Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007

  Notă
  Conform art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 152 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Inspectoratul de Aviație ai Ministerului Internelor și Reformei Administrative se înlocuiește cu denumirea Inspectoratul General de Aviație ai Ministerului Internelor și Reformei Administrative.
  Începând cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înființat Ministerul Administrației și Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administrației și Internelor se înlocuiește cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 26 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012:
  Articolul 26
  (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
  (2) Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale care preiau instituții și autorități publice în subordine sau sub autoritate exercită atribuțiile specifice ale ministerelor și autorităților administrației publice în subordinea ori sub autoritatea cărora se află entitățile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (3) Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice și instituțiile publice nou-înființate sau care preiau activități de la alte instituții publice preiau personalul aferent acestor activități în condițiile legii și se subrogă în drepturile și obligațiile instituțiilor care derulau aceste activități.
  (4) În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), se preiau pe bază de protocol de predare-preluare bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora.
  (5) Organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se reglementează prin hotărâre a Guvernului. (la 01-04-2013, Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. )
  (6) Abrogat. (la 01-04-2013, Alin. (6) al art. 26 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. )
  Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, prin care a fost înființat Ministerul Internelor și Reformei Administrative prin reorganizarea Ministerului Administrației și Internelor, în subordinea noului minister fiind ulterior trecute Administrația Națională a Rezervelor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,ținând seama de necesitatea reglementării urgente a noului cadru organizatoric și funcțional al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, pentru evitarea producerii unui blocaj instituțional sau a unor dificultăți în ceea ce privește funcționarea optimă a instituției, în lipsa cadrului normativ care să stabilească organizarea, funcționarea și atribuțiile noii instituții, elemente care vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Ministerul Afacerilor Interne este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică și cu sediul în municipiul București.(2) Ministerul Afacerilor Interne exercită, conform Constituției și legilor țării, atribuțiile ce îi revin cu privire la:a) apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a proprietății publice și private;b) realizarea Programului de guvernare și a strategiilor în domeniul reformei administrației publice și ordinii publice și monitorizarea, în numele Guvernului, a elaborării și aplicării programelor de reformă instituțională de către ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale*);c) îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative comunitare în domeniile sale de competență;d) abrogată; (la 01-04-2013, Lit. d) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) e) reprezentarea Guvernului pe plan local;f) abrogată; (la 01-04-2013, Lit. f) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) g) parteneriat cu autoritățile locale și cu structurile asociative ale autorităților publice locale;h) abrogată; (la 01-04-2013, Lit. h) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) i) abrogată; (la 20-10-2011, Lit. i) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011. ) j) abrogată; (la 01-04-2013, Lit. j) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) k) administrarea rezervelor de stat;l) protecția civilă și gestionarea situațiilor de urgență;m) regimul actelor de identitate și de stare civilă, al pașapoartelor simple, al permiselor de conducere și al certificatelor de înmatriculare/înregistrare a vehiculelor;n) administrarea și protecția Fondului arhivistic național;o) asigurarea aplicării strategiei și politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;p) asigurarea ordinii publice;r) paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor;s) prevenirea și combaterea faptelor antisociale;t) respectarea regimului juridic al frontierei de stat;u) regimul juridic al străinilor, al solicitanților de azil și al persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România;v) apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă a populației și bunurilor. Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de competență, Ministerul Afacerilor Interne exercită următoarele funcții:a) funcția de strategie, prin care elaborează politicile sectoriale și strategiile de punere în aplicare a Programului de guvernare și a politicilor comunitare în domeniile sale de competență;b) funcția de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional în vederea realizării obiectivelor strategice și a transpunerii acquis-ului comunitar pentru domeniile sale de competență;c) funcția de autoritate de stat, prin care asigură punerea în aplicare și respectarea reglementărilor legale pentru domeniile sale de competență, precum și monitorizarea realizării politicilor și strategiilor în domeniile sale de competență;d) funcția de reprezentare, prin care asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern, pe plan extern și în cadrul instituțiilor și structurilor Uniunii Europene pentru domeniile sale de competență;e) funcția de management public, prin care asigură administrarea proprietății publice și private a statului pentru care statul este responsabil în domeniile sale de competență, precum și managementul serviciilor și resurselor financiare și umane;f) abrogată; (la 01-04-2013, Lit. f) a art. 2 a fost abrogată de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) g) funcția de autoritate de management pentru Facilitatea Schengen;h) funcția de coordonare a utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru domeniile sale de competență;i) funcția de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, pentru domeniile sale de competență. Articolul 3(1) Ministerul Afacerilor Interne îndeplinește următoarele atribuții principale:a) în domeniul administrației publice:1. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă și restructurare a administrației publice centrale și locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene și legislația internă, și asigură realizarea strategiilor și programelor în domeniul său de activitate*);2. îndrumă și controlează activitatea prefecților și a instituțiilor prefecților cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege;3. monitorizează cooperarea structurilor deconcentrate ale administrației publice centrale, de pe plan local, cu autoritățile administrației publice locale;4. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 4 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 5. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 5 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 6. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 6 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 7. asigură aplicarea unitară pe întreg teritoriul țării a atribuțiilor delegate prin acte normative, pentru domeniul său de competență;8. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 8 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 9. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 9 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 10. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 10 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 11. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 11 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 12. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 12 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 13. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 13 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 14. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 14 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 15. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 15 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 16. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 16 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 17. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 17 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 18. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 18 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 19. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 19 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 20. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 20 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 21. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul și parteneriatul social cu confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național;22. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei și a programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, formarea și perfecționarea pregătirii profesionale specializate în administrația publică, activitatea de evidență a persoanelor, precum și activitatea de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență civilă*). (la 20-10-2011, Pct. 22, lit. a), alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011. ) 23. constituie și utilizează Sistemul național informatic de evidență a persoanelor;24. asigură constituirea, evidența, selecționarea, păstrarea, conservarea și folosirea în interes public a documentelor din Fondul arhivistic național;25. administrează, în condițiile legii, rezervele de stat;26. abrogat; (la 01-04-2013, Pct. 26 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) 27. organizează și coordonează activitatea de personalizare, emitere și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple;28. organizează și coordonează activitatea de emitere și evidență a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere;b) în domeniul ordinii, siguranței publice și securității naționale:1. stabilește, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și a proprietății publice și private;2. organizează și desfășoară, prin structuri specializate, potrivit competenței, activități pentru prevenirea și combaterea terorismului, a criminalității organizate, a traficului și consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migrației ilegale, a criminalității informatice, precum și a altor fenomene infracționale și fapte antisociale;3. coordonează, evaluează și monitorizează, prin organele de specialitate, la nivel național, aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane, precum și a celor din domeniul protecției și asistenței acordate victimelor acestuia;4. organizează, îndrumă și coordonează activitatea de protecție a persoanelor, bunurilor, obiectivelor și valorilor și organizează paza obiectivelor de importanță deosebită date în competență potrivit legii;5. elaborează și asigură punerea în aplicare a documentelor strategice și operaționale privind întrebuințarea, planificarea și realizarea capacității operaționale a forțelor de ordine și siguranță publică pe timp de pace, în situații de criză și la război;6. desfășoară, prin structuri specializate, potrivit competenței, activități de prevenire și combatere a acțiunilor de nerespectare a regimului juridic al produselor militare și al produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare;7. asigură, potrivit competențelor, desfășurarea activității pentru efectuarea cercetărilor în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală;8. organizează activitatea de protecție a martorilor;9. solicită de la autorități publice, de la persoane fizice sau juridice informații, date și documente necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin lege și în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin ministerului pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinație, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului;10. asigură respectarea regimului frontierei de stat a României și realizează coordonarea interministerială în acest domeniu;11. asigură, prin structurile specializate, aplicarea strategiei și politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, în condițiile legii;12. constituie și utilizează Registrul național al armelor și Cazierul judiciar;13. constituie și utilizează Sistemul național de evidență a străinilor; asigură respectarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul României;14. implementează politicile României în domeniul azilului;15. organizează și execută asigurarea medicală și psihologică a personalului propriu care participă la misiuni specifice;16. conduce activitatea de informații, contrainformații și securitate în domeniile sale de competență;c) alte atribuții:1. elaborează, avizează și ține evidența proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului, a unităților din structura sa, a autorităților administrației publice locale și le susține în fața Guvernului și a Parlamentului*);2. asigură participarea corespunzătoare la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative comunitare, îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, realizarea strategiilor și programelor naționale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene și reprezentarea României la Consiliul JAI și în comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene, pentru domeniile sale de competență;3. asigură procesul de notificare a legislației naționale care transpune acquis-ul comunitar către Comisia Europeană și informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare, în domeniile sale de competență;4. asigură procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislației naționale în vigoare cu actele normative comunitare și formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere și implementare pentru domeniile sale de competență;5. fundamentează pozițiile României în procedurile precontencioase și contencioase în fața instanțelor și a instituțiilor comunitare, pentru domeniile sale de competență;6. elaborează cadrul instituțional și normativ necesar pentru accesarea fondurilor comunitare în domeniul său de competență;7. elaborează obiectivele și orientările activității internaționale în domeniul administrației publice și afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare și obligațiilor ce îi revin din strategiile naționale și documentele internaționale la care România este parte; organizează, coordonează, monitorizează, asigură și execută, în țară și în străinătate, activități de cooperare, reprezentare și relații internaționale în domeniul său de competență;8. elaborează normele de înzestrare, întrebuințare, întreținere și reparare pentru armament, tehnică militară și alte bunuri din dotare, precum și normele de consum pentru muniții și alte materiale; stabilește normele privind planificarea materială și financiară, decontarea, evidența și controlul mijloacelor materiale și bănești necesare structurilor subordonate;9. coordonează și controlează respectarea de către structurile din subordine a reglementărilor cuprinse în actele normative proprii de organizare și funcționare;10. realizează managementul resurselor umane din cadrul ministerului;11. elaborează proiectul de buget al ministerului, organizează și controlează întreaga activitate economico-financiară a ordonatorilor de credite;12. realizează managementul logistic;13. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfășurată de societățile comerciale, precum și de alte unități sau formațiuni din subordine;14. organizează, coordonează și controlează activitatea proprie de comunicații, informatică, poștă militară, precum și cea în legătură cu cifrul de stat, secretizarea și protecția comunicațiilor; administrează spectrul radioelectric guvernamental și neguvernamental atribuit pentru îndeplinirea misiunilor specifice;15. implementează și administrează sistemele complexe de comunicații și tehnologia informației atât pentru asigurarea misiunilor operative proprii, cât și pentru asigurarea nevoilor de cooperare ale structurilor ministerului cu alte instituții, în calitate de integrator stabilit prin acte normative specifice ori în alte cazuri stabilite prin lege;16. organizează și asigură, prin unitățile de specialitate proprii, asistență psihologică și medicală profilactică, curativă și de recuperare pentru personalul în activitate, cel pensionat, membrii de familie ai acestora și alte categorii de asistați;17. asigură protecția juridică a patrimoniului propriu și a intereselor sale legitime în fața instanțelor de judecată;18. organizează, conduce și controlează activitatea de transparență decizională, informare publică și de relații cu presa, tradiții-educație, asistență religioasă și sport, de realizare a publicațiilor, filmelor, emisiunilor și materialelor audiovizuale cu privire la activitatea specifică;19. negociază și încheie contracte de asistență de specialitate pentru realizarea programelor de reformă în domeniul său de activitate;20. conduce instituțiile proprii de învățământ de specialitate;21. răspunde de executarea măsurilor de apărare a țării, în domeniul său de activitate, potrivit legii;22. asigură desfășurarea tuturor activităților în conformitate cu normele de protecție a mediului.(2) Ministerul Afacerilor Interne îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege. Articolul 4(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Ministerul Afacerilor Interne cooperează cu celelalte ministere și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și colaborează cu autoritățile administrației publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele și sindicatele, asociațiile și organizațiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoanele fizice, în condițiile prevăzute de lege.