Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului(actualizată până la data de 12 mai 2007*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 12 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 125 din 5 mai 2007.Având în vedere prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de asigurare a cadrului juridic privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură pentru realizarea unor producţii competitive şi în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei şi pentru protejarea mediului, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, având în vedere aderarea României la Uniunea Europeană. Conform Tratatului de aderare, România poate aplica în următorii 3 ani măsurile de sprijin care sunt aprobate prin acte normative în vigoare la data aderării. Nepromovarea acestui act normativ până la data de 31 decembrie 2006 elimină posibilitatea acordării sprijinului financiar în agricultură de la bugetul de stat după data aderării, cu consecinţe dintre cele mai grave privind funcţionarea exploataţiilor agricole din România.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Se aprobă acordarea sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului. (2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă numai pentru activităţile care nu sunt finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european piscicol, fonduri structurale şi de coeziune. Articolul 2Sursa de finanţare a sprijinului prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură anual din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale asigură, prin Direcţia generală implementare politici sectoriale şi de piaţă şi Direcţia buget-finanţe, elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare, necesare acordării sprijinului financiar prevăzut la art. 1. (2) Instituţia responsabilă pentru implementarea sprijinului financiar este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv prin sucursalele judeţene ale acesteia sau, după caz, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Articolul 4În domeniul agriculturii se acordă sprijin financiar pentru activităţi comune acestui domeniu, prevăzute în anexa nr. 1. Capitolul II Sectorul vegetal Articolul 5 (1) În sectorul vegetal se acordă sprijin financiar în următoarele domenii: a) legume-fructe, proaspete şi prelucrate; b) culturi de câmp; c) plantaţii pomicole; d) plantaţii viticole; e) tutun, hamei, cartof, plante medicinale şi aromatice, flori, plante dendrologice şi ornamentale. (2) Activităţile din sectorul vegetal pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 6 (1) Beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii agricoli din sectorul vegetal, persoane fizice şi/sau persoane juridice, care sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidenţe funciare şi exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, precum şi grupuri de producători recunoscute/recunoscute preliminar şi organizaţii de producători recunoscute, în scopul obţinerii producţiei agricole. (2) Beneficiarii sprijinului financiar pentru procesarea inului şi a cânepei pentru fibră sunt prim-procesatorii autorizaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform legislaţiei în vigoare.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2007. Capitolul III Sectorul zootehnic Articolul 7În scopul dezvoltării sectorului zootehnic se acordă sprijin financiar din bugetul de stat pentru: a) ameliorarea populaţiilor de animale; b) îmbunătăţirea calităţii produselor de origine animală; c) îmbunătăţirea calităţii producţiei obţinute pe pajişti; d) susţinerea măsurilor privind producerea şi comercializarea produselor apicole. Articolul 8Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 7 sunt producătorii agricoli din sectorul zootehnic, crescători de animale, persoane fizice şi/sau persoane juridice care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, şi sunt înregistraţi în Registrul agricol/Registrul naţional al exploataţiilor, operatori economici acreditaţi pentru desfăşurarea activităţilor de ameliorare din zootehnie, precum şi grupurile de producători recunoscute şi asociaţiile profesionale ale crescătorilor de animale, constituite conform legislaţiei în vigoare.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2007. Articolul 9Activităţile din sectorul zootehnic pentru care se acordă sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa nr. 3. Capitolul IV Sectorul de îmbunătăţiri funciare Articolul 10În completarea formelor de sprijin financiar de la bugetul de stat prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în sectorul îmbunătăţirilor funciare se acordă sprijin financiar pentru: a) asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare; b) investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare; c) irigarea culturilor agricole.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2007. Articolul 11Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 10 sunt organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, după caz. Articolul 12Activităţile din sectorul îmbunătăţirilor funciare pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa nr. 4. Capitolul V Sectorul de organizare şi sistematizare a teritoriului Articolul 13În scopul dezvoltării unor programe de organizare şi sistematizare a teritoriului agricol şi în general a spaţiului rural, se acordă sprijin financiar pentru: a) elaborarea de studii şi proiecte de organizare şi amenajare a teritoriului agricol; b) implementarea în condiţiile legii a proiectelor de organizare şi amenajare a teritoriului, pentru comasarea terenurilor fragmentate şi rectificarea hotarelor parcelelor comasate, pentru dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii rurale din proiectele de organizare a teritoriului. Articolul 14Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la art. 13 sunt proprietarii de parcele agricole care desfăşoară activităţi cu caracter comercial în mediul rural, persoane fizice autorizate şi/sau persoane juridice, precum şi grupurile de producători şi asociaţiile profesionale care desfăşoară activităţi în mediul rural şi sunt constituite conform legislaţiei în vigoare. Articolul 15Activităţile de organizare şi amenajare a teritoriului pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele prevăzute în anexa nr. 5. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 16 (1) Lista activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a fiecărui an, cuantumul sprijinului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă aferentă fiecărei activităţi şi/sau ca sumă fixă pe unitatea de măsură, precum hectar/tonă/cap de animal/familii de albine/litru, dintre activităţile cuprinse în anexele nr. 1-5, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2007. (2) Normele metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile prevăzute în anexele nr. 1-5, precum şi condiţiile de eligibilitate se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Sprijinul financiar, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2007privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, se va acorda pentru anul 2007, începând cu luna ianuarie, producătorilor agricoli care au depus sau vor depune documentaţiile legale.------------Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2007. Articolul 17 (1) Utilizarea sprijinului financiar pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat este interzisă şi se consideră sprijin financiar necuvenit. (2) Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin se recuperează, cu aplicarea dobânzilor şi penalităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare. (3) Persoanele fizice şi/sau juridice care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare aferente sprijinului financiar prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de sprijin financiar pentru o perioadă de 3 ani.------------Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2007. Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 454/2003 privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 22 noiembrie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 123. Anexa 1 ACTIVITĂŢILE COMUNE DIN AGRICULTURĂpentru care se pot acorda forme de sprijin financiar*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Activităţi din agricultura ││crt.│ │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) creditarea investitiilor pentru: - abrogată │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) susţinerea depozitarii productiei agricole │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │susţinerea unor cheltuieli de depozitare a produselor agricole │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│c) susţinerea programelor de promovare a produselor agricole - abrogată │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│d) susţinerea intrarii şi operarii pe bursa a producătorilor/comerciantilor │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │susţinerea unor costuri privind intrarea şi operarea pe bursa │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│e) susţinerea structurilor asociative din agricultură şi industrie alimentară │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │susţinerea costurilor aferente participării şi/sau organizării de manifestări ││ │expoziţionale, pentru grupuri şi organizaţii de producători, asociaţii patronale şi ││ │profesionale │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │susţinerea costurilor privind achiziţionarea de către grupurile şi organizaţiile de ││ │producători, asociaţii patronale şi profesionale de aparatură IT, software, baze de date│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │susţinerea asociaţiilor în vederea participării la organizaţiile constituite la nivelul ││ │Uniunii Europene │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │susţinerea cheltuielilor necesare realizării programelor de promovare a produselor ││ │agroalimentare │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│f) susţinerea unor costuri de productie │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │susţinerea energiei termice şi electrice pentru culturile realizate în sere şi solarii ││ │incalzite │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │subvenţionarea motorinei şi/sau biodieselului pentru lucrările din agricultură, precum ││ │şi a altor resurse materiale necesare culturilor agricole │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │subventionarea rovignetelor pentru agricultura │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│g) susţinerea dobanzii creditelor pentru investitii │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │subventionarea dobanzii creditelor pentru investitii │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------Anexa 1 a fost modificată potrivit pct. 7, 8 şi 9 ale articolului unic din LEGEA nr. 125 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2007, astfel:7. La anexa nr. 1, litera a) cu punctele 1-19 şi litera c) cu punctul 1 se abrogă.8. La anexa nr. 1, litera e), punctele 1 şi 2 ale literei e) şi punctul 2 al literei f) au fost modificate potrivit dispoziţiilor de mai sus.9. La anexa nr. 1 litera e), după punctul 3 a fost introdus punctul 4. Anexa 2 ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL VEGETALpentru care se pot acorda forme de sprijin financiar*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Activităţi din sectorul vegetal ││crt.