Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 (*actualizata*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordineaprimului-ministru**)(actualizată până la data de 11 februarie 2009*)

-----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 11 februarie 2009, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 133 din 21 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007; LEGEA nr. 102 din 19 aprilie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009.**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 102 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007.Având în vedere faptul ca, de la data aderarii la Uniunea Europeana, România va participa la procesul de decizie comunitar, ceea ce impune ca, la nivelul Guvernului, sa existe o structura care să coordoneze procesul de formare a pozitiei naţionale în problematica afacerilor europene şi sa garanteze indeplinirea obligaţiilor României ce izvorasc din statutul de stat membru al Uniunii Europene şi care să fie functionala la data de 1 ianuarie 2007,ţinând seama de faptul ca neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţa de urgenţă, ar conduce la reale dificultati în ceea ce priveste o functionare optima a Guvernului României în relaţia cu structurile comunitare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se infiinteaza Departamentul pentru Afaceri Europene, ca structura cu personalitate juridica, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, subordonata primului-ministru, responsabila cu coordonarea la nivel naţional a afacerilor europene, prin preluarea activităţii, posturilor şi personalului Secretariatului permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi a activităţii, posturilor şi personalului Directiei generale evaluare şi pregatire pentru aderare şi Directiei generale armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrarii Europene, începând cu 1 ianuarie 2007. (2) Sediul Departamentului pentru Afaceri Europene este în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1. Articolul 2 (1) Departamentul pentru Afaceri Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de gestionare a ansamblului afacerilor europene. (2) Departamentul pentru Afaceri Europene are ca principal obiect de activitate coordonarea procesului de formulare a politicilor şi strategiilor din domeniul afacerilor europene, inclusiv pregătirea pozitiei coerente şi unitare a României în cadrul structurilor comunitare. (3) În scopul asigurarii coordonarii interministeriale a procesului de formulare a politicilor şi strategiilor din domeniul afacerilor europene, prin hotărâre a Guvernului se constituie un Comitet de coordonare a afacerilor europene, organism de lucru fără personalitate juridica şi cu caracter decizional, aflat în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene. Articolul 3 (1) Departamentul pentru Afaceri Europene are urmatoarele atribuţii: a) coordonează, monitorizează şi sprijina indeplinirea obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeana, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum şi a strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene; b) realizează coordonarea interministeriala în vederea elaborarii pozitiilor României pe problematica afacerilor europene, scop în care:1. asigura coerenta intersectoriala a pozitiilor naţionale pentru tematicile europene;2. examineaza şi avizeaza pozitiile care vor fi exprimate de România în cadrul Consiliului Uniunii Europene, inclusiv mandatele generale aprobate de Guvern şi adresate Consiliului Uniunii Europene, Comitetului Reprezentantilor Permanenti (COREPER) şi grupurilor de lucru ale Consiliului;3. conduce reuniunile saptamanale de coordonare ale Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene, denumit în continuare Comitetul de Coordonare;4. participa la reuniunile grupurilor de experti constituite pe problematici specifice;5. supune dezbaterii Comitetului de Coordonare aspectele aflate în divergenta între ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi nesolutionate la nivelul grupurilor de experti;6. prezinta primului-ministru şi Guvernului propuneri pentru solutionarea divergentelor rămase nerezolvate la nivelul Comitetului de Coordonare;7. asigura ca toate instituţiile competente participa la procesul de elaborare şi formulare a pozitiilor României;8. urmareste transmiterea, în timp util, de către Ministerul Afacerilor Externe, a deciziilor luate prin procedurile de coordonare interministeriala, sub forma de instrucţiuni, la Reprezentanta permanenta a României pe lângă Uniunea Europeana;9. organizeaza registrul pozitiilor naţionale elaborate şi transmise cu privire la proiectele de acte normative comunitare;10. monitorizează participarea reprezentantilor României la comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene; c) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, elaborarea documentelor necesare pentru participarea la reuniunile Consiliului European; d) coordonează procesul de notificare electronică a legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul comunitar către Comisia Europeana şi informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare; e) asigura coordonarea interministeriala în vederea transpunerii directivelor comunitare şi a deciziilor-cadru; f) coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare şi formuleaza propuneri în vederea accelerarii procesului de transpunere şi implementare; g) avizeaza, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmaresc transpunerea în legislatia naţionala a actelor normative comunitare şi le examineaza, sub aspectul compatibilitatii cu reglementarile comunitare, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora; h) asigura informarea Parlamentului României, a autorităţilor centrale, locale şi a structurilor asociative ale autorităţilor locale şi regionale cu privire la activitatea legislativa a Uniunii Europene, cu excepţia acţiunilor de politica externa şi de securitate comuna, care sunt de competenţa Ministerului Afacerilor Externe; i) coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, dispozitivul interministerial vizand informarea Parlamentului României cu privire la pozitiile adoptate de către România la nivelul Consiliului Uniunii Europene; j) reprezinta România în faţa Curtii de Justiţie a Comunitatilor Europene şi a Tribunalului de Prima Instanţa al Comunitatilor Europene, precum şi a celorlalte institutii comunitare:1. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 226-228 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în legătură cu etapele precontencioase şi contencioase ale actiunii în neindeplinirea obligaţiilor rezultate din aplicarea Tratatului instituind Comunitatea Europeana;2. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 230 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în legătură cu actiunea în anulare;3. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 232 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în legătură cu actiunea în constatarea abtinerii de a actiona;4. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 234 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene privind cererea având ca obiect pronuntarea unei hotărâri preliminare;5. în cadrul procedurilor prevăzute la art. 235 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene privind actiunea în repararea daunelor, în conformitate cu art. 288 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;6. în cadrul procedurilor legate de aplicarea art. 236 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;7. în cadrul procedurilor litigioase prevăzute la art. 237 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene privind oblibaţiile ce rezultă din statutul Băncii Europene de Investitii, masurile adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investitii, masurile adoptate de Consiliul Directorilor Băncii Europene de Investitii, precum şi în legătură cu indeplinirea de către băncile centrale naţionale a obligaţiilor ce rezultă din aplicarea Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi a Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale.--------------Litera j) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 102 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007. k) organizeaza Centrul Naţional SOLVIT; l) reprezinta punctul naţional de contact pentru problematica pieţei interne şi pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene; m) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi urmareste implementarea Strategiei postaderare a României, Planului naţional de reforma şi Strategiei privind piaţa interna a României;--------------Litera m) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de art. 34 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. n) participa la sau coordonează, după caz, elaborarea strategiilor sectoriale relevante în raport cu politicile comunitare; o) reprezinta punctul tehnic de contact şi asigura responsabilul naţional în problematica Strategiei Lisabona; p) coordonează procesul de comunicare interna privind integrarea României în Uniunea Europeana; q) asigura activitatea executiva şi de secretariat a Comitetului de Coordonare şi urmareste indeplinirea deciziilor stabilite de acesta. r) gestioneaza cheltuielile de transport pentru participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile Consiliului Uniunii Europene.--------------Litera r) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusa de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 102 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007. (2) Departamentul pentru Afaceri Europene indeplineste orice alte atribuţii din domeniul sau de activitate stabilite prin acte normative. Articolul 4Pentru realizarea atribuţiilor sale, Departamentul pentru Afaceri Europene: a) este inclus în circuitul informational al sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene, care se instituie prin hotărâre a Guvernului; b) solicita autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale informaţii necesare desfăşurării activităţii sale; c) stabileste raporturi de colaborare cu instituţiile şi organismele comunitare prin intermediul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. Articolul 5 (1) Finantarea Departamentului pentru Afaceri Europene se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Resursele financiare necesare funcţionarii Departamentului pentru Afaceri Europene se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se suplimenteaza cu sumele aprobate pentru activitatea Secretariatului permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Directiei generale evaluare şi pregatire pentru aderare şi Directiei generale armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrarii Europene. Articolul 6 (1) Conducerea Departamentului pentru Afaceri Europene se exercită de către un şef de departament cu rang de ministru, numit prin decizie a primului-ministru, ordonator secundar de credite. Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene este ajutat de 2 subsecretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Departamentul pentru Afaceri Europene are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (3) Şeful departamentului reprezintă Departamentul pentru Afaceri Europene în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful departamentului emite ordine, în condiţiile legii. (5) Şeful departamentului conduce reuniunile Comitetului de Coordonare, care se desfăşoară săptămânal. (6) Şeful departamentului participă la şedinţele Guvernului.