Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale(actualizată până la data de 26 octombrie 2007*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 26 octombrie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 7 februarie 2007; LEGEA nr. 171 din 12 iunie 2007; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007.Ţinând seama de necesitatea continuării procesului de restructurare şi închidere a minelor, în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea respectării reglementărilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizării obiectivelor de restructurare şi reorganizare a unor societăţi naţionale, regii autonome şi companii naţionale sau societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care impun luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conducă la eliminarea în perioada 2007-2008 a pierderilor şi la eficientizarea pe termen lung a activităţii acestora, de expirarea la 31 ianuarie 2007 a termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare şi reorganizare, pentru protecţia socială a persoanelor concediate şi totodată pentru determinarea acceptării postdisponibilizare a unor activităţi necesare închiderii şi conservării minelor.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă reglementează măsurile de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare societăţi. Articolul 2Societăţile care pot efectua concedieri colective în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi numărul de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort sau a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, numai în condiţiile în care au un program de restructurare şi reorganizare sau numai un program de restructurare ori de reorganizare, aprobat astfel încât concedierea colectivă sa nu depăşească termenul de 31 decembrie 2008 sau, după caz, termenul de 31 decembrie 2010 pentru persoanele concediate din cadrul societăţilor prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 3 (1) Măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în baza programelor de restructurare şi reorganizare sau numai a programelor de restructurare ori de reorganizare a societăţilor prevăzute la art. 1, aprobate de autoritatea publică implicata. (2) Programele prevăzute la alin. (1) cuprind în mod obligatoriu: a) numărul total de salariaţi existent la data întocmirii acestora; b) motivele care determina restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea; c) numărul de salariaţi necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma restructurării şi reorganizării sau numai restructurării ori reorganizării; d) numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri colective; e) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile colective. (3) Dacă restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfăşoară în etape, programele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde şi numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condiţiilor de concediere colectivă prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, precum şi data la care va avea loc fiecare etapa. Articolul 4 (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă pe durata nedeterminată cu societăţile prevăzute la art. 1 cu cel puţin 12 luni înainte de data concedierii.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2007. (2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi persoanele care: a) au fost preluate prin protocol de alte societăţi dintre cele prevăzute la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durata nedeterminată cu societăţile de la care au fost preluate, în perioada prevăzută la alin. (1); b) au fost preluate de societăţile rezultate în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a societăţilor prevăzute la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durata nedeterminată cu societăţile supuse divizării sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1).------------Lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007. Articolul 4^1Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi persoanele care au fost disponibilizate prin concedieri colective efectuate în perioada 1 februarie 2006-31 ianuarie 2007 de societăţile stabilite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui program de restructurare şi de reorganizare aprobat de instituţia publică implicata în privatizare, dacă au fost preluate de aceste societăţi după data de 1 ianuarie 2005, în baza actelor normative în vigoare.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007. Articolul 5 (1) Concedierea colectivă se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2. (2) Dacă restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfăşoară în etape, prevederile alin. (1) se aplică pentru concedierea colectivă efectuată în prima etapa, urmând ca pentru celelalte etape concedierea colectivă să se efectueze în termen de 60 de zile de la data prevăzută la art. 3 alin. (3).------------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007. Articolul 6Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază, în condiţiile legii, de serviciile de preconcediere, precum şi de serviciile realizate în vederea stimulării ocupării forţei de muncă, acordate de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă. Articolul 7Persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de următoarele drepturi: a) la data încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, de o sumă egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica;-------------Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2007. b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) venit lunar de completare. Articolul 8 (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. c) se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acordă lunar, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în munca a persoanelor concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în munca de până la 15 ani; b) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca cuprinsă între 15 şi 25 de ani; c) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de peste 25 de ani. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. Articolul 9Nu beneficiază de venit lunar de completare persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj. Articolul 10 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 pot beneficia de venit lunar de completare acordat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în mai multe etape, dar nu mai mult decât duratele maxime cuvenite potrivit art. 8 alin. (2). (2) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se modifica odată cu recalcularea indemnizaţiei de şomaj, ca urmare a modificării salariului de baza minim brut pe ţara garantat în plata. (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care dreptul persoanei la indemnizaţie de şomaj încetează sau se suspenda, şi aceasta beneficiază exclusiv de venitul lunar de completare. Articolul 11 (1) Persoanele care se reincadreaza în munca beneficiază de venit lunar de completare în următoarele situaţii: a) dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se încadrează în munca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alte societăţi decât cele de la care au fost disponibilizate, beneficiază pe perioada lucrata, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare egal cu jumătate din salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult de jumătate din salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica; b) dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se încadrează în munca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la societăţile de la care au fost disponibilizate, beneficiază pe perioada lucrata, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare în cuantumul stabilit la lit. a), dacă la data încadrării societăţile respective nu mai au capital majoritar de stat.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2007. (2) Dacă încadrarea în munca este pe perioada determinata, venitul lunar de completare se acordă în condiţiile alin. (1) pe perioada lucrata şi se reia în plata, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau la art. 8 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2). (3) Dacă în perioada acordării venitului de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare solicita înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, plata venitului lunar de completare încetează. (4) Persoanele concediate colectiv, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după data de 1 decembrie 2006, de la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cuprinse în anexa nr. 1, dacă se reincadreaza în munca, la una dintre aceste societăţi, înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (3) din aceeaşi ordonanţa de urgenţă, pentru activităţi de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postinchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrata de un venit lunar de completare, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (3) din aceeaşi ordonanţa de urgenţă, egal cu jumătate din venitul lunar de completare stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din aceeaşi ordonanţa de urgenţă. (5) Persoanele concediate colectiv de la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cuprinse în anexa nr. 2, dacă se reincadreaza în munca, la una dintre aceste societăţi, înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), pentru activităţi de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postinchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrata de un venit lunar de completare, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), egal cu jumătate din venitul lunar de completare, stabilit la art. 8 alin. (3). Articolul 12Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal şi încetează la data decesului beneficiarului. Articolul 13 (1) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare rămân în evidenta agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, până la încetarea plăţii venitului lunar de completare. (2) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligaţii: a) să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în munca; b) sa comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; c) sa caute activ un loc de muncă, sa participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în munca potrivit legii. Articolul 14 (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3) se suspenda la data neîndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a). (2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2). (3) În situaţia în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) din cauza arestării preventive sau din cauza îmbolnăvirii, dovedită cu certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2).---------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. (4) Repunerea în plata a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3), după suspendarea în condiţiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii beneficiarului. Articolul 15 (1) În situaţia persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj doresc sa caute un loc de muncă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene şi au primit aprobare pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj din partea agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se suspenda pe o perioadă de cel mult 3 luni de la data obţinerii aprobării. (2) Prevederile art. 13 alin. (2) lit. a) şi c) nu se aplică pe perioada prevăzută la alin. (1). (3) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), în situaţia în care în această perioadă plata indemnizaţiei de şomaj s-a realizat de instituţia competenţa în materie de şomaj a statului membru al Uniunii Europene, în numele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi pe cheltuiala acesteia. (4) Repunerea în plata a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) după suspendarea în condiţiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării. (5) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) pentru perioada de suspendare prevăzută la alin. (3) se face odată cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentând venituri de completare pentru luna următoare depunerii cererii prevăzute la alin. (4), respectiv expirării termenului de 3 luni de la data suspendării. Articolul 16 (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3) încetează la data