│ │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) legume-fructe │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │susţinerea costurilor pentru apa potabilă utilizată la spălarea legumelor în procesul ││ │de pregătire pentru comercializare în stare proaspătă şi pentru procesare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │sprijin financiar pentru funcţionarea grupurilor de producători recunoscute │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │sprijin financiar pentru întocmirea planurilor de recunoaştere │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │sprijin financiar pentru cofinanţarea fondurilor operaţionale înfiinţate de ││ │organizaţiile de producători │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │susţinere financiară pentru implementarea Sistemului european de bune practici agricole ││ │- EUREPGAP în domeniul legumelor şi fructelor şi implementarea sistemului de management ││ │al calităţii HCCP în spaţiile de prelucrare legume-fructe │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. │sprijin financiar pentru producţia marfă de legume recoltate şi livrate din serele ││ │încălzite şi pentru producţia marfă de ciuperci recoltate şi livrate din spaţiile ││ │climatizate │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. │sprijin financiar pentru legumele şi fructele destinate prelucrării industriale │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. │sprijin financiar pentru achiziţionarea de ambalaje şi alte materiale necesare ││ │ambalării legumelor şi fructelor pentru livrare în stare proaspătă │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. │sprijin financiar pentru tratamente fitosanitare în plantaţiile de pomi, arbuşti ││ │fructiferi şi căpşuni │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │sprijin financiar pentru suprafeţele de legume cultivate în câmp, sere reci şi solarii │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) culturi de camp │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │procesarea inului şi a cânepei pentru fibră │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │susţinerea producţiei marfă la culturile de sfeclă de zahăr, orez, în şi cânepă pentru ││ │fibră şi/sau ulei şi/sau alte utilizări industriale, soia convenţională, hamei, ││ │culturi energetice (biocarburanţi şi biomasă) │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│c) sector viticol │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │susţinerea costurilor aferente autorizarii plantatiilor viticole pentru producerea ││ │strugurilor de vin cu denumire de origine controlata, certificării şi marcarii vinurilor││ │cu denumire de origine controlata │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │susţinerea producerii de material săditor viticol prebază, bază şi certificat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │susţinerea costurilor aferente aplicarii tratamentelor fitosanitare în plantatiile ││ │viticole cu soiuri nobile pentru struguri de masa şi vin, inclusiv pentru vinuri cu ││ │denumire de origine controlata │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│d) tutun │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │susţinerea achizitionarii instalaţiilor de uscare destinate îmbunătăţirii calităţii ││ │tutunului din soiurile de tutun care se încadrează în grupa tutunurilor flue-cured │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │susţinerea programelor de introducere a tehnologiilor performante de producere ││ │de rasaduri de tutun │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │susţinerea productiei marfa la cultura de tutun │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │susţinerea calităţii tutunului prin acordarea unei prime în cuantum de 65% din prima ││ │acordată de Uniunea Europeana în cadrul schemei de ajutoare prevăzută în organizarea ││ │comuna de piaţa │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│e) hamei │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │susţinerea introducerii sistemului de certificare în vederea denumirii de origine a ││ │hameiului │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │susţinerea productiei de hamei cu un continut ridicat în acizi alfa şi la cerinţele ││ │de calitate stabilite prin contract │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│f) cartof │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │susţinerea costurilor pentru producerea cartofului, din soiuri specifice, la parametrii ││ │de calitate solicitati pentru