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. Articolul 6^1 (1) În cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene funcţionează agentul guvernamental, insarcinat cu reprezentarea României în faţa Curtii de Justiţie a Comunitatilor Europene şi a Tribunalului de Prima Instanţa al Comunitatilor Europene, precum şi a celorlalte institutii comunitare, conform art. 3 alin. (1) lit. j). (2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit şi eliberat din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene. (3) Numirea şi eliberarea din functie a agentului guvernamental se comunică grefei Curtii de Justiţie a Comunitatilor Europene, respectiv grefei Tribunalului de Prima Instanţa, precum şi celorlalte institutii comunitare. (4) Agentul guvernamental este subordonat nemijlocit secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene.--------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 102 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007. Articolul 6^2 (1) În scopul reprezentarii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j), autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate sa trimita agentului guvernamental, la cererea şi în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele şi informaţiile necesare. (2) Departamentul pentru Afaceri Europene, prin agentul guvernamental, coordonează şi supraveghează fundamentarea, de către autorităţile şi instituţiile publice, a pozitiilor naţionale ce urmeaza a fi comunicate instituţiilor comunitare, respectiv a fi transmise şi/sau susţinute inaintea instanţelor comunitare.--------------Art. 6^2 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 102 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007. Articolul 6^3 (1) În activitatea sa, agentul guvernamental va acordă prioritate solutionarii aspectelor problematice, evitand declanşarea litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în faţa instanţelor comunitare. (2) În cazul în care, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 luni, agentul guvernamental este în imposibilitate absoluta de a realiza reprezentarea prevăzută la art. 6^1 alin. (1), acesta poate/o poate delega personalului cu atribuţii în acest sens din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene. (3) Dacă termenul prevăzut la alin. (2) este depasit, atunci primul-ministru, la propunerea secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene, decide numirea unui inlocuitor, pe perioada determinata sau nedeterminata, după caz.--------------Art. 6^3 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 102 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007. Articolul 6^4În scopul bunei desfăşurări a activităţii agentului guvernamental, secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene poate emite ordine.--------------Art. 6^4 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 102 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007. Articolul 7 (1) În structura organizatorica a Departamentului pentru Afaceri Europene funcţionează direcţii, servicii, birouri şi compartimente. (2) Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi ale Departamentului pentru Afaceri Europene se aprobă prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. Articolul 8Numărul maxim de posturi al Ministerului Integrarii Europene se diminueaza cu 77, cel al Cancelariei Primului-Ministru cu 11, iar numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi a Cancelariei Primului-Ministru, finantate potrivit legii, se suplimenteaza cu 137 de posturi.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 102 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007. Articolul 9 (1) Personalul Departamentului pentru Afaceri Europene este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului, beneficiind, suplimentar, de un spor pentru desfăşurarea unei activităţi de interes naţional de 75% din salariul de baza pentru personalul care coordonează elaborarea pozitiilor şi strategiilor cu relevanta comunitara, asigura transpunerea, implementarea acquis-ului comunitar şi notificarea electronică a legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul, monitorizează şi sprijina indeplinirea obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene, precum şi cel care asigura relaţia cu Parlamentul şi coordonează fundamentarea pozitiilor României în procedurile necontencioase şi contencioase în faţa instanţelor şi a instituţiilor comunitare. Celelalte categorii de personal beneficiaza de un spor de 25% din salariul de baza.--------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 102 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007. (2) Departamentul pentru Afaceri Europene desemneaza, dintre specialistii săi, consilieri şi/sau experti care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana. Numărul maxim de posturi pentru personalul detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana este de 4 posturi, acesta putand fi modificat prin hotărâre a Guvernului. (3) Personalului Departamentului pentru Afaceri Europene trimis în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana îi sunt aplicabile dispozitiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanenta în strainatate. (4) Se diminueaza cu cele 4 posturi alocate Departamentului pentru Afaceri Europene numărul de 9 posturi, alocate pentru personalul Ministerului Integrarii Europene detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana prin art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea şi functionarea Ministerului Integrarii Europene şi prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi incadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeana, cu