(2) Ministerul Afacerilor Interne organizează, asigură și desfășoară relații de cooperare cu autoritățile specializate din alte state în domeniile sale de competență, iar prin atașați de afaceri interne sau ofițeri de legătură asigură reprezentarea instituției în raporturile cu autoritățile similare ale statelor cu care România întreține relații diplomatice sau cu organisme și organizații internaționale. Articolul 5La solicitarea Președintelui României și cu aprobarea Parlamentului, Ministerul Afacerilor Interne participă cu efective și tehnică din dotare la misiuni internaționale sau multinaționale umanitare și de menținere a păcii în afara teritoriului național. Articolul 6Ministerul Afacerilor Interne răspunde în fața Guvernului, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a Parlamentului de modul în care aplică prevederile Constituției, ale celorlalte acte normative, precum și ale tratatelor internaționale la care România este parte. Articolul 7(1) Conducerea Ministerului Afacerilor Interne se exercită de către ministru.(2) Abrogat. (la 01-04-2013, Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (3) Ministrul afacerilor interne are calitatea de ordonator principal de credite.(4) Ministrul afacerilor interne reprezintă și angajează Ministerul Afacerilor Interne în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare ministrului delegat pentru administrație, precum și altor persoane din subordine.(5) În exercitarea atribuțiilor legale, ministrul afacerilor interne emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(6) Abrogat. (la 01-04-2013, Alin. (6) al art. 7 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (7) Abrogat. (la 01-04-2013, Alin. (7) al art. 7 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (la 18-05-2012, Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2012. ) Articolul 8(1) Abrogat. (la 01-04-2013, Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (2) În absența ministrului afacerilor interne, conducerea Ministerului Afacerilor Interne se exercită de către persoana desemnată prin ordin al acestuia. (la 18-05-2012, Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2012. ) Articolul 9(1) Ministrul delegat pentru administrație, secretarii de stat și secretarul general răspund de organizarea și conducerea activității structurilor coordonate, potrivit atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege, hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 18-05-2012, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2012. ) (2) Abrogat. (la 01-04-2013, Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de 3 secretari generali adjuncți. Secretarul general și secretarii generali adjuncți sunt numiți și eliberați din funcție în condițiile legii. Articolul 10(1) Pe lângă ministrul afacerilor interne funcționează Colegiul ministerului, ca organ consultativ.(2) Componența și regulamentul de funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.(3) Abrogat. (la 08-11-2016, Alineatul (3) din Articolul 10 a fost abrogat de Litera a), Articolul 28, Capitolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 08 noiembrie 2016 ) (4) Direcția generală anticorupție este structura specializată a ministerului pentru prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului propriu.---------------Alin. (4) al art. 10 a revenit la forma avută la publicare, întrucât ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 59 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 iunie 2013 a fost respinsă de LEGEA nr. 324 din 28 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 2 decembrie 2013. Articolul 11(1) În fața autorităților jurisdicționale Ministerul Afacerilor Interne este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.(2) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului pe plan local, coordonează activitățile din teritoriu ale Ministerului Afacerilor Interne, conform legii. Articolul 12(1) Ministerul Afacerilor Interne are în structură, în subordine sau, după caz, în coordonare aparatul central, unitățile subordonate acestuia, organe și unități centrale de specialitate, unități teritoriale, servicii publice deconcentrate, precum și alte componente constituite în condițiile legii ca instituții civile sau militare.(2) Structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) Încadrarea unităților pe categorii, organizarea, funcționarea și dotarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului.(4) Ministrul afacerilor interne, pe baza consultării Colegiului ministerului, poate înființa, desființa, disloca și redisloca unități, până la eșalonul brigadă, exclusiv, servicii, secții, birouri, compartimente și subunități, în limita posturilor aprobate și a fondurilor bănești alocate.(5) Ministrul afacerilor interne stabilește, prin ordin, conducătorii unităților și subunităților care au calitatea de ordonator de credite. (la 22-02-2008, Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 15 din 14 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008. ) (6) Direcțiile generale/direcțiile din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne coordonează, controlează și monitorizează, potrivit competențelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către structurile prevăzute la alin. (1).(7) În cadrul Ministerului Afacerilor Interne funcționează Corpul Național al Polițiștilor, persoană juridică de drept public, ale cărui atribuții sunt stabilite prin lege. Articolul 13(1) Abrogat. (la 01-04-2013, Alin. (1) al art. 13 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (2) Abrogat. (la 01-04-2013, Alin. (2) al art. 13 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (3) Abrogat. (la 01-04-2013, Alin. (3) al art. 13 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) (4) În cadrul Ministerului Afacerilor Interne funcționează Centrul Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică, structură interinstituțională de suport decizional, care asigură managementul acțiunilor în situații de criză în domeniul ordinii publice.(5) Organizarea, funcționarea și compunerea Centrului Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 14Ministerul Afacerilor Interne poate constitui ori prelua în administrare sau, după caz, în coordonare instituții publice, regii autonome, companii, societăți comerciale, unități sanitare, amenajări recreativ-sportive, asociații, fundații, locuințe de serviciu și de intervenție, în condițiile prevăzute de lege. Articolul 15(1) Ministerul Afacerilor Interne are în proprietate sau în administrare, după caz, clădiri, terenuri și dotări specifice, parc comun de transport, mijloace de transmisiuni, comunicații și informatică, mijloace tehnice specifice, precum și alte bunuri, care se stabilesc prin normele de dotare și tabelele de înzestrare.(2) Normativele de cheltuieli privind întreținerea și funcționarea spațiilor și mijloacelor din dotare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, în condițiile legii. Articolul 16Pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale Ministerul Afacerilor Interne poate utiliza, în condițiile legii, serviciile unor consilieri sau consultanți străini, raporturile cu aceștia stabilindu-se prin contract individual, pentru fiecare caz în parte. Articolul 17(1) Personalul Ministerului Afacerilor Interne se compune din: funcționari publici, polițiști - funcționari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum și soldați și gradați voluntari.(2) Din efectivele Ministerului Afacerilor Interne fac parte și elevi și studenți înmatriculați în instituțiile de învățământ proprii, în condițiile legii.(3) Personalul Ministerului Afacerilor Interne se supune prevederilor legale care îi reglementează activitatea.(4) Personalul din Ministerul Afacerilor Interne poate beneficia, ca măsură de protecție socială, de înlesniri în folosirea amenajărilor recreative și sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare în activitate, stabilite prin ordin al ministrului.(5) Ministerul Afacerilor Interne poate desfășura programe pentru construirea de locuințe, proprietate a personalului instituției, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului.(5^1) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile componente subordonate, poate închiria, pe perioadă determinată, în condițiile legii, spații locative necesare cazării personalului propriu, ce se dau în folosință gratuită polițiștilor și cadrelor militare în activitate care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și de art. 20^1 alin. 1 și 2 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. Structurile componente subordonate, criteriile și condițiile de închiriere și repartizare a spațiilor locative se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 09-09-2009, Alin. (5^1) al art. 17 a fost introdus de art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 2 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 9 septembrie 2009. ) (6) Terenurile prevăzute la alin. (5) se trec, în condițiile legii, din domeniul public în domeniul privat al statului, proprietarii locuințelor dobândind, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, un drept de folosință oneros asupra terenurilor pe durata existenței construcțiilor.(7) Personalului Ministerului Afacerilor Interne trimis la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României și la organismele internaționale specializate din străinătate, precum și ofițerilor de legătură le sunt aplicabile dispozițiile legale privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.(8) Pe timpul participării la misiunile forțelor prevăzute la art. 5, efectivelor Ministerului Afacerilor Interne le sunt aplicabile dispozițiile legale privind personalul trimis în misiune temporară în străinătate.(9) Atașații de afaceri interne și ofițerii de legătură desemnați de către ministrul afacerilor interne sunt trimiși la post în condițiile prevăzute în ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 17^1(1) Dobândirea calității de personal al Ministerului Afacerilor Interne presupune acordul implicit al acestuia pentru testarea integrității sale profesionale.(2) Testarea integrității profesionale este efectuată de Direcția Generală Anticorupție și reprezintă o metodă de identificare, evaluare și înlăturare a vulnerabilităților și a riscurilor care determină personalul Ministerului Afacerilor Interne să comită fapte de corupție, constând în crearea de situații virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea atribuțiilor de serviciu, materializate prin operațiuni disimilate, circumstanțiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacției și conduitei adoptate.(3) În situația în care, cu ocazia testării integrității profesionale, se constată comiterea unor fapte de natură penală, Direcția Generală Anticorupție sesizează organul de urmărire penală competent, potrivit legii.(4) În situația în care, cu ocazia testării integrității profesionale, se constată că personalul supus testării a comis abateri de la normele legale în vigoare, altele decât cele prevăzute la alin. (3), se vor dispune măsuri administrative și/sau disciplinare, conform prevederilor legale care reglementează activitatea personalului Ministerului Afacerilor Interne.(5) Procedura de testare a integrității profesionale se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 01-04-2011, Art. 17^1 a fost introdus de subpct. 2 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 38 din 28 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009. ) Articolul 18(1) Posturile Ministerului Afacerilor Interne se compun din cele ale fostului Minister al Administrației și Internelor, precum și din cele ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale și ale Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.(2) Personalul fostului Minister al Administrației și Internelor, al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale și al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice se preia sau, după caz, se transferă în interesul serviciului la Ministerul Afacerilor Interne, în condițiile legii, cu menținerea funcțiilor deținute.