Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 iunie 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 iunie 2007 (*actualizată*)privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari(actualizată până la data de 18 aprilie 2008*)

-----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 18 aprilie 2008, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008.Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea stringentă de asigurare a unui cadru adecvat pentru asigurarea locuinţelor pentru chiriaşii din imobile naţionalizate care, prin efectul legii sau datorită unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt obligaţi să părăsească locuinţele pe care le deţin în prezent, având în vedere retrocedarea în natură a proprietăţilor preluate abuziv de către stat. Neadoptarea în regim de urgenţă a acestei măsuri ar avea consecinţe deosebit de grave asupra situaţiei chiriaşilor evacuaţi, ceea ce va determina menţinerea subvenţionării încrucişate pe tipuri de activităţi pentru acoperirea pierderilor din activitatea de închiriere şi acordarea unor ajutoare sociale unor chiriaşi prin subvenţionări din surse proprii ale diferenţei dintre costuri şi chirie, la care se va adăuga impactul social negativ asupra unui număr mare de chiriaşi evacuaţi, care prin adoptarea actului normativ ar putea beneficia de prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Crearea şi repartizarea fondului de locuinţe Articolul 1 (1) În cadrul strategiei de dezvoltare a fondului de locuinţe, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti asigură fondul de locuinţe necesar pentru acoperirea cerinţelor pe plan local, având prioritate cererile formulate de chiriaşii evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari---------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (2) Fondul de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari se constituie în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional, aprobată prin Legea nr. 515/2006, de către consiliile locale din acele unităţi administrativ-teritoriale care au înregistrat cereri formulate de către persoanele îndreptăţite, în condiţiile prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (3) Persoanele îndreptăţite prevăzute la alin. (2) sunt persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriaşi, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuinţelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative:----------Partea introductivă a literei a) a alin. (3) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008.1. Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare;2. Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;3. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;4. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;5. altor acte normative, precum şi hotărârilor judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive şi irevocabile; b) nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare; c) nu deţin în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă; d) nu au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; e) nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; f) nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat. (4) Au acces cu prioritate la locuinţele din fondul constituit conform art. 1 alin. (2) persoanele îndreptăţite care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel puţin 20% sub nivelul de venit net lunar stabilit anual prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) sunt persoane cu handicap, invalizi şi/sau pensionari. Articolul 2 (1) În vederea soluţionării cererilor persoanelor îndreptăţite privind repartizarea unei locuinţe, autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabilesc măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru analiza solicitărilor primite. În acest scop, prin hotărâri ale consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, se constituie comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe şi se vor stabili şi da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor. (2) La stabilirea criteriilor se va ţine seama de prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) şi, respectiv, ale art. 42 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor se vor avea în vedere: a) condiţiile de locuit ale solicitanţilor; b) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii; c) starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora; d) vechimea cererilor. e) venitul pe membru de familie, prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a).----------Litera e) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (3) Comisiile constituite conform alin. (1) vor analiza anual cererile pentru locuinţe şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, înainte de fundamentarea proiectelor de bugete locale pentru anul următor, lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. După aprobare, listele se vor afişa la sediile primăriilor.---------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (4) Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale şi, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la lista prevăzută la alin. (3) se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii. Articolul 3În limita numărului şi structurii locuinţelor disponibile în fondul constituit potrivit art. 1 alin. (2), consiliile locale şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor emite repartiţii în ordinea stabilită în lista prevăzută la art. 2 alin. (3) rămasă definitivă. Articolul 4Închirierea şi administrarea locuinţelor urmează regimul stabilit de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 (1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, coroborate cu prevederile art. 31, 32, 44 şi 45 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea primarului/primarului general, cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) Nivelul chiriei pe care o va plăti beneficiarul repartiţiei se stabileşte odată cu încheierea contractului de închiriere, cu respectarea prevederilor art. 44 şi 45 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6 (1) În situaţiile în care fondul de locuinţe constituit conform prevederilor art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006, aprobată prin Legea nr. 515/2006, nu asigură satisfacerea cererilor de locuinţe cuprinse în lista întocmită conform prevederilor art. 2, consiliile locale pot hotărî promovarea şi realizarea unor obiective noi de investiţii în construcţia de locuinţe sociale. (2) Finanţarea programelor de investiţii în construcţia de locuinţe sociale se asigură din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinaţie, precum şi din donaţii şi contribuţii de la persoane fizice şi juridice efectuate conform prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (3) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru cofinanţarea construcţiilor de locuinţe sociale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre construcţiile respective.