Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 (*actualizata*)pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva din subordinea Ministerului Apararii în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia(actualizata până la data de 12 iulie 2007*)

------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007.Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva a functionat initial ca unitate sanitara cu caracter ambulatoriu pe lângă Spitalul "Elias", institutie ce se afla în prezent în subordinea Academiei Române.Aceasta solicita crearea la nivelul Academiei Române a unui complex unitar de sănătate care să includa Spitalul "Elias" şi Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva, realizandu-se astfel posibilitatea acordarii de asistenţa medicală integrată pentru pacienti.În prezent Centrul asigura servicii medicale pentru un numar redus de personal care provine din Ministerul Apararii, cadre militare în activitate sau în rezerva ori în retragere şi membrii de familie ai acestora, aflat pe listele de capitatie, ceilalti pacienti facand parte din alte categorii sociale.Având în vedere necesitatea infiintarii unui complex unitar de sănătate la cel mai înalt nivel, compus din spital şi ambulator, se impune crearea într-un termen cat mai scurt a cadrului legal care să permită functionarea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva la un nivel corespunzător şi să asigure asistenţa medicală şi protectia sanitara pentru demnitarii români şi straini.Neadoptarea în regim de urgenta a masurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecinte negative în ceea ce priveste posibilitatea asigurarii asistentei medicale şi a protectiei sanitare pentru demnitarii români şi straini, activităţi de importanţa deosebită pentru România în relatiile cu statele ale caror demnitari solicita astfel de servicii pe teritoriul statului român.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva, unitate sanitara cu personalitate juridica, cu sediul central în municipiul Bucureşti, str. Washington nr. 8-10, sectorul 1, trece din subordinea Ministerului Apararii în subordinea Academiei Române. Articolul 2Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva îşi schimba denumirea în Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva - Bucureşti. Articolul 3 (1) Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicina Preventiva - Bucureşti, denumit în continuare Centrul, este institutie publică în domeniul sanitar, cu personalitate juridica. (2) Centrul asigura asistenţa medicală primara, de specialitate, de urgenta pentru categorii de persoane aflate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi asistenţa medicală şi protecţie sanitara pentru demnitarii români şi straini, desfasurand şi activităţi de inspecţie sanitara şi sanitar-veterinara de stat, în colaborare cu Inspecţia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, având în vedere protocolul de colaborare interinstituţională în vigoare. (3) Activităţile de inspecţie sanitara şi de inspecţie sanitar-veterinara de stat prestate de personalul acreditat de Ministerul Sănătăţii Publice, respectiv Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, se efectueaza în teritoriul operativ impus de situaţia asigurarii protectiei sanitare a demnitarilor protejati. (4) Centrul îşi desfăşoară activitatea potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi regulamentului propriu de organizare şi functionare.---------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007. Articolul 4 (1) Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Centrul, aflate în proprietatea publică a statului, cu excepţia celor în care desfăşoară activităţi de medicina preventiva, se trec, cu sarcinile de care sunt grevate, inclusiv notificarile formulate în baza Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotărâre a Guvernului, din administrarea Ministerului Apararii în administrarea Academiei Române, cu menţinerea destinatiei de spatii pentru activităţi medicale.---------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007. (2) Mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materialele aflate în dotarea Centrului, aparatura şi tehnica medicală aflate în folosinţă Centrului, precum şi alte bunuri patrimoniale trec din administrarea Ministerului Apararii în administrarea Academiei Române prin protocol de predare-preluare. Protocolul de predare-preluare a patrimoniului se incheie între Ministerul Apararii şi Academia Română, pe baza situaţiei financiare incheiate la data de 31 decembrie 2006, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Articolul 5 (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Apararii pe anul 2007, alocate Centrului, se transfera cu aceeasi destinatie în bugetul Academiei Române. (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Apararii şi Academiei Române pe anul 2007. Articolul 6 (1) Finantarea Centrului se asigura din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale Centrului se constituie din: a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale contractate şi furnizate; b) servicii medicale furnizate la cererea persoanelor fizice şi juridice; c) donatii, sponsorizari şi ale surse atrase, în condiţiile legii.---------------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007. (4) Centrul poate primi de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Române, fonduri pentru: a) activităţi de medicina preventiva; b) activităţi de inspecţie sanitara şi sanitar-veterinara de stat; c) asigurarea asistentei medicale de urgenta pentru demnitarii români şi membrii delegatiilor din care acestia fac parte, în tara şi în strainatate; d) asigurarea asistentei medicale pentru demnitarii straini şi membrii delegatiilor din care acestia fac parte, aflati în vizita oficiala pe teritoriul României; e) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanta; f) investitii pentru construirea de noi cladiri, consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de cazuri de forta majoră, precum şi transformarea, modernizarea şi extinderea construcţiilor existente. g) controalele obligatorii, altele decat cele prevăzute în Contractul-cadru sau norme proprii ale caselor de asigurări sociale de sănătate pentru aplicarea Contractului-cadru.---------------Litera g) a alin. (4) al art. 6 a fost introdusa de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007. (5) Fondurile pentru activităţile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) se suporta din credite bugetare, iar cele prevăzute la lit. c)-g), din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat.---------------Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007. Articolul 6^1Serviciile medicale furnizate de Centru sunt, în principal, urmatoarele: a) asistenţa medicală de urgenta la domiciliu; b) asistenţa medicală primara; c) asistenţa medicală ambulatorie de specialitate; d) centru de dializa cronica; e) investigatii paraclinice şi de laborator; f) servicii de farmacie la pret cu amanuntul; g) activităţi de chirurgie de o zi în domeniile chirurgie generală, chirurgie ortopedica, oftalmologie, ORL, ginecologie, chirurgie plastica şi reparatorie şi flebologie; h) activităţi de medicina muncii.---------------Art. 6^1 fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007. Articolul 7 (1) Personalul civil angajat al Centrului îşi păstrează aceasta calitate şi drepturile salariale după trecerea acestuia în subordinea Academiei Române. (2) În acest sens, personalul Centrului beneficiaza de un spor de 25% calculat la salariul de baza care se suporta din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat.---------------Alin. (2) al art. 7 fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007. (3) Personalul Centrului poate beneficia de tichete de masa care se suporta exclusiv din venituri proprii.---------------Alin. (3) al art. 7 fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 222 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 9 iulie 2007. Articolul 8Cadrele militare în activitate din Ministerul Apararii, detasate pentru a executa misiuni în cadrul Centrului, beneficiaza de drepturile banesti prevăzute de actele normative în vigoare. Articolul 9Cadrele militare în activitate care îşi desfăşoară activitatea în Centru se încadrează pe statele anexa M ale Ministerului Apararii, aprobate în acest scop prin hotărâre a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, şi sunt detasate pentru a executa misiuni în afara acestui minister, în vederea exercitarii atribuţiilor functiilor civile din cadrul Centrului. Articolul 10Contractele de furnizare de servicii medicale pe anul 2007, incheiate de Casa Asigurarilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti cu Centrul, rămân în vigoare. Centrul face parte în continuare din furnizorii de servicii medicale pentru aceasta casa. Articolul 11În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Apararii şi Centrul incheie un protocol prin care beneficiarilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, aflati pe listele de capitatie ale medicilor de familie ai Centrului, li se vor acorda în continuare asistenţa medicală şi medicamente, în condiţiile legii. Articolul 12 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 a lunii urmatoare datei publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data prevăzută la alin. (1) se abroga Decretul nr. 16/1990 al Consiliului Frontului Salvarii Naţionale privind trecerea în subordinea Ministerului Apararii Naţionale a Spitalului "Elias" şi a Oficiului Farmaceutic nr. 3, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 1990, cu modificările ulterioare, precum şi orice dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul apararii,Corneliu Dobritoiusecretar de statPreşedintele Academiei Române,Ionel HaiducMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 17.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 736 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 322 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 254 din 10 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 236 din 2 iunie 2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 14 octombrie 2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
 • LEGE nr. 91 din 6 mai 2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015
 • LEGE nr. 371 din 13 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 151 din 14 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 34 din 17 ianuarie 2018 pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 203 din 4 decembrie 1997 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 28 din 20 ianuarie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în suma de 350 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997
 • LEGE nr. 148 din 5 iulie 2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 12 din 19 noiembrie 1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 65 din 13 aprilie 2017 privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei
 • LEGE nr. 287 din 19 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 25 aprilie 2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import
 • LEGE nr. 471 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
 • LEGE nr. 6 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003
 • LEGE nr. 208 din 3 noiembrie 2017 privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944
 • LEGE nr. 113 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptat la Seul la 14 septembrie 1994
 • LEGE nr. 109 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 292 din 15 mai 2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
 • LEGE nr. 131 din 29 decembrie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 310 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 299 din 30 decembrie 2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
 • LEGE nr. 214 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 105 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 556 din 15 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2002 pentru modificarea Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 189 din 14 octombrie 1998 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 57 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 515/1978 privind majorarea pensiilor unor invalizi şi accidentaţi de război
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 212 din 21 mai 2003 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţa a regimului comunist instaurat în România
 • LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2010 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 110 din 14 aprilie 2009 pentru aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în anul 1972 şi revizuită în anul 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 14 februarie 2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 56 din 4 iunie 1992 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • LEGE nr. 344 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Cândeşti, judeţul Botoşani, prin reorganizarea comunei Mihăileni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 4 octombrie 2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021