca Naţională a României ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmărite;------------Litera c^2) a alin. (3) al art. 240^14 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. d) poate fi realizat atât transferul tuturor depozitelor garantate, cât şi transferul unei părţi dintre acestea, în cazul transferului parţial operaţiunea urmând a fi efectuată astfel încât să fie minimizat riscul, dacă acesta există, ca Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, după finanţarea transferului, să rămână obligat şi pentru plata compensaţiei aferente depozitelor aceluiaşi deponent la instituţia de credit de la care s-a realizat transferul parţial; e) abrogată;----------Litera e) a alin. (3) al art. 240^14 a fost abrogată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. f) sumele care pot rezulta din operaţiuni de natura celor prevăzute la alin. (1), cu deducerea cheltuielilor aferente operaţiunii, sunt incluse în averea instituţiei de credit aflate în situaţia prevăzută la art. 240^18 alin. (2) şi sunt afectate pentru plata creditorilor, conform ordinii de stingere a creanţelor, în procedura de lichidare/faliment. (4) Pentru punerea în aplicare a măsurilor de restructurare prevăzute la art. 240^12 alin. (1) lit. c), d) şi e) nu este necesar acordul deponenţilor sau al altor creditori ori al debitorilor instituţiei de credit. Pentru notificarea acestora, administratorul special publică un anunţ general în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în unul sau mai multe ziare de circulaţie naţională şi, după caz, asigură publicitatea potrivit art. 240^10, imediat după implementarea măsurii. Persoanele interesate pot obţine informaţiile necesare privind situaţia creanţelor sau a obligaţiilor lor de la instituţia de credit aflată în administrare specială, administratorul special fiind obligat să ia măsurile necesare în acest sens. (5) În cazul măsurilor de restructurare care implică transfer de depozite, în termenul comunicat de instituţia de credit care a preluat depozitele, deponenţii transferaţi trebuie să opteze pentru menţinerea depozitelor la instituţia de credit respectivă, în condiţiile agreate cu aceasta, sau pot să îşi retragă depozitele, dacă acestea nu sunt grevate de alte sarcini ori interdicţii, fără suportarea vreunei forme de penalizare pentru retragere anticipată. (6) Instituţia care preia pasive ale instituţiei de credit aflate în administrare specială este răspunzătoare doar pentru obligaţiile aferente pasivelor care fac obiectul transferului conform termenilor contractuali şi care sunt evidenţiate în situaţia financiară întocmită de administratorul special. (7) Instituţia beneficiară se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din relaţiile contractuale aferente activelor şi pasivelor preluate, precum şi în cele decurgând din elementele preluate care nu sunt evidenţiate ca active şi pasive bilanţiere.------------Alin. (7) al art. 240^14 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. (8) Pasivele transferate nu pot face obiectul unei restituiri.------------Alin. (8) al art. 240^14 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. (9) Implementarea măsurii de vânzare de active cu asumare de pasive nu va fi considerată cauză de încetare a contractelor în care instituţia beneficiară s-a subrogat potrivit prevederilor alin. (7).------------Alin. (9) al art. 240^14 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012.------------Art. 240^14 a fost modificat de pct. 30 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. Articolul 240^15 (1) În termen de maximum două luni de la numire, administratorul special trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României un raport scris care să cuprindă: a) măsurile întreprinse de la instituirea administrării speciale şi efectele acestora; b) evaluarea perspectivelor de realizare, a costurilor şi beneficiilor aproximative ale alternativelor de redresare, restructurare sau, după caz, de iniţiere a procedurii falimentului instituţiei de credit, inclusiv o determinare a valorii estimative care ar putea fi realizată în cazul lichidării; c) recomandările administratorului special privind măsurile pe care le consideră adecvate în funcţie de evaluările făcute, care pot include un plan de acţiune supus aprobării Băncii Naţionale a României, constând în implementarea oricărora dintre măsurile de restructurare prevăzute la art. 240^12 alin. (1) sau o combinare a acestora, fără a exclude aplicarea sau continuarea aplicării măsurilor de redresare prevăzute la art. 240^11 alin. (2). (2) La raportul prevăzut la alin. (1) se anexează documente referitoare la inventarierea şi evaluarea activelor şi pasivelor instituţiei de credit, situaţia recuperării creanţelor, costul menţinerii activelor şi situaţia plăţii pasivelor, precum şi situaţia financiară întocmită potrivit art. 240^11 alin. (4). (3) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie suficient de detaliat pentru a fundamenta recomandările făcute de administrator. Valoarea estimativă care ar putea fi realizată în cazul lichidării se determină de un evaluator autorizat, potrivit legii, pe cheltuiala instituţiei de credit, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării.----------Alin. (3) al art. 240^15 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012.(3^1) Evaluatorul autorizat prevăzut la alin. (3) trebuie să aibă experienţă corespunzătoare în domeniul evaluării activelor financiare şi să fie agreat de Banca Naţională a României conform reglementărilor emise în acest scop de aceasta; se prezumă că îndeplinesc aceste condiţii auditorii financiari aprobaţi de Banca Naţională a României conform prevederilor art. 155 alin. (1).------------Alin. (3^1) al art. 240^15 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. (4) Administratorul special poate să solicite Băncii Naţionale a României aprobarea pentru implementarea unora dintre măsurile prevăzute la art. 240^12 alin. (1) lit. c), d) şi e), în special pentru transferul depozitelor garantate, înainte de prezentarea raportului prevăzut la alin. (1), în situaţii de urgenţă şi având în vedere posibilităţile concrete de realizare a măsurilor respective. (5) Pentru motive întemeiate, Banca Naţională a României poate prelungi cu maxim o lună termenul prevăzut la alin.(1) pentru prezentarea raportului, la propunerea administratorului special.------------Art. 240^15 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^16 (1) În termen de 15 zile de la primirea raportului administratorului special, Banca Naţională a României hotărăşte cu privire la oportunitatea şi perioada menţinerii administrării speciale şi cu privire la recomandările formulate de administratorul special şi, după caz, aprobă, cu sau fără amendamente, ori respinge planul de acţiune propus. (2) Dacă Banca Naţională a României consideră că nu sunt condiţii favorabile pentru redresarea instituţiei de credit, astfel încât aceasta să fie în măsură să îndeplinească cerinţele prudenţiale prevăzute de lege şi de reglementările emise în aplicarea acesteia, Banca Naţională a României poate, în funcţie de circumstanţele concrete, să hotărască următoarele: a) implementarea măsurilor de restructurare, conform planului de acţiune aprobat sau, în absenţa acestuia, pe baza evaluărilor prevăzute la art. 240^15 alin. (1) lit. b) şi stabilirea unui termen în care administratorul special să întreprindă demersuri pentru restructurarea activităţii instituţiei de credit; b) retragerea autorizaţiei instituţiei de credit şi sesizarea instanţei competente pentru declanşarea procedurii falimentului sau, după caz, retragerea autorizaţiei urmată de dizolvarea şi lichidarea instituţiei de credit, potrivit dispoziţiilor cuprinse în secţiunea a 3-a din prezentul capitol. (3) Banca Naţională a României poate solicita modificarea unui plan de acţiune aprobat sau poate aproba modificarea planului propusă de administratorul special, oricând consideră necesar, înainte sau pe parcursul implementării sale. (4) La analiza costurilor şi beneficiilor diferitelor alternative avute în vedere în raportul administratorului special, potrivit art. 240^15 alin. (1) lit. b), şi la adoptarea hotărârii potrivit alin. (1), Banca Naţională a României trebuie să urmărească, cu prioritate, obiectivul de menţinere a stabilităţii financiare şi protecţia intereselor deponenţilor, luând în considerare alegerea variantei celei mai puţin costisitoare în acest sens. (5) Dacă prin adoptarea măsurilor de restructurare creditorii instituţiei de credit se află într-o situaţie mai puţin favorabilă decât cea în care s-ar fi aflat dacă aceste măsuri nu ar fi fost implementate şi instituţia de credit ar fi intrat direct în lichidare, luând în considerare valoarea estimativă care s-ar fi obţinut de către aceştia prin distribuire în caz de faliment, pe baza estimărilor făcute potrivit art. 240^15 alin. (3), sunt aplicabile prevederile art. 240^21.------------Alin. (5) al art. 240^16 a fost modificat de pct. 32 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011.------------Art. 240^16 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^17 (1) Pe întreaga perioadă a administrării speciale, administratorul special trebuie să raporteze Băncii Naţionale a României, la termenele stabilite de aceasta, în legătură cu situaţia financiară a instituţiei de credit şi stadiul măsurilor implementate. (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dreptului administratorului special de a raporta Băncii Naţională a României orice impedimente în implementarea măsurilor aprobate şi de a propune modificarea acestor măsuri. În cazurile în care aceste impedimente se datorează opoziţiei adunării generale a acţionarilor de a adopta hotărârile necesare sau unor circumstanţe obiective care nu permit implementarea în termen util a măsurilor aprobate, în absenţa altor soluţii viabile, administratorul special propune Băncii Naţionale a României retragerea autorizaţiei instituţiei de credit.------------Art. 240^17 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^18 (1) Pe baza raportărilor făcute de administratorul special, Banca Naţională a României poate hotărî în orice moment încetarea administrării speciale, cu reluarea activităţii instituţiei de credit sub controlul organelor sale statutare sau poate retrage autorizaţia instituţiei de credit, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 240^16 alin. (2) lit. b). (2) În cazul implementării unor măsuri de restructurare constând în operaţiuni care implică transferul depozitelor plasate la instituţia de credit aflată în administrare specială, Banca Naţională a României retrage autorizaţia acesteia începând cu data la care contractul care stă la baza operaţiunii de transfer de depozite sau de vânzare de active cu asumare de pasive produce efecte şi, după caz, sesizează instanţa competentă pentru declanşarea procedurii falimentului. Retragerea autorizaţiei nu împiedică finalizarea măsurilor de restructurare aprobate de Banca Naţională a României.------------Alin. (2) al art. 240^18 a fost modificat de pct. 33 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011.------------Art. 240^18 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^19 (1) Banca Naţională a României, dacă constată pe baza rapoartelor administratorului special că instituţia de credit faţă de care s-a instituit administrarea specială s-a redresat din punct de vedere financiar şi se încadrează în cerinţele prudenţiale stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările aplicabile, hotărăşte încetarea administrării speciale cu reluarea activităţii instituţiei de credit sub controlul organelor sale statutare. În acest sens, administratorul special întreprinde măsurile necesare pentru desemnarea noilor persoane care să exercite responsabilităţile de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit. (2) Un anunţ privind încetarea administrării speciale se publică potrivit prevederilor art. 240^1 alin. (2) şi, dacă este cazul, potrivit prevederilor art. 240^10. (3) Până la numirea şi aprobarea de către Banca Naţională a României a persoanelor prevăzute la alin. (1), administratorul special asigură administrarea şi conducerea instituţiei de credit.------------Art. 240^19 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^20În cazul în care Banca Naţională a României hotărăşte retragerea autorizaţiei instituţiei de credit şi sesizarea instanţei competente în vederea declanşării procedurii falimentului potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004, până la desemnarea de către judecătorul-sindic a lichidatorului, administrarea instituţiei de credit se asigură în continuare de către administratorul special.------------Art. 240^20 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^21 (1) Orice persoană prejudiciată prin măsurile dispuse şi implementate în cursul administrării speciale, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se poate adresa instanţei competente pentru acoperirea prejudiciului cauzat, în termen de 15 zile de la data la care a cunoscut sau trebuia să cunoască producerea acestuia. (2) Dacă instanţa consideră întemeiate pretenţiile reclamantului, poate acorda despăgubiri al căror cuantum se stabileşte ca diferenţă între valoarea estimativă care ar fi putut fi primită de acesta prin distribuire în caz de faliment şi sumele efectiv încasate în urma distribuirii produsului lichidării tuturor bunurilor şi activelor instituţiei de credit, care se realizează conform ordinii de stingere a creanţelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004. Valoarea estimativă se calculează pentru data instituirii administrării speciale. (3) Despăgubirile se suportă dintr-un fond special constituit în acest sens şi administrat de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.