refuzului nejustificat de a accepta locul de muncă oferit potrivit pregătirii profesionale, refuzului de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt înregistrate, în condiţiile Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi la data depistării că prestează activităţi lucrative fără forme legale. (2) Se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) refuzul motivat de: a) situarea locului de muncă oferit la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu (pe teritoriul României), în condiţiile în care angajatorul oferă condiţii de transport sau locuinţă; b) primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul de completare; c) neparticiparea la programe de reconversie profesională furnizate gratuit de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sub formă de servicii de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare. (3) Nu se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată în baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală şi prezentat de persoanele în cauză în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.---------Art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. Articolul 17 (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a monitoriza: a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de muncă pe baza documentelor medicale care atestă starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, în vederea integrării cât mai rapide în muncă; b) ofertele zilnice de locuri de muncă, în vederea încadrării în muncă, potrivit pregătirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflaţi în evidenţă. (2) Inspecţia Muncii are obligaţia de a comunică Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după efectuarea controalelor, numele şi prenumele, adresa şi codul numeric personal ale persoanelor depistate că prestează activităţi fără forme legale. (3) Măsura suspendării, a revocării suspendării şi a încetării plăţii venitului lunar de completare, precum şi a sancţionării propriilor angajaţi, conform legii, care nu respectă prevederile alin. (1) se stabileşte prin decizii ale directorilor executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. Articolul 18 (1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 7 şi 11 se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la capitolul "Asigurări şi asistenţa socială", titlul "Asistenţa socială", articolul "Asigurări sociale". (2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) societăţile pot solicita aplicarea măsurilor de protecţie pentru salariaţii disponibilizaţi colectiv în baza unui singur program de restructurare şi reorganizare sau numai de restructurare ori de reorganizare, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prezentat în cursul aceluiaşi an. Articolul 19 (1) Sumele prevăzute la art. 7 lit. a) şi c) sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat. (2) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri de natura salariala care, conform dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor. (5) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 17 ani în condiţii speciale, 13,5 ani în condiţii speciale în zona I de radiatii sau 15 ani în condiţii speciale în zona ÎI de radiatii, beneficiază de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (4) şi (5). (6) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare realizat în condiţiile alin. (2) şi (5), începând cu data încetării plăţii venitului lunar de completare, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverinte care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum şi cuantumul venitului asigurat, prevăzut la alin. (3). Articolul 20 (1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (3) persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu plata contribuţiei din alte surse. (2) Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se datorează şi se plăteşte din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (3), la nivelul indemnizaţiei de şomaj. Articolul 21Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. Articolul 22 (1) Debitele create la bugetul asigurărilor pentru şomaj de persoanele care au beneficiat în mod necuvenit de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se recuperează în termenul legal de prescripţie, pe baza deciziilor emise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, ce constituie titluri executorii. (2) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmăresc. Articolul 23 (1) Angajatorii care au încadrat în munca, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare, prevăzut la art. 8 alin. (2), au obligaţia de a anunta în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenta cărora s-au aflat aceste persoane.(1^1) Angajatorii care refuză încadrarea în muncă, în condiţiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.--------Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. (2) Societăţile prevăzute la art. 1 au obligaţia de a transmite agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă programele prevăzute la art. 3, precum şi tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv. Articolul 24Constituie contravenţii următoarele fapte: a) necomunicarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 23 alin. (2); b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (1^1).----------Lit. b) a art. 24 a fost modificata de pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. Articolul 25Contravenţiile prevăzute la art. 24 se sancţionează după cum urmează: a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei; b) cea prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei. Articolul 26Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 24 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 25 se realizează de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă. Articolul 27Dispoziţiile prevăzute la art. 24 şi 25 referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 28Sumele încasate din amenzile contravenţionale aplicate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se fac venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Articolul 29Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii. Articolul 30Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 31Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 februarie 2007 şi se aplică până la data de 31 decembrie 2008 şi, respectiv, până la data de 31 decembrie 2010, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la societăţile prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 32În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.