(3) Personalul Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de drepturile dobândite anterior, conform legislației în vigoare. Personalul preluat potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de indemnizații și sporuri specifice instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, începând cu data de 1 ianuarie 2008. (la 22-02-2008, Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 15 din 14 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008. ) (4) Administrația Națională a Rezervelor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice își păstrează sediile, atribuțiile, posturile și structurile organizatorice stabilite potrivit legii. Articolul 19(1) Patrimoniul Ministerului Afacerilor Interne se compune din cel al fostului Minister al Administrației și Internelor, al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale și al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, patrimoniul Ministerului Afacerilor Interne va fi inventariat, iar evidențele contabile vor fi actualizate în mod corespunzător. Articolul 20Ministerul Afacerilor Interne poate angaja și efectua prestări de servicii pentru persoanele juridice sau fizice, în condițiile legii. Articolul 21Ministerul Afacerilor Interne asigură personalul propriu și tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum și pentru cazuri de răspundere civilă. Condițiile privind asigurarea personalului ministerului și a tehnicii din dotare, precum și categoriile de personal și tehnică din dotare care se asigură se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 22(1) Fondurile necesare desfășurării activităților în Ministerul Afacerilor Interne se asigură de la bugetul de stat, precum și din alte surse legal constituite.(2) Ministerul Afacerilor Interne și unitățile din structura acestuia pot beneficia de donații, sponsorizări sau bunuri oferite prin contract de comodat, în condițiile prevăzute de lege. Articolul 23(1) Se înființează Inspectoratul General de Aviație, ca structură de specialitate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Inspectoratului de Aviație.(2) Organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne se stabilesc prin ordin al ministrului. (la 17-11-2008, Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 152 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008. ) Articolul 24Abrogat. (la 01-04-2013, Art. 24 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. ) Articolul 25Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 24.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
  secretar de stat
  București, 25 aprilie 2007.Nr. 30.

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 4 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 524 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 199 din 24 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 32 din 27 martie 2017 pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 227 din 28 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 70 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 311/1971 pentru modificarea Legii nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite în mod licit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 436 din 27 noiembrie 2006 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru asigurarea interoperabilităţii serviciilor paneuropene de Guvernare pentru administraţiile publice, mediul de afaceri şi cetăţeni (IDABC), semnat la Bucureşti la 20 martie 2006 şi la Bruxelles la 20 aprilie 2006, şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente participării la acest program în anii 2006-2009
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 133 din 27 iunie 2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 februarie 2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 396 din 31 martie 1864 pentru infiintiarea Consiliuriloru judetiane
 • LEGE nr. 239 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 206 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • LEGE nr. 138 din 5 iulie 2011 pentru ratificarea Convenţiei europene revizuite în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 49 din 12 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din proprietatea Societăţii Comerciale "Fast Service Electronică" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 282 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre România şi Republica Portugheză privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 mai 2008
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 76 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
 • LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 648 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 21 septembrie 2000 privind organizarea studiilor de masterat din România
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 341 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Vultureşti, judeţul Argeş, prin reorganizarea comunei Hârtieşti
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 19 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 65/1982 privind organizarea activităţii creşelor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor pentru copiii din aceste unităţi
 • LEGE nr. 181 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 3 din 12 ianuarie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 291 din 28 decembrie 2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 62 din 30 octombrie 1974 privind inventiile şi inovatiile
 • LEGE nr. 249 din 28 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 9 din 5 februarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Costa Rica privind evitarea dublei impuneri în materie de impozit pe venit şi pe capital
 • LEGE nr. 263 din 22 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2001 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 123 din 5 mai 2007 pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 219 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 117 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 532 din 23 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Cămin, judeţul Satu Mare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 1 noiembrie 1999 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 septembrie 2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi e
 • LEGE nr. 335 din 3 decembrie 2007 camerelor de comerţ din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 mai 2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
 • LEGE nr. 421 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021