Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 (*actualizata*)privind protectia sociala acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii şi reorganizarii unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societatilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale(actualizata până la data de 21 iunie 2007*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 7 februarie 2007; LEGEA nr. 171 din 12 iunie 2007.Ţinând seama de necesitatea continuarii procesului de restructurare şi inchidere a minelor, în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea respectarii reglementarilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizării obiectivelor de restructurare şi reorganizare a unor societăţi naţionale, regii autonome şi companii naţionale sau societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societatilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care impun luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conduca la eliminarea în perioada 2007-2008 a pierderilor şi la eficientizarea pe termen lung a activităţii acestora, de expirarea la 31 ianuarie 2007 a termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societatilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare şi reorganizare, pentru protectia sociala a persoanelor concediate şi totodata pentru determinarea acceptarii postdisponibilizare a unor activităţi necesare inchiderii şi conservarii minelor.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prevederile prezentei ordonante de urgenta reglementeaza masurile de protecţie sociala de care beneficiaza persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii şi reorganizarii unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societatilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare societăţi. Articolul 2Societăţile care pot efectua concedieri colective în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, precum şi numărul de salariati ce urmeaza să fie disponibilizati se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort sau a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, numai în condiţiile în care au un program de restructurare şi reorganizare sau numai un program de restructurare ori de reorganizare, aprobat astfel încât concedierea colectiva sa nu depăşească termenul de 31 decembrie 2008 sau, după caz, termenul de 31 decembrie 2010 pentru persoanele concediate din cadrul societatilor prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 3 (1) Masurile de protecţie sociala prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în baza programelor de restructurare şi reorganizare sau numai a programelor de restructurare ori de reorganizare a societatilor prevăzute la art. 1, aprobate de autoritatea publică implicata. (2) Programele prevăzute la alin. (1) cuprind în mod obligatoriu: a) numărul total de salariati existent la data întocmirii acestora; b) motivele care determina restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea; c) numărul de salariati necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma restructurarii şi reorganizarii sau numai restructurarii ori reorganizarii; d) numărul de salariati care vor fi afectati de concedieri colective; e) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile colective. (3) Dacă restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfăşoară în etape, programele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde şi numărul de salariati care vor fi afectati de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condiţiilor de concediere colectiva prevăzute de dispozitiile legale în vigoare, precum şi data la care va avea loc fiecare etapa. Articolul 4 (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai persoanele care au incheiat contracte individuale de muncă pe durata nedeterminata cu societăţile prevăzute la art. 1 cu cel puţin 12 luni înainte de data concedierii.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2007. (2) Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta şi persoanele care: a) au fost preluate prin protocol de alte societăţi dintre cele prevăzute la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au incheiat contracte individuale de muncă pe durata nedeterminata cu societăţile de la care au fost preluate, în perioada prevăzută la alin. (1); b) au fost preluate de societăţile rezultate în urma divizarii sau a altor forme de reorganizare a societatilor prevăzute la art. 1, dacă au incheiat contracte individuale de muncă pe durata nedeterminata cu societăţile supuse divizarii sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1).------------Lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007. Articolul 4^1Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta şi persoanele care au fost disponibilizate prin concedieri colective efectuate în perioada 1 februarie 2006-31 ianuarie 2007 de societăţile stabilite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societatilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui program de restructurare şi de reorganizare aprobat de institutia publică implicata în privatizare, dacă au fost preluate de aceste societăţi după data de 1 ianuarie 2005, în baza actelor normative în vigoare.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007. Articolul 5 (1) Concedierea colectiva se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2. (2) Dacă restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfăşoară în etape, prevederile alin. (1) se aplică pentru concedierea colectiva efectuata în prima etapa, urmand ca pentru celelalte etape concedierea colectiva să se efectueze în termen de 60 de zile de la data prevăzută la art. 3 alin. (3).