procesare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │programe pentru susţinerea financiară a asanarii virotice în zonele închise │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │sprijinirea productiei de cartof pentru industrializare la calitatea şi cerinţele ││ │specifice normelor tehnice de procesare stabilite prin contracte │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│g) plante medicinale şi aromatice │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │susţinerea productiei de plante medicinale şi aromatice realizate în condiţiile de ││ │calitate stabilite prin contract │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │susţinerea programelor de preluare a unor plante din flora spontana în cultura │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │susţinerea programelor de condiţionare, prelucrari intermediare şi finite a plantelor ││ │medicinale şi aromatice prezentate spre utilizare, inclusiv în forme predozate: ceaiuri,││ │capsule, comprimate, tincturi, extracte, siropuri, solutii, uleiuri esentiale, unguente ││ │precum şi obtinere de uleiuri volatile │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│h) flori plante dendrologice şi ornamentale │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │sprijin pentru producţia de flori, plante dendrologice şi ornamentale în camp, în spatii││ │protejate sau amenajate │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │susţinerea realizării sistemului de monitorizare a preturilor: preţuri la import, ││ │preţuri practicate pe pieţele reprezentative şi pe piaţa interna compatibil cu ││ │sistemul comunitar │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │sprijin pentru acoperirea costurilor energetice în sere şi spatii protejate │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------Anexa 2 a fost modificată potrivit pct. 10, 11 şi 12 ale articolului unic din LEGEA nr. 125 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2007, astfel:10. La anexa nr. 2, litera a) a fost modificată potrivit dispoziţiilor de mai sus.11. La anexa nr. 2 litera b), punctele 1 şi 2 au fost modificate potrivit dispoziţiilor de mai sus.12. La anexa nr. 2 litera c), punctul 2 a fost modificat potrivit dispoziţiilor de mai sus. Anexa 3 ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL ZOOTEHNICpentru care se poate acorda sprijin financiar*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Activităţi din sectorul zootehnic ││crt.│ │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) Susţinerea ameliorarii populatiilor de animale │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │conducerea registrelor genealogice la speciile şi rasele de animale │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │efectuarea controlului oficial al performantelor de productie la speciile de animale │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │efectuarea analizei calităţii produselor animaliere în vederea evaluării genetice a ││ │animalelor │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │elaborarea şi întreţinerea sistemului informatic, constituirea bazelor de date şi ││ │estimarea valorii de ameliorare a animalelor │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │introducerea, la nivelul fermelor, a tehnicilor, biotehnologiilor şi practicilor moderne││ │de reproductie la speciile de animale │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. │susţinerea cheltuielilor de testare a masculilor de reproductie la speciile de animale │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. │susţinerea cheltuielilor pentru efectuarea testului naţional de disectie pentru ││ │autorizarea echipamentelor de clasificare a carcaselor de porcine conform Sistemului de ││ │clasificare EUROP şi pentru stabilirea formulei matematice de calcul al procentului de ││ │tesut muscular în carcasa, pentru porcinele din România │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7^1.│achiziţionarea de animale de reproducţie cu mare valoare genetică din speciile bovine, ││ │ovine şi caprine │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7^2.│sprijinirea operatorilor economici acreditaţi pentru efectuarea serviciilor zootehnice ││ │prin susţinerea unor credite pe termen mediu şi lung, pentru achiziţia de dotări tehnice││ │specifice │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii produselor de origine animala │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. │îmbunătăţirea calităţii productiilor de carne prin susţinerea financiară a implementarii││ │sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. │îmbunătăţirea calităţii şi a parametrilor de producţie în creşterea efectivelor de ││ │bovine, porcine şi păsări prin susţinerea producţiei de carne de bovine, de porc şi ││ │pasăre - pui broiler şi a producţiei de ouă de consum │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │îmbunătăţirea calităţii şi igienei laptelui de vaca destinat procesarii pentru atingerea││ │standardelor de calitate din Uniunea Europeana │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │îmbunătăţirea calităţii productiei de miere prin susţinerea familiilor de albine │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11^1│susţinerea dotării centrelor de colectare a laptelui, aparţinând unor structuri ││ │asociative, cu echipamente şi utilaje specifice