Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006 (*actualizata*)privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat(actualizata până la data de 27 mai 2007*)

----------Având în vedere:- interesul public major de continuare a acordarii de ajutoare de stat şi după data aderarii la Uniunea Europeana, conform politicilor economice ale Guvernului,- abrogarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat la data de 31 decembrie 2006, intrucat contravine Tratatului de instituire a Comunităţii Europene,- faptul ca se transfera competentele de autorizare a ajutoarelor de stat de la Consiliul Concurentei la Comisia Europeana, iar legislatia comunitara în domeniul ajutorului de stat va fi direct aplicabila în România,ceea ce conferă caracterul excepţional al acestei ordonante de urgenta, precum şi urgenta intrarii în vigoare la data aderarii a procedurilor naţionale în domeniul ajutorului de stat, pentru a îndeplini oblibaţiile de stat membru al Uniunii Europene, care incep să fie exigibile la doua luni de la această dată, prin transmiterea primului raport privind indeplinirea condiţiilor stabilite pentru ajutoarele de stat din zonele libere şi zonele defavorizate, care beneficiaza de perioade de tranzitie,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea procedurilor naţionale în materia ajutorului de stat, în vederea aplicarii art. 87-89 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi a legislaţiei secundare adoptate în baza acestora. (2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplică ajutorului de stat pentru agricultura şi piscicultura, acordat în conformitate cu dispozitiile art. 32 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Articolul 2În prezenta ordonanţă de urgenţă, termenii specifici domeniului ajutorului de stat sunt utilizati în înţelesul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul CE 659/1999 , al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, şi al celorlalte reglementari comunitare în domeniu. Articolul 3 (1) Ajutorul de stat nou, supus obligaţiei de notificare, nu poate fi acordat decat după autorizarea acestuia de către Comisia Europeana sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat. (2) Ajutorul de stat care nu este supus obligaţiei de notificare poate fi acordat numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de reglementarile în vigoare. (3) Acordarea de măsuri de ajutor de stat impune autorităţilor publice elaborarea unor scheme de ajutor de stat sau ajutoare de stat individuale, care trebuie să prevada cel puţin urmatoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordarii ajutorului de stat, precum şi cuantumul fondurilor alocate în acest scop din bugetul autorităţii publice centrale sau locale, în conformitate cu legislatia în domeniu.---------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. Articolul 4Alocarile specifice din cadrul unei scheme de ajutor de stat autorizate de Comisia Europeana, în condiţiile art. 88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, pot fi acordate dacă indeplinesc condiţiile stabilite în schema şi nu este necesară emiterea unui alt act prin care se stabilesc condiţii suplimentare în acest sens. Articolul 5 (1) Ajutorul de stat regional poate fi acordat în conformitate cu reglementarile în domeniu şi cu harta ajutorului regional. (2) Harta ajutorului regional se adoptă prin hotărâre a Guvernului României şi se notifica Comisiei Europene, în vederea autorizarii conform procedurii prevăzute de art. 88 alin. (3) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Articolul 6Schemele de ajutor de minimis se transmit spre informare Consiliului Concurentei, în termen de 15 zile de la data adoptarii. Articolul 7 (1) Consiliul Concurentei indeplineste rolul de autoritate de contact în raporturile dintre Comisia Europeana şi autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv instituţiile publice implicate în procesul de privatizare, denumite în continuare autorităţi, alti furnizori de ajutor de stat şi beneficiarii de ajutor de stat, implicati în procedurile din domeniul ajutorului de stat. (2) Consiliul Concurentei acorda asistenţa de specialitate în domeniul ajutorului de stat autorităţilor, altor furnizori şi beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea indeplinirii obligaţiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat. (3) Consiliul Concurentei asigura informarea autorităţilor, altor furnizori de ajutor de stat, a beneficiarilor şi a publicului privind reglementarile europene în domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative şi de jurisprudenta şi alte materiale informative, precum şi prin organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinte şi altele asemenea.(3^1) Consiliul Concurentei prezinta semestrial Guvernului o informare asupra activităţii sale în domeniul ajutorului de stat.---------Alin. (3^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (4) Consiliul Concurentei colaboreaza cu autorităţile, alti furnizori şi beneficiarii de ajutor de stat şi îi sprijina în vederea aplicarii corespunzătoare a legislaţiei comunitare. (5) Consiliul Concurentei colaboreaza cu autoritatea competentă sa reprezinte România în faţa Curtii de Justiţie a Comunitatilor Europene în cazurile privind ajutorul de stat. Capitolul II Procedura de pregatire a notificarii şi informării Articolul 8 (1) Notificarile privind masurile de ajutor de stat, denumite în continuare notificari, respectiv informarile privind masurile de ajutor de stat care intră în domeniul de aplicare a exceptarilor pe categorii de la obligaţia de notificare, denumite în continuare informari, se transmit Consiliului Concurentei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea şi indeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislatia comunitara referitoare la intocmirea schemelor de ajutor de stat.