------------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007. Articolul 6Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiaza, în condiţiile legii, de serviciile de preconcediere, precum şi de serviciile realizate în vederea stimularii ocuparii forţei de muncă, acordate de Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agentiile pentru ocuparea forţei de muncă judetene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agentii pentru ocuparea forţei de muncă. Articolul 7Persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) la data încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, de o sumă egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica;-------------Lit. a) a art. 7 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2007. b) indemnizatie de şomaj, stabilita potrivit reglementarilor legale în vigoare; c) venit lunar de completare. Articolul 8 (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. c) se stabileste odata cu indemnizatia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizatiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acordă lunar, pe perioade stabilite diferentiat, în functie de vechimea în munca a persoanelor concediate în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, după cum urmeaza: a) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în munca de până la 15 ani; b) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca cuprinsa între 15 şi 25 de ani; c) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de peste 25 de ani. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de şomaj, persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza, până la incheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. Articolul 9Nu beneficiaza de venit lunar de completare persoanele care nu indeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de şomaj. Articolul 10 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 pot beneficia de venit lunar de completare acordat în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, în mai multe etape, dar nu mai mult decat duratele maxime cuvenite potrivit art. 8 alin. (2). (2) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se modifica odata cu recalcularea indemnizatiei de şomaj, ca urmare a modificarii salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata. (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care dreptul persoanei la indemnizatie de şomaj inceteaza sau se suspenda, şi aceasta beneficiaza exclusiv de venitul lunar de completare. Articolul 11 (1) Persoanele care se reincadreaza în munca beneficiaza de venit lunar de completare în urmatoarele situaţii: a) dacă în perioada acordarii venitului de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se încadrează în munca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alte societăţi decat cele de la care au fost disponibilizate, beneficiaza pe perioada lucrata, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare egal cu jumătate din salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult de jumătate din salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica; b) dacă în perioada acordarii venitului de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se încadrează în munca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la societăţile de la care au fost disponibilizate, beneficiaza pe perioada lucrata, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare în cuantumul stabilit la lit. a), dacă la data încadrării societăţile respective nu mai au capital majoritar de stat.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2007. (2) Dacă incadrarea în munca este pe perioada determinata, venitul lunar de completare se acordă în condiţiile alin. (1) pe perioada lucrata şi se reia în plata, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau la art. 8 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2). (3) Dacă în perioada acordarii venitului de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare solicita înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, plata venitului lunar de completare inceteaza. (4) Persoanele concediate colectiv, în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societatilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după data de 1 decembrie 2006, de la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cuprinse în anexa nr. 1, dacă se reincadreaza în munca, la una dintre aceste societăţi, înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (3) din aceeasi ordonanţa de urgenţă, pentru activităţi de conservare, inchidere, ecologizare şi monitorizare postinchidere a minelor, beneficiaza pe perioada lucrata de un venit lunar de completare, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (3) din aceeasi ordonanţa de urgenţă, egal cu jumătate din venitul lunar de completare stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din aceeasi ordonanţa de urgenţă. (5) Persoanele concediate colectiv de la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cuprinse în anexa nr. 2, dacă se reincadreaza în munca, la una dintre aceste societăţi, înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), pentru activităţi de conservare, inchidere, ecologizare şi monitorizare postinchidere a minelor, beneficiaza pe perioada lucrata de un venit lunar de completare, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), egal cu jumătate din venitul lunar de completare, stabilit la art. 8 alin. (3). Articolul 12Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal şi inceteaza la data decesului beneficiarului. Articolul 13 (1) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare rămân în evidenta agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă în a caror raza teritoriala îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, până la încetarea platii venitului lunar de completare. (2) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au urmatoarele obligaţii: a) să se prezinte lunar, pe baza programarii, sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în munca; b) sa comunice în termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; c) sa caute activ un loc de muncă, sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii şi de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în munca potrivit legii. Articolul 14 (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3) se suspenda la data neindeplinirii de către persoanele beneficiare a obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a). (2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2). (3) În situaţia în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu indeplinesc oblibaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) din cauza arestarii preventive sau din cauza imbolnavirii, dovedita cu certificat medical, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2). (4) Repunerea în plata a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3), după suspendarea în condiţiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii urmatoare depunerii cererii beneficiarului. Articolul 15 (1) În situaţia persoanelor care în perioada în care beneficiaza de indemnizatie de şomaj doresc sa caute un loc de