Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 31 octombrie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale(actualizată până la data de 6 noiembrie 2008*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 31 octombrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 6 noiembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 28 octombrie 2008.În cadrul strategiei Uniunii Europene, definită la Lisabona, subliniind caracterul pluridimensional al politicilor de incluziune socială, România s-a angajat prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială în direcţia unei abordări globale a politicilor de dezvoltare socială.Pentru a completa aceste obiective de coerenţă şi de transversalitate în domeniul politicilor sociale, Legea nr. 47/2006, care constituie reglementarea-cadru, prevede realizarea unei noi construcţii instituţionale, în scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenţă socială, a modalităţilor de finanţare, a tipurilor de prestaţii, a beneficiarilor şi a nevoilor concrete ale acestora.În baza prevederilor art. 30 din Legea nr. 47/2006, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse s-a înfiinţat Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, ce are drept scop crearea unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a prestaţiilor sociale.Conform Planului de măsuri prioritare pentru integrare europeană şi angajamentelor asumate de România, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale trebuie să se organizeze începând cu 1 ianuarie 2008, fapt pentru care, în vederea organizării şi funcţionării acestei instituţii, este necesar a se adoptă măsuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ.Totodată, neadoptarea cadrului normativ necesar prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă va conduce la nerespectarea unor angajamente asumate în vederea integrării României în Uniunea Europeană, dar şi la imposibilitatea creării sistemului unitar de plată şi gestiune a tuturor prestaţiilor sociale şi la nemulţumiri în rândul beneficiarilor. Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, denumită în continuare Agenţie, are în subordine agenţii judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. (3) Agenţiile teritoriale, în funcţie de nevoile locale şi pentru eficientizarea activităţii proprii, pot organiza în subordine unităţi fără personalitate juridică. (4) Agenţia se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale statutului propriu de organizare şi funcţionare. Articolul 2 (1) Agenţia are ca scop administrarea şi gestionarea tuturor prestaţiilor sociale acordate de la bugetul de stat, aşa cum sunt ele definite la art. 17 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, într-un sistem unitar de plată. (2) Agenţia asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor teritoriale şi a unităţilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii. Articolul 3Finanţarea cheltuielilor privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Articolul 4Principiile care stau la baza funcţionării Agenţiei sunt următoarele: a) solidaritate socială; b) respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor; c) asigurarea accesului egal la drepturi sociale, cu respectarea egalităţii de şanse şi promovarea nediscriminării; d) protecţia şi respectarea confidenţialităţii datelor personale; e) eficienţa în administrarea şi gestionarea prestaţiilor sociale; f) facilitarea accesului beneficiarilor la prestaţiile sociale; g) asigurarea continuităţii drepturilor şi plăţilor prestaţiilor sociale pentru beneficiari; h) asigurarea unei abordări unitare a legislaţiei privind prestaţiile sociale; i) transparenţa şi responsabilitatea publică. Articolul 5Agenţia aplică politicile şi strategiile din domeniul asistenţei sociale elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, având următoarele obiective principale: a) administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata prestaţiilor sociale; b) asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a prestaţiilor sociale la nivel naţional; c) prevenirea fraudei în sistemul de acordare a prestaţiilor sociale; d) monitorizarea sumelor cheltuite din bugetul de stat pentru plata prestaţiilor sociale; e) organizarea şi asigurarea serviciilor de stabilire, evidenţă şi plată a prestaţiilor sociale; f) organizarea şi asigurarea unui sistem de evidenţă şi evaluare a beneficiarilor de prestaţii sociale; g) asigurarea furnizării informaţiilor necesare realizării politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale; h) facilitarea accesului la prestaţii sociale al beneficiarilor; i) gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale în domeniul său de activitate. Articolul 6 (1) În vederea realizării obiectivelor sale, Agenţia încheie anual un contract de gestiune şi performanţă managerială cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în care sunt stabiliţi indicatorii de performanţă managerială. Modelul contractului se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse exercită controlul asupra modului în care sunt implementate politicile naţionale elaborate în domeniul de competenţă al Agenţiei, precum şi asupra realizării indicatorilor de performanţă managerială. (3) Preşedintele Agenţiei prezintă ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse semestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuţi în contractul de gestiune şi performanţă managerială. (4) Raportul anual privind îndeplinirea indicatorilor de performanţă managerială se prezintă de către preşedintele Agenţiei ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobare. Capitolul II Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Secţiunea 1 Atribuţiile Agenţiei Articolul 7 (1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenţia are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte şi asigură aplicarea corectă, unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei privind prestaţiile sociale; b) elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul său de competenţă şi le înaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale pentru informare; c) stabileşte procedurile administrative privind acordarea