------------Art. 240^21 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 240^22 (1) Măsurile implementate în cursul administrării speciale nu pot fi suspendate sau desfiinţate pe cale judecătorească, inclusiv în procedura falimentului instituţiilor de credit. Dacă prin hotărârea pronunţată, instanţa judecătorească constată ilegalitatea măsurilor implementate, partea în favoarea căreia s-a pronunţat hotărârea este îndreptăţită să introducă acţiune în despăgubiri pentru prejudiciile cauzate, cu excepţia cazurilor care presupun atragerea răspunderii penale. (2) În cadrul unui litigiu în legătură cu aceste măsuri, instanţa judecătorească se pronunţă asupra legalităţii acestora, Banca Naţională a României fiind singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi a analizelor calitative care au fundamentat măsurile respective.------------Art. 240^22 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Secţiunea a 2^1-a Măsuri de stabilizare------------Secţiunea a 2^1-a a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012.2^1.1. Dispoziţii comune------------Pct. 2^1.1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^23 (1) Banca Naţională a României poate hotărî, în condiţiile dispoziţiilor prezentei secţiuni, adoptarea uneia dintre următoarele măsuri de stabilizare, dacă o instituţie de credit se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 240 şi/sau s-a dispus măsura suspendării drepturilor de vot în privinţa acţionariatului care deţine controlul asupra instituţiei de credit respective şi, în oricare dintre aceste situaţii, există o ameninţare la adresa stabilităţii financiare, inclusiv din perspectiva protecţiei deponenţilor şi/sau menţinerii încrederii populaţiei în sistemul bancar:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 240^23 a fost modificată de pct. 32 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. a) transferul total sau parţial de active şi pasive ale unei instituţii de credit către una ori mai multe instituţii eligibile; b) implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate de administrator delegat şi, după caz, de acţionar, dacă anterior s-a dispus măsura suspendării drepturilor de vot în privinţa acţionariatului care deţine controlul asupra instituţiei de credit respective; c) transferul de active şi pasive de la o instituţie de credit către o bancă-punte care se constituie în acest scop.(1^1) La implementarea oricăreia dintre măsurile de stabilizare prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României are în vedere următoarele obiective: a) asigurarea continuităţii activităţilor a căror întrerupere ar putea afecta semnificativ funcţionarea economiei ori a pieţei financiare; b) menţinerea stabilităţii financiare şi a disciplinei de piaţă; c) protejarea deponenţilor garantaţi.-----------Alin. (1^1) al art. 240^23 a fost introdus de pct. 33 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. (2) Anterior adoptării unei hotărâri potrivit prevederilor alin. (1), Banca Naţională a României decide care dintre măsurile de stabilizare prevăzute la acelaşi alineat este oportun să fie aplicată. (3) În cazul în care s-a luat o hotărâre potrivit prevederilor alin. (1), mandatul persoanelor care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiei de credit supuse măsurii de stabilizare încetează de la data la care hotărârea Băncii Naţionale a României este comunicată instituţiei de credit, atribuţiile de administrare şi de conducere a acesteia fiind preluate de administratorul delegat desemnat prin hotărârea Băncii Naţionale a României de adoptare a unei măsuri de stabilizare. Prevederile art. 240^5 alin. (5), art. 240^6 şi ale art. 240^9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (4) Administratorul delegat este abilitat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării în bune condiţii a hotărârii Băncii Naţionale a României adoptate potrivit prevederilor alin. (1). (5) Funcţionarea adunării generale a acţionarilor instituţiei de credit cu privire la care s-a luat măsura de stabilizare este suspendată pe perioada aplicării măsurilor de stabilizare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c). (6) Banca Naţională a României notifică, de îndată, Ministerului Finanţelor Publice adoptarea unei hotărâri potrivit prevederilor alin. (1). (7) În cazul implementării unei măsuri de stabilizare potrivit prevederilor alin. (1), prevederile art. 240^21 şi 240^22 se aplică în mod corespunzător. (8) Operaţiunile efectuate ca urmare a adoptării măsurilor de stabilizare se vor realiza cu respectarea normelor de concurenţă relevante în domeniu.-----------Art. 240^23 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^24Finanţarea măsurilor de stabilizare prevăzute la art. 240^23 alin. (1) este asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, din resursele administrate de acesta, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.-----------Art. 240^24 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012.2^1.2. Transferul de active şi pasive către instituţii eligibile-----------Pct. 2^1.2. a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^25 (1) Banca Naţională a României poate hotărî implementarea măsurii de stabilizare prevăzute la art. 240^23 alin. (1) lit. a) cu respectarea prevederilor art. 240^14 alin. (1), (4), (5) şi (7)-(9), care se aplică în mod corespunzător, precum şi a următoarelor cerinţe: a) să fie asigurat tratamentul echitabil şi concurenţa loială dintre instituţiile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 240^14 alin. (1) şi îşi manifestă intenţia de preluare; în acest sens, se asigură punerea la dispoziţia instituţiilor interesate, în mod nediscriminatoriu şi numai după semnarea de către acestea a unui acord de confidenţialitate, a pachetului de informaţii relevante, precum şi facilitarea realizării evaluării activelor şi/sau, după caz, a pasivelor ce urmează să fie preluate, dacă această evaluare are loc înainte de transfer; b) dacă există oferte din partea mai multor instituţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 240^14 alin. (1), desemnarea instituţiei sau, după caz, a instituţiilor câştigătoare, denumită/denumite în continuare instituţie beneficiară/instituţii beneficiare, se face pe baza celei mai avantajoase oferte, considerată astfel de Banca Naţională a României, din perspectiva obiectivelor urmărite; c) transferul de active şi pasive către instituţia beneficiară sau, după caz, restituirea de active de la aceasta către instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie să asigure că drepturile şi obligaţiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operaţiuni de securitizare sunt fie transferate, fie păstrate în totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmează activele transferate; d) în cadrul unui transfer de active şi pasive, pot face obiectul operaţiunii inclusiv drepturi şi obligaţii aferente elementelor ce nu sunt evidenţiate ca active sau pasive bilanţiere, dacă sunt calificate de Banca Naţională a României ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmărite; e) sumele care pot rezulta din operaţiunea de transfer de active şi pasive, cu deducerea cheltuielilor aferente operaţiunii, sunt incluse în averea instituţiei de credit de la care se efectuează transferul şi sunt afectate pentru plata creditorilor, conform ordinii de stingere a creanţelor, în procedura de lichidare/faliment. (2) În cadrul operaţiunii de transfer de active şi pasive se acordă prioritate la transfer depozitelor garantate, astfel cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Poate fi realizat atât transferul tuturor depozitelor garantate, cât şi transferul unei părţi dintre acestea, în cazul transferului parţial operaţiunea urmând a fi efectuată astfel încât să fie minimizat riscul, dacă acesta există, ca Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, după finanţarea transferului, să rămână obligat şi pentru plata compensaţiei aferente depozitelor aceluiaşi deponent la instituţia de credit de la care s-a realizat transferul parţial. (3) Hotărârea Băncii Naţionale a României adoptată potrivit prevederilor alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele: a) activele şi pasivele care urmează să fie transferate, potrivit evidenţelor contabile ale instituţiei de credit de la care se efectuează transferul; b) dacă este cazul, nivelul finanţării iniţiale care trebuie asigurată de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; c) persoana desemnată ca administrator delegat; d) instituţia beneficiară a operaţiunii de transfer de active şi pasive.-----------Art. 240^25 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^26 (1) În cazul instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul, prevederile art. 240^18 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (2) Până la desemnarea lichidatorului, administrarea şi conducerea instituţiei de credit se asigură în continuare de către administratorul delegat.-----------Art. 240^26 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012.2^1.3. Implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar-----------Pct. 2^1.3. a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^27 (1) În cazul adoptării unei măsuri de stabilizare potrivit prevederilor art. 240^23 alin. (1) lit. b), implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate de acţionar se realizează prin majorarea capitalului social al instituţiei de credit şi subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a noilor acţiuni emise. (2) Hotărârea Băncii Naţionale a României adoptată potrivit prevederilor alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele: a) persoana/persoanele aprobate să exercite atribuţiile administratorului delegat în numele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar; b) nivelul participaţiei Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar la capitalul social al instituţiei de credit, după caz.------------Art. 240^27 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^28 (1) Administratorul delegat convoacă adunarea generală a acţionarilor pentru a decide cu privire la: a) reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor; b) majorarea capitalului social şi ridicarea drepturilor de preferinţă ale acţionarilor existenţi pentru subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a noilor acţiuni emise. Prevederile art. 240^8 alin. (4), art. 240^12 alin. (4)-(6) şi art. 240^13 lit. b) şi d) se aplică în mod corespunzător.-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 240^28 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 271 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 23 octombrie 2013, care modifică art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 iulie 2012.-----------Alin. (1) al art. 240^28 a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 iulie 2012. (2) Vânzarea acţiunilor dobândite de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar potrivit prevederilor alin. (1) se realizează în cel mult 2 ani de la data dobândirii, deţinerea respectivelor acţiuni putând fi prelungită, pentru motive temeinice, prin hotărâre a Băncii Naţionale a României. (3) În cazul în care este vândută o deţinere calificată al cărei nivel permite exercitarea controlului asupra instituţiei de credit, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar are dreptul de a-şi exercita opţiunea de vânzare a acţiunilor sale către acelaşi achizitor potenţial, în aceiaşi termeni, preţ şi condiţii în care se realizează vânzarea deţinerii calificate respective. Intenţia de vânzare se notifică potrivit prevederilor art. 27 şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, care trebuie să îşi manifeste opţiunea de vânzare în termen de 48 de ore de la notificare, caz în care deţinerea calificată poate fi vândută numai împreună cu acţiunile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în termenii, cu preţul şi în condiţiile convenite.--------------Alin. (3) al art. 240^8 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Mandatul de administrator delegat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, acordat prin hotărârea Băncii Naţionale a României luată potrivit prevederilor art. 240^23 alin. (1) lit. b), încetează prin revocarea acestuia de către Banca Naţională a României sau la data vânzării acţiunilor potrivit prevederilor alin. (2).