Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 (*actualizata*)privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene(actualizata până la data de 23 aprilie 2007*)

-----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 23 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 133 din 21 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007.Având în vedere faptul ca, de la data aderarii la Uniunea Europeana, România va participa la procesul de decizie comunitar, ceea ce impune ca, la nivelul Guvernului, sa existe o structura care să coordoneze procesul de formare a pozitiei naţionale în problematica afacerilor europene şi sa garanteze indeplinirea obligaţiilor României ce izvorasc din statutul de stat membru al Uniunii Europene şi care să fie functionala la data de 1 ianuarie 2007,ţinând seama de faptul ca neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţa de urgenţă, ar conduce la reale dificultati în ceea ce priveste o functionare optima a Guvernului României în relaţia cu structurile comunitare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se infiinteaza Departamentul pentru Afaceri Europene, ca structura cu personalitate juridica, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, subordonata primului-ministru, responsabila cu coordonarea la nivel naţional a afacerilor europene, prin preluarea activităţii, posturilor şi personalului Secretariatului permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi a activităţii, posturilor şi personalului Directiei generale evaluare şi pregatire pentru aderare şi Directiei generale armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrarii Europene, începând cu 1 ianuarie 2007. (2) Sediul Departamentului pentru Afaceri Europene este în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1. Articolul 2 (1) Departamentul pentru Afaceri Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de gestionare a ansamblului afacerilor europene. (2) Departamentul pentru Afaceri Europene are ca principal obiect de activitate coordonarea procesului de formulare a politicilor şi strategiilor din domeniul afacerilor europene, inclusiv pregătirea pozitiei coerente şi unitare a României în cadrul structurilor comunitare. (3) În scopul asigurarii coordonarii interministeriale a procesului de formulare a politicilor şi strategiilor din domeniul afacerilor europene, prin hotărâre a Guvernului se constituie un Comitet de coordonare a afacerilor europene, organism de lucru fără personalitate juridica şi cu caracter decizional, aflat în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene. Articolul 3 (1) Departamentul pentru Afaceri Europene are urmatoarele atribuţii: a) coordonează, monitorizează şi sprijina indeplinirea obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeana, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum şi a strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene; b) realizează coordonarea interministeriala în vederea elaborarii pozitiilor României pe problematica afacerilor europene, scop în care:1. asigura coerenta intersectoriala a pozitiilor naţionale pentru tematicile europene;2. examineaza şi avizeaza pozitiile care vor fi exprimate de România în cadrul Consiliului Uniunii Europene, inclusiv mandatele generale aprobate de Guvern şi adresate Consiliului Uniunii Europene, Comitetului Reprezentantilor Permanenti (COREPER) şi grupurilor de lucru ale Consiliului;3. conduce reuniunile saptamanale de coordonare ale Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene, denumit în continuare Comitetul de Coordonare;4. participa la reuniunile grupurilor de experti constituite pe problematici specifice;5. supune dezbaterii Comitetului de Coordonare aspectele aflate în divergenta între ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi nesolutionate la nivelul grupurilor de experti;6. prezinta primului-ministru şi Guvernului propuneri pentru solutionarea divergentelor rămase nerezolvate la nivelul Comitetului de Coordonare;7. asigura ca toate instituţiile competente participa la procesul de elaborare şi formulare a pozitiilor României;8. urmareste transmiterea, în timp util, de către Ministerul Afacerilor Externe, a deciziilor luate prin procedurile de coordonare interministeriala, sub forma de instrucţiuni, la Reprezentanta permanenta a României pe lângă Uniunea Europeana;9. organizeaza registrul pozitiilor naţionale elaborate şi transmise cu privire la proiectele de acte normative comunitare;10. monitorizează participarea reprezentantilor României la comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene; c) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, elaborarea documentelor necesare pentru participarea la reuniunile Consiliului European; d) coordonează procesul de notificare electronică a legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul comunitar către Comisia Europeana şi informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare; e) asigura coordonarea interministeriala în vederea transpunerii directivelor comunitare şi a deciziilor-cadru; f) coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare şi formuleaza propuneri în vederea accelerarii procesului de transpunere şi implementare; g) avizeaza, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmaresc transpunerea în legislatia naţionala a actelor normative comunitare şi le examineaza, sub aspectul compatibilitatii cu reglementarile comunitare, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora; h) asigura informarea Parlamentului României, a autorităţilor centrale, locale şi a structurilor asociative ale autorităţilor locale şi regionale cu privire la activitatea legislativa a Uniunii