---------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (4) Contribuţia la dezvoltarea fondului de locuinţe se poate asigura şi prin donaţii de imobile edificate de persoane fizice sau juridice.---------Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), prin derogare de la prevederile Codului fiscal, transferul dreptului de proprietate este scutit de la plata taxelor şi impozitelor către stat.---------Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 7 (1) Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili anual liste cuprinzând blocurile de locuinţe sociale care sunt destinate constituirii fondului prevăzut la art. 1 alin. (2), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Aceste liste se vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în vederea definitivării programului de realizare a locuinţelor. (2) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de o notă explicativă cu privire la modul de soluţionare a cererilor de locuinţe, în care se va prezenta şi o situaţie sintetică întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii privind aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor împreună cu autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) analizează şi stabilesc priorităţile investiţiilor în construcţia de locuinţe sociale propuse a se realiza conform prezentei ordonanţe de urgenţă şi corectează în mod corespunzător listele prevăzute la alin. (1). (4) Alocarea sumelor, pe localităţi, pentru finanţarea investiţiilor în construcţia de locuinţe sociale se va face pentru fiecare construcţie de locuinţe, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor, cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract.---------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 8 (1) Finanţarea programelor de investiţii în construcţia de locuinţe sociale se efectuează prin conturile deschise la Trezoreria Statului, cu respectarea normelor metodologice privind aplicarea de către Trezoreria Statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor publice. (2) Constituirea, repartizarea şi utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti conform prevederilor programelor de investiţii sunt de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale respective, care sunt obligate să urmărească şi să asigure respectarea prevederilor legale. Articolul 9 (1) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea executării construcţiilor de locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor prevedea pentru fiecare dintre construcţiile respective sumele aferente, pe surse de finanţare, inclusiv sumele necesar a fi alocate în completare de la bugetul de stat. (2) În susţinerea sumelor solicitate pentru alocaţiile de la bugetul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuinţelor începute de cele necesare pentru construcţiile noi. Articolul 10Pentru primirea alocaţiilor de la bugetul de stat cu destinaţia finanţării construcţiilor de locuinţe, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti procedează după cum urmează: a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia realizată, conform anexei nr. 3. Anexa nr. 3 se completează în baza situaţiilor de lucrări verificate, însuşite şi avizate de inspectorii de şantier nominalizaţi de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiilor; b) în vederea fundamentării sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat pentru decontarea producţiei care se va realiza în luna în curs se va transmite, până la data de 6 a lunii în curs, valoarea preliminată a producţiei respective, conform anexei nr. 4; c) după analiză şi aprobare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor alocaţii bugetare cu această destinaţie, conform anexei nr. 5; d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile consiliilor locale şi în contul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, deschise la unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului - OPHT. Articolul 11 (1) Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor aproba listele cuprinzând construcţiile de locuinţe care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului. (2) În listele prevăzute la alin. (1), cuprinzând construcţiile de locuinţe, se vor preciza numărul, structura după mărime şi amplasamentul acestora. Articolul 12 (1) În situaţiile în care la unele blocuri de locuinţe se impune realizarea de spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, pentru activităţi comerciale, de prestări de servicii sau altele asemenea, finanţarea lucrărilor corespunzătoare acestor spaţii se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor se vor încasa de la viitorii beneficiari de către autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi în a căror răspundere a fost dată urmărirea investiţiilor, conform unui grafic de plăţi convenit între părţi, şi se vor urmări distinct faţă de sumele alocate pentru construcţia de locuinţe. (2) Finanţarea şi execuţia lucrărilor pentru aceste spaţii se vor realiza astfel încât să permită recepţia şi darea în folosinţă a locuinţelor din clădire la termenele prevăzute în contract. Articolul 13 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări ca în contractele de execuţie a locuinţelor să fie cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influenţele în costurile pentru construcţii, rezultate din depăşirea termenului-limită de recepţie, în condiţii de inflaţie, să fie suportate de partea care a generat depăşirea termenului respectiv. (2) Verificarea situaţiilor de lucrări, precum şi a stadiului fizic de execuţie se va efectua de o comisie stabilită prin hotărâre a consiliului local, din care vor face parte administratorii delegaţi de primar/primarul general şi inspectorii de şantier nominalizaţi de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiei. Capitolul II Dispoziţii finale Articolul 14 (1) Locuinţele din fondul destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi nu pot fi vândute. (2) Locuinţele sociale, nesolicitate de persoanele îndreptăţite şi care au prioritate conform art. 1 alin. (4), se constituie ca fond de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, care îndeplinesc, în mod cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3). (3) Repartizarea locuinţelor prevăzute la alin. (2) se face după criterii stabilite potrivit art. 2 alin. (2), fără ca solicitanţii de locuinţe să fie condiţionaţi de nivelul venitului realizat. (4) Pentru locuinţele rămase nerepartizate conform alin. (3), ca urmare a lipsei de solicitări din partea persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, modul de administrare se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, fără schimbarea destinaţiei date prin autorizaţia de construire. Articolul 15 (1) Sunt interzise, sub sancţiunea nulităţii absolute, contractele de închiriere încheiate cu persoane fizice pentru locuinţele din fondul constituit potrivit art. 1 alin. (2), cu nerespectarea condiţiilor, destinaţiilor şi a ordinii de prioritate prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) intră şi cazurile de schimbare permisă, dar nejustificată, a destinaţiei locuinţelor, în situaţiile prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Depistarea cazurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare se fac de către prefect.