Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 14 februarie 2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 22 februarie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 14 februarie 2007 (*actualizata*)privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto naţional(actualizata până la data de 15 iunie 2007*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 22 februarie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 156 din 6 iunie 2007.Având în vedere necesitatea diminuarii poluarii aerului în aglomerarile urbane, datorata emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, şi ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, în scopul încadrării emisiilor în valorile limita admise la nivel european pentru aerul ambiental, în vederea prevenirii formarii deseurilor ca urmare a abandonarii autoturismelor uzate, al atingerii tintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea şi reciclarea deseurilor provenite din vehicule uzate, în vederea respectarii angajamentelor asumate de către România ca stat membru al Uniunii Europene, ţinând cont de necesitatea diminuarii efectelor negative ale poluarii aerului asupra sănătăţii populatiei şi mediului, elemente care vizeaza interesul public şi constituie situaţii de urgenta şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare Program, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Obiectivul prezentei ordonante de urgenta este diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi, proprietate a persoanelor fizice române, cu nivel de poluare foarte ridicat. Articolul 3În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmeaza: a) Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu; b) autoturism uzat - orice autoturism înmatriculat în România, având o vechime de cel puţin 12 ani de la anul fabricatiei, aflat în stare de functionare şi care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie; c) autoturism nou - un autoturism care nu a fost înmatriculat niciodata;------------Litera c) a art. 3 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 156 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 12 iunie 2007. d) proprietar - orice persoană fizica având domiciliul sau reşedinţa în România, care detine în proprietate un autoturism uzat înmatriculat pe numele sau, precum şi mostenitorii săi; e) producător validat - orice persoană juridica, producător, importator autorizat de autoturisme sau distribuitor autorizat al acestuia, careia i-a fost aprobata cererea de inscriere în Program. Articolul 4 (1) Orice persoană juridica, producător, importator autorizat sau reprezentantii autorizati ai acestora, care solicită validarea pentru înscrierea în Program, depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilata proiectelor de mediu în sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 105/2006. (2) Producătorul validat garanteaza accesul la Program al persoanei fizice care depune în termen toate documentele necesare pentru achizitionarea unui autoturism nou. În cazul în care accesul nu se realizează din culpa producătorului validat, acesta este obligat să ofere persoanei fizice respective posibilitatea achizitionarii unui autoturism nou la un pret mai mic cu 3.000 lei faţă de preţul de achizitie al autoturismului respectiv.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 156 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 12 iunie 2007. Articolul 5 (1) Autoritatea analizeaza documentaţia depusa şi aproba cererile care indeplinesc criteriile impuse pentru validare. (2) Autoritatea face publică lista persoanelor juridice validate. Articolul 6Poate beneficia de o primă în cuantum de 3.000 lei orice proprietar/mostenitor al unui proprietar al unui autoturism uzat, care indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii: a) s-a inscris la un producător validat pentru achizitionarea unui autoturism nou; b) a predat autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, sa desfasoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere; c) a radiat autoturismul uzat; d) achizitioneaza un autoturism nou de la un producător validat. Articolul 7Suma prevăzută la art. 6 va putea fi obtinuta o singură dată şi se va scadea din preţul de achizitie al unui autoturism nou. Articolul 8 (1) Se interzic omologarea pentru circulatie, reinmatricularea ulterioară a unui autoturism uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6, pentru care s-a eliberat un certificat de distrugere a autoturismului uzat, şi reutilizarea caroseriei, sasiului ori a motorului acestuia. (2) Comercializarea ulterioară a autoturismelor prevăzute la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, sasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizati prevăzuţi la art. 6 lit. b) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (3) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sanctiunilor se realizează de personal imputernicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu. Articolul 9Prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 156 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 12 iunie 2007. Articolul 10Pentru ducerea la indeplinire în anul 2007 a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aloca de la Fondul pentru mediu suma de 49.500.000 lei, în limita sumelor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu. Articolul 11Programul se aplică, în limita sumei alocate, până la data de 12 decembrie 2007. Articolul 12Instrucţiunile privind modalitatile de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se aproba prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Lucia Varga,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 14 februarie 2007.Nr. 4.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 20 martie 2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 69 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 13 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 56 din 13 februarie 2003 pentru ratificarea Convenţiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, şi acceptarea Protocolului de amendare a Convenţiei europene privind televiziunea transfrontieră a Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 1 octombrie 1998
 • LEGE nr. 195 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 29 mai 2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 386 din 31 decembrie 2007 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 31 mai 2007
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 224 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
 • LEGE nr. 623 din 19 noiembrie 2002 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind reprimarea finanţării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 179 din 11 noiembrie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 59 din 21 martie 2013 privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
 • LEGE nr. 406 din 29 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Bucureşti la 8 aprilie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 250 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonată de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 223 din 31 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 130 din 29 iunie 1998 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Macedoniei privind cadrul juridic bilateral, semnat la Skopje la 8 martie 1996
 • LEGE nr. 326 din 28 iunie 2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 37 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei fata de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 9 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 aprilie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 32 din 17 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 501 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 712 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2000 pentru modificarea alin. 1-3 ale art. 37 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 205 din 23 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 169 din 30 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 61 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGEA nr. 7 din 31 iulie 1990 pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 26 noiembrie 1998 privind stabilirea ca zi nelucrătoare a zilei de 30 noiembrie 1998
 • LEGE nr. 526 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 416 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 24 noiembrie 1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 100 din 16 septembrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internaţionale de copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 1 martie 2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
 • LEGE nr. 176 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale
 • LEGE nr. 44 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 412 din 26 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenta
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 137 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 357 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 49 din 30 mai 1995 cu privire la actualizarea pensiilor militare de stat în raport cu solda de grad
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020