Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului(actualizată până la data de 22 decembrie 2012*)

----------Pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor masuri adecvate de reorganizare a aparatului de lucru al Guvernului, pentru ca acesta să se constituie într-un aparat administrativ performant şi competitiv în raport cu structurile din tarile membre ale Uniunii Europene.Ţinând seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situaţie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amânată,În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1*) (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează următoarele structuri: a) Cancelaria Primului-Ministru, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a primului-ministru, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de şeful Cancelariei, cu rang de ministru, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru; în cadrul Cancelariei Primului-Ministru îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012, care completează art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012, cu un nou punct. b) Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum şi pentru instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea sau coordonarea Guvernului, a primului-ministru şi a Secretariatului General al Guvernului; c) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terţiar de credite. În cadrul departamentului funcţionează unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de lit. a) a pct. I al art. 33, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012. d) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, care are calitatea de ordonator terţiar de credite. În cadrul departamentului funcţionează unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de lit. a) a pct. I al art. 33, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012. e) Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un şef cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi subsecretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF şi asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având atribuţia de control al obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente; f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 1 a fost abrogată de lit. b) a pct. I al art. 33, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012. g) Corpul de control al primului-ministru, structură fără personalitate juridică în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; Corpul de control al primului-ministru controlează şi urmăreşte activitatea ministerelor şi serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituţiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale şi instituţiilor financiar-bancare cu capital majoritar sau integral de stat; Corpul de control al primului-ministru controlează activitatea instituţiilor publice subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea dispoziţiilor legale privind regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale; h) Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea secretarului general al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; i) abrogată;----------Lit. i) a alin. (1) al art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012. j) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP, structură cu personalitate juridică, condusă de un secretar de stat care are calitatea de ordonator terţiar de credite şi care este numit, respectiv eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;j^1) abrogată;----------Lit. j^1) a alin. (1) al art. 1 a fost abrogată de lit. b) a pct. I al art. 33, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012. k) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, conduse de secretari de stat sau asimilaţi ai acestora, a căror înfiinţare şi/sau funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 3 februarie 2010. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012, care completează art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012, cu pct. 2^2. (3) Normele privind funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi g), inclusiv atribuţiile acestora, se aproba prin hotărâre a Guvernului.----------──────────*) Notă CTCE:A se vedea art. VII şi VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 a fost respinsă de LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009. Articolul 2 (1) Prim-ministrul, prin Cancelaria Primului-Ministru, coordonează activitatea următoarelor entităţi: a) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; b) Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; c) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat; e) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; f) Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; g) Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; h) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; i) Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; j) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de lit. c) a pct. I al art. 33, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009. Articolul 3 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 854, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 20 martie 2009. Articolul 4 (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituţie publică cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii, preia atribuţiile, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiinţează. (2) Conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei este asigurată de un preşedinte, ajutat de unul sau mai multi vicepreşedinţi, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru. Articolul 5 (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, instituţie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, preia atribuţiile specifice în domeniul radiocomunicaţiilor, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, exercitate de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, care se desfiinţează. (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei preia, pe baza de protocol de predare-preluare, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (3) Atribuţiile specifice în domeniul operării la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se preiau de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi se exercita prin Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, care se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, finanţată integral din venituri proprii.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007. (5) Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, imobilul situat în municipiul Bucureşti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2, o cota din disponibilităţile bugetare existente şi din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I 2007, precum şi sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, aferente atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la alin. (3) şi altor domenii conexe.----------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007. Articolul 6 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin preluarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, structura fără personalitate juridica din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care se desfiinţează. (2) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai multi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (4) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, înfiinţată potrivit alin. (1), va avea un număr de 177 de posturi, din care 147 de posturi vor fi preluate din cadrul Cancelariei Primului-Ministru prin protocol, inclusiv demnitarii şi personalul aferent acestora, precum şi toate drepturile şi obligaţiile, inclusiv bunurile mobile şi imobile, aferente activităţii fostei Autorităţi Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, şi 30 de posturi prin redistribuire din numărul de posturi aprobat Ministerului Economiei şi Finanţelor.