Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 30 mai 2007pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2007

  Având în vedere faptul că în cadrul Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate nu au fost prevăzute termene pentru îndeplinirea unora dintre etapele necesare operaționalizării Agenției Naționale de Integritate, precum și faptul că demararea activității acesteia trebuie realizată într-un termen scurt, ceea ce constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, se modifică și se completează după cum urmează:– După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins: Articolul 2^1(1) Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a incompatibilităților pentru personalul Agenției se face de o comisie din cadrul Consiliului, constituită în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2).(2) Sesizările care vizează activitatea personalului Agenției se soluționează de Consiliu, prin comisia prevăzută la art. 25 alin. (2). (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) verifică dacă diferența vădită este justificată. În cazul în care inspectorul de integritate constată că diferența nu este justificată, sesizează instanța competentă pentru stabilirea părții de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin diferență vădită, în sensul prezentei legi, se înțelege o diferență între averea dobândită și veniturile realizate de cel puțin 10.000 euro sau echivalentul în lei al acesteia.2^1. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Inspectorul de integritate poate dispune, cu acordul persoanei verificate, efectuarea unei expertize pentru lămurirea neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 3. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Personalul Agenției este format din președintele Agenției, vicepreședintele Agenției, inspectori de integritate, funcționari publici și personal contractual. Președintele Agenției este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepreședintele Agenției este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar funcția de inspector de integritate este funcție publică cu statut special.4. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă există o diferență vădită care nu poate fi justificată și sesizează instanța competentă pentru stabilirea părții de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;4^1. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Personalul Agenției are obligația de a nu divulga datele sau informațiile la care a avut acces altfel decât în condițiile legii. Această obligație se menține timp de 5 ani și după încetarea activității, sub sancțiunea legii penale. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 5. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 19(1) În termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau a examenului, Consiliul va face publică declanșarea procedurii de selecție a președintelui sau a vicepreședintelui, prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a Agenției, în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea concursului sau a examenului în vederea numirii președintelui sau a vicepreședintelui Agenției, după caz, se asigură de către aceasta. (la 21-04-2008, Alineatul (1) din Articolul 19 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 6. La articolul 21, alineatele (2), (8) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Național de Integritate și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Agenției, în termen de 15 zile de la constituirea Consiliului.........................................................................................(8) Candidații care au obținut punctajul minim prevăzut la alin. (6) vor susține un interviu în fața Consiliului Național de Integritate în termen de 5 zile de la soluționarea contestațiilor.........................................................................................(10) În cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a concursului solicită Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității să verifice și să comunice acesteia apartenența sau colaborarea candidaților cu serviciile de informații înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se atașează la dosarul candidatului. (la 21-04-2008, Alineatul (10) din Articolul 21 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 7. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 23(1) În termen de 5 zile de la validarea concursului sau examenului președintele și vicepreședintele Agenției depun în fața Senatului următorul jurământ: «Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire. Așa să-mi ajute Dumnezeu"» sau, după caz, rostesc următoarea formulă: «Mă oblig să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire.» Referirea la divinitate nu este obligatorie.7^1. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constatarea situației prevăzute la art. 24 lit. b) se face de o comisie alcătuită din 5 membri desemnați de Consiliu, la propunerea președintelui Consiliului, care, pe baza informărilor și a rapoartelor întocmite de Agenție, asigură evaluarea capacității manageriale a funcțiilor Agenției. Concluziile comisiei de evaluare se prezintă Consiliului și se înaintează Senatului de președintele Consiliului. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 7^2. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Senatul poate dispune efectuarea unui raport anual de audit extern independent. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 7^3. La articolul 27 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agenției; (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 7^4. La articolul 27 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) asigură întocmirea strategiei Agenției privind activitatea de control al averilor și de verificare a conflictelor de interese, ținând seama și de recomandările Consiliului. Strategia se întocmește anual și se prezintă pentru aprobare Consiliului; (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 7^5. La articolul 28, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Președintele și vicepreședintele Agenției sunt salarizați potrivit lit. A pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, și beneficiază de indemnizația de conducere prevăzută în anexa nr. 1 lit. C pct. 1 din anexa nr. 1 la aceeași ordonanță, pentru președinte, respectiv pct. 2 pentru vicepreședinte, și de alte sporuri, premii și drepturi salariale prevăzute de lege pentru inspectorii de integritate...........................................................................(4) Personalul Agenției beneficiază pentru activitatea desfășurată de un spor de confidențialitate de 30%, calculat la salariul de bază, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui Agenției, precum și a inspectorilor de integritate, care vor beneficia de un spor de confidențialitate de 50%, calculat la salariul de bază. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 7^6. La articolul 28, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:(7) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizație de ședință egală cu 20% din venitul salarial brut pe care îl încasează președintele Agenției, iar președintele Consiliului va avea o indemnizație de ședință mai mare cu 10% decât indemnizația ce se acordă membrilor Consiliului. Aceste drepturi se impozitează în condițiile legii.(8) Agenția suportă pentru membrii Consiliului cheltuielile de deplasare de la domiciliu, în cazul în care domiciliul acestora se află în altă localitate decât municipiul București, precum și celelalte cheltuieli necesare efectuării deplasărilor în țară și în străinătate, în interesul realizării obiectivelor prezentei legi. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 8. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Entitățile prevăzute la alin. (1) își vor desemna reprezentanții în Consiliu în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Consiliul este valabil constituit dacă sunt desemnați cel puțin jumătate plus unu dintre membri de către entitățile prevăzute la alin. (1).9. La articolul 34, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) vor desemna în mod corespunzător câte un supleant.(3) În termen de 5 zile de la desemnarea de către entitățile prevăzute la alin. (1) a membrilor Consiliului, Senatul convoacă ședința de constituire a Consiliului. Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin jumătate plus unu dintre membrii Consiliului.10. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 35(1) Președintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul secret a cel puțin jumătate plus unu dintre membri, în termen de 5 zile de la data ședinței de constituire a Consiliului.(2) Președintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului, în cazul în care a încălcat Constituția și legile țării sau a executat cu rea-credință atribuțiile ce îi revin prin funcția deținută. (la 21-04-2008, Articolul 35 din Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 11. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a)-f), mandatul de membru încetează prin revocare de către Senat, la propunerea autorității sau instituției care l-a desemnat, precum și la pierderea calității în considerarea căreia au fost desemnate. În aceste cazuri va fi desemnat un nou membru, potrivit prevederilor art. 34.12. La articolul 36, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Supleantul participă cu drepturi depline la ședințele Consiliului, în absența membrului Consiliului pe care îl înlocuiește.(3^2) În cazurile prevăzute la alin. (3), desemnarea noilor membri ai Consiliului sau, după caz, a supleanților acestora se face potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) și (2). (la 21-04-2008, Punctul 12. din Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 12^1. La articolul 37 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1, cu următorul cuprins:b^1) aprobă prin hotărâre regulamentul ședințelor Consiliului; (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 12^2. La articolul 37 alineatul (2), literele d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) analizează informările și rapoartele pe care le prezintă președintele Agenției referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin președintele acestuia;..........................................................................g) înaintează Senatului, anual și ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenției. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 12^3. La articolul 37, alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) orice alte atribuții prevăzute de lege. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 12^4. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins: Articolul 37^1Membrii Consiliului au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Agenției și să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 12^5. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 38(1) Consiliul se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 13. Abrogat. (la 21-04-2008, Punctul 13. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 13^1. La articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere, și cuprinde bunurile proprii, comune și cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere, potrivit anexei la Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, care se aplică în mod corespunzător. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 14. La articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoanele prevăzute de lege au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.15. La articolul 43, alineatul (2) se abrogă.16. La articolul 44 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă sunt diferențe vădite, iar dobândirea unei cote-părți din avere sau a anumitor bunuri determinate nu este justificată, cauza se trimite instanței competente, care poate dispune confiscarea unei părți din averea dobândită sau unui bun determinat;16^1. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Inspectorul de integritate comunică persoanei verificate actul de constatare, în termen de cel mult 5 zile de la data întocmirii. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 17. La articolul 47, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 47(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni.(2) Persoana eliberată sau destituită din funcție este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 39, cu excepția celor elective, pe o perioadă de până la 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția sau demnitatea publică respectivă. Interdicția se dispune, la solicitarea Agenției, de către instanța competentă prevăzută la art. 46 alin. (1), ca sancțiune complementară, în cazul confiscării unei părți din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese.........................................................................................(4) Dacă persoana cercetată nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 39 la data rămânerii definitive a actului de constatare, aceasta este decăzută din dreptul de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică dintre cele prevăzute de lege, cu excepția celor elective, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare. Interdicția se dispune, la solicitarea Agenției, de către instanța competentă prevăzută la art. 46 alin. (1), ca sancțiune complementară, în cazul confiscării unei părți din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese.18. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 48(1) Actul rămas definitiv, prin care se constată caracterul nejustificat al averii sau al unei părți din aceasta ori prin care se constată conflictul de interese ori starea de incompatibilitate, se publică pe pagina de internet a Agenției și se comunică, în termen de 10 zile, organelor care aplică sancțiuni disciplinare sau care dispun revocarea, destituirea ori eliberarea din funcție, precum și organelor fiscale competente.19. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Fapta celui care, cu știință, în sesizarea adresată Agenției face afirmații mincinoase sau produce ori ticluiește probe mincinoase cu privire la caracterul nejustificat al averii unei persoane constituie infracțiunea de denunțare calomnioasă și se pedepsește potrivit Codului penal.20. La articolul 52, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 52(1) Nedepunerea declarației de avere și a declarației de interese în termenele prevăzute de lege constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei și declanșarea din oficiu a procedurii de control.21. La articolul 53, alineatul (2) se abrogă.22. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins: Articolul 53^1Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege se fac de persoanele împuternicite din cadrul Agenției. Împotriva actelor de sancționare se poate face plângere în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-04-2008, Articolul 53^1 din Punctul 22. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 22^1. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 56Pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției, documentele se depun la Consiliu. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 23. La articolul 59, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Agenția va funcționa cu un număr maxim de 25 de posturi până la data când devine operațională, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1). În termen de 5 zile de la depunerea jurământului de către președintele Agenției, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Garda Financiară și Agenția Națională a Funcționarilor Publici vor detașa persoane care vor desfășura operațiuni legate de înființarea, organizarea și funcționarea Agenției. La data la care Agenția devine operațională, aceste persoane pot opta, cu acordul președintelui Agenției, pentru desfășurarea activității în cadrul Agenției, prin transfer, potrivit legii.23^1. La articolul 60 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) art. 1, 2, art. 3 alin. (2) și (3), art. 4-9, art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 lit. b), art. 16 alin. (2), art. 19, art. 21-23, art. 32, 35, 36, 38 și 39 din Legea nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 23^2. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Dispozițiile prezentei legi referitoare la verificarea conflictelor de interese și de constatare a incompatibilităților nu se aplică magistraților în activitatea de soluționare a cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și al parchetelor de pe lângă acestea, cu privire la care s-a invocat conflictul de interese sau constatarea incompatibilităților. (la 21-04-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) 24. La articolul 61, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Articolul 20 va avea următorul cuprins: Articolul 20Sentințele curții de apel - secția de contencios administrativ și fiscal pot fi atacate cu recurs de părțile interesate, de Agenție și procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal. (la 21-04-2008, Punctul 3. din Articolul 61 , Punctul 24. , Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 ) Articolul IILegea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudor-Alexandru Chiuariu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 30 mai 2007.Nr. 49.----

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 419 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 247 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 370 din 26 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 154 din 15 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • LEGE nr. 125 din 7 iulie 2016 privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenţă şi solidaritate mondială, creat prin Rezoluţia (89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia (93)51, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 204 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 211 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1997 privind stabilirea orarului de vara şi a orei oficiale de vara pe teritoriul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 105 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 296 din 30 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 476 din 12 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 300 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005
 • LEGE nr. 30 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2001 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 65 din 15 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1994, emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 296 din 15 mai 2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte
 • LEGE nr. 40 din 9 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 292 din 13 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 93 din 25 mai 1999 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuţii ale comitetului de conducere şi ale preşedintelui Curţii de Conturi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 173 din 5 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 181/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 182 din 14 octombrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009
 • LEGE nr. 125 din 2 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 (*republicată*) privind securitatea generală a produselor*)
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 118 din 4 decembrie 1995 privind abilitarea Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung, precum şi aprobarea plafonului de îndatorare publică externa pe anul 1996
 • LEGE nr. 56 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO0002 dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 350 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 452 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 131 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 100/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 25 martie 1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 215 din 15 noiembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
 • LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • LEGE nr. 126 din 5 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021