---------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 84 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 16Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 iunie 2007.Nr. 74. Anexa 1*Font 9*    CONSILIUL LOCAL ...    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)                                  LISTA         cuprinzând locuinţele sociale propuse a fi finanţate în anul .....┌─────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┐│ │Număr│Număr │Regi-│Sta- │Ter-│Tipul │Număr│Număr de │Sume │Sume │Resurse││Denumirea│ de │ de │mul │diul │men │con- │ de │locuinţe │necesare │soli- │proprii││locali- │apar-│cereri│de │fizic│PIF │struc-│locu-│destinate│în vede- │citate │pentru ││tatii, │ta- │ │inal-│ │ │tiei*)│inte │persoane-│rea fina-│de la │anul...││bloc │mente│ │time │ │ │ │soci-│lor eva- │lizarii │bugetul│....**)││ │ │ │ │ │ │ │ale │cuate din│(mii lei)│de stat│ (mii ││ │ │ │ │ │ │ │ │locuinţe │ │pentru │ lei) ││ │ │ │ │ │ │ │ │retroce- │ │anul...│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │date │ │(mii │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei) │ │├─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├─────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┤│Localitate │├─────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┤│Bloc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┤│Bloc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┤│....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┤│Total lo-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││calitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┤│..................... │├─────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┬──────┬─────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┘                    PREŞEDINTE                 (PRIMAR GENERAL)               ...................                      L.S.    *) Se completează: reabilitare sau construcţie noua.    **) Se completează totalul sumelor cuprinse în listele de investiţii de labugetul local, fără transferuri de la bugetul de stat.NOTĂ:Anexa nr. 1 se completează în baza datelor transmise de către consiliile locale. Anexa 2*Font 9*    CONSILIUL LOCAL ...    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)                               SITUAŢIE SINTEZA               privind soluţionarea cererilor de locuinta formulate de            persoane şi/sau familii evacuate sau care urmează a fi evacuate              din locuintele retrocedate în natura foştilor proprietari,                       la data de ...............┌───┬─────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│ │ │ │ Cereri care se soluţionează din fondul │ │ ││ │ │ │ de locuinţe │ │ ││ │ │ ├─────────┬────────┬─────────────────────────────┤ │ ││ │Categoria de │Număr │Locuinţe │Locuinţe│ Locuinţe sociale │Cereri │ ││Nr.│ persoane │ de │cu chirie│constru-├─────────┬───────────────────┤nesolu-│OBSER- ││crt│ │cereri│vacante, │ite prin│vacante, │care se construiesc│tionate│VATII*)││ │ │ │ din │program │din │ prin: │ │ ││ │ │ │fondul │ ANL │fondul │obiective│obiective│ │ ││ │ │ │construit│ │construit│de inves-│de inves-│ │ ││ │ │ │ │ │ │titii în │titii noi│ │ ││ │ │ │ │ │ │continua-│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │re │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┤│ 0 │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───┴─────────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┤│Consiliul local al ............................ │├───┬─────────────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┤│ │Persoane │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │îndreptăţite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi care au │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prioritate, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │art. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alin. (4) din│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ordonanţa de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Urgenta a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. 74/2007 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┤│ 1.│persoane cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mijloace │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │situate sub │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nivelul minim│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe economie, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │invalizi, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensionari şi│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┤│ │Persoane în- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dreptatite, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2.│altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cele de la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. crt. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴─────────────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Consiliu local │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┤│................................. │├─────────────────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┤│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┘                    PREŞEDINTE                 (PRIMAR GENERAL)               ...................                      L.S.------------    *) Se precizează pe scurt, cauzele principale care conduc la nesoluţionareaunor cereri, dacă este cazul. Anexa 3    CONSILIUL LOCAL ...    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)                           SITUAŢIA              privind producţia realizată în anul ............,                    până la finele lunii ...................,           pentru darea în folosinţă a locuinţelor ............*)                                                                   - mii lei -    I. Producţia realizată de la începutul anului .... ...........    ÎI. Producţia decontată cumulat de la începutul anului, ...........    