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (2) Consiliul Concurentei colaboreaza cu solicitantul pentru completarea şi îmbunătăţirea notificarilor sau informărilor în scopul respectarii regulilor comunitare. (3) În situaţia în care notificarile sau informarile sunt modificate după emiterea avizului Consiliului Concurentei, dar înainte de transmiterea notificarii sau informării către Comisia Europeana, modificările trebuie transmise Consiliului Concurentei în vederea avizarii. Articolul 9Cererea de aviz va fi inaintata Consiliului Concurentei de către solicitant, care poate fi orice autoritate în sensul prezentei ordonante de urgenta. Articolul 10 (1) Consiliul Concurentei poate cere date şi informaţii suplimentare solicitantului. (2) Dacă informaţiile solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de Consiliul Concurentei, acesta emite avizul în baza datelor care i-au fost puse la dispoziţie. Articolul 11Consiliul Concurentei emite avizul în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care solicitantul cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificarii sau informării. Articolul 12 (1) În situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificari, Consiliul Concurentei transmite notificarea sau informarea, de îndată, Comisiei Europene, în forma avizata, după comunicarea avizului către solicitant. (2) În situaţia în care prin avizul Consiliului Concurentei au fost propuse modificari, dacă solicitantul este de acord cu acestea, va inainta Consiliului Concurentei notificarea sau informarea modificata conform avizului, în termen de 10 zile de la primirea acestuia, în scopul transmiterii notificarii sau informării Comisiei Europene. (3) În situaţia în care solicitantul nu este de acord cu modificările propuse în baza reglementarilor comunitare de către Consiliul Concurentei, poate cere transmiterea notificarii sau a informării în forma pe care o doreste, în termen de 10 zile de la primirea avizului. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) notificarea sau informarea se transmite Comisiei Europene prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. (5) Dacă solicitantul nu cere transmiterea notificarii sau informării, în conformitate cu dispozitiile alin. (3) sau nu transmite notificarea sau informarea în conformitate cu dispozitiile alin. (2), se considera ca a renuntat la aceasta. Capitolul III Procedura în faţa Comisiei Europene Articolul 13 (1) Consiliul Concurentei reprezinta România în faţa Comisiei Europene în procedurile comunitare privind ajutorul de stat. (2) Consiliul Concurentei este autoritatea competentă sa transmita Comisiei Europene notificarile, informarile, respectiv raportarile, intocmite potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta. (3) Consiliul Concurentei împreună cu autorităţile, la solicitarea acestuia, reprezinta România în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat şi în relatiile cu alte institutii şi organisme comunitare cu atribuţii în aceasta materie.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. Articolul 14 (1) Autorităţile, alti furnizori şi beneficiarii ajutorului de stat au obligaţia sa transmita Consiliului Concurentei, în termenele stabilite de acesta, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor în faţa Comisiei Europene. (2) Termenele stabilite de Consiliul Concurentei potrivit alin. (1) nu pot fi mai mici de 30 de zile, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeana sau reglementarile comunitare în termene mai scurte. (3) Consiliul Concurentei se consulta cu autorităţile şi alti furnizori, după caz, la elaborarea raspunsurilor, explicatiilor, formularilor de pozitii sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. (4) În susţinerea notificarii în faţa Comisiei Europene, Consiliul Concurentei va fi asistat de către autoritatea care a elaborat notificarea. Articolul 15 (1) Consiliul Concurentei informeaza, de îndată, autoritatea sau alti furnizori, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeana potrivit art. 4, 7, art. 10 alin. (3) şi art. 11 din Regulamentul CE 659/1999, primite prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana, trimitand totodata şi o copie a deciziei în cauza. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care, în conformitate cu dispozitiile art. 18 din Regulamentul CE 659/1999, Comisia Europeana adopta o recomandare de măsuri adecvate. (3) Consiliul Concurentei publică pe site-ul sau, care devine punct naţional de informare, informaţiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeana a deciziilor în domeniul ajutorului de stat. Articolul 16Consiliul Concurentei, la cererea transmisa în timp util de solicitant, retrage notificarea înainte de emiterea unei decizii de către Comisia Europeana. Cererea de retragere va fi comunicata Comisiei Europene de către Consiliul Concurentei, prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. Capitolul IV Monitorizarea ajutoarelor de stat Articolul 17Consiliul Concurentei monitorizează ajutoarele de stat în sensul prevederilor din regulamentele comunitare referitoare la actiunile de monitorizare, în baza raportarilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori, care pot fi autorităţi şi alti furnizori de ajutor de stat. Articolul 18 (1) Furnizorii de ajutor de stat sunt obligati sa urmareasca modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate, sa dispună măsuri şi sa transmita Consiliului Concurentei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, inclusiv pentru intocmirea rapoartelor şi informărilor necesare indeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.