-----------Art. 240^28 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012.2^1.4. Transferul de active şi pasive către o bancă-punte-----------Pct. 2^1.4. a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^29 (1) Banca-punte reprezintă o instituţie de credit care se constituie şi funcţionează ca bancă, potrivit prevederilor art. 3 lit. a), în scopul preluării de active şi pasive ale unei instituţii de credit, în vederea asigurării continuării prestării serviciilor bancare aferente activelor şi pasivelor preluate, urmând să fie vândută ulterior către o terţă parte eligibilă. Banca-punte se constituie şi funcţionează pe o durată de până la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade, prin hotărâre a Băncii Naţionale a României, în situaţiile în care persistă riscul unei ameninţări la adresa stabilităţii financiare şi/sau negocierile cu potenţialul achizitor al băncii-punte nu au fost finalizate. (2) Banca-punte trebuie să asigure menţinerea unui grad de risc scăzut în desfăşurarea activităţii, iar eventuala extindere a activităţii se efectuează în mod prudent. (3) Banca-punte este autorizată şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile instituţiilor de credit şi este supuse supravegherii prudenţiale a Băncii Naţionale a României. (4) Banca Naţională a României poate hotărî constituirea băncii-punte cu un capital social stabilit sub nivelul prevăzut la art. 11, dar care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 1 milion de euro. În aplicarea prevederilor art. 36, Banca Naţională a României notifică, în acest caz, autorizarea băncii-punte şi Comisiei Europene, împreună cu motivarea nivelului stabilit pentru capitalul social. (5) Capitalul social va fi vărsat în cel mult 30 de zile de la data înmatriculării băncii-punte în registrul comerţului.-----------Art. 240^29 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^30 (1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, banca-punte se constituie ca societate pe acţiuni cu acţionar unic Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Îndeplinirea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a criteriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) este prezumată. (2) Administrarea băncii-punte se organizează în sistem dualist, exercitarea responsabilităţilor consiliului de supraveghere fiind asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, reprezentat de cel puţin 3 persoane fizice, care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 108 alin. (1). (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar exercită drepturile şi îşi asumă obligaţiile decurgând din calitatea sa de acţionar şi din atribuţiile consiliului de supraveghere, aşa cum rezultă acestea potrivit legii şi reglementărilor emise de Banca Naţională a României. (4) Denumirea băncii-punte se constituie din denumirea instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul de active şi pasive, urmată de iniţialele "BP - S.A." (5) Sediul social al băncii-punte se stabileşte la aceeaşi adresă cu cel al instituţiei de credit de la care se efectuează transferul. (6) Dispoziţiile art. 9 alin. (2), art. 111 alin. (2) lit. b^1), art. 153^9 alin. (1) lit. b) şi art. 153^13 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în cazul băncii-punte.-----------Art. 240^30 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^31Finanţarea este acordată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar atât pentru transferul de active şi pasive către banca-punte, cât şi pentru asigurarea necesarului de fonduri proprii ale acesteia, astfel încât să se asigure desfăşurarea activităţii de către banca-punte cu respectarea tuturor cerinţelor de natură prudenţială.-----------Art. 240^31 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^32 (1) Hotărârea Băncii Naţionale a României adoptată potrivit prevederilor art. 240^23 alin. (1) lit. c) cuprinde cel puţin următoarele: a) activele şi pasivele care urmează să fie transferate, determinate potrivit evidenţelor contabile ale instituţiei de credit de la care se efectuează transferul, şi autorizarea constituirii şi funcţionării băncii-punte; b) nivelul capitalului social iniţial subscris al băncii-punte şi nivelul provizoriu al finanţării pentru transferul de active şi pasive; c) persoanele aprobate să exercite responsabilităţile de conducere a băncii-punte, cu respectarea cerinţelor prevăzute la cap. I din titlul II al părţii I; d) aprobarea reprezentanţilor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în consiliul de supraveghere al băncii-punte; e) obiectul de activitate al băncii-punte; f) auditorul financiar aprobat pentru banca-punte; g) persoana desemnată ca administrator delegat la instituţia de credit de la care se efectuează transferul de active şi pasive. (2) Ca urmare a hotărârii prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României emite autorizaţia de funcţionare a băncii-punte. (3) Înmatricularea băncii-punte în registrul comerţului se face în regim de urgenţă, pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României şi a actului constitutiv, în termen de 24 de ore de la depunerea documentelor la oficiul registrului comerţului în a cărui circumscripţie se află sediul băncii-punte. (4) În termen de maximum 30 de zile sunt depuse şi celelalte documente prevăzute de lege pentru înmatricularea unei societăţi comerciale. (5) Nerespectarea prevederilor alin.(4) se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 240^32 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^33 (1) Transferul de active şi pasive către banca-punte se face la valoarea la care acestea sunt evidenţiate în contabilitatea instituţiei de credit de la care se efectuează transferul, la momentul transferului. (2) Dacă din evaluarea prevăzută la art. 240^34 alin. (4) rezultă că valoarea justă a activelor transferate, luând în considerare şi eventuala restituire realizată potrivit prevederilor art. 240^34 alin. (5), este mai mare decât valoarea justă a pasivelor transferate, banca-punte datorează respectiva diferenţă instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul, datorie care se plăteşte de către Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar, în cel mult 4 luni de la data transferului, şi se evidenţiază de către acesta din urmă ca o creanţă asupra băncii-punte. (3) Dacă din evaluarea prevăzută la art. 240^34 alin. (4) rezultă că valoarea justă a pasivelor transferate este mai mare decât valoarea justă a activelor transferate, luând în considerare şi eventuala restituire realizată potrivit prevederilor art. 240^34 alin. (5), instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul datorează băncii-punte respectiva diferenţă, datorie care se plăteşte de către Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar, în cel mult 4 luni de la data transferului, şi se evidenţiază de către acesta din urmă ca o creanţă asupra instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul.-----------Art. 240^33 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^34 (1) Transferul de active şi pasive, precum şi începerea desfăşurării activităţii de către banca-punte au loc în prima zi lucrătoare ce urmează datei înmatriculării băncii-punte în registrul comerţului. (2) În cadrul operaţiunii de transfer de active şi pasive către banca-punte se acordă prioritate la transfer depozitelor garantate, astfel cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pot face obiectul transferului către banca-punte pasivele instituţiei de credit, cu excepţia capitalurilor proprii şi a împrumuturilor subordonate, precum şi activele acesteia, cu excepţia activelor de natura imobilizărilor corporale care nu sunt calificate de Banca Naţională a României ca fiind necesare pentru desfăşurarea activităţii băncii-punte. Drepturile şi obligaţiile aferente elementelor ce nu sunt evidenţiate ca active sau pasive bilanţiere pot face obiectul transferului dacă sunt calificate de Banca Naţională a României ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmărite. (4) După realizarea transferului, banca-punte numeşte un evaluator autorizat, potrivit legii, cu experienţă în evaluarea activelor financiare, agreat de Banca Naţională a României conform reglementărilor emise în acest scop de aceasta, care să evalueze activele preluate de banca-punte şi să determine valoarea justă, la data transferului, a activelor şi pasivelor transferate, inclusiv, după caz, a fondului comercial aferent, aşa cum această valoare este definită în reglementările contabile aplicabile. (5) Activele sau portofoliul de active care nu corespund calitativ pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţiile prevăzute la art. 240^29 alin. (2) pot fi restituite instituţiei de credit de la care au fost transferate, în termen de 4 luni de la data transferului, împreună cu sumele aferente acestor active, încasate până la data restituirii. (6) Prevederile art. 240^14 alin. (8) şi (9) se aplică în mod corespunzător. (7) Transferul de active şi pasive către banca-punte sau, după caz, restituirea de active de la aceasta către instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie să asigure că drepturile şi obligaţiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operaţiuni de securitizare sunt fie transferate, fie păstrate în totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmează activele transferate.-----------Art. 240^34 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^35 (1) La momentul transferului, banca-punte se subrogă prin efectul legii în drepturile şi obligaţiile decurgând din acordurile încheiate de instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul în legătură cu: a) participarea la sistemele de plăţi, sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi schemele de plăţi şi aranjamente de plăţi; b) accesul pe piaţa primară a titlurilor de stat în calitate de dealer primar, după caz; c) accesul în calitate de participant eligibil la operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi la facilităţile permanente acordate de aceasta; d) accesul în calitate de intermediar pe piaţa valutară interbancară; e) accesul în calitate de participant la stabilirea ratelor de referinţă ROBID/ROBOR; f) accesul în calitate de participant la stabilirea ratelor de referinţă pentru titluri de stat. (2) Banca-punte notifică părţilor interesate subrogarea sa în drepturi şi obligaţii potrivit prevederilor alin. (1). (3) Potrivit prevederilor alin. (1), banca-punte preia sumele existente în conturile de corespondent şi în conturile deschise în cadrul sistemelor de plăţi pentru instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul, precum şi deţinerile de instrumente financiare ale acesteia, atât în nume propriu, cât şi în numele clienţilor, evidenţiate în sistemele de depozitare şi decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare.-----------Art. 240^35 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^36 (1) Banca-punte se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din relaţiile contractuale aferente activelor şi pasivelor transferate şi notifică de îndată aceasta deponenţilor, altor creditori şi debitorilor preluaţi în urma transferului. (2) Pentru efectuarea transferului de active şi pasive către banca-punte nu este necesar acordul deponenţilor sau al altor creditori ori al debitorilor instituţiei de credit de la care se face transferul. (3) Prevederile art. 240^14 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.-----------Art. 240^36 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^37 (1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2), instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul este obligată să presteze în beneficiul băncii-punte, pe bază de contract şi contra unui comision agreat, serviciile aferente activităţilor şi operaţiunilor pe care le derula anterior transferului şi care sunt necesare derulării de către banca-punte a activităţilor desfăşurate. (2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1): a) niciun furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apă, servicii de telefonie, precum şi alte servicii necesare funcţionării băncii-punte - nu are dreptul să schimbe, în defavoarea instituţiei de credit, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul, dacă instituţia de credit continuă să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale; b) nicio parte contractantă dintr-un contract de închiriere, inclusiv leasing, încheiat de instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul, prin care bunuri mobile şi imobile sunt date în folosinţa acesteia, nu poate cere încetarea contractului, dacă bunul este necesar desfăşurării activităţii băncii-punte, iar instituţia de credit continuă să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale; c) administratorul delegat şi, după caz, lichidatorul trebuie să asigure punerea în executare a dispoziţiilor membrilor directoratului băncii-punte cu personalul existent al instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul.-----------Art. 240^37 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^38 (1) La data transferului, valabilitatea autorizaţiei instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul de active şi pasive, precum şi mandatul administratorului delegat desemnat în condiţiile prevăzute la art. 240^23 alin. (3) încetează de drept. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul intră în lichidare, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor cuprinse în secţiunea a 3-a a cap. VIII din titlul III al părţii I, exceptând prevederile art. 255 şi 257. (3) Lichidatorul notifică, de îndată, creditorilor şi debitorilor instituţiei de credit în lichidare această situaţie. (4) De la data deschiderii procedurii de lichidare prevăzute la alin. (2) se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra instituţiei de credit debitoare ori a bunurilor sale. (5) Până la vânzarea băncii-punte, lichidatorul va lua toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii de către instituţia de credit în lichidare a obligaţiilor prevăzute la art. 240^37. (6) În scopul îndeplinirii obiectivelor măsurii de stabilizare hotărâte potrivit prevederilor art. 240^32, Banca Naţională a României va urmări ducerea la îndeplinire de către lichidator a obligaţiei prevăzute la alin. (5). (7) Până la vânzarea băncii-punte, îndeplinirea de către lichidator a atribuţiilor în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile prevăzute la alin. (2) se realizează în măsura în care nu impietează asupra îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (5).