prestaţiilor sociale de către agenţiile teritoriale şi elaborează instrucţiuni de aplicare a prevederilor legislaţiei privind gestiunea prestaţiilor sociale; d) fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse proiectul de buget incluzând fonduri pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru funcţionarea Agenţiei; e) administrează şi gestionează bugetul propriu, organizează şi asigură plata prestaţiilor sociale; f) administrează şi gestionează patrimoniul propriu; g) prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse raportul de execuţie bugetară a bugetului alocat; h) negociază şi încheie acorduri cu instituţii financiare, în vederea efectuării plăţilor prestaţiilor sociale; i) elaborează rapoarte şi analize pentru fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul prestaţiilor sociale; j) elaborează indicatorii statistici aferenţi domeniului său de competenţă; k) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor beneficiarilor din sistemul prestaţiilor sociale; l) elaborează rapoarte de activitate şi le transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; m) monitorizează şi asigură controlul intern asupra modului de acordare a prestaţiilor sociale; n) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii în domeniul său de activitate; o) organizează activităţi de informare a cetăţenilor cu privire la drepturile la prestaţii sociale; p) asigură îndrumarea metodologică a agenţiilor teritoriale şi a unităţilor din subordine cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor legale în domeniu, cu respectarea politicilor sociale elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; q) îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind prestaţiile sociale; r) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile legii; s) asigură reprezentarea în relaţiile cu organismele similare din străinătate şi orice altă reprezentare în domeniul său de activitate, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; t) asigură pentru activitatea proprie dezvoltarea, mentenanţa şi protecţia sistemelor automatizate de calcul şi înregistrare, în special în funcţie de evoluţiile tehnologice; u) asigură gestiunea bazelor naţionale de date referitoare la sistemul de informaţii privind prestaţiile sociale; v) garantează securitatea şi integritatea sistemului de informaţii, precum şi confidenţialitatea datelor în conformitate cu prevederile legii; w) aplică prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu, la care România este parte, inclusiv ansamblul reglementărilor comunitare în domeniu, şi colaborează cu instituţii similare din Uniunea Europeană; x) negociază, potrivit mandatului acordat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, acorduri bilaterale cu organisme din alte state, în domeniul său de competenţă; y) realizează selecţia, stabileşte planul de formare profesională continuă a personalului propriu şi este responsabilă de punerea lui în aplicare. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile Agenţiei sunt cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cele prevăzute de statutul de organizare şi funcţionare. Articolul 8 (1) În realizarea atribuţiilor sale, Agenţia poate stabili relaţii de parteneriat sau de colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice şi private, din ţară şi din străinătate, reprezentanţi ai societăţii civile sau ai partenerilor sociali. (2) În vederea eficientizării activităţii sale, Agenţia poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor activităţi ori servicii în condiţiile legii. Articolul 9În realizarea obiectivelor sale, Agenţia preia de la compartimentele de specialitate ale Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi ale structurilor sale deconcentrate atribuţiile şi responsabilităţile de administrare şi gestionare a prestaţiilor sociale.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 6 noiembrie 2008. Secţiunea a 2-a Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Articolul 10 (1) Personalul Agenţiei şi al agenţiilor teritoriale este format din funcţionari publici cu statut reglementat de Legea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi personal încadrat în baza contractului individual de muncă.---------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturi salariale şi de alte drepturi potrivit prevederilor legale în vigoare.---------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. (3) Atribuţiile şi responsabilităţile personalului Agenţiei la nivel central şi local se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea preşedintelui Agenţiei. Articolul 11Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale Agenţiei atât la nivel central, cât şi la nivel local se stabilesc prin statutul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 12 (1) Agenţia, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, preia în administrare bunurile mobile şi imobile şi orice alte resurse materiale aflate în proprietate publică, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în condiţiile legii. (2) Agenţia deţine în proprietatea privată bunuri mobile şi imobile provenite din surse proprii, donaţii sau din alte surse, potrivit legii. (3) Agenţia preia o parte dintre bunurile mobile şi imobile existente la actualele direcţii de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, necesare desfăşurării activităţii sale, pe bază de protocol de predarepreluare încheiat între Agenţie şi direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobat de către ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse.---------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Secţiunea a 3-a Conducerea Agenţiei Articolul 13 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat. (2) Preşedintele este numit în funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse. (3) Preşedintele beneficiază de drepturile salariale şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat. Articolul 14 (1) Conducerea executivă a Agenţiei se exercită de către un secretar general, înalt funcţionar public numit în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarului general se stabilesc prin statutul de organizare şi funcţionare al Agenