Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 31 octombrie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale(actualizată până la data de 18 aprilie 2008*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 31 octombrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 18 aprilie 2008, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008.În cadrul strategiei Uniunii Europene, definită la Lisabona, subliniind caracterul pluridimensional al politicilor de incluziune socială, România s-a angajat prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială în direcţia unei abordări globale a politicilor de dezvoltare socială.Pentru a completa aceste obiective de coerenţă şi de transversalitate în domeniul politicilor sociale, Legea nr. 47/2006, care constituie reglementarea-cadru, prevede realizarea unei noi construcţii instituţionale, în scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenţă socială, a modalităţilor de finanţare, a tipurilor de prestaţii, a beneficiarilor şi a nevoilor concrete ale acestora.În baza prevederilor art. 30 din Legea nr. 47/2006, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse s-a înfiinţat Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, ce are drept scop crearea unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a prestaţiilor sociale.Conform Planului de măsuri prioritare pentru integrare europeană şi angajamentelor asumate de România, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale trebuie să se organizeze începând cu 1 ianuarie 2008, fapt pentru care, în vederea organizării şi funcţionării acestei instituţii, este necesar a se adoptă măsuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ.Totodată, neadoptarea cadrului normativ necesar prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă va conduce la nerespectarea unor angajamente asumate în vederea integrării României în Uniunea Europeană, dar şi la imposibilitatea creării sistemului unitar de plată şi gestiune a tuturor prestaţiilor sociale şi la nemulţumiri în rândul beneficiarilor. Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, denumită în continuare Agenţie, are în subordine agenţii judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică. (3) Agenţiile teritoriale, în funcţie de nevoile locale şi pentru eficientizarea activităţii proprii, pot organiza în subordine unităţi fără personalitate juridică. (4) Agenţia se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale statutului propriu de organizare şi funcţionare. Articolul 2 (1) Agenţia are ca scop administrarea şi gestionarea tuturor prestaţiilor sociale acordate de la bugetul de stat, aşa cum sunt ele definite la art. 17 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, într-un sistem unitar de plată. (2) Agenţia asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor teritoriale şi a unităţilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii. Articolul 3Finanţarea cheltuielilor privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Articolul 4Principiile care stau la baza funcţionării Agenţiei sunt următoarele: a) solidaritate socială; b) respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor; c) asigurarea accesului egal la drepturi sociale, cu respectarea egalităţii de şanse şi promovarea nediscriminării; d) protecţia şi respectarea confidenţialităţii datelor personale; e) eficienţa în administrarea şi gestionarea prestaţiilor sociale; f) facilitarea accesului beneficiarilor la prestaţiile sociale; g) asigurarea continuităţii drepturilor şi plăţilor prestaţiilor sociale pentru beneficiari; h) asigurarea unei abordări unitare a legislaţiei privind prestaţiile sociale; i) transparenţa şi responsabilitatea publică. Articolul 5Agenţia aplică politicile şi strategiile din domeniul asistenţei sociale elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, având următoarele obiective principale: a) administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata prestaţiilor sociale; b) asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a prestaţiilor sociale la nivel naţional; c) prevenirea fraudei în sistemul de acordare a prestaţiilor sociale; d) monitorizarea sumelor cheltuite din bugetul de stat pentru plata prestaţiilor sociale; e) organizarea şi asigurarea serviciilor de stabilire, evidenţă şi plată a prestaţiilor sociale; f) organizarea şi asigurarea unui sistem de evidenţă şi evaluare a beneficiarilor de prestaţii sociale; g) asigurarea furnizării informaţiilor necesare realizării politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale; h) facilitarea accesului la prestaţii sociale al beneficiarilor; i) gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale în domeniul său de activitate. Articolul 6 (1) În vederea realizării obiectivelor sale, Agenţia încheie anual un contract de gestiune şi performanţă managerială cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în care sunt stabiliţi indicatorii de performanţă managerială. Modelul contractului se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse exercită controlul asupra modului în care sunt implementate politicile naţionale elaborate în domeniul de competenţă al Agenţiei, precum şi asupra realizării indicatorilor de performanţă managerială. (3) Preşedintele Agenţiei prezintă ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse semestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuţi în contractul de gestiune şi performanţă managerială. (4) Raportul anual privind îndeplinirea indicatorilor de performanţă managerială se prezintă de către preşedintele Agenţiei ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobare. Capitolul II Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Secţiunea 1 Atribuţiile Agenţiei Articolul 7 (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte şi asigură aplicarea corectă, unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei privind prestaţiile sociale; b) elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul său de competenţă şi le înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale pentru informare; c) stabileşte procedurile administrative privind acordarea prestaţiilor sociale de către agenţiile teritoriale şi elaborează instrucţiuni de aplicare a prevederilor legislaţiei privind gestiunea prestaţiilor