-----------Art. 240^38 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^39 (1) Vânzarea băncii-punte se hotărăşte de Banca Naţională a României. (2) Vânzarea băncii-punte se face prin una din următoarele metode: a) vânzarea de acţiuni, prevederile art. 25-31 şi art. 240^14 alin. (3) lit. b) fiind aplicabile în mod corespunzător; b) operaţiuni de vânzare de active cu asumare de pasive. (3) La realizarea operaţiunii de vânzare de active cu asumare de pasive, prevăzută la alin. (2) lit. b), trebuie să fie respectate prevederile art. 240^14 alin. (1), (4), (5) şi (7)-(9), care se aplică în mod corespunzător, precum şi următoarele cerinţe: a) să fie asigurat tratamentul echitabil şi concurenţa loială dintre instituţiile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 240^14 alin. (1) şi îşi manifestă intenţia de preluare; în acest sens, se asigură punerea la dispoziţia instituţiilor interesate, în mod nediscriminatoriu şi numai după semnarea de către acestea a unui acord de confidenţialitate, a pachetului de informaţii relevante, precum şi facilitarea realizării evaluării activelor şi/sau, după caz, a pasivelor ce urmează să fie preluate, dacă această evaluare are loc înainte de transfer; b) dacă există oferte din partea mai multor instituţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 240^14 alin. (1), desemnarea instituţiei sau, după caz, a instituţiilor câştigătoare, denumită/denumite în continuare instituţie beneficiară/instituţii beneficiare, se face pe baza celei mai avantajoase oferte, considerată astfel de Banca Naţională a României, din perspectiva obiectivelor urmărite; c) vânzarea de active cu asumare de pasive către instituţia beneficiară sau, după caz, restituirea de active de la aceasta către instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie să asigure că drepturile şi obligaţiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operaţiuni de securitizare sunt fie transferate, fie păstrate în totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmează activele transferate; d) în cadrul unei vânzări de active cu asumare de pasive, pot face obiectul operaţiunii inclusiv drepturi şi obligaţii aferente elementelor ce nu sunt evidenţiate ca active sau pasive bilanţiere, dacă sunt calificate de Banca Naţională a României ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmărite.-----------Art. 240^39 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^40 (1) Sumele obţinute din vânzarea băncii-punte se distribuie în următoarea ordine: a) acoperirea cheltuielilor aferente vânzării; b) plata obligaţiilor decurgând din raporturi de muncă datorate şi neachitate până la data vânzării; c) recuperarea creanţelor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar rezultate din finanţarea acordată potrivit prevederilor art. 240^31; d) stingerea creanţelor bugetare; e) acoperirea altor cheltuieli ale băncii-punte înregistrate până la data vânzării. (2) Eventualele sume rămase după aplicarea prevederilor alin. (1) revin Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.-----------Art. 240^40 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 240^41La expirarea perioadei prevăzute la art. 240^29 alin. (1) valabilitatea autorizaţiei de funcţionare a băncii-punte încetează de drept.-----------Art. 240^41 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. Articolul 241Abrogat.------------Art. 241 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 242Abrogat.------------Art. 242 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 243Abrogat.------------Art. 243 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 244Abrogat.------------Art. 244 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 245Abrogat.------------Art. 245 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 246Abrogat.------------Art. 246 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 247Abrogat.------------Art. 247 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 248Abrogat.------------Art. 248 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 249Abrogat.------------Art. 249 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 250Abrogat.------------Art. 250 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 251Abrogat.------------Art. 251 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 252Abrogat.------------Art. 252 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 253Abrogat.------------Art. 253 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 254Abrogat.------------Art. 254 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Secţiunea a 3-a Lichidarea instituţiilor de credit Articolul 255Odată cu retragerea autorizaţiei, Banca Naţională a României dispune dizolvarea urmată de lichidare a instituţiei de credit potrivit prezentei secţiuni sau, dacă instituţia de credit se afla în vreuna din situaţiile de insolvenţă prevăzute de legislaţia specială privind falimentul instituţiilor de credit, sesizează instanţa competenta în vederea deschiderii procedurii. Articolul 256 (1) Lichidarea instituţiei de credit care nu se afla în situaţie de insolvenţă, inclusiv a sucursalelor sale din România, din alte state membre sau din state terţe, se realizează cu respectarea legislaţiei româneşti aplicabile în cazul dizolvării şi lichidării societăţilor comerciale pe acţiuni şi a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Îndeplinirea atribuţiilor privind lichidarea instituţiei de credit este asigurată de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, denumit în continuare lichidator, atât în cazul în care lichidarea este dispusă conform art. 255, cât şi în cazul în care lichidarea are loc la iniţiativa acţionarilor/membrilor. Articolul 257Lichidarea instituţiei de credit conform dispoziţiilor art. 255 sau la iniţiativa acţionarilor/membrilor nu împiedica declanşarea procedurii falimentului, dacă pe parcursul procesului de lichidare instituţia de credit ajunge în una dintre situaţiile de insolvenţă prevăzute de legislaţia specială privind falimentul instituţiilor de credit. Articolul 258 (1) Dispoziţiile cuprinse în legislaţia privind falimentul instituţiilor de credit referitoare la atribuţiile lichidatorului, la suportarea cheltuielilor legate de lichidare, la ordinea de stingere a creanţelor, se aplica în mod corespunzător şi în cazul lichidării instituţiei de credit potrivit dispoziţiilor prezentei secţiuni. (2) Cheltuielile efectuate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar ocazionate de desfăşurarea activităţii de lichidare sunt considerate în sensul alin. (1) cheltuieli legate de lichidare. Articolul 259 (1) În cazul retragerii autorizaţiei unei instituţii de credit, persoana juridică română, care desfăşoară activitate şi pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, Banca Naţională a României informează fără întârziere, prin orice mijloace disponibile, autorităţile competente din statele membre gazda asupra hotărârii adoptate, a consecinţelor legale şi a efectelor pe care le implica aceasta. (2) Dacă, din considerente de asigurare a protecţiei deponenţilor sau din alte considerente de interes public, adoptarea hotărârii nu poate fi întârziată, Banca Naţională a României asigura informarea prevăzută la alin. (1) imediat după adoptarea hotărârii. Articolul 260 (1) Dacă măsura prevăzută la art. 255 vizează o sucursala din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ, care mai are sucursale cel puţin într-un alt stat membru, Banca Naţională a României, înainte de adoptarea hotărârii, informează toate autorităţile competente din statele membre gazda în care instituţia de credit desfăşoară activitate, cu privire la aceasta şi a efectelor pe care le implica. (2) Dacă, din considerente de asigurare a protecţiei deponenţilor sau din alte considerente de interes public, adoptarea hotărârii nu poate fi întârziată, Banca Naţională a României asigura informarea prevăzută la alin. (1) imediat după adoptarea hotărârii. (3) Banca Naţională a României asigura coordonarea acţiunilor sale cu cele ale autorităţilor competente din celelalte state membre gazda. Lichidatorul asigura coordonarea acţiunilor sale cu cele ale lichidatorilor desemnaţi în statele membre respective. Articolul 261 (1) În cazul retragerii autorizaţiei unei instituţii de credit, persoana juridică română, care desfăşoară activitate şi pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, lichidatorul trebuie să ia de îndată măsurile necesare pentru publicarea unui extras din hotărârea Băncii Naţionale a României privind lichidarea instituţiei de credit în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în doua ziare de circulaţie naţională pe teritoriul fiecărui stat membru gazda, în limba oficială a acestuia sau, după caz, într-una din limbile oficiale ale acestuia. (2) Hotărârea Băncii Naţionale a României produce efecte în toate statele membre gazda, fără alta formalitate şi devine efectivă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I sau de la o data ulterioară specificată în hotărâre. (3) Dacă considera necesar, lichidatorul poate solicita înregistrarea hotărârii Băncii Naţionale a României în registrul imobiliar, registrul comerţului sau în orice alt registru public ţinut în statele membre gazda. Dacă legislaţia unui stat membru gazda prevede obligativitatea unei asemenea formalităţi, lichidatorul trebuie să ia toate măsurile pentru îndeplinirea acesteia. Sumele necesare realizării înregistrării sunt considerate cheltuieli aferente lichidării. Articolul 262 (1) Lichidatorul poate acţiona pe teritoriul statelor membre gazda, în baza unei copii certificate de pe hotărârea Băncii Naţionale a României sau în baza unui certificat emis de aceasta, fără alta formalitate. (2) Lichidatorul poate exercita pe teritoriul statelor membre gazda toate competentele care îi revin potrivit legii române. El poate să numească alte persoane care să îl sprijine sau să îl reprezinte pe teritoriul acestor state, inclusiv în scopul de a acorda asistenţă creditorilor instituţiei de credit pe parcursul lichidării. (3) În exercitarea competentelor sale, lichidatorul trebuie să respecte legislaţia statului membru pe teritoriul căreia acţionează, în special cu privire la procedurile de valorificare a activelor şi la furnizarea de informaţii angajaţilor instituţiei de credit din statul membru respectiv. Lichidatorul nu are dreptul de a utiliza forţa pentru îndeplinirea atribuţiilor sale şi nici dreptul de a soluţiona litigii ori dispute. Articolul 263În cazul lichidării unei instituţii de credit, persoana juridică română, care desfăşoară activitate pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, se aplica legislaţia românească, cu excepţiile prevăzute la art. 266 - 274. Articolul 264 (1) Orice creditor al instituţiei de credit aflate în lichidare, inclusiv autorităţile publice, cu domiciliul/reşedinţa sau, după caz, sediul social în România sau în alt stat membru, are dreptul de a înainta o declaraţie de creanţe sau de a formula observaţii scrise în legătura cu creanţele sale asupra instituţiei de credit, care se adresează lichidatorului. Declaraţia de creanţe sau, după caz, observaţiile formulate pot fi înaintate în limba oficială ori în limbile oficiale ale statului membru de domiciliu/reşedinţa, după caz, unde are situat sediul social şi trebuie să poarte menţiunea "declaraţie de creanţe", respectiv, "observaţii privind creanţele", în limba română. (2) Creanţele creditorilor având domiciliul/reşedinţa sau, după caz, sediul social în afară teritoriului României beneficiază de acelaşi tratament şi au acelaşi rang de preferinţa ca şi creanţele de aceeaşi natura ale creditorilor având domiciliul/reşedinţa sau, după caz, sediul social pe teritoriul României. (3) Creditorii care îşi exercita dreptul prevăzut la alin. (1) trebuie să transmită copii de pe actele care atesta creanţele lor, dacă exista, şi trebuie să indice natura fiecărei creanţe, data la care a luat naştere şi valoarea acesteia, dacă exista privilegii, garanţii reale şi alte asemenea drepturi în legătura cu creanţele respective şi să indice care sunt creanţele garantate astfel. (4) La solicitarea lichidatorului, creditorii trebuie să furnizeze şi traducerea în limba română a declaraţiei de creanţe sau, după caz, a observaţiilor formulate şi a documentelor prezentate. Articolul 265 (1) Lichidatorul asigura informarea periodică a creditorilor, în modalitatea considerată corespunzătoare, în special cu privire la progresele înregistrate în valorificarea activelor instituţiei de credit. (2) Lichidatorul este ţinut de obligaţia de păstrare a secretului profesional, conform, dispoziţiilor cuprinse în Capitolului V, Titlul III, Partea I. Articolul 266Efectele lichidării instituţiei de credit asupra anumitor contracte şi drepturi sunt reglementate astfel: a) contractele şi relaţiile de muncă sunt guvernate de legislaţia statului membru aplicabilă în cazul fiecărui contract de muncă; b) contractele prin care se dobândeşte dreptul de folosinţa sau dreptul de achiziţionare a unor bunuri imobile sunt guvernate de legea statului membru pe teritoriul căruia este situat imobilul, potrivit căreia se determina şi natura bunului: mobil sau imobil; c) drepturile asupra bunurilor imobile, a navelor şi a aeronavelor, care sunt supuse obligaţiei de înregistrare într-un registru public, sunt guvernate de legea statului membru sub autoritatea căruia este ţinut registrul respectiv. Articolul 267 (1) Deschiderea procedurii de lichidare a instituţiei de credit nu afectează drepturile reale ale creditorilor sau terţelor părţi asupra bunurilor - corporale sau necorporale, mobile sau imobile, individual determinate sau determinate generic - aflate în proprietatea instituţiei de credit, care, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, sunt situate pe teritoriul altor state membre. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se referă în special la: a) dreptul de a vinde sau de a dispune în alt mod de un bun şi dreptul de a-i culege fructele, decurgând în special dintr-un contract de gaj sau ipoteca; b) dreptul de preferinţa la executarea bunurilor afectate unei garanţii, înaintea altor titulari de drepturi asupra bunului; c) dreptul de urmărire a bunului în mâinile oricui s-ar găsi acesta; d) dreptul de uzufruct asupra bunului. Articolul 268 (1) Deschiderea procedurii de lichidare, în situaţia în care instituţia de credit este parte într-un contract de vânzare-cumpărare a unui bun, în calitate de cumpărător, nu afectează dreptul vânzătorului decurgând dintr-o clauza prin care acesta şi-a rezervat dreptul de proprietate până la un anumit termen sau până la îndeplinirea unei condiţii, dacă, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru. (2) Deschiderea procedurii de lichidare, în cazul în care instituţia de credit este parte într-un contract de vânzare-cumpărare, în calitate de vânzător, nu poate constitui motiv pentru anularea sau desfiinţarea contractului şi nu afectează drepturile cumpărătorului, dacă data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare este ulterioară livrării bunului şi dacă, la acea data, bunul era situat pe teritoriul altui stat membru. Articolul 269 (1) Deschiderea procedurii de lichidare nu afectează drepturile creditorilor de a invoca compensarea legală, atunci când legea aplicabilă contractului permite o asemenea compensare. (2) În cazul compensării contractuale (netting) se aplica legea care guvernează contractul. Articolul 270Dispoziţiile art. 267, 268 şi 269 alin. (1) nu împiedica exercitarea de acţiuni în constatarea sau declararea nulităţii ori în constatarea inopozabilităţii actelor juridice, potrivit legii române. Articolul 271 (1) Exercitarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra titlurilor de valoare, a căror existenta ori transmitere este supusă înregistrării într-un registru, într-un cont sau într-un sistem centralizat de depozitare, ţinut ori localizat într-un stat membru este guvernată de legea statului membru respectiv. (2) Contractele de report şi contractele care stau la baza tranzacţiilor desfăşurate pe o piaţa organizată sunt guvernate de legea aplicabilă contractelor respective, dacă nu sunt încălcate dispoziţiile alin. (1). Articolul 272Legislaţia românească cu privire la nulitatea actelor frauduloase încheiate în dăuna creditorilor nu este aplicabilă în cazul în care beneficiarul unui asemenea act dovedeşte că actul, ca întreg, este guvernat de legea altui stat membru şi că legea respectiva nu permite nici o modalitate de contestare a actului în speţă. Articolul 273Validitatea actelor încheiate după deschiderea procedurii lichidării, prin care instituţia de credit înstrăinează bunuri imobile, nave ori aeronave supuse înregistrării într-un registru public sau titluri de valoare ori drepturi asupra unor astfel de titluri a căror existenta sau transfer este supusă obligaţiei de înregistrare într-un registru, un cont ori un sistem centralizat de depozitare ţinut sau localizat într-un alt stat membru, este guvernată de legea statului membru pe teritoriul căruia este situat imobilul respectiv sau, după caz, sub autoritatea căruia este ţinut acel registru, cont sau sistem centralizat de depozitare. Articolul 274Acţiunile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, având ca obiect bunuri sau drepturi de care instituţia de credit a fost privată, sunt guvernate de legea statului membru în care se desfăşoară procesul. Capitolul IX Cai de contestare Articolul 275 (1) Actele adoptate de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, cu privire la o instituţie de credit, inclusiv cele cu privire la persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) ori la persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituţiei de credit şi actele cu privire la acţionarii acesteia, pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.--------------Alin. (1) al art. 275 a fost modificat de pct. 182 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Hotărârea consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la comunicare. (3) Banca Naţională a României este singura autoritate în măsura să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale. (4) În cazul contestării în instanţă a actelor Băncii Naţionale a României, instanţa judecătorească se pronunţa asupra legalităţii acestor acte. Articolul 276Dispoziţiile art. 275 se aplica în mod corespunzător şi în cazul refuzului nejustificat al Băncii Naţionale a României de a se pronunţa, în termenele prevăzute de lege, cu privire la o cerere de autorizare care cuprinde toate datele şi informaţiile cerute potrivit prevederilor legale în vigoare. Articolul 277Până la adoptarea unei hotărâri de către consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, potrivit art. 275 alin. (1) sau până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa judecătorească, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, executarea actelor emise de Banca Naţională a României nu se suspenda. Capitolul X Dispoziţii aplicabile societăţilor de servicii de investiţii financiare Articolul 278 (1) Următoarele dispoziţii ale prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător societăţilor de servicii de investiţii financiare şi societăţilor de administrare a activelor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii în condiţiile prevăzute în articolele care urmează: a) secţiunea a 2-a a cap. I din titlul I partea I; b) art. 24 şi art. 24^1 titlul I, cap. II, secţiunea a 2-a pct. 2.1; c) art. 106 din titlul II, cap. I; d) art. 121, secţiunile 1-8 şi art. 150 alin. (1) lit. b) şi c) din secţiunea a 9-a a cap. III din titlul II partea I; e) art. 152^1, art. 163-169^1, art. 171, 173, 173^2, 173^4, 174 şi cap. II şi V din titlul III partea I; f) art. 210-211, art. 214-229, art. 234-234^2 din titlul III partea I. (2) Autorităţii de Supraveghere Financiară îi sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile cap. VI din titlul III partea I. (3) Autoritatea de Supraveghere Financiară stabileşte prin reglementări atribuţiile consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi ale directoratului unei societăţi de servicii de investiţii financiare, în vederea respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.----------Alin. (3) al art. 278 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 29 din 9 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, care completează pct. 183 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.--------------Art. 278 a fost modificat de pct. 183 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată art. 278 a fost modificat de lit. l) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 279În aplicarea dispoziţiilor art. 278 se au în vedere următoarele: a) orice referire la o instituţie de credit, persoană juridică română, la o instituţie de credit-mamă la nivelul României sau la o instituţie de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene se consideră a fi făcută la o societate de servicii de investiţii financiare, la o firmă de investiţii-mamă la nivelul României şi, respectiv, la o firmă de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu excepţia art. 177 la care numai prima referire a textului la instituţii de credit, persoane juridice române, se consideră a fi făcută la societăţi de servicii de investiţii financiare. Orice referire la Banca Naţională a României se consideră a fi făcută la Autoritatea de Supraveghere Financiară; b) în scopul aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul grupurilor din care face parte o societate de servicii de investiţii financiare, dar care nu includ o instituţie de credit, expresiile "autoritate competentă", "societate financiară holding", "societate financiară holding mixtă", "societate holding cu activitate mixtă" au următoarele semnificaţii:1. autoritate competentă - autoritatea competentă, aşa cum este aceasta definită la art. 4 alin. (1) pct. 40 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, împuternicită cu supravegherea prudenţială a firmelor de investiţii;2. societate financiară holding - o instituţie financiară ale cărei filiale sunt în exclusivitate sau în principal firme de investiţii sau alte instituţii financiare, cel puţin una dintre ele fiind o firmă de investiţii, şi care nu este o societate financiară holding mixtă;3. societate holding cu activitate mixtă - o întreprindere-mamă, alta decât o societate financiară holding, o firmă de investiţii sau o societate financiară holding mixtă, ale cărei filiale includ cel puţin o firmă de investiţii;4. societate financiară holding mixtă - o societate definită conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 21 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; c) în aplicarea art. 168 alin. (2), trimiterea la prezenta ordonanţă de urgenţă se consideră a fi făcută la Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital; d) în aplicarea art. 202 alin. (2) şi art. 226 alin. (9), trimiterea la cap. V din titlul III partea I se consideră a fi făcută la art. 7 alin. (2^1) şi (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare; e) în aplicarea art. 226 alin. (3) lit. j) şi art. 226^1, trimiterea la cap. VIII din titlul III partea I se consideră a fi făcută la titlul IX din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 279 a fost modificat de pct. 183 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 280Pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată, orice referinţă la instituţiile de credit se consideră a fi făcută la instituţii de credit sau la firme de investiţii, după caz.--------------Art. 280 a fost modificat de pct. 183 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 281În cazul în care o societate financiară holding mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene are ca filiale atât o instituţie de credit, cât şi o firmă de investiţii, prevederile titlului III partea I se aplică atât supravegherii instituţiilor de credit, cât şi, după caz, supravegherii societăţilor de servicii de investiţii financiare.--------------Art. 281 a fost modificat de pct. 183 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 282 (1) În cazul în care o instituţie de credit are ca întreprindere-mamă o firmă de investiţii-mamă la nivelul României, doar firma de investiţii este supravegheată pe bază consolidată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora. (2) În cazul în care o societate de servicii de investiţii financiare are ca întreprindere-mamă o instituţie de credit-mamă la nivelul României, doar instituţia de credit este supravegheată pe bază consolidată de către Banca Naţională a României, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora. (3) În cazul în care o societate financiară holding are ca filiale cel puţin o instituţie de credit, persoană juridică română, şi o societate de servicii de investiţii financiare, este supusă supravegherii pe bază consolidată de către Banca Naţională a României doar instituţia de credit, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia.--------------Art. 282 a fost modificat de pct. 183 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată art. 282 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 283 (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară asigură cooperarea cu autorităţile competente ale statelor membre pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă, din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi din reglementările emise în aplicarea acestora, în special atunci când serviciile şi activităţile de investiţii sunt furnizate în baza liberei circulaţii a serviciilor sau prin înfiinţarea de sucursale. (2) Supravegherea prudenţială a unei firme de investiţii din alte state membre este responsabilitatea autorităţilor competente din statul membru de origine, fără a aduce atingere competenţelor Autorităţii de Supraveghere Financiară prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Dispoziţiile alin. (2) nu împiedică exercitarea supravegherii pe baze consolidate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Măsurile luate de Autoritatea de Supraveghere Financiară faţă de firmele de investiţii din alte state membre care desfăşoară activitate în România nu pot institui un tratament discriminatoriu sau restrictiv pe considerente legate de faptul că firmele de investiţii respective sunt autorizate în alte state membre. (5) Autoritatea de Supraveghere Financiară emite reglementări în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013. (6) În activitatea lor, societăţile de servicii de investiţii financiare se supun reglementărilor şi măsurilor adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiară emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi a reglementărilor emise în aplicarea acestora.--------------Art. 283 a fost modificat de pct. 183 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 284 (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară este competentă să dispună faţă de o societate de servicii de investiţii financiare sau faţă de persoanele responsabile, care încalcă dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora sau nu se conformează recomandărilor formulate, măsurile necesare şi/sau să aplice sancţiuni, în scopul înlăturării deficienţelor şi a cauzelor acestora. (2) Măsurile ce pot fi dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a asigura redresarea, în cel mai scurt timp, a situaţiei entităţilor prevăzute la alin. (1) sunt cele prevăzute la art. 226, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 227. (3) În cazurile în care cerinţele prudenţiale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în reglementările emise în aplicarea acestora nu sunt respectate sau nu s-a dat curs recomandărilor formulate, Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, cu prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile titlului I, cap. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital.--------------Art. 284 a fost modificat de pct. 183 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Partea A II-A DISPOZIŢII SPECIFICE Titlul I BĂNCI Articolul 285Băncile sunt instituţii de credit cu vocaţie universala, care pot desfăşura oricare dintre activităţile prevăzute în Secţiunea 1.2. a Capitolului II din Titlul I, Partea I. Articolul 286Dispoziţiile cu caracter general aplicabile instituţiilor de credit potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se aplica în totalitate băncilor. Articolul 287 (1) Băncile, persoane juridice române, se constituie sub forma juridică de societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia comercială şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Băncile, persoane juridice române, nu pot utiliza o denumire specifica unei alte categorii de instituţii de credit reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă. Titlul II BĂNCI DE ECONOMISIRE ŞI CREDITARE ÎN DOMENIUL LOCATIV Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 288Prezentul Titlu reglementează regimul aplicabil băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, ca instituţii de credit specializate în finanţarea pe termen lung a domeniului locativ, al căror obiect principal de activitate consta în economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. Articolul 289Dispoziţiile cu caracter general aplicabile instituţiilor de credit potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se aplica în mod corespunzător băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, în măsura în care nu se dispune altfel potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezentul titlu. Articolul 290În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) activităţi în domeniul locativ reprezintă:1. construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie preponderent locativă;2. cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decât cele cu destinaţie preponderent locativă, cu condiţia să fie folosite ca spaţii locative;3. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune pentru construirea de imobile cu destinaţie preponderent locativă;4. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în scopul construirii altor imobile decât cele cu destinaţie preponderent locativă, în limita cotei deţinute de spaţiile locative din totalul construcţiei poziţionate pe teren;5. viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcţiei cartierelor de locuinţe;6. preluarea unor creanţe legate de realizarea activităţilor prevăzute la pct. 1-5;7. construirea de spaţii comerciale, industriale şi social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcţia de locuinţe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;8. lucrări în domeniul locativ angajate de chiriaş în scopul modernizării locuinţei; b) client - persoana fizica sau juridică care încheie cu banca de economisire şi creditare în domeniul locativ un contract de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care dobândeşte, ca urmare a efectuării depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită potrivit clauzelor contractuale; c) contract de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumit în continuare contract de economisire-creditare - angajamentul părţilor în baza căruia clientul se obliga să economisească o suma reprezentând suma minima de economisire, iar banca de economisire şi creditare în domeniul locativ se obliga, dacă toate condiţiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobânda fixa destinat unor activităţi în domeniul locativ, care reprezintă diferenţa dintre suma totală contractată şi suma economisită incluzând dobânzile şi primele acordate clientului; d) data de repartizare - data la care soldul economisit şi creditul pentru domeniul locativ sunt puse la dispoziţia clientului; e) economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ - acceptarea de depozite de la clienţi şi acordarea acestora de credite cu dobânda fixa din sumele acumulate pentru activităţi în domeniul locativ; f) finanţare în baza contractului de economisire-creditare - creditul cu dobânda fixa obţinut de către client în condiţiile prevăzute în contractul de economisire-creditare; g) finanţare anticipata - creditul cu dobânda pieţei acordat clientului care nu a acumulat încă suma minima de economisire stabilită de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ prin contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achită doar dobânda, se transforma în credit cu dobânda fixa în momentul îndeplinirii tuturor condiţiilor de repartizare prevăzute în contractul de economisire-creditare; h) finanţare intermediară - creditul cu dobânda pieţei acordat clientului care a acumulat suma minima de economisire stabilită prin contractul de economisire-creditare, dar nu îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute în contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achită doar dobânda, se transforma în credit cu dobânda fixa în momentul îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute în contractul de economisire-creditare; i) fond special - fond constituit de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ în scopul garantării funcţionarii sistemului din punctul de vedere al tehnicii de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi al protejării intereselor clienţilor; j) masa de repartizare - resurse ale băncii de economii pentru domeniul locativ, provenind din depozite, dobânzi aferente, orice alte plăţi care majorează soldul economisit, sume rambursate aferente creditelor acordate, prime şi dobânzile aferente lor, alte surse atrase exclusiv în scopul finanţării în baza contractului de economisire-creditare, precum şi din surse proprii; k) raport individual între client şi banca de economisire şi creditare în domeniul locativ - raportul dintre aportul bănesc al clientului, calculat pentru fiecare contract de economisire-creditare, şi aportul bănesc al băncii de economii pentru domeniul locativ, pe care clientul îl obţine prin derularea creditului; l) raport colectiv între clienţi şi banca de economisire şi creditare în domeniul locativ - raportul dintre suma aporturilor băneşti ale clienţilor şi aportul bănesc preconizat al băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ, rezultat din contractele de economisire-creditare al căror proces de economisire a fost încheiat şi/sau întrerupt, calculat pe o anumită perioada; m) timp de aşteptare - perioada cuprinsă între data încheierii contractului de economisire-creditare şi data la care contractul clientului este repartizat; n) tipuri de contracte - modalităţi alternative de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, puse la dispoziţia clienţilor de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ, în funcţie de suma contractată, de dobânda şi termenele de rambursare aferente finanţării în baza contractului de economisire-creditare, precum şi în funcţie de alte criterii stabilite de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ. Articolul 291 (1) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, se constituie sub forma juridică de societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Denumirea unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoana juridică română, trebuie să includă sintagma "banca de economisire şi creditare în domeniul locativ" sau o alta expresie care să indice specializarea acesteia în finanţarea domeniului locativ. Articolul 292 (1) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ pot desfăşura, în limita autorizaţiei acordate, următoarele activităţi: a) economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ; b) finanţarea anticipata şi finanţarea intermediară, pe baza contractelor de economisire-creditare; c) acordarea de credite pentru activităţi în domeniul locativ, în condiţiile prevăzute la alin. (2); d) administrarea de portofolii de credite şi intermedierea de credite pe contul terţilor, dacă aceste credite sunt destinate finanţării unor activităţi în domeniul locativ; e) emiterea, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2), de garanţii pentru acele tipuri de credite obţinute de o persoana, pe care băncile de economii pentru domeniul locativ le pot acorda; f) efectuarea de plasamente în active cu grad de risc de credit scăzut, potrivit reglementărilor Băncii Naţionale a României; g) acordarea de credite societăţilor comerciale la care băncile de economii pentru domeniul locativ deţin participaţii, în condiţiile art. 307; h) emiterea şi gestiunea instrumentelor de plata şi de credit; i) operaţiuni de plăţi; j) consultanţa financiar-bancară; k) operaţiuni de mandat cu specific financiar-bancar; l) alte activităţi, potrivit dispoziţiilor art. 18, în măsura în care acestea susţin realizarea obiectului de activitate. (2) Totalul creanţelor decurgând din creditele şi angajamentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi, respectiv, lit. e) nu poate depăşi nivelul reglementat de Banca Naţională a României din valoarea aferentă finanţărilor în baza contractelor de economisire-creditare şi a finanţărilor acordate potrivit alin. (1) lit. b). (3) Garantarea creanţelor decurgând din creditele acordate potrivit alin. (1) lit. a)-c) se realizează în condiţiile prevăzute prin reglementările Băncii Naţionale a României.--------------Alin. (3) al art. 292 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. Articolul 293Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ pot cesiona creanţele decurgând din finanţări în baza contractului de economisire-creditare, inclusiv garanţiile aferente, numai în condiţiile în care sumele obţinute din cesiune sunt utilizate pentru desfăşurarea activităţii de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi pentru finanţarea anticipata şi intermediară. Capitolul II Dispoziţii specifice privind autorizarea şi retragerea autorizaţiei Articolul 294Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ sunt supuse condiţiilor de autorizare aplicabile instituţiilor de credit şi condiţiilor specifice stabilite prin reglementări de Banca Naţională a României, care se referă, fără a fi limitative, la: a) condiţiile generale de afaceri şi condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare; b) îndeplinirea cerinţelor tehnice şi de operare specifice; c) reglementările proprii ale băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ privind procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare; d) tipurile de contracte propuse a fi puse la dispoziţia clienţilor. Articolul 295Banca Naţională a României respinge o cerere de autorizare a unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ conform dispoziţiilor art. 38 şi în cazul în care Condiţiile generale de afaceri şi/sau Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare propuse: a) nu sunt de natura să asigure o derulare corespunzătoare a contractelor de economisire-creditare şi, în particular, aceste contracte, considerate individual, nu asigura pe întreaga lor durata un raport individual adecvat între client şi banca de economii pentru domeniul locativ; b) prevăd vărsăminte ale sumelor economisite, rambursări sau orice alte obligaţii care întârzie în mod neadecvat repartizarea contractelor de economisire-creditare, duc la prelungirea nejustificată a duratelor contractelor de economisire-creditare sau nu garantează suficient interesele clienţilor. Articolul 296 (1) Banca Naţională a României poate retrage autorizaţia acordată unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, conform dispoziţiilor art. 39, inclusiv în situaţiile în care: a) considera că interesele clienţilor nu pot fi suficient protejate prin adoptarea altor măsuri în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă; b) constata existenta unor situaţii de natura celor prevăzute la art. 295, care justifica retragerea autorizaţiei. (2) Retragerea autorizaţiei unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ are ca efect declanşarea procedurii de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare. Articolul 297 (1) Fuziunea şi divizarea băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ se efectuează conform dispoziţiilor cuprinse în Capitolul VII din Titlul I, Partea I, cu respectarea dispoziţiilor specifice aplicabile acestei categorii de instituţii de credit. (2) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ pot fuziona numai cu alte bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ. Capitolul III Cerinţe specifice de desfăşurare a activităţii Articolul 298Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ trebuie să elaboreze reglementări proprii privind Condiţiile generale de afaceri şi Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare, care stau la baza tipurilor de contracte oferite. Articolul 299Condiţiile generale de afaceri trebuie să cuprindă, fără a fi limitative, următoarele: a) calcule privind derularea contractelor de economisire-creditare, cu specificarea raportului individual dintre client şi banca de economii pentru domeniul locativ şi a timpului de aşteptare minim, mediu şi maxim; b) procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare, cu indicarea componentei masei de repartizare, a termenelor de repartizare, a modului de evaluare a îndeplinirii condiţiilor de repartizare, precum şi stabilirea ordinii de repartizare; c) procedura privind calculul resurselor din masa de repartizare, care, temporar, nu pot fi repartizate, al veniturilor suplimentare din plasamentul acestor resurse, precum şi indicarea modului de utilizare a fondului special; d) modul de calcul al valorii garanţiei; e) procedura de restituire a sumelor economisite în cazul rezilierii contractelor de economisire-creditare; f) o procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare, în interesul clienţilor, în cazul retragerii autorizaţiei sau al începerii procedurii falimentului; g) finanţarea investiţiilor de viabilizare a unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcţiei cartierelor de locuinţe; h) finanţarea construirii de spaţii comerciale, industriale şi social-culturale, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 290 lit. a) pct. 7. Articolul 300Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă următoarele prevederi: a) valoarea şi scadenta aporturilor clientului şi ale băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ, precum şi consecinţele în cazul întârzierii prestaţiilor; b) rata dobânzii practicate la depozite şi la creditele acordate; c) valoarea comisioanelor şi a altor cheltuieli care sunt în sarcina clientului; d) modul de evaluare a îndeplinirii condiţiilor de repartizare, stabilirea ordinii de repartizare şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru plata sumei contractate; e) modalităţile de garantare şi condiţiile de rambursare a creditelor, precum şi de asigurare împotriva riscului de nerambursare; f) condiţiile în care un contract de economisire-creditare poate fi divizat sau conexat cu alt contract de economisire-creditare; g) condiţiile în care se majorează sau se reduce suma contractată; h) condiţiile în care pot fi cesionate drepturi derivând din contractul de economisire-creditare; i) condiţiile în care un contract de economisire-creditare poate fi reziliat şi consecinţele ce rezulta din rezilierea lui sau din procedura de derulare simplificata; j) condiţiile de administrare a conturilor clienţilor; k) instanţa competenta să soluţioneze litigiile. Articolul 301 (1) Modificările sau completările aduse Condiţiilor generale de afaceri şi Condiţiilor generale ale contractelor de economisire-creditare în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 299, cu excepţia lit. d), respectiv ale art. 300, cu excepţia lit. c), precum şi cele aduse Condiţiilor generale de afaceri şi Condiţiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, corespunzătoare unor noi tipuri de contracte de economisire-creditare, se supun aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României. (2) Banca Naţională a României poate solicita băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ modificarea Condiţiilor generale de afaceri şi a Condiţiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, atunci când se constata că acestea nu pot asigura îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din contractele de economisire-creditare. Articolul 302Oferirea unor noi tipuri de contracte este supusă aprobării Băncii Naţionale a României cu cel puţin 3 luni înainte de punerea la dispoziţia clienţilor a acestor contracte şi trebuie să fie conforme prevederilor cuprinse în Condiţiile generale de afaceri şi în Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare aprobate. Articolul 303 (1) În măsura în care masa de repartizare nu este utilizata pentru finanţări în baza contractelor de economisire-creditare, aceasta poate fi utilizata numai pentru restituirea resurselor atrase şi introduse în masa de repartizare şi pentru finanţarea anticipata şi intermediară. (2) Masa de repartizare trebuie să fie alocată astfel încât să se asigure o repartizare uniforma a contractelor de economisire-creditare şi un timp de aşteptare cât mai scurt. Articolul 304 (1) În cazul contractelor de economisire-creditare încheiate în valuta, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ au obligaţia să formeze mase de repartizare separate în valutele în care s-a realizat economisirea. Utilizarea maselor de repartizare astfel constituite se face, în principal, în valuta în care s-a făcut economisirea, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ fiind obligate să administreze corespunzător riscul valutar. (2) În cazuri speciale, pe baza unei cereri motivate, Banca Naţională a României poate excepta băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ de la obligaţia de a forma mase de repartizare separate, dacă prin aceasta nu se periclitează interesele clienţilor. Articolul 305Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ nu se pot angaja să pună la dispoziţia clientului suma contractată în vederea creditării la o data determinata, înainte de repartizarea contractului de economisire-creditare. Articolul 306Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ aloca anual, înainte de impozitarea profitului în contul fondului special, diferenţa dintre veniturile realizate ca urmare a plasamentelor temporare efectuate din masa de repartizare neutilizată pentru finanţarea în baza contractelor de economisire-creditare, din cauza neîndeplinirii de către clienţi a condiţiilor de repartizare, şi veniturile care s-ar fi realizat ca urmare a finanţării în baza contractului de economisire-creditare, în limita a 3% din depozitele atrase. Fondul special poate fi lichidat, la sfârşitul anului, în limita părţii care depăşeşte 3% din depozitele atrase. Articolul 307 (1) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ pot deţine participaţii exclusiv la capitalul unor societăţi al căror obiect de activitate cuprinde activităţi în domeniul locativ şi care desfăşoară preponderent astfel de activităţi, în limita unei treimi din capitalul social al acestora şi cu respectarea dispoziţiilor art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (1) al art. 307 a fost modificat de pct. 184 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) O participaţie mai mare este permisă doar la capitalul social al altor bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ, cu condiţia ca totalul participaţiilor la astfel de societăţi să nu depăşească 20% din fondurile proprii ale băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ. Articolul 308 (1) În afară atribuţiilor prevăzute de lege, auditorii financiari ai băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ au şi următoarele obligaţii speciale: a) verificarea respectării prevederilor cuprinse în Condiţiile generale de afaceri cu privire la procedura de repartizare, scop în care aceştia sunt împuterniciţi să aibă acces la documentele băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ, în măsura în care acestea se referă la procedura de repartizare; b) verificarea respectării condiţiilor prevăzute de normele interne cu privire la plata creditelor şi garantarea creanţelor din credite; c) verificarea respectării reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Auditorul financiar are obligaţia să informeze Banca Naţională a României ori de câte ori constata încălcarea de către banca de economisire şi creditare în domeniul locativ a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi/sau a reglementărilor emise în aplicarea acesteia. (3) Auditorul financiar întocmeşte la încheierea exerciţiului financiar un raport asupra activităţii de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru activităţi în domeniul locativ, pe care îl remite şi Băncii Naţionale a României. Capitolul IV Reglementări şi măsuri specifice Articolul 309 (1) În vederea asigurării condiţiilor de executare în mod corespunzător a obligaţiilor decurgând din contractele de economisire-creditare şi, în particular, pentru garantarea existenţei la nivelul băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ a unor disponibilităţi suficiente, care să asigure un ritm de repartizare cât mai regulat, Banca Naţională a României emite reglementări referitoare la: a) plasamentul temporar al sumelor acumulate în vederea repartizării, precum şi al sumelor deja repartizate, dar al căror vărsământ nu a fost încă solicitat de către clienţi; b) modul de determinare a contractelor de economisire-creditare de valoare mare, precum şi:1. proporţia admisă a sumelor din contractele de economisire-creditare de valoare mare în totalul sumelor contractate aferente contractelor de economisire-creditare nerepartizate;2. proporţia admisă a sumelor din contractele de economisire-creditare de valoare mare, încheiate pe parcursul unui an calendaristic, în totalul sumelor contractate aferente contractelor de economisire-creditare încheiate pe parcursul acelui an; c) condiţiile de acordare a creditelor destinate activităţilor în domeniul locativ prevăzute la art. 290 lit. a) pct. 7 şi proporţia admisă a acestor contracte în totalul creditelor acordate de o banca de economisire şi creditare în domeniul locativ, care nu poate depăşi procentul de 3%; d) expunerea maxima admisă faţă de o societate comercială din categoria celor prevăzute la art. 307 alin. (1), precum şi expunerea maxima totală admisă faţă de astfel de societăţi comerciale; e) proporţia admisă a creditelor acordate în baza contractelor de economisire-creditare şi garantate cu diferite tipuri de garanţii, în totalul creditelor acordate în baza contractelor de economisire-creditare, în cazul în care se considera necesară o astfel de măsura prudenţială; f) condiţiile minime de repartizare a contractelor de economisire-creditare, în particular referitoare la suma minima de economisire şi calculul indicelui de evaluare minim, pentru asigurarea unui raport individual adecvat între client şi banca de economii pentru domeniul locativ; g) modul de constituire, utilizare şi lichidare a fondului special. (2) La calculul proporţiilor admise al contractelor de economisire-creditare de valoare mare, potrivit alin. (1) lit. b), se includ şi contractele de economisire-creditare pentru care, în conformitate cu Condiţiile generale de afaceri, clienţii au vărsat suma minima de economisire în cursul primului an după încheierea contractului de economisire-creditare. Articolul 310 (1) Banca Naţională a României este împuternicită să ia toate măsurile necesare pentru ca activităţile de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ să se desfăşoare în conformitate cu Condiţiile generale de afaceri şi cu Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare, precum şi cu celelalte condiţii stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările emise în aplicarea acesteia. (2) În situaţia în care exista date certe care conduc la concluzia că o banca de economisire şi creditare în domeniul locativ nu îşi va putea onora obligaţiile, Banca Naţională a României poate interzice acesteia, pe o perioada limitată, încheierea de noi contracte de economisire-creditare. (3) Dacă situaţia prevăzută la alin. (2) nu este remediată, Banca Naţională a României poate dispune retragerea autorizaţiei şi iniţierea procedurii de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare. (4) Prin procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare se urmăreşte realizarea aporturilor băneşti ale clienţilor şi ale băncii de economisire şi creditare în domeniul locativ, aferente contractelor de economisire-creditare existente, în sensul protejării intereselor clienţilor. Capitolul V Stimularea economisirii şi creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ Articolul 311 (1) Fiecare client, persoana fizica cu cetăţenia română şi cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o prima de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o banca de economisire şi creditare în domeniul locativ. (2) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptăţite la prima. (3) Prima de stat trebuie solicitată de client până cel târziu la sfârşitul anului calendaristic următor anului de economisire, la banca de economisire şi creditare în domeniul locativ cu care a încheiat contractul de economisire-creditare. (4) Dreptul la prima de stat se prescrie în cazul în care aceasta nu a fost solicitată până la sfârşitul anului calendaristic următor anului de economisire. Articolul 312 (1) Prima de stat se stabileşte la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client. (2) Prima de stat nu poate depăşi echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire. (3) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu banca de economisire şi creditare în domeniul locativ şi primele stabilite depăşesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2).