Europene, cu excepţia acţiunilor de politica externa şi de securitate comuna, care sunt de competenţa Ministerului Afacerilor Externe; i) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, dispozitivul interministerial vizand informarea Parlamentului României cu privire la pozitiile adoptate de către România la nivelul Consiliului Uniunii Europene; j) coordonează fundamentarea de către ministerele de resort a pozitiilor României în procedurile precontencioase şi contencioase în faţa instanţelor şi a instituţiilor comunitare, scop în care:1. reprezinta România în faţa Curtii de Justiţie a Comunitatilor Europene şi a Tribunalului de Prima Instanţa al Comunitatilor Europene, precum şi în relaţia cu celelalte institutii comunitare, în cadrul procedurilor de încălcare a legislaţiei comunitare prevăzute în art. 226-228 şi 230-232 din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene;2. reprezinta România în faţa Curtii de Justiţie a Comunitatilor Europene şi în relaţia cu celelalte institutii comunitare, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 234, precum şi la art. 235 şi 237 din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene;3. împreună cu instituţiile responsabile, întocmeşte documentele necesare şi indeplineste actele de procedura impuse de procedurile menţionate la pct. 1 şi 2, asigurand corespondenta cu instantele şi instituţiile comunitare; k) organizeaza Centrul Naţional SOLVIT; l) reprezinta punctul naţional de contact pentru problematica pieţei interne şi pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene; m) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi urmareste implementarea Strategiei postaderare a României, Planului naţional de reforma şi Strategiei privind piaţa interna a României;--------------Litera m) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de art. 34 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. n) participa la sau coordonează, după caz, elaborarea strategiilor sectoriale relevante în raport cu politicile comunitare; o) reprezinta punctul tehnic de contact şi asigura responsabilul naţional în problematica Strategiei Lisabona; p) coordonează procesul de comunicare interna privind integrarea României în Uniunea Europeana; q) asigura activitatea executiva şi de secretariat a Comitetului de Coordonare şi urmareste indeplinirea deciziilor stabilite de acesta. (2) Departamentul pentru Afaceri Europene indeplineste orice alte atribuţii din domeniul sau de activitate stabilite prin acte normative. Articolul 4Pentru realizarea atribuţiilor sale, Departamentul pentru Afaceri Europene: a) este inclus în circuitul informational al sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene, care se instituie prin hotărâre a Guvernului; b) solicita autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale informaţii necesare desfăşurării activităţii sale; c) stabileste raporturi de colaborare cu instituţiile şi organismele comunitare prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. Articolul 5 (1) Finantarea Departamentului pentru Afaceri Europene se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Resursele financiare necesare funcţionarii Departamentului pentru Afaceri Europene se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se suplimenteaza cu sumele aprobate pentru activitatea Secretariatului permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Directiei generale evaluare şi pregatire pentru aderare şi Directiei generale armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrarii Europene. Articolul 6 (1) Conducerea Departamentului pentru Afaceri Europene se exercită de către un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, ordonator tertiar de credite. (2) Secretarul de stat reprezinta Departamentul pentru Afaceri Europene în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din tara şi din strainatate. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul de stat emite ordine, în condiţiile legii. (4) Secretarul de stat conduce reuniunile Comitetului de Coordonare, care se desfăşoară saptamanal. (5) Secretarul de stat participa la sedintele Guvernului României, în calitate de invitat. Articolul 7 (1) În structura organizatorica a Departamentului pentru Afaceri Europene funcţionează direcţii, servicii, birouri şi compartimente. (2) Structura organizatorica şi statul de functii se aproba prin decizie a primului-ministru. (3) Numărul de posturi de specialitate ale Departamentului pentru Afaceri Europene este de 115, exclusiv demnitarul. Articolul 8Numărul maxim de posturi al Ministerului Integrarii Europene se diminueaza cu 77, cel al Cancelariei Primului-Ministru cu 11, iar numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi a Cancelariei Primului-Ministru, finantate potrivit legii, se suplimenteaza cu 116 posturi. Articolul 9 (1) Personalul Departamentului pentru Afaceri Europene este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului. (2) Departamentul pentru Afaceri Europene desemneaza, dintre specialistii săi, consilieri şi/sau experti care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. Numărul maxim de posturi pentru personalul detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana este de 4 posturi, acesta putand fi modificat prin hotărâre a Guvernului. (3) Personalului Departamentului pentru Afaceri Europene trimis în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana îi sunt aplicabile dispozitiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanenta în strainatate. (4) Se diminueaza cu cele 4 posturi alocate Departamentului pentru Afaceri Europene numărul de 9 posturi, alocate pentru personalul Ministerului Integrarii Europene detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana prin art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea şi functionarea Ministerului Integrarii Europene şi prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi incadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeana, cu modificările şi completările ulterioare, care se modifica în mod corespunzător. (5) Numărul de 4 posturi alocate pentru personalul Departamentului pentru Afaceri Europene detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana este inclus în cele 77 de posturi preluate de la Ministerul Integrarii Europene. Articolul 10 (1) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar utilizate de Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi de Directia generală evaluare şi pregatire pentru aderare şi Directia generală armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrarii Europene, inclusiv tehnica de calcul şi birotica, se transmit fără plata din administrarea Cancelariei Primului-Ministru şi a Ministerului Integrarii Europene în administrarea Departamentului pentru Afaceri Europene, pe bază de protocol incheiat între instituţiile implicate. (2) Protocoalele de predare-preluare se incheie până la data de 30 ianuarie 2007 şi vor cuprinde prevederile bugetare pe anul 2007, structura de personal preluata, precum şi activele şi pasivele structurilor care se transfera, respectiv Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Directia generală evaluare şi pregatire pentru aderare şi Directia generală armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrarii Europene. Articolul 11Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului Integrarii Europene şi Secretariatului General al Guvernului, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pe baza protocoalelor de predare-preluare. Articolul 12În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Integrarii Europene va supune Guvernului spre adoptare proiectul de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea şi functionarea Ministerului Integrarii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 1 martie 2006. Articolul 13Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a) art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.-------------Literele b) şi c) ale art. 13 au fost inlocuite cu litera b) de RECTIFICAREA nr. 133 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Radu StroeMinistrul integrarii europene,Anca Daniela BoagiuSeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea Plangup. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statp. Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Catalin Ionel Danila,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 133.----

Noutăți

 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 184 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 151 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • LEGE nr. 389 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 31 martie 2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
 • LEGE nr. 273 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 125 din 8 mai 2006 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • LEGE nr. 29 din 9 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 228 din 30 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 20 din 13 iulie 1949 pentru ratificarea Tratatului de Prietenie, Colaborare şi Asistenţa Mutuala între Republica Populară Română şi Republica Polona, semnat la 26 ianuarie 1949
 • LEGE nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 229 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 252 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 65 din 22 iunie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei
 • LEGE nr. 517 din 28 noiembrie 2003 privind conferirea decoraţiilor de război
 • LEGE nr. 173 din 13 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • LEGE nr. 341 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 239 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 316 din 10 noiembrie 2005 pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizaţia Maritima Internaţională prin Rezoluţia MSC.143 (77) a Comitetului Siguranţei Maritime la Londra la 5 iunie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • LEGE nr. 239 din 10 iunie 2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 98 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 29 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • LEGE nr. 132 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
 • LEGE nr. 211 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 *** Republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 180 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 402 din 7 octombrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 70 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 175/1974 privind construirea, vînzarea şi repararea de locuinţe şi case de odihnă, cu plata în valută, pentru persoanele care nu au cetăţenia Română, dar care domiciliază sau vor sa-şi stabilească domiciliul în Republica Socialistă România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 23 noiembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 2 aprilie 2003 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 172 din 29 noiembrie 2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 375 din 5 octombrie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 221 din 20 noiembrie 2017 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 192 din 13 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 322 din 6 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 14 decembrie 2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021