-------------Art. 32 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Varujan Vosganianp. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 116. Anexa 1 ListaSocietăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comercialedin sectorul minier, ai căror salariaţi au fostdisponibilizaţi conform O.U.G. nr. 8/2003după data de 1 decembrie 2006 şi pot participa la activităţile deconservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postinchidere a minelor1. Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" S.A. Deva, cu filialele sale2. Compania Naţionala a Huilei S.A. Petrosani3. Compania Naţionala a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, cu filialele sale4. Compania Naţionala a Uraniului S.A. Bucureşti5. Societatea Naţionala a Carbunelui S.A. Ploiesti, cu filialele sale6. Societatea Naţionala a Lignitului "OLTENIA" S.A. TĂrgu Jiu7. Societatea Comercială Miniera "BANAT" S.A. Anina8. Societatea Comercială "MINBUCOVINA" S.A. Vatra Domei9. Societatea Comercială "MOLDOMIN" S.A. Moldova Noua10. Societatea Comercială "CUPRU MIN" S.A. Abrud11. Societatea Comercială "BAITA" S.A. Stei12. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI" S.A.13. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA" S.A.14. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI" S.A. Anexa 2 ListaSocietăţilor naţionale, companiilornaţionale şi societăţilor comerciale care potangaja salariaţi concediati colectiv Ia activităţi de conservare, închidere,ecologizare şi monitorizare postinchidere a minelor1. Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" S.A. Deva, cu filialele sale2. Compania Naţionala a Huilei S.A. Petrosani3. Compania Naţionala a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, cu filialele sale4. Compania Naţionala a Uraniului S.A. Bucureşti5. Societatea Naţionala a Carbunelui S.A. Ploiesti, cu filialele sale6. Societatea Naţionala a Lignitului "OLTENIA" S.A. Targu Jiu7. Societatea Naţionala a Sarii S.A. Bucureşti8. Societatea Comercială Miniera "BANAT" S.A. Anina9. Societatea Comercială "MINBUCOVINA" S.A. Vatra Domei10. Societatea Comercială "MOLDOMIN" S.A. Moldova Noua11. Societatea Comercială "CUPRU MIN" S.A. Abrud12. Societatea Comercială "BAITA" S.A. Stei13. Societatea Comercială "COMPLEXUL-ENERGETIC ROVINARI" S.A.14. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA" S.A.15. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI" S.A. Anexa 3 Lista societăţilor care au subvenţii şi programe de restructurareaprobate până în anul 20101. Compania Naţionala a Huilei S.A. Petrosani;2. Compania Naţionala a Uraniului S.A. Bucureşti----

Noutăți

 • LEGE nr. 268 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 37 din 14 decembrie 1979 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 407/1979 privind majorarea pensiilor
 • LEGE nr. 132 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 288 din 19 noiembrie 2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 254 din 10 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 70 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 50 din 30 martie 2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • LEGE nr. 515 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 383 din 10 decembrie 2009 pentru modificarea art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013
 • LEGE nr. 374 din 5 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 21 din 13 martie 2014 privind instituirea Zilei Naţionale pentru Adopţie
 • LEGE nr. 349 din 10 iulie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 377 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
 • LEGE nr. 129 din 16 octombrie 1996 privind transportul pe căile ferate române
 • LEGE nr. 16 din 10 februarie 1948 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 3 din 19 Ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Birourilor şi înfiinţarea Colegiilor de avocaţi din România
 • LEGE nr. 105 din 26 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 230 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
 • LEGE nr. 1.051 din 19 august 1864 pentru Dreptul acordat strainilor de a cumpara imobile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 603 din 22 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 24 mai 2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 404 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza
 • LEGE nr. 169 din 14 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 475 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006
 • LEGE nr. 437 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998
 • LEGE nr. 498 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2006 pentru modificarea art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 74 din 25 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA*) din 29 iunie 1965 (*republicată*)
 • LEGE nr. 82 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 29 din 24 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 176 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
 • LEGE nr. 79 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 55 din 24 ianuarie 2003 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 8 iulie 2002
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 71 din 28 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • LEGE nr. 680 din 19 decembrie 2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 539 din 25 noiembrie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes naţional a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucureşti, incluzând Noul Centru Civic şi Centrul Istoric, şi stabilirea condiţiilor de realizare a investiţiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă
 • LEGE nr. 62 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 215 din 26 mai 2006 pentru modificarea art. 5 şi 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021