sociale; d) fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse proiectul de buget incluzând fonduri pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru funcţionarea Agenţiei; e) administrează şi gestionează bugetul propriu, organizează şi asigură plata prestaţiilor sociale; f) administrează şi gestionează patrimoniul propriu; g) prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse raportul de execuţie bugetară a bugetului alocat; h) negociază şi încheie acorduri cu instituţii financiare, în vederea efectuării plăţilor prestaţiilor sociale; i) elaborează rapoarte şi analize pentru fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul prestaţiilor sociale; j) elaborează indicatorii statistici aferenţi domeniului său de competenţă; k) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor beneficiarilor din sistemul prestaţiilor sociale; l) elaborează rapoarte de activitate şi le transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; m) monitorizează şi asigură controlul intern asupra modului de acordare a prestaţiilor sociale; n) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii în domeniul său de activitate; o) organizează activităţi de informare a cetăţenilor cu privire la drepturile la prestaţii sociale; p) asigură îndrumarea metodologică a agenţiilor teritoriale şi a unităţilor din subordine cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor legale în domeniu, cu respectarea politicilor sociale elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; q) îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind prestaţiile sociale; r) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile legii; s) asigură reprezentarea în relaţiile cu organismele similare din străinătate şi orice altă reprezentare în domeniul său de activitate, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; t) asigură pentru activitatea proprie dezvoltarea, mentenanţa şi protecţia sistemelor automatizate de calcul şi înregistrare, în special în funcţie de evoluţiile tehnologice; u) asigură gestiunea bazelor naţionale de date referitoare la sistemul de informaţii privind prestaţiile sociale; v) garantează securitatea şi integritatea sistemului de informaţii, precum şi confidenţialitatea datelor în conformitate cu prevederile legii; w) aplică prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu, la care România este parte, inclusiv ansamblul reglementărilor comunitare în domeniu, şi colaborează cu instituţii similare din Uniunea Europeană; x) negociază, potrivit mandatului acordat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, acorduri bilaterale cu organisme din alte state, în domeniul său de competenţă; y) realizează selecţia, stabileşte planul de formare profesională continuă a personalului propriu şi este responsabilă de punerea lui în aplicare. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile Agenţiei sunt cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cele prevăzute de statutul de organizare şi funcţionare. Articolul 8 (1) În realizarea atribuţiilor sale, Agenţia poate stabili relaţii de parteneriat sau de colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice şi private, din ţară şi din străinătate, reprezentanţi ai societăţii civile sau ai partenerilor sociali. (2) În vederea eficientizării activităţii sale, Agenţia poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor activităţi ori servicii în condiţiile legii. Articolul 9În realizarea obiectivelor sale, Agenţia preia de la compartimentele de specialitate ale Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale structurilor sale deconcentrate atribuţiile şi responsabilităţile de administrare şi gestionare ale prestaţiilor sociale, precum şi ale programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale derulate de acestea.---------Art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Secţiunea a 2-a Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Articolul 10 (1) Personalul Agenţiei şi al agenţiilor teritoriale este format din funcţionari publici cu statut reglementat de Legea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi personal încadrat în baza contractului individual de muncă.---------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturi salariale şi de alte drepturi potrivit prevederilor legale în vigoare.---------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (3) Atribuţiile şi responsabilităţile personalului Agenţiei la nivel central şi local se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea preşedintelui Agenţiei. Articolul 11Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale Agenţiei atât la nivel central, cât şi la nivel local se stabilesc prin statutul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 12 (1) Agenţia, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, preia în administrare bunurile mobile şi imobile şi orice alte resurse materiale aflate în proprietate publică, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în condiţiile legii. (2) Agenţia deţine în proprietatea privată bunuri mobile şi imobile provenite din surse proprii, donaţii sau din alte surse, potrivit legii. (3) Agenţia preia o parte dintre bunurile mobile şi imobile existente la actualele direcţii de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, necesare desfăşurării activităţii sale, pe bază de protocol de predarepreluare încheiat între Agenţie şi direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobat de către ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse.---------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Secţiunea a 3-a Conducerea Agenţiei Articolul 13 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat. (2) Preşedintele este numit în funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse. (3) Preşedintele beneficiază de drepturile salariale şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat. Articolul 14 (1) Conducerea executivă a Agenţiei se exercită de către un secretar general, înalt funcţionar public numit în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarului general se stabilesc prin statutul de organizare şi funcţionare al Agenţiei. Articolul 15 (1) Mandatul preşedintelui este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii. (2) Mandatul preşedintelui încetează la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), prin revocare la propunerea ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, prin demisie, prin pensionare sau prin deces. Articolul 16 (1) Preşedintele are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) exercită funcţia de ordonator secundar de credite; b) coordonează activitatea Agenţiei şi a structurilor sale subordonate; c) răspunde de întreaga activitate a Agenţiei şi a structurilor subordonate în faţa ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse; d) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, în condiţiile legii, proiectul de buget incluzând fonduri pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru funcţionarea Agenţiei; e) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse raportul anual de activitate al Agenţiei; f) aprobă, numeşte, încadrează, modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului din subordine, în condiţiile legii; g) aprobă planul de formare profesională continuă a personalului Agenţiei; h) propune, spre aprobare, ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei la nivel central şi local;---------Litera h) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. i) organizează şi coordonează activitatea de control intern privind gestionarea şi plata prestaţiilor sociale; j) evaluează activitatea conducătorilor agenţiilor teritoriale; k) reprezintă Agenţia în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate; l) dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor prevăzute de lege; m) asigură promovarea imaginii Agenţiei. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine cu caracter individual şi normativ în domeniul de activitate al Agenţiei. (3) Preşedintele Agenţiei poate delega atribuţii personalului din subordine, în condiţiile legii. (4) Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii care se stabilesc prin statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei. Capitolul III Agenţiile teritoriale Articolul 17 (1) Agenţiile teritoriale au, în principal, următoarele atribuţii: a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata prestaţiilor sociale; b) informează şi îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind prestaţiile sociale; c) gestionează informaţiile în vederea efectuării plăţilor prestaţiilor sociale; d) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la prestaţii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; e) înregistrează datele privind beneficiarii de prestaţii sociale; f) utilizează sistemul de informaţii conform cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a informaţiei, stabilite de Agenţie; g) asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul prestaţiilor sociale; h) actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi prestaţiile sociale acordate; i) asigură caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi beneficiarilor de prestaţii sociale; j) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestaţii sociale; k) stabilesc dreptul la prestaţii sociale şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; l) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii; m) fundamentează şi propun Agenţiei proiectul de buget incluzând fonduri pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru funcţionarea agenţiei teritoriale; n) administrează bugetul aprobat şi prezintă Agenţiei raportul de execuţie bugetară; o) organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat; p) exercită funcţia de ordonatori terţiari de credite; q) întocmesc rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmit Agenţiei; r) elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii şi acţiuni specifice privind domeniul său de activitate; s) furnizează Agenţiei şi altor organisme cu competenţe în domeniu informaţii în vederea elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate; t) asigură comunicarea permanentă cu autorităţile, instituţiile şi alte persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social şi în special cu autorităţile publice locale şi judeţene; u) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;----------Litera v) a alin. (1) al art. 17 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. w) rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii potrivit competenţelor legale; x) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel teritorial, în conformitate cu planul stabilit de Agenţie în domeniu; y) editează materiale informative în domeniul lor de activitate; z) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor beneficiarilor. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile agenţiilor teritoriale sunt cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cele prevăzute de statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor lor, agenţiile teritoriale cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, precum şi cu partenerii sociali. Articolul 18 (1) Conducerea agenţiei teritoriale se exercită de către un director executiv, funcţionar public de conducere. (2) Funcţia de director executiv se ocupă pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. (3) Directorul executiv este numit prin ordin al preşedintelui Agenţiei. Articolul 19 (1) Directorii executivi ai agenţiilor teritoriale au calitatea de ordonatori terţiari de credite. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile directorilor executivi se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei. Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 20 (1) Numărul de posturi cu care funcţionează Agenţia se asigură prin redistribuire, în condiţiile legii, din cadrul compartimentelor de specialitate ale aparatului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi structurilor sale deconcentrate, precum şi ale instituţiilor din subordinea sau sub autoritatea ministerului. (2) În vederea asigurării funcţionării Agenţiei, numărul maxim de posturi aprobat şi finanţat în anul 2008 pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se suplimentează cu 62 de posturi. (3) La nivel teritorial, numărul de posturi va fi repartizat conform criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare. (4) Salarizarea personalului încadrat în aparatul central al Agenţiei se face la nivelul utilizat pentru ministere, iar salarizarea personalului încadrat la nivel teritorial se face la nivelul utilizat pentru structurile deconcentrate ale ministerelor, conform reglementărilor legale în vigoare.