Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură(actualizată până la data de 30 august 2014*)

Având în vedere stabilirea cadrului general de acordare a plăţilor directe în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislaţia europeană, şi anume Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 270 din 21 octombrie 2003, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 cu privire la finanţarea politicii agricole comune şi Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală, finanţat din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), şi în conformitate cu Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,deoarece timpul rămas până la data aderării României la Uniunea Europeană nu permite promovarea şi adoptarea reglementării sub formă de lege,pentru că sprijinul financiar trebuie acordat producătorilor agricoli prin plăţi directe, conform statutului de stat membru al Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007. Articolul 2Schemele de plăţi directe care se acordă începând cu anul 2007, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, sunt următoarele: a) Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); b) plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal; c) plăţi naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic; d) Schema de plată pentru culturi energetice; e) Schema de plată separată pentru zahăr. f) Schema de ajutoare naţionale tranzitorii.-----------Lit. f) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014. Articolul 2^1 (1) În anul 2014 se pot acorda ajutoare naţionale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli în sectoarele prevăzute la art. 2 lit. b) şi c). (2) Condiţiile de acordare a ajutoarelor prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător cu cele prevăzute pentru acordarea plăţilor naţionale directe complementare aferente anului 2013.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014. Articolul 2^2În anul 2014, acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii, aşa cum sunt prevăzute la art. 2^1, se face în condiţiile art. 6 pct. 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 , (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014.-----------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014. Articolul 3Abrogat.-----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009. Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA) şi Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), cu respectarea plafoanelor anuale şi a angajamentelor bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, precum şi fondurile din bugetul naţional. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este instituţia responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură, având ca sursă de finanţare Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR), precum şi fonduri din bugetul naţional. (3) Pentru gestionarea fondurilor comunitare şi naţionale destinate agriculturii pentru plăţile directe acordate în sectorul vegetal şi pentru control, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va utiliza, ca instrument de derulare şi gestionare financiară, Sistemul integrat de administrare şi control. Articolul 5 (1) Schema de plată unică pe suprafaţă constă în acordarea unei sume uniforme pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producţie. (2) Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA). (3) Suprafaţa agricolă eligibilă poate avea următoarele categorii de folosinţă: a) teren arabil - terenul cultivat pentru producţie cu cereale pentru boabe, plante leguminoase pentru boabe, plante industriale, cartof, sfeclă de zahăr, rădăcinoase pentru nutreţ, legume proaspete, pepeni şi căpşuni, flori şi plante ornamentale, plante pentru nutreţ, plante pentru producerea de seminţe şi seminceri pentru comercializare, alte culturi în teren arabil, inclusiv terenurile de sub sere şi solarii şi terenul lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu; b) pajişti permanente - păşuni şi fâneţe - terenul utilizat pentru păşunatul animalelor sau pentru producerea de furaje; c) vii - terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole; d) culturi permanente - terenul plantat cu livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere şi alte culturi permanente; e) grădini familiale - suprafaţă destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. Articolul 6 (1) Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea. (2) Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat. Articolul 7 (1) Pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul fermierilor, administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, să depună cerere de solicitare a plăţilor la termen şi să îndeplinească următoarele condiţii generale: a) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.----------Lit. a) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 mai 2007. b) să declare toate parcelele agricole; c) să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor; d) să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; e) să respecte normele de ecocondiţionalitate: bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) şi cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei şi pentru activitatea agricolă pe care o desfăşoară;-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014. f) să prezinte documentele care fac dovada utilizării legale a terenului pentru care s-a depus cererea;-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014. g) să furnizeze toate informaţiile solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termenele stabilite; h) să permită efectuarea controalelor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau de către alte organisme abilitate în acest sens; i) să marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelelor învecinate; j) să comunice în termen de 10 zile, în scris, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere. (2) Cererile de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiţionalităţii, a modulării şi a sistemului integrat de gestionare şi control, prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 1.782/2003 şi (CE) nr. 73/2009 ale Consiliului şi de aplicare a ecocondiţionalităţii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 141 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înregistrează în Sistemul integrat de administrare şi control. Cererile de plată pot fi depuse şi după data de 15 mai, până la data de 9 iunie a fiecărui an calendaristic, cu o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009. (3) Schemele de plăţi directe pe suprafaţă prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) şi e) se aplică suprafeţelor înscrise în Sistemul de identificare a parcelelor agricole care constituie referinţa pentru procesul de control şi efectuarea plăţilor.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009. (4) Solicitarea de către fermieri a modificării suprafeţelor înregistrate în Sistemul de identificare a parcelelor agricole poate fi depusă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data limită de depunere a cererilor de plată. Solicitările depuse după această dată se vor soluţiona în cursul anului următor. Soluţionarea modificărilor solicitate se va face numai după verificarea acestora efectuată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (5) Documentele din care reiese utilizarea legală a terenului agricol se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se prezintă la solicitarea reprezentanţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.-----------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014.(5^1) Responsabilitatea privind valabilitatea şi legalitatea documentelor menţionate la alin. (5) aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.-----------Alin. (5^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014. (6) Pentru terenul care se constată că face obiectul cererilor a 2 sau mai mulţi solicitanţi în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata directă pe suprafaţă nu se acordă niciunuia dintre solicitanţi. La constatarea acestei situaţii, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va notifica solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul. După rezolvarea litigiului, solicitanţii au obligaţia să depună documentele rezultate la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru completarea dosarului cererii în vederea acordării sprijinului persoanelor îndreptăţite.