muncă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene şi au primit aprobare pentru menţinerea platii indemnizatiei de şomaj din partea agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se suspenda pe o perioadă de cel mult 3 luni de la data obtinerii aprobării. (2) Prevederile art. 13 alin. (2) lit. a) şi c) nu se aplică pe perioada prevăzută la alin. (1). (3) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), în situaţia în care în această perioadă plata indemnizatiei de şomaj s-a realizat de institutia competenţa în materie de şomaj a statului membru al Uniunii Europene, în numele agentiei pentru ocuparea forţei de muncă şi pe cheltuiala acesteia. (4) Repunerea în plata a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) după suspendarea în condiţiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii. (5) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) pentru perioada de suspendare prevăzută la alin. (3) se face odata cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentand venituri de completare pentru luna urmatoare depunerii cererii prevăzute la alin. (4), respectiv expirarii termenului de 3 luni de la data suspendarii. Articolul 16 (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3) inceteaza la data refuzului nejustificat de a accepta locul de muncă oferit potrivit pregatirii profesionale, refuzului de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii şi de formare profesionala, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de agentia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt înregistrate, în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Nu se considera refuz nejustificat, în sensul alin. (1), starea de sănătate necorespunzatoare pentru prestarea unei munci, justificata în baza unui certificat medical prezentat de persoanele în cauza în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia. Articolul 17Măsura suspendarii, a revocarii suspendarii şi a încetării platii venitului lunar de completare se stabileste prin decizii ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă. Articolul 18 (1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 7 şi 11 se suporta din bugetul asigurarilor pentru şomaj, de la capitolul "Asigurari şi asistenţa sociala", titlul "Asistenţa sociala", articolul "Asigurari sociale". (2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) societăţile pot solicita aplicarea masurilor de protecţie pentru salariaţii disponibilizati colectiv în baza unui singur program de restructurare şi reorganizare sau numai de restructurare ori de reorganizare, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prezentat în cursul aceluiasi an. Articolul 19 (1) Sumele prevăzute la art. 7 lit. a) şi c) sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurarilor sociale de stat. (2) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiaza de venit lunar de completare realizează şi venituri de natura salariala care, conform dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor. (5) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 17 ani în condiţii speciale, 13,5 ani în condiţii speciale în zona I de radiatii sau 15 ani în condiţii speciale în zona II de radiatii, beneficiaza de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (4) şi (5). (6) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare realizat în condiţiile alin. (2) şi (5), începând cu data încetării platii venitului lunar de completare, agentiile pentru ocuparea forţei de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverinte care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum şi cuantumul venitului asigurat, prevăzut la alin. (3). Articolul 20 (1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (3) persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonante de urgenta sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu plata contributiei din alte surse. (2) Contribuţia pentru asigurarile sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se datorează şi se plateste din bugetul asigurarilor pentru şomaj, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (3), la nivelul indemnizatiei de şomaj. Articolul 21Venitul lunar de completare are acelasi regim de impozitare ca şi indemnizatia de şomaj. Articolul 22 (1) Debitele create la bugetul asigurarilor pentru şomaj de persoanele care au beneficiat în mod necuvenit de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se recupereaza în termenul legal de prescriptie, pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea forţei de muncă, ce constituie titluri executorii. (2) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc. Articolul 23 (1) Angajatorii care au incadrat în munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor venitului lunar de completare, prevăzut la art. 8 alin. (2), au obligaţia de a anunta în termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenta cărora s-au aflat aceste persoane. (2) Societăţile prevăzute la art. 1 au obligaţia de a transmite agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă programele prevăzute la art. 3, precum şi tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv. Articolul 24Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) necomunicarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 23 alin. (2); b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (1). Articolul 25Contraventiile prevăzute la art. 24 se sancţionează după cum urmeaza: a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei; b) cea prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei. Articolul 26Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 24 şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 25 se realizează de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă. Articolul 27Dispozitiile prevăzute la art. 24 şi 25 referitoare la stabilirea şi sanctionarea contraventiilor se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 28Sumele încasate din amenzile contraventionale aplicate conform prezentei ordonante de urgenta se fac venit la bugetul asigurarilor pentru şomaj. Articolul 29Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se solutioneaza de către instantele judecătorești competente, potrivit legii. Articolul 30Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 31Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 februarie 2007 şi se aplică până la data de 31 decembrie 2008 şi, respectiv, până la data de 31 decembrie 2010, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la societăţile prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 32În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.