-------------Art. 312 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008. Această modificare intră în vigoare începând cu anul financiar-bancar 2009, conform art. II din acelaşi act normativ. Articolul 313 (1) Sunt îndreptăţiţi să beneficieze de prima de stat clienţii persoane singure, precum şi oricare dintre soţi, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea. (2) În sensul alin. (1) prin persoana singura se înţelege o persoana necăsătorită, văduva sau divorţată. Articolul 314Prima de stat se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei*) şi se acorda de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maxim 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisă de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ acestei autorităţi. Prima este virată de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ în contul clientului. Articolul 315 (1) Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durata de minimum 5 ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, şi este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parţiale din sumele economisite. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) următoarele situaţii: a) suma economisită şi/sau suma contractată este pusă la dispoziţie după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită pentru activităţi în domeniul locativ; b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită sau suma contractată se utilizează pentru activităţi în domeniul locativ de către cesionar; c) cel care a economisit pentru activităţi în domeniul locativ sau soţul/soţia acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare; d) cel care a economisit pentru activităţi în domeniul locativ a devenit şomer şi perioada de şomaj este de cel puţin 9 luni fără întrerupere şi durează încă în momentul la care se solicita restituirea sumei.--------------Art. 315 a fost modificat de pct. 52 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. Articolul 316Clienţii care au încasat prima de stat încălcând dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi să o restituie Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei*), în termen de maxim 90 de zile de la încasarea acesteia. Articolul 317Procedura de acordare a primei de stat se stabileşte de către Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei*) prin norme metodologice, aprobate prin ordin comun. Titlul III BĂNCI DE CREDIT IPOTECAR Articolul 318 (1) Dispoziţiile prezentului Titlu reglementează regimul băncilor de credit ipotecar, persoane juridice române, ca instituţii de credit specializate, al căror obiect principal de activitate îl constituie desfăşurarea cu titlu profesional a activităţii de acordare de credite ipotecare pentru investiţii imobiliare şi atragerea de fonduri rambursabile de la public prin emisiune de obligaţiuni ipotecare. (2) Cu excepţia activităţii de atragere de depozite, băncile de credit ipotecar pot desfăşura în limita autorizaţiei acordate, activităţile prevăzute la art. 18, în condiţiile în care acestea susţin activitatea de acordare de credite ipotecare şi emisiune de obligaţiuni ipotecare. Dispoziţiile art. 20-22 se aplica în mod corespunzător. Articolul 319 (1) Băncile de credit ipotecar, persoane juridice române, se constituie sub forma juridică de societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Denumirea unei bănci de credit ipotecar trebuie să includă sintagma "banca de credit ipotecar" sau sintagma "banca ipotecară". Articolul 320Dispoziţiile cu caracter general aplicabile instituţiilor de credit potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se aplica în mod corespunzător băncilor de credit ipotecar. Titlul IV Abrogat-----------Titlul IV din Partea a II-a a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 321Abrogat.-----------Art. 321 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 322Abrogat.-----------Art. 322 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 323Abrogat.-----------Art. 323 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 324Abrogat.-----------Art. 324 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 325Abrogat.-----------Art. 325 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 326Abrogat.-----------Art. 326 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 327Abrogat.-----------Art. 327 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 328Abrogat.-----------Art. 328 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 329Abrogat.-----------Art. 329 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 330Abrogat.-----------Art. 330 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 331Abrogat.-----------Art. 331 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Articolul 332Abrogat.-----------Art. 332 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Titlul V ORGANIZAŢII COOPERATISTE DE CREDIT Capitolul I Dispoziţii generale Secţiunea 1 Sfera de aplicare şi definiţii Articolul 333 (1) Dispoziţiile cuprinse în prezentul titlu se aplica cooperativelor de credit, persoane juridice române şi caselor centrale, persoane juridice române, ale cooperativelor de credit la care acestea sunt afiliate, denumite generic, în continuare, organizaţii cooperatiste de credit. (2) Dispoziţiile cu caracter general cuprinse în Partea I a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplica în totalitate caselor centrale şi, dacă nu se dispune altfel potrivit prezentului titlu, cooperativelor de credit afiliate la acestea. (3) La nivelul reţelei constituite din casa centrala şi cooperativele de credit afiliate, trebuie să fie respectate cerinţele cuprinse în Capitolele III şi V din Titlul II, Partea I, în condiţiile prevăzute la art. 384. Articolul 334În înţelesul prezentului titlu termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) cooperativa de credit - instituţia de credit constituită ca o asociaţie autonomă de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin economic, social şi cultural, a carei activitate se desfăşoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori; b) casa centrala a cooperativelor de credit - instituţia de credit constituită prin asocierea de cooperative de credit, în scopul gestionării intereselor lor comune, urmăririi centralizate a respectării dispoziţiilor legale şi a reglementărilor cadru, aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii şi a controlului administrativ, tehnic şi financiar asupra organizării şi funcţionarii acestora, denumita în continuare casa centrala; c) afiliată la o casa centrala - cooperativa de credit care a subscris şi a vărsat la capitalul social al casei centrale cel puţin numărul de părţi sociale stabilit în actul constitutiv al casei centrale şi care se subordonează acesteia potrivit dispoziţiilor prezentului titlu şi condiţiilor de afiliere stabilite de casa centrala; d) act constitutiv-cadru - îndrumarul cu caracter obligatoriu privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cooperativelor de credit afiliate la o casa centrala, elaborat de aceasta şi aprobat de Banca Naţională a României, care cuprinde prevederile minime pentru întocmirea actelor constitutive ale cooperativelor de credit afiliate, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a reţelei; e) reglementări-cadru - regulamente, norme şi instrucţiuni emise de o casa centrala în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege, obligatorii pentru toate cooperativele de credit afiliate la aceasta, în vederea desfăşurării activităţii în cadrul reţelei cooperatiste, în mod unitar şi în conformitate cu cerinţele legii şi ale reglementărilor Băncii Naţionale a României emise în aplicarea acesteia; f) reţea cooperatistă - ansamblul format din casa centrala şi cooperativele de credit afiliate la aceasta. Secţiunea a 2-a Principii generale Articolul 335 (1) Organizaţiile cooperatiste de credit, persoane juridice române, sunt asociaţii autonome, apolitice şi neguvernamentale, care desfăşoară activităţi specifice instituţiilor de credit, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul întrajutorării membrilor acestora. (2) Activitatea în cadrul unei reţele cooperatiste se desfăşoară preponderent şi cu prioritate în interesul membrilor cooperatori, respectiv al organizaţiilor cooperatiste de credit afiliate la casa centrala. Articolul 336 (1) Organizaţiile cooperatiste de credit, persoane juridice române, se pot organiza şi funcţiona doar sub forma cooperativelor de credit şi a casei centrale la care acestea sunt afiliate. (2) Afilierea la o casa centrala este obligatorie. Condiţiile şi procedura de afiliere se stabilesc prin actul constitutiv al casei centrale. Articolul 337 (1) Casa centrala a cooperativelor de credit asigura promovarea intereselor cooperativelor de credit afiliate, având următoarele atribuţii principale: a) reprezentarea intereselor comune economice, financiare, juridice, social-culturale ale cooperativelor de credit afiliate, în faţa Băncii Naţionale a României, a instituţiilor publice şi a instanţelor judecătoreşti; b) urmărirea şi asigurarea coeziunii şi bunei funcţionari a întregii reţele, scop în care casa centrala întreprinde toate măsurile necesare pentru a garanta lichiditatea şi adecvarea capitalului la riscuri la nivelul fiecărei organizaţii cooperatiste de credit şi al reţelei în ansamblul sau, inclusiv, dacă este cazul, prin acordarea de asistenţă financiară cooperativelor de credit afiliate; c) emiterea actului constitutiv-cadru şi a altor reglementări-cadru pentru organizarea activităţii în cadrul reţelei; d) supravegherea cooperativelor de credit afiliate, în ceea ce priveşte respectarea de către acestea a dispoziţiilor legii şi reglementărilor emise de Banca Naţională a României, a actului constitutiv-cadru şi a reglementărilor-cadru ale casei centrale şi exercitarea controlului administrativ, tehnic şi financiar asupra organizării şi administrării acestora; e) garantarea în întregime a obligaţiilor cooperativelor de credit afiliate, sens în care dispune măsurile necesare pentru asigurarea plăţii de către acestea a contribuţiilor stabilite; f) lichidarea cooperativelor de credit afiliate; g) raportarea, în conformitate cu reglementările în vigoare, a datelor şi informaţiilor solicitate de Banca Naţională a României; h) informarea cooperativelor de credit afiliate despre reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi emiterea de reglementări cadru pentru asigurarea respectării cerinţelor acestora la nivelul întregii reţele; i) asigurarea gestionării resurselor disponibile din reţea; j) asigurarea decontării operaţiunilor de încasări şi plăţi între cooperativele de credit afiliate şi a operaţiunilor de încasări şi plăţi ale propriei reţele în relaţia cu trezoreria statului şi cu celelalte instituţii de credit, prin contul curent deschis la Banca Naţională a României; k) instruirea personalului şi organizarea de acţiuni cu caracter social-cultural de interes comun. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice, casa centrala poate face recomandări şi poate dispune măsuri faţă de cooperativele de credit afiliate sau poate propune Băncii Naţionale a României aplicarea de sancţiuni, în condiţiile prezentului titlu. Capitolul II Autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit Secţiunea 1 Autorizarea cooperativelor de credit şi retragerea autorizaţiei Articolul 338 (1) Autorizarea cooperativelor de credit se realizează în condiţiile aplicabile instituţiilor de credit prevăzute în cap. II din titlul I partea I, cu excepţia art. 11 şi 17, ale căror prevederi nu se aplică la nivelul cooperativelor de credit din reţea, dacă sunt îndeplinite la nivelul reţelei cooperatiste condiţiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (1) al art. 338 a fost modificat de pct. 185 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Cooperativele de credit care se constituie şi se afiliază la o casa centrala deja autorizată, pot fi autorizate de Banca Naţională a României numai pe baza acordului de afiliere acordat de casa centrala respectiva. (3) Cooperativele de credit care se constituie simultan cu casa centrala se autorizează în condiţiile prevăzute în Secţiunea a 2-a a prezentului capitol. Articolul 339Banca Naţională a României poate stabili un nivel minim al capitalului iniţial pentru cooperativele de credit, cu aplicarea în mod corespunzător a cerinţei prevăzute la art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Art. 339 a fost modificat de pct. 186 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Articolul 340 (1) Cooperativele de credit pot desfăşura, în limita autorizaţiei acordate, activităţile prevăzute în Secţiunea 1 a Capitolului II din Titlul I, Partea I, cu excepţia celor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c), g) pct. 1), 3) şi 4), h), j)-m), o) şi p), în condiţiile prevăzute de dispoziţiile care urmează. (2) Cooperativele de credit pot să atragă depozite sau alte fonduri rambursabile de la membrii acestora, precum şi de la persoane fizice, juridice ori alte entităţi, care domiciliază, au reşedinţa sau locul de muncă, respectiv au sediul social şi desfăşoară activitate, în raza teritorială de operare a cooperativei de credit. (3) Cooperativele de credit pot să acorde credite: a) membrilor acestora, cu prioritate; b) persoanelor fizice, persoanelor juridice ori altor entităţi fără personalitate juridică, ce domiciliază, au reşedinţa sau locul de muncă, respectiv au sediul social şi desfăşoară activitate, în raza teritorială de operare a c