---------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (2) Beneficiarii de ajutor de stat au obligaţia sa transmita furnizorului raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul de stat acordat, conform cererii acestuia, sub sanctiunile prevăzute de lege. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), furnizorii vor emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Deciziile furnizorilor de ajutor de stat au caracter de titlu executoriu.----------Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (4) În vederea indeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), furnizorii vor emite norme metodologice proprii.-----------Alin. (4) al art. 18 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. Articolul 19 (1) Consiliul Concurentei întocmeşte şi actualizeaza inventarul ajutoarelor de stat, pe baza raportarilor, datelor şi informaţiilor primite de la furnizori, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta. (2) Consiliul Concurentei organizeaza registrul ajutoarelor de stat şi elaboreaza raportul anual al ajutoarelor de stat acordate în România şi alte rapoarte necesare indeplinirii obligaţiilor de stat membru, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a raportarilor transmise de furnizori, respectiv a raspunsurilor primite la cererile de informaţii ale Consiliului Concurentei către furnizori. (3) Datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizarii inventarului, precum şi elaborarii rapoartelor specifice se transmit de către furnizorii de ajutor de stat, conform procedurilor stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei. Articolul 20Inventarul ajutoarelor de stat se actualizeaza, în special, cu date referitoare la noile scheme de ajutor de stat şi la noile ajutoare de stat individuale autorizate, precum şi la cele exceptate de la obligaţia notificarii. Articolul 21Beneficiarii de ajutor de stat au obligaţia sa tina o evidenta specifică a ajutoarelor primite. Articolul 22 (1) Furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat raspund, potrivit legii, pentru realitatea şi corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise Consiliului Concurentei. (2) În cazul în care exista indoieli serioase în legătură cu datele transmise, Consiliul Concurentei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, sa faca verificări la faţa locului.---------Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. Articolul 23 (1) Consiliul Concurentei elaboreaza raportul anual privind ajutoarele de stat acordate în România, care este transmis spre informare Guvernului. În vederea asigurarii transparentei în acest domeniu, raportul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se transmite Comisiei Europene.---------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (2) Raportul anual privind ajutoarele de stat cuprinde date şi informaţii despre ajutoarele de stat acordate în ultimii 3 ani, inclusiv anul pentru care se face raportarea, în special cu privire la valoarea, obiectivul, tipul şi modalitatile de acordare a acestora. Articolul 23^1 (1) Consiliul Concurentei supraveghează relatiile financiare dintre autorităţile publice şi intreprinderile publice, precum şi transparenta relatiilor financiare în cadrul întreprinderilor beneficiare de drepturi speciale sau exclusive ori cărora li s-a încredinţat prestarea unor servicii de interes economic general pe baza raportarilor, informaţiilor şi datelor transmise de către autorităţile publice. (2) Autorităţile publice au obligaţia să îşi organizeze evidenta relatiilor financiare care au loc între acestea şi intreprinderile publice prevăzute la alin. (1) şi sa transmita, la cererea Consiliului Concurentei, informaţii în legătură cu aceste relatii. (3) Intreprinderile publice, inclusiv cele care activeaza în domeniul industriei prelucratoare, intreprinderile care desfăşoară un serviciu de interes economic general, precum şi cele care sunt beneficiare de drepturi speciale sau exclusive, care primesc sub orice formă o compensare pentru aceste prestatii şi, totodata, desfăşoară şi alte activităţi, sunt obligate sa tina evidente specifice pe activităţi, în scopul asigurarii transparentei financiare.-----------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. Articolul 24Termenele stabilite de Consiliul Concurentei sau de furnizorii de ajutor de stat pentru primirea de raportări, informaţii şi date în procesul de monitorizare nu pot fi mai mici de 30 de zile, respectiv de 20 de zile în cazul celor stabilite de furnizori, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeana sau reglementarile comunitare în termene mai scurte. Articolul 25 (1) Consiliul Concurentei împreună cu furnizorii de ajutor de stat desemneaza reprezentantii autorizati sa asiste Comisia Europeana în controlul la faţa locului. (2) În cazul în care Comisia Europeana procedeaza la un control la faţa locului, potrivit dispoziţiilor art. 22 din Regulamentul CE 659/1999, Consiliul Concurentei împreună cu autorităţile pot formula obiectiuni la desemnarea expertilor de către Comisia Europeana. (3) Consiliul Concurentei, autorităţile, alti furnizori şi beneficiarii de ajutor de stat colaboreaza cu personalul imputernicit de Comisia Europeana pentru realizarea controlului la faţa locului. Capitolul V Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat ilegal şi a ajutorului de stat utilizat abuziv Articolul 26 (1) Beneficiarul unui ajutor de stat este obligat sa ramburseze suma reprezentand echivalentul ajutorului de stat a cărui recuperare a fost dispusa de Comisia Europeana, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendata, în conformitate cu reglementarile comunitare. Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferenta, datorata de la data platii până la data recuperării sau a rambursarii. (2) Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor Regulamentului CE 659/1999. (3) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până la indeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1). Articolul 27 (1) Consiliul Concurentei trimite de îndată furnizorului de ajutor de stat o copie a deciziei Comisiei Europene prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv, primita prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. (2) Furnizorul de ajutor de stat transmite beneficiarului de îndată o copie a deciziei Comisiei Europene. (3) Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua de îndată toate masurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene, în vederea indeplinirii obligaţiilor de stat membru. Articolul 28Furnizorul de ajutor de stat instiinteaza beneficiarul ajutorului de stat cu privire la obligaţia de rambursare sau recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv care rezultă din decizia Comisiei Europene. Articolul 29 (1) În cazul în care beneficiarul nu ramburseaza ajutorul de stat, furnizorul, în baza deciziei Comisiei Europene, se va adresa Curtii de Apel Bucureşti pentru ca aceasta sa dispună anularea actului prin care a fost acordat ajutorul de stat şi, pe cale de consecinţa, recuperarea acestuia şi a dobanzii aferente. (2) Hotărârea Curtii de Apel Bucureşti este supusă recursului. Recursul se judeca la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. Dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Articolul 30 (1) Consiliul Concurentei indeplineste rolul de autoritate de contact între Comisia Europeana şi furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispozitiile art. 11 din Regulamentul CE 659/1999. (2) Consiliul Concurentei transmite de îndată furnizorului o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua masurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene. (3) În cazul în care Comisia Europeana a decis recuperarea provizorie a ajutorului de stat, dispozitiile art. 29 se aplică în mod corespunzător. Articolul 31În situaţia în care Comisia Europeana a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (1) din Regulamentul CE 659/1999, furnizorul de ajutor de stat suspenda acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediata a acordarii acestuia, până la stabilirea compatibilitatii masurii de sprijin financiar cu regulile comunitare. Articolul 32 (1) Furnizorii de ajutor de stat transmit Consiliului Concurentei date, informaţii şi documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendarii ajutoarelor de stat. (2) În aplicarea prevederilor referitoare la ajutorul de stat ilegal şi la cel utilizat abuziv, furnizorii de ajutor de stat pot sa emita proceduri proprii. Capitolul VI Contraventii şi sancţiuni Articolul 33 (1) Constituie contraventii dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni, şi se sancţionează cu amendă cuprinsa între 5.000 lei şi 40.000 lei urmatoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat:---------Partea introductiva a alin. (1) al art. 33 a fost modificata de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. a) furnizarea de informaţii şi documente inexacte sau incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurentei sau de furnizori autorităţi publice; b) refuzul de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta; c) refuzul acordarii explicatiilor solicitate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta; d) neindeplinirea obligaţiei de organizare a evidentei specifice privind ajutoarele de stat primite. (2) Constituie contraventii dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni, şi se sancţionează cu amendă cuprinsa între 5.000 lei şi 40.000 lei urmatoarele fapte ale furnizorilor de ajutor de stat:-----------Partea introductiva a alin. (2) al art. 33 a fost modificata de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. a) furnizarea de informaţii şi documente inexacte sau incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurentei, cu excepţia art. 10 alin. (1) şi art. 12; b) refuzul acordarii explicatiilor solicitate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta; c) neindeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 şi art. 27 alin. (3). (3) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se constata şi se sancţionează de Consiliul Concurentei, în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (3), sau de furnizorii autorităţii publice, prin persoane imputernicite.