---------Art. 20 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 21În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, primul-ministru va numi preşedintele Agenţiei.---------Art. 21 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 21^1Odată cu numirea preşedintelui Agenţiei, pentru organizarea activităţii acestei instituţii se finanţează un număr de 10 posturi, care fac parte din cele 62 de posturi suplimentate potrivit art. 20 alin. (2).----------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 22 (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia va prelua de la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 9. (2) Până la preluarea de către Agenţie a atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute la art. 9, acestea sunt îndeplinite în continuare de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de structurile sale deconcentrate. (3) Odată cu preluarea atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute la art. 9, Agenţia se subrogă Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în toate contractele referitoare la domeniul său de activitate. (4) În termenul prevăzut la alin. (1), personalul prevăzut la art. 20 alin. (1) va fi preluat sau, după caz, transferat la Agenţie şi agenţiile teritoriale, în condiţiile legii.---------Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 23În cazul transferului către Agenţie a atribuţiilor de administrare, gestionare şi plată a prestaţiilor sociale efectuate de alte instituţii ale administraţiei publice, acestea sunt obligate să aloce Agenţiei mijloacele şi resursele umane, materiale şi financiare necesare. Articolul 24Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite. Articolul 24^1În vederea exercitării atribuţiilor sale, Agenţia beneficiază de prevederile art. 10 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare.---------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 25În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse supune spre aprobare Guvernului statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei, elaborat la propunerea acesteia.---------Art. 25 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Jozsef Birtalanp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 octombrie 2007.Nr. 116.------

Noutăți

 • LEGE nr. 26 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 258/1982 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar
 • LEGE nr. 181 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 28 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 149 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 250 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonată de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 417 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 478 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 64 din 21 aprilie 1997 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 131 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 266 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • LEGE nr. 409 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005
 • LEGE nr. 209 din 13 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 117 din 16 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996
 • LEGE nr. 206 din 11 noiembrie 1998 pentru aprobarea afilierii instituţiei Avocatul Poporului la Institutul Internaţional al Ombudsmanului şi la Institutul European al Ombudsmanului
 • LEGE nr. 235 din 24 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 146 din 3 aprilie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 558 din 15 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 281 din 23 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • LEGE nr. 14 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2001 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru "Reparaţia capitala cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi a capacităţii Centralei Hidroelectrice «Porţile de Fier I»"
 • LEGE nr. 315 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 26 octombrie 2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului
 • LEGE nr. 256 din 14 decembrie 2010 pentru instituirea Zilei limbii tătare
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 42 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 49 din 7 iulie 1994 pentru ratificarea Statutului Institutului Unificat de Cercetări Nucleare
 • LEGE nr. 526 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 113 din 7 iunie 2019 pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976
 • LEGE nr. 123 din 3 iulie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
 • LEGE nr. 86 din 15 septembrie 1995 privind declararea ca municipiu a oraşului Brad
 • LEGE nr. 351 din 18 decembrie 2013 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012
 • LEGE nr. 105 din 18 aprilie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile
 • LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008 (*republicată*) privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 121 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienta energetica, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 131 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 1998 (*republicată*) cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 424 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanţe de reanimare, tip Volkswagen, LT 35 TD, model 1998
 • LEGE nr. 271 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 434 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 248 din 12 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 535 din 12 iulie 1945 pentru completarea art. 14 din legea Nr. 312 din 1945
 • LEGE nr. 312 din 10 noiembrie 2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 148 din 24 iulie 1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei organizate şi traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 387 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2004 pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 638 din 8 august 1946 pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021