Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 (*actualizată*)pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006(actualizată până în data de 28 noiembrie 2008*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 noiembrie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 330 din 22 noiembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorProiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a VI-a, finanţat din împrumutul dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., reprezintă o prioritate întrucât contribuie la îndeplinirea cat mai rapida a angajamentelor asumate de România cu privire la aducerea reţelei naţionale de drumuri la nivelul standardelor europene în domeniu.În vederea asigurării surselor pentru realizarea proiectului, se evidenţiază necesitatea aprobării în regim de urgenta a contractului de finanţare, având în vedere următoarele:- imposibilitatea ratificării contractului de finanţare prin procedura parlamentară în aceasta sesiune, luând în considerare faptul ca prezenta sesiune ordinară parlamentară a ambelor Camere expira în foarte scurt timp, ceea ce ar face ca finalizarea procesului legislativ sa nu se poată realiza mai devreme de trimestrul IV al anului 2007, ceea ce ar însemna o întârziere de un an în implementarea proiectului, cu consecinţe grave asupra angajamentelor faţă de Banca Europeană de Investiţii;- prelungirea perioadei de implementare şi neutilizarea în acest an a resurselor bugetare alocate cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 2007.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă Contractul de finanţare*) dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale - S.A., în valoare de 450 milioane euro, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006, pentu finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, denumit în continuare Contractul.----------*) Contractul de finanţare se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 bis abonament, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1. Articolul 2 (1) Aplicarea prevederilor Contractului va fi realizată de Compania Naţionala de Austostrazi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., desemnată ca agenţie de implementare a proiectului. (2) Între Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de reprezentant al Împrumutatului, Ministerul Transporturilor, în calitate de minister coordonator al activităţii Agenţiei de implementare a proiectului şi ordonator principal de credite, precum şi Agenţia de implementare a proiectului, respectiv Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., se va încheia un acord de împrumut subsidiar prin care se vor delega Agenţiei de implementare a proiectului întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea proiectului, efectuarea tragerilor şi utilizarea sumelor subimprumutului. (3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.-----------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 52 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008. Articolul 3Contribuţia României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană de Investiţii, prevăzut la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor şi impozitelor percepute pe teritoriul tarii, precum şi contravaloarea altor costuri locale, care nu se pot plati din împrumutul extern, se va asigura de la bugetul de stat, din sumele prevăzute anual, prin bugetul Ministerului Transporturilor. Articolul 3^1Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.-----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 52 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008. Articolul 4Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate de la bugetul de stat, din sumele prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor. Articolul 5 (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Contractului, amendamente la conţinutul acestuia, care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 330 din 22 noiembrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 28 noiembrie 2007. (2) Amendamentele la Contract convenite cu Banca Europeană de Investiţii, conform alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economieişi finanţelor,Varujan Vosganianp. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzasu,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Mihai Gheorghiu,secretar de statBucureşti, 28 iunie 2007.Nr. 71.CONTRACT 22/12/2006

Noutăți

 • LEGEA nr. 67 din 25 aprilie 1997 viei şi vinului
 • LEGE nr. 20 din 29 februarie 2008 pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994
 • LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 163 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 15 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 297 din 30 decembrie 2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 233 din 31 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 698 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) şi a Instrumentului de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998
 • LEGE nr. 3 din 13 iulie 1990 privind bugetul Parlamentului României
 • LEGE nr. 297 din 28 septembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 123 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 3 noiembrie 2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 29 septembrie 1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 582 din 22 decembrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Murgeni, judeţul Vaslui
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 436 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2002 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2002
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 2 din 25 ianuarie 1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • LEGE nr. 402 din 27 decembrie 2005 privind înfiinţarea comunei Adăşeni prin reorganizarea comunei Avrămeni, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 30 iunie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 18 din 26 februarie 1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994
 • LEGE nr. 157 din 25 iulie 2019 privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
 • LEGE nr. 480 din 8 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 361 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu aceasta destinaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 17 martie 1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului
 • LEGE nr. 215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 20 din 16 februarie 1971 a organizării contribuţiei băneşti şi în munca pentru efectuarea unor lucrări de interes obştesc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 19 mai 2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 - noiembrie 2005
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 171 din 19 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008
 • LEGE nr. 96 din 7 mai 2015 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 395 din 11 octombrie 2004 privind activitatea hidrografică maritimă
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 137 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 181 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 1.394 din 11 aprilie 1927 privind organizarea şi exploatarea pescariilor
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 (*republicată*) privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare*)
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021