----------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (4) Contraventiile prevăzute la alin. (2) se constata şi se sancţionează de Consiliul Concurentei, prin persoane imputernicite. (5) Personalul care efectueaza controlul în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (3), la solicitare, beneficiaza de protecţie din partea organelor abilitate ale statului.----------Alin. (5) al art. 33 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (6) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VII Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 34 (1) În scopul aplicarii prezentei ordonante de urgenta, Consiliul Concurentei adopta regulamente şi instrucţiuni, în functie de evolutia acquis-ului comunitar. (2) Regulamentele, instrucţiunile şi orice modificare adusa acestora necesita avizul Consiliului Legislativ, pentru a putea fi adoptate în plenul Consiliului Concurentei, urmand a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei. Articolul 35---------Alin. (1) al art. 35 a fost abrogat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. (2) Reglementarile privind secretul profesional nu sunt aplicabile în cazul transmiterii de rapoarte, informaţii sau documente cerute pentru punerea în aplicare a procedurilor naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat şi al publicarii de rapoarte, sinteze şi alte documente intocmite în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă.-----------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 137 din 17 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007. Articolul 36Echivalentul în euro al ajutorului de stat este stabilit în functie de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţionala a României la data acordarii. Articolul 37 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. (2) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 16 august 2005, se abroga. (3) Procedura de examinare a notificarilor înregistrate la Consiliul Concurentei în baza Legii nr. 143/1999, republicată, pentru care nu s-au emis decizii până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inceteaza de drept la această dată. (4) Investigatiile în derulare, initiate potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999, republicată, inceteaza de drept la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (5) Deciziile Consiliului Concurentei continua să-şi produca efectele.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul integrarii europene,Anca Daniela BoagiuPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 117.----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 28 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 88 din 28 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 238 din 7 decembrie 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale
 • LEGE nr. 627 din 7 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/1999 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 221 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 9 din 29 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 66 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - Administraţia Naţională "Apele Române" în domeniul public al comunei Negrileşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrileşti, judeţul Galaţi
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 56 din 9 iulie 1993*) *** Republicat privind organizarea, conducerea, funcţionarea şi competenţa Curţii Supreme de Justiţie
 • LEGE nr. 244 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 • LEGE nr. 257 din 23 iunie 2006 pentru înfiinţarea comunei Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Armăşeşti
 • LEGE nr. 103 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • LEGE nr. 54 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Unguriu prin reorganizarea comunei Măgura, judeţul Buzău
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • LEGE nr. 36 din 19 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 496 din 12 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 342 din 17 iulie 2006 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 20 din 12 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/1996 privind drepturile personalului a cărui activitate a fost temporar întreruptă ca urmare a limitării furnizării energiei electrice, în perioada 9-26 februarie 1996
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 279 din 24 iunie 2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 451 din 1 noiembrie 2004 privind marca temporală
 • LEGE nr. 142 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • LEGE nr. 219 din 24 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 59 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
 • LEGE nr. 23 din 27 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea poliţienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 28 iunie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 12 iunie 2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 391 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 567 din 19 octombrie 2001 pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Convenţia privind drepturile copilului, semnat de România la 6 septembrie 2000
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021