modificările şi completările ulterioare, care se modifica în mod corespunzător. (5) Numărul de 4 posturi alocate pentru personalul Departamentului pentru Afaceri Europene detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeana este inclus în cele 77 de posturi preluate de la Ministerul Integrarii Europene. Articolul 10 (1) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar utilizate de Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi de Directia generală evaluare şi pregatire pentru aderare şi Directia generală armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrarii Europene, inclusiv tehnica de calcul şi birotica, se transmit fără plata din administrarea Cancelariei Primului-Ministru şi a Ministerului Integrarii Europene în administrarea Departamentului pentru Afaceri Europene, pe bază de protocol incheiat între instituţiile implicate. (2) Protocoalele de predare-preluare se incheie până la data de 30 ianuarie 2007 şi vor cuprinde prevederile bugetare pe anul 2007, structura de personal preluata, precum şi activele şi pasivele structurilor care se transfera, respectiv Secretariatul permanent pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Directia generală evaluare şi pregatire pentru aderare şi Directia generală armonizare cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrarii Europene. Articolul 11Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului Integrarii Europene şi Secretariatului General al Guvernului, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pe baza protocoalelor de predare-preluare. Articolul 12În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Integrarii Europene va supune Guvernului spre adoptare proiectul de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 243/2006 privind organizarea şi functionarea Ministerului Integrarii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 1 martie 2006. Articolul 13Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a) art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.-------------Literele b) şi c) ale art. 13 au fost inlocuite cu litera b) de RECTIFICAREA nr. 133 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Radu StroeMinistrul integrarii europene,Anca Daniela BoagiuSeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea Plangup. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statp. Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Catalin Ionel Danila,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 133.----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 8 din 7 ianuarie 2015 pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010
 • LEGE nr. 31 din 27 decembrie 1967 pentru aprobarea Decretului nr. 884/1967 privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile
 • LEGE nr. 150 din 30 aprilie 2013 pentru completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet" ca ansamblu de interes naţional
 • LEGE nr. 177 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 206 din 20 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 92 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 74 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 315/1971 privind structura organizatorică a Procuraturii Generale
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 29 decembrie 2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 287 din 19 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015
 • LEGE nr. 627 din 19 noiembrie 2002 privind producerea şi comercializarea hameiului
 • LEGE nr. 92*) din 4 august 1992 *** Republicată pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 53 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 595 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 114 din 16 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European
 • LEGE nr. 464 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 238 din 14 decembrie 1998 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 323 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 273 din 7 noiembrie 2008 pentru denunţarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998
 • LEGE nr. 321 din 28 noiembrie 2013 pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 226 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă
 • LEGE nr. 340 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Ruginoasa, judeţul Neamţ, prin reorganizarea comunei Dulceşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 257 din 19 iulie 2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 2 decembrie 1864 AL PRINCIPATELOR UNITE ROMÂNE
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 6 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 54 din 19 martie 2010 pentru abrogarea alin. (2) şi (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 62 din 21 martie 2005 pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziţii comune adoptate în cadrul politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene
 • LEGE nr. 59 din 23 iulie 1993 pentru modificarea Codului de procedura civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 27 mai 2004 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003
 • LEGEA nr. 67 din 25 aprilie 1997 viei şi vinului
 • LEGE nr. 81 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2007 pentru completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 323 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
 • LEGE nr. 113 din 16 mai 2008 pentru aderarea României la Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare
 • LEGE nr. 242 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 24 decembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 182 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • LEGE nr. 34 din 11 martie 2015 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021