desfăşurării activităţii de colectare, ││ │analiză şi păstrare a laptelui, materie primă în vederea livrării la unităţile de ││ │procesare │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│c) Susţinerea îmbunătăţirii calităţii productiei obtinute pe pajisti │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │achizitionare de seminte, fertilizanti şi lucrari de sporire a potentialului de ││ │productie al solului │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│d) Susţinerea masurilor pentru producerea şi comercializarea produselor apicole │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │asistenţa tehnica a apicultorilor sau grupurilor de apicultori, cu scopul îmbunătăţirii ││ │condiţiilor de productiei │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │susţinerea achizitionarii de medicamente în vederea combaterii varoozei │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │rationalizarea transhumantei prin achizitionarea de platforme apicole noi │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │susţinerea laboratoarelor autorizate care efectueaza analizele proprietăţilor ││ │fizico-chimice ale mierii prin sprijinirea investitiilor realizate │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │susţinerea repopularii în stupi pe teritoriul naţional prin achizitionarea matcilor din ││ │rasa autohtona │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │susţinerea colaborarii formelor asociative din domeniu cu organisme specializate în ││ │realizarea programelor de cercetare aplicata în domeniul apiculturii şi a produselor ││ │apicole │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------Anexa 3 a fost modificată potrivit pct. 13, 14 şi 15 ale articolului unic din LEGEA nr. 125 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2007, astfel:13. La anexa nr. 3 litera a), au fost introduse punctele 7^1 şi 7^2.14. La anexa nr. 3 litera b), punctul 9 a fost modificat potrivit dispoziţiilor de mai sus.15. La anexa nr. 3 litera b), a fost introdus punctul 11^1. Anexa 4 ACTIVITĂŢILE DIN SECTORUL DE IMBUNATATIRI FUNCIAREpentru care se pot acorda forme de sprijin financiar*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Activităţi din sectorul de imbunatatiri funciare ││crt.│ │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) asigurarea stării de functionare a infrastructurii de imbunatatiri funciare │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │menţinerea în functiune, prin realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparatii, precum ││ │şi asigurarea pazei şi protectiei infrastructurii de imbunatatiri funciare situate în ││ │cadrul teritoriului organizaţiilor de imbunatatiri funciare sau al federatiilor de ││ │organizaţii de imbunatatiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţă acestora │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │executarea lucrărilor de aducere în stare de functiune a infrastructurii de imbunatatiri││ │funciare situate în cadrul teritoriului organizaţiilor ele imbunatatiri funciare sau al ││ │federatiilor de organizaţii de imbunatatiri funciare şi aflate în proprietatea sau ││ │folosinţă acestora │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │executarea lucrărilor de punere în funcţiune de către Administraţia Naţională a ││ │Îmbunătăţirilor Funciare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în cadrul ││ │teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de organizaţii ││ │de îmbunătăţiri funciare şi care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite ││ │în proprietatea sau folosinţa acestora sau nu s-a preluat de acestea pe bază de ││ │proces-verbal de predare-primire │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) investitii pentru modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de imbunatatiri ││funciare │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate în ││ │cadrul teritoriului organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare sau al federaţiilor de ││ │organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi aflate în proprietatea sau folosinţa acestora │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │susţinerea costurilor cu energia pentru apa de irigaţii utilizată de asociaţii şi ││ │organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│c) irigarea culturilor agricole │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. │plata către furnizorul de energie electrică a costului energiei electrice de pompare ││ │a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigarea culturilor agricole înfiinţate ││ │pe teritoriul asociaţiei şi organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii, în ││ │limita plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, prevăzut de ││ │art. 67 alin. (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi ││ │completările ulterioare, proporţional cu suprafaţa de teren irigată │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. │dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, calculate de ││ │Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A││ │pentru neachitarea la termenele scadente a costurilor cu energia electrică consumată │ │ │pentru pomparea apei pentru irigaţii şi desecări de către Administraţia Naţională a ││ │Îmbunătăţirilor Funciare şi de către asociaţiile şi