din care:    - de la bugetul de stat ...........    - din surse proprii ...........    III. Producţia realizată şi nedecontată la finele lunii, ...........    din care:    - suma solicitată la plată de la bugetul de stat ...........    - suma care se va plăti din surse proprii ...........    Răspundem pentru realitatea datelor.            Preşedinte, Director buget-finanţe,         (Primar general) ......................         ................--------    *) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia:pentru locuinţe sociale la care au acces toate persoanele îndreptăţite saupentru locuinţe sociale destinate persoanelor îndreptăţite prevăzute laart. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unorimobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexa 4    CONSILIUL LOCAL ......    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)                         SITUAŢIA            privind sumele preliminate pentru luna ................,        necesare în vederea realizării locuinţelor .................*)                                                                   - mii lei -    Producţia preliminată pentru luna ..............., ...........    din care, pe surse de finanţare:    - surse de la bugetul de stat .................... ...........    - surse proprii .................................. ...........    Răspundem pentru realitatea datelor.            Preşedinte, Director buget-finanţe,         (Primar general) .......................        ..................------------    *) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia:pentru locuinţe sociale la care au acces toate persoanele îndreptăţite saupentru locuinţe sociale destinate persoanelor îndreptăţite prevăzute laart. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unorimobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexa 5    MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR                     NOTĂ DE FUNDAMENTARE         privind sumele necesare de la bugetul de stat pentru       finanţarea construcţiilor de locuinţe ..................*),                    pe luna ....................                                                                   - mii lei -    1. Program pentru anul ............................... ...........    2. Valoarea lucrărilor executate de la       începutul anului până la .......................... ...........    3. Valoarea lucrărilor decontate cumulat de       la începutul anului, ...........    din care:    - de la bugetul de stat ...........    - din surse proprii ...........    4. Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate       până la finele lunii .........., ...........    din care:    - suma solicitată de la bugetul de stat de consiliile      locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti      pentru decontarea producţiei executate şi nedecontate ...........    - suma ce se va plăti din surse proprii ale bugetelor locale ...........    5. Suma aprobată la plată de la bugetul de stat       pentru decontarea producţiei executate şi nedecontate       până la finele lunii ................ ...........    6. Alocaţii solicitate de la bugetul de stat pentru       decontarea producţiei preliminate a lunii în curs ...........                 Ordonator principal de credite,                .................................---------    *) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia:pentru locuinţe sociale la care au acces toate persoanele îndreptăţite saupentru locuinţe sociale destinate persoanelor îndreptăţite prevăzute laart. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unorimobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 27 noiembrie 2001 privind garantarea unui plasament interbancar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 228 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav", şi pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 2 din 7 noiembrie 1995 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • LEGE nr. 334 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 4 din 12 noiembrie 1982 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1973 privind Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 18 iunie 2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 30 iunie 1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 70 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 181 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • LEGE nr. 124 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 348 din 6 iulie 2001 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 192 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 octombrie 2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 30 aprilie 2002 (*republicată*) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi*)
 • LEGE nr. 219 din 27 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 4.287 din 26 octombrie 1921 privind actele referitoare la bunurile de orice natura din tinuturile alipite Regatului României prin hotărîrea Adunării Naţionale dela Alba Iulia din 1 Decemvrie 1918
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 4 din 28 martie 1974 privind atribuţiile şi răspunderile consiliilor de conducere, preşedinţilor, inginerilor şefi, contabililor şefi, ale celorlalte cadre tehnice şi economice din cooperativele agricole de producţie, precum şi ale direcţiilor generale judeţene pentru agricultura, industrie alimentară şi ape
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 647 din 13 august 1945 privitoare la administrarea şi lichidarea bunurilor confiscate în temeiul legii nr. 312 din 24 Aprilie 1945, pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război
 • LEGE nr. 28 din 18 mai 1994 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 214 din 21 iulie 2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014
 • LEGE nr. 497 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea comunei Comăneşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 589 din 15 decembrie 2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale
 • LEGE nr. 229 din 15 iulie 2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, şi pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 28 martie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 19 iunie 2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 februarie 2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 248 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • LEGE nr. 364 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 143 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 281 din 20 decembrie 2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 196 din 9 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 58 din 28 februarie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021