-------------Art. 32 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Varujan Vosganianp. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 116. Anexa 1 ListaSocietatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comercialedin sectorul minier, ai caror salariati au fostdisponibilizati conform O.U.G. nr. 8/2003după data de 1 decembrie 2006 şi pot participa la activităţile deconservare, inchidere, ecologizare şi monitorizare postinchidere a minelor1. Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" S.A. Deva, cu filialele sale2. Compania Naţionala a Huilei S.A. Petrosani3. Compania Naţionala a Metalelor Pretioase şi Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, cu filialele sale4. Compania Naţionala a Uraniului S.A. Bucureşti5. Societatea Naţionala a Carbunelui S.A. Ploiesti, cu filialele sale6. Societatea Naţionala a Lignitului "OLTENIA" S.A. TĂrgu Jiu7. Societatea Comerciala Miniera "BANAT" S.A. Anina8. Societatea Comerciala "MINBUCOVINA" S.A. Vatra Domei9. Societatea Comerciala "MOLDOMIN" S.A. Moldova Noua10. Societatea Comerciala "CUPRU MIN" S.A. Abrud11. Societatea Comerciala "BAITA" S.A. Stei12. Societatea Comerciala "COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI" S.A.13. Societatea Comerciala "COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA" S.A.14. Societatea Comerciala "COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI" S.A. Anexa 2 ListaSocietatilor naţionale, companiilornaţionale şi societatilor comerciale care potangaja salariati concediati colectiv Ia activităţi de conservare, inchidere,ecologizare şi monitorizare postinchidere a minelor1. Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" S.A. Deva, cu filialele sale2. Compania Naţionala a Huilei S.A. Petrosani3. Compania Naţionala a Metalelor Pretioase şi Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, cu filialele sale4. Compania Naţionala a Uraniului S.A. Bucureşti5. Societatea Naţionala a Carbunelui S.A. Ploiesti, cu filialele sale6. Societatea Naţionala a Lignitului "OLTENIA" S.A. Targu Jiu7. Societatea Naţionala a Sarii S.A. Bucureşti8. Societatea Comerciala Miniera "BANAT" S.A. Anina9. Societatea Comerciala "MINBUCOVINA" S.A. Vatra Domei10. Societatea Comerciala "MOLDOMIN" S.A. Moldova Noua11. Societatea Comerciala "CUPRU MIN" S.A. Abrud12. Societatea Comerciala "BAITA" S.A. Stei13. Societatea Comerciala "COMPLEXUL-ENERGETIC ROVINARI" S.A.14. Societatea Comerciala "COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA" S.A.15. Societatea Comerciala "COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI" S.A. Anexa 3 Lista societatilor care au subventii şi programe de restructurareaprobate până în anul 20101. Compania Naţionala a Huilei S.A. Petrosani;2. Compania Naţionala a Uraniului S.A. Bucureşti----

Noutăți

 • LEGE nr. 283 din 10 iulie 2009 privind ratificarea Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2008 şi la Darmstadt la 9 ianuarie 2009, pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la 17 iulie 2003
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 27 noiembrie 2001 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 614 din 13 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 40 din 24 mai 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, semnată de România la New York la 8 aprilie 1982
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 17 din 21 iunie 1968 pentru reglementarea unor condiţii de remunerare a salariaţilor care îndeplinesc funcţii de conducere, tehnico-administrative şi de specialitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 10 din 19 ianuarie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009
 • LEGE nr. 381 din 10 decembrie 2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
 • LEGEA viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164 din 24 iunie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 285 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 636 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
 • LEGE nr. 102 din 7 mai 2015 privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România
 • LEGE nr. 533 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 28 ianuarie 2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 3 noiembrie 2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 21 mai 2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 10 iulie 2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor
 • LEGE nr. 202 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 182 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 125 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 martie 2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 708 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2000 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidenta informatizata a persoanei
 • LEGE nr. 172 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 15 din 24 februarie 1995 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1995
 • LEGE nr. 115 din 7 decembrie 1992 privind prelungirea termenului de încheiere a acţiunii de distribuire a certificatelor de proprietate, prevăzut de Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • LEGE nr. 367 din 11 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind protecţia informaţiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001
 • LEGE nr. 148 din 23 iulie 2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 39 din 8 martie 1930 pentru autorizarea Ministerului Armatei să facă un schimb de terenuri cu D-na Carmen Herfurtt Sachsenheim din Braşov
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 13 martie 2000 pentru completarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 136 din 21 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul acestui fond
 • LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 286 din 24 iunie 2004 pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 63 din 31 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 130 din 15 iulie 1997 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 583 din 24 octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 369 din 13 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
 • LEGE nr. 81 din 13 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020