organizaţiile utilizatorilor de apă ││ │pentru irigaţii, se suportă de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare││ │aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2007 │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------Anexa 4 a fost modificată potrivit pct. 16, 17, 18 şi 19 ale articolului unic din LEGEA nr. 125 din 5 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2007, astfel:16. La anexa nr. 4 litera a), punctul 3, a fost modificat potrivit dispoziţiilor de mai sus.17. La anexa nr. 4 litera b), punctul 4 a fost modificat potrivit dispoziţiilor de mai sus.18. La anexa nr. 4 litera b) a fost introdus punctul 5.19. La anexa nr. 4, a fost introdusă litera c) cu două noi puncte, punctele 6 şi 7. Anexa 5 ACTIVITĂŢILE DE ORGANIZARE ŞI AMENAJARE A TERITORIULUIpentru care se pot acorda forme de sprijin financiar*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Activităţile de organizarea şi amenajarea teritoriului ││crt.│ │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) Susţinerea cheltuielilor pentru realizarea studiilor şi proiectelor de organizarea şi ││amenajarea, teritoriului │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │studii de prefezabilitate │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │sondaje şi statistici în mediul rural pentru determinarea opiniei publice locale │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │promovarea şi mediatizarea masurilor de organizarea şi amenajarea teritoriului în scopul││ │optimizarii exploatatiilor agricole şi a activităţilor economice din mediul rural şi a ││ │dezvoltării rurale │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │realizarea, actualizarea şi gestionarea Sistemului informational în agricultura şi ││ │silvicultura (SIAS) pe unitatea administrativ teritoriala │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │studii de fezabilitate şi proiecte tehnice de organizarea şi amenajarea teritoriului │├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) Susţinerea implementarii, în condiţiile legii, a proiectelor de organizarea şi amenajarea ││teritoriului, din proiectele de organizare a teritoriului. │├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. │comasarea terenurilor fragmentate │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. │rectificarea hotarelor parcelelor comasate │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. │dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii rurale cuprinse în proiectele de ││ │organizarea şi amenajarea teritoriului │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. │amenajarea/reamenajarea conform datelor şi recomandarilor cuprinse în SIAS a terenurilor││ │acide, alcalice, nisipoase, etc. │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │măsuri agropedoameliorative, de nivelare, de destelenire, de prevenire a eroziunii ││ │solului │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 198 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 15 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 144 din 14 aprilie 2003 pentru înfiinţarea comunei Traian, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Griviţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 16 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Laminorul" - S.A. Brăila
 • LEGE nr. 36 din 9 iunie 1994 bugetului de stat pe anul 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • LEGE nr. 133 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continua prin sistemul educaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 599 din 6 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 34 din 6 aprilie 1992 privind ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Italiana
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 21 martie 2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 11 aprilie 2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum şi plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe
 • LEGE nr. 138 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 177 din 26 noiembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecţia Copilului
 • LEGE nr. 2.142 din 11 iunie 1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
 • LEGE nr. 88 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 124 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 197 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 165 din 2 iunie 2005 privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) şi statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urmă la reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei urgenţe radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 234 din 24 noiembrie 2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 225 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 500 din 26 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 19 aprilie 2006 pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 12 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 3 din 13 iulie 1990 privind bugetul Parlamentului României
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 bugetului de stat pe anul 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 113 din 10 octombrie 1996 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Ungara, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021