----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007. (5) Protocolul de predare-preluare va cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetara până la data preluării, structura de personal preluată, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute la alin. (4).(5^1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor pe anul 2007 şi în anexele la acesta.----------Alin. (5^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007.(5^2) Protocolul de predare-preluare de posturi, inclusiv demnitarii şi personalul aferent acestora, precum şi toate drepturile şi obligaţiile, inclusiv bunurile mobile şi imobile aferente activităţii fostei Autorităţi Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prevăzut la alin. (4) şi (5), va fi încheiat după ce se vor înfiinţa efectiv departamentele tehnico-administrative aferente Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.----------Alin. (5^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007. (6) Personalul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, înfiinţată potrivit alin. (1), îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare. (7) Prin decizie, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003, dispune plata despăgubirilor acordate în conformitate cu aceste legi, stabilite prin hotărâri ale comisiilor judeţene, respectiv ale comisiei municipiului Bucureşti. Hotărârile emise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, care nu întrunesc condiţiile cerute de lege, vor fi invalidate, prin decizie motivată a vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, şi transmise comisiilor judeţene, respectiv comisiei municipiului Bucureşti, în vederea emiterii unor noi hotărâri. Deciziile de plata prin care se modifica hotărârile iniţiale, deciziile de invalidare şi cele prin care se soluţionează contestaţiile se comunica beneficiarilor şi pot fi atacate în termen de 30 de zile la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul. În baza deciziei de plata sau a hotărârii judecătoreşti definitive, Direcţia economica din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor efectuează plata compensaţiilor băneşti. (8) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, şi ale Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în vederea aplicării acestor legi. (9) Comisia Centrala pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele masuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor. (10) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, constituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002, cu modificările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor. Articolul 7Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, instituţie publică cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 8 (1) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului. (2) Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat are calitatea de ordonator principal de credite. Articolul 9 (1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 10 (1) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 11 (1) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea Cancelariei Primului-Ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului. (2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (3) Bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat pentru anul 2007, se preia de Secretariatul General al Guvernului de la Ministerul Apărării, cu reîntregirea, de către Cancelaria Primului-Ministru, a creditelor alocate în vederea susţinerii activităţii oficiului pentru perioada ianuarie-aprilie 2007. Articolul 12 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor funcţionează în continuare ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, conform legii. Articolul 13Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, finanţat integral din venituri proprii, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primuluiministru în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. Articolul 14 (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, instituţie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea secretarului general al Guvernului. (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Articolul 15Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Articolul 16 (1) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului convenit cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - UMP-PAL, structura în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înfiinţarea Unităţii de management a proiectului privind reforma administraţiei publice, îşi încetează activitatea. (2) Departamentul de implementare programe şi ajustare structurală, structura în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, îşi încetează activitatea, atribuţiile şi personalul acestuia urmând a fi preluate, prin redistribuire, de alte structuri din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi al Departamentului de control al Guvernului, pe baza deciziei primului-ministru. (3) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF funcţionează în structura Cancelariei Primului-Ministru. Articolul 17 (1) Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate, instituţie publică cu personalitate juridica, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. (2) Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 18 (1) Agenţia Nucleara, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) Agenţia Nucleara este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Articolul 19 (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale. (2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale. Articolul 20Autoritatea Naţională pentru Tineret, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.----------Art. 20 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 de către LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009. Articolul 21Departamentul pentru Dialog Social, structura fără personalitate juridica în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Cancelariei Primului-Ministru. Articolul 22 (1) Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea secretarului general al Guvernului în coordonarea şefului Cancelariei Primului-Ministru. (2) Agenţia pentru Strategii Guvernamentale este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. Articolul 23 (1) Oficiul Român pentru Adopţii, Institutul Naţional de Statistică şi Agenţia Naţională pentru Romi, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sunt coordonate de secretarul general al Guvernului.----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008. (2) Finanţarea activităţii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute la alin. (1), se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, şi din alte surse, conform legii. Articolul 24Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene activităţile, posturile şi personalul aferente coordonării procesului de elaborare, adoptare şi de urmărire a implementării Strategiei de dezvoltare durabila. Articolul 25 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 25 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008. (2) Activitatea de relaţii cu publicul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru trece la Secretariatul General al Guvernului. Articolul 26Personalul instituţiilor publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se preia de la instituţiile ale căror structuri sau activităţi sunt preluate, respectiv de la instituţiile care se desfiinţează sau care îşi încetează activitatea, şi îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare. Articolul 27 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea masurilor privind înfiinţarea, reorganizarea, organizarea şi funcţionarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care preiau instituţii şi autorităţi publice în subordine sau în coordonare vor prelua şi atribuţiile specifice ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice în subordinea sau în coordonarea cărora s-au aflat entităţile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Unităţile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor desfiinţate, care îşi încetează activitatea sau ale căror structuri ori activităţi au fost preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor nou-înfiinţate. (4) Autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau care preiau activităţi de la alte instituţii publice ori structuri vor prelua, în mod corespunzător, toate drepturile şi obligaţiile instituţiei desfiinţate sau care îşi încetează activitatea ori ale structurii sau activităţii din domeniile preluate, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului. Articolul 28 (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile şi pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2007, precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite şi în anexele la acestea, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetara până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 27. (3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aproba de ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice înfiinţate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 29Ordonatorilor de credite bugetare ai autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului, finanţate prin bugetul altor instituţii sau autorităţi publice din subordinea Guvernului, le revin toate obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare. Articolul 30 (1) Actele normative în care sunt prevăzute organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifica în mod corespunzător. (2) În cuprinsul actelor normative în vigoare: a) denumirea "Autoritatea de control a Guvernului" se înlocuieşte cu denumirea "Departamentul de Control al Guvernului"; b) denumirea "Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei", în cazul atribuţiilor specifice domeniilor prevăzute la art. 5 alin. (1); c) denumirea «Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei» se înlocuieşte cu denumirea «Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale», în cazul atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la art. 5 alin. (3).----------Lit. c) a alin. (2) al art. 30 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007. Articolul 31 (1) În cadrul Secretariatului General al Guvernului se organizează şi funcţionează cabinetul secretarului general al Guvernului. Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrala, aprobata cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se aplica în mod corespunzător. (2) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului, pentru fiecare funcţie din cadrul acestuia, este cel stabilit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998, aprobata cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, pentru funcţia de ministru. (3) Secretarul general al Guvernului beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi de cele ale Hotărârii Guvernului nr. 69/2005pentru stabilirea unor masuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, cu modificările ulterioare.----------Art. 31 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009 de către LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 14 decembrie 2009. Articolul 32Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 noiembrie 2002, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza Strategiei naţionale a Guvernului în acest domeniu şi prin aplicarea programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infecţie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Sport, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România şi al Colegiului Farmaciştilor din România."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pentru fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA, pentru respectarea convenţiilor, a tratatelor şi a celorlalte acte internaţionale la care România este parte şi pentru monitorizarea întregii activităţi în domeniu, se constituie Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, organizata ca organism interministerial fără personalitate juridica, pe lângă Ministerul Sănătăţii Publice, care ii asigura şi secretariatul tehnic." Articolul 33Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005*) privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobata cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi sub autoritatea primului-ministru funcţionează Departamentul de Control al Guvernului, structura fără personalitate juridica, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Secretariatul General al Guvernului preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi şi personalul Departamentului de Control al Guvernului."2. Articolul 2 se abroga.3. Articolul 3 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Departamentul de Control al Guvernului îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) exercita controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi la regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale sau la societăţile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat; b) verifica eficienta şi transparenta activităţii administraţiei publice locale; c) exercita controlul asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, stabilit prin sarcina de Guvern sau dispus de primul-ministru; d) urmăreşte implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul controlului; e) iniţiază şi avizează proiecte de acte normative în domeniul controlului; f) face propuneri de reglementare şi armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entităţilor cu atribuţii de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementarilor Uniunii Europene; g) coordonează şi controlează aplicarea de către entităţile cu atribuţii de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul şi conduita personalului cu atribuţii de control; h) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activităţii de control; i) verifica sesizările primite de la primul-ministru; j) propune masuri de corectare a disfuncţionalităţilor sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort; k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare, cu exceptia Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. (2) În realizarea atribuţiilor de control, instituţiile, autorităţile publice şi operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor Departamentului de Control al Guvernului documentele şi informaţiile solicitate. (3) Departamentul de Control al Guvernului preia toate reprezentările şi competentele fostei Autorităţi de control a Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare în instituţiile sau în organele de specialitate ale administraţiei publice centrale."4. Articolul 4 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale, personalul Departamentului de Control al Guvernului efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare şefului Departamentului de Control al Guvernului. (2) Actele de control aprobate se transmit instituţiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligaţia de a comunica Departamentului de Control al Guvernului masurile luate."5. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 se modifica şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Departamentul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, şeful departamentului, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Numărul maxim de posturi al Departamentului de Control al Guvernului este de 78, exclusiv demnitarul."6. Articolul 6 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, este instituţia de contact cu Oficiul European de Lupta Antifraudă - OLAF şi asigura, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având atribuţia de control al obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente. (2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acţionează pe baza de autonomie funcţională şi decizionala, independent de alte instituţii publice, conform obligaţiilor asumate de România, fiind condus de un sef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (3) Şeful Departamentului nu va solicita şi nu va primi instrucţiuni de la nicio autoritate, instituţie sau persoana în realizarea atribuţiilor sale referitoare la declanşarea şi desfăşurarea controalelor ori la întocmirea actelor de control."7. Articolul 7 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Departamentul are următoarele atribuţii principale: a) asigura coordonarea luptei antifraudă şi protejarea efectivă şi echivalenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; b) efectuează controlul obţinerii, derulării şi utilizării fondurilor provenite din asistenţa financiara acordata României de Uniunea Europeana, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea identificării de nereguli, având şi calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedura penală, în privinţa fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;b^1) efectuează acţiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală;----------Lit. b^1) de la pct. 7 (art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005) al art. 33 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008. c) asigura şi facilitează cooperarea dintre instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum şi intre acestea şi Oficiul European de Lupta Antifraudă şi autorităţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene; d) iniţiază şi avizează proiecte de acte normative privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; e) culege, analizează şi prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; f) elaborează şi coordonează programe de perfecţionare, stagii de pregătire şi instruire în domeniul luptei antifraudă; g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru."8. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Toate autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, precum şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude."9. Articolul 9 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Actele de control se aproba de către şeful Departamentului."10. După alineatul (6) al articolului 10 se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu următorul cuprins:"(7) În cazul identificării de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităţilor cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea luării masurilor care se impun pentru remedierea deficientelor şi, după caz, recuperarea sumelor plătite necuvenit. (8) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament şi a temeiului de drept indicat de acesta, autorităţile procedează la stabilirea şi individualizarea obligaţiilor de plata şi emiterea titlului de creanţă, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferenta. (9) Constatările Departamentului sunt obligatorii pentru autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinanţării aferente. (10) Autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situaţiei de fapt în cazul existentei unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament. (11) Autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia de a comunica, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii."11. Alineatul (2) al articolului 11 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) În scopul îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 7 lit. e), toate autorităţile cu competente în gestionarea asistentei financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea şi combaterea neregulilor şi fraudelor, precum şi cele cu competente în efectuarea urmăririi penale şi sancţionarea celor vinovaţi şi în recuperarea prejudiciilor au obligaţia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele şi informaţiile solicitate."12. După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Autorităţile cu competente în gestionarea asistentei financiare comunitare au obligaţia de a comunica, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum şi pentru recuperarea eventualelor prejudicii."13. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Personalul din cadrul Departamentului şi şeful Departamentului beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare."----------Pct. 13 (art. 13^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005) al art. 33 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008. Articolul 34Litera m) a alineatului (1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se modifica şi va avea următorul cuprins:"m) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi urmăreşte implementarea Strategiei postaderare a României, Planului naţional de reforma şi Strategiei privind piata interna a României;". Articolul 35Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: a) art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace intre România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 31^1 din secţiunea a 8-a a cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările ulterioare; c) art. 1, art. 2, art. 3 şi art. 5 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul delegatpentru relaţia cu Parlamentul,Mihai Alexandru VoicuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul economiei şi finanţelor,Doina-Elena Dascălu,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanBucureşti, 18 aprilie 2007.Nr. 25.----

Noutăți

 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 noiembrie 2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 7 iunie 2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 156 din 5 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 354 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 296 din 7 iunie 2001 privind extrădarea
 • LEGE nr. 68 din 23 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 43 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 338/1970 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 29 mai 2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii "Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş"
 • LEGE nr. 90 din 10 mai 2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991
 • LEGE nr. 331 din 28 iunie 2001 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ciudad de Mexico la 20 iulie 2000*)
 • LEGE nr. 555 din 2 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 18 iunie 2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 (*republicată*) privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • LEGE nr. 520 din 17 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 451 din 1 noiembrie 2004 privind marca temporală
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 196 din 23 iunie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 77 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 20 iunie 2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 16 din 3 februarie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1996 pentru ratificarea Acordului de garanţie (Proiect privind reabilitarea căilor ferate) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 iulie 1996
 • LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016 (*republicată*) privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 65 din 5 octombrie 1993 privind completarea Legii nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 229 din 23 aprilie 2002 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 203 din 29 decembrie 1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • LEGE nr. 530 din 11 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 581 din 14 decembrie 2004 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente şi produse de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 285 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului "Controlul poluării în agricultura", semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 420 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcţiilor civile
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • LEGE nr. 41 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 194 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 27 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 74 din 6 iunie 1995 (*republicată*) privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 456 din 8 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGEA nr. 18 din 27 septembrie 1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 110 din 26 mai 2016 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 586 din 29 octombrie 2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020