-----------Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009. Articolul 8 (1) Plăţile naţionale directe complementare în sectorul vegetal reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitare şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă şi/sau pe tonă şi/sau pe kilogram pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 mai 2007. (2) Sursa de finanţare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate, şi din Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR). (3) Beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal sunt prevăzuţi la art. 6 alin. (1). (4) Condiţiile de eligibilitate generale pentru acordarea de sume în cadrul schemei plăţilor naţionale complementare sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1). Articolul 9 (1) Plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se acordă în limita resurselor financiare alocate anual prin legea bugetului de stat, pentru speciile de animale prevăzute în legislaţia în vigoare. (2) Sursa de finanţare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita prevederilor bugetare aprobate. (3) Se acordă plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional. Articolul 10 (1) Schema de plăţi directe pe suprafaţă pentru culturi energetice reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă începând cu anul 2007, pentru culturile energetice destinate producţiei de biocombustibili, şi anume: rapiţă, floarea-soarelui, soia, porumb şi alte culturi energetice, conform legislaţiei în vigoare. (2) Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul schemei de plată directă pe suprafaţă pentru culturi energetice se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA). (3) Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemei de plată pe suprafaţă pentru culturi energetice sunt persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietar, arendaş, concesionar, asociat administrator în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatar sau altele asemenea, care au încheiat un contract de livrare a producţiei la un producător de biocombustibil. (4) Condiţiile de eligibilitate pentru acordarea de sume în cadrul schemei de plată pe suprafaţă pentru culturi energetice sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1).-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 mai 2007. Articolul 11 (1) Schema de plată separată pentru zahăr reprezintă plăţi directe în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă şi/sau pe tonă începând cu anul 2007, pentru cultura de sfeclă de zahăr destinată producţiei de zahăr.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 mai 2007. (2) Sursa de finanţare pentru plăţile efectuate în cadrul schemei de plată directă separată pentru zahăr se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA). (3) Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemei de plată directă separată pentru zahăr sunt persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea, care au încheiat un contract de livrare a producţiei de sfeclă de zahăr cu un operator economic care procesează sfeclă de zahăr în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare. (4) Condiţiile de eligibilitate pentru acordarea de sume în cadrul schemei plăţilor directe separate pentru zahăr sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1). Articolul 12 (1) Cuantumul anual al plăţilor directe unice pe suprafaţă (SAPS), al plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal, al plăţilor pentru culturi energetice şi al plăţilor separate pentru zahăr se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Comisia Europeană. Suma înscrisă în plafoanele maximale aprobate pentru plăţile din sectorul vegetal, prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) şi e), se constituie, după caz, din fondurile bugetului de stat şi/sau din fondurile comunitare (FEGA şi/sau FEADR).----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 mai 2007. (2) Cuantumul anual al plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Comisia Europeană. Suma înscrisă în plafoanele maximale aprobate pentru plăţile naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic se constituie integral din fonduri de la bugetul de stat. (3) Cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii prevăzute la art. 2^1 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Comisia Europeană.-----------Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014. Articolul 12^1Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin din fondurile europene şi/sau din fondurile publice naţionale aferente acestora se recuperează cu aplicarea accesoriilor fiscale calculate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 12^1 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014. Articolul 13Modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate şi termenii de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare se stabilesc, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 31 august 2009. Articolul 13^1Modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate şi termenii de referinţă pentru aplicarea schemelor de ajutoare naţionale tranzitorii prevăzute la art. 2^1 se aplică în mod corespunzător cu cele prevăzute pentru plăţile naţionale directe complementare aferente anului 2013, aprobate prin ordine ale ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-----------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 23 mai 2014. Articolul 14Articolul 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 6 mai 1991, se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 2. - Formele de asociere simplă sunt asocierile dintre două sau mai multe familii în baza unui contract de societate, având ca scop exploatarea terenurilor agricole, creşterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi.»----------Art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 139 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 23 mai 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 125.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 43 din 18 martie 2010 privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 7 decembrie 2018 privind prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 4 din 28 martie 1974 privind atribuţiile şi răspunderile consiliilor de conducere, preşedinţilor, inginerilor şefi, contabililor şefi, ale celorlalte cadre tehnice şi economice din cooperativele agricole de producţie, precum şi ale direcţiilor generale judeţene pentru agricultura, industrie alimentară şi ape
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 366 din 15 septembrie 2004 privind ratificarea Protocolului de amendare a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 86 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 278 din 23 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomica a Bazinului carbonifer al Văii Jiului
 • LEGE nr. 121 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului-anexa, semnate la Erevan la 25 martie 1996
 • LEGE nr. 49 din 20 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 91 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 128 din 24 iunie 2008 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994
 • LEGE nr. 177 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 24 mai 1999 privind achiziţionarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificaţie pentru consumul intern
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
 • LEGE nr. 32 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 72 din 22 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 29 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 2 la Acordul european dintre România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte, încheiat la Bruxelles la 22 decembrie 1994
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 81 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 448/1972 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 205 din 29 iunie 2005 privind reglementarea situaţiei financiare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi a altor agenţi economici şi instituţii publice care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare prin suportarea de la bugetul de stat pentru anul 2005 a unor cheltuieli efectuate în anul 2004
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 12 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
 • LEGE nr. 165 din 4 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 1 februarie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 492 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea comunei Negreni, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 226 din 30 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 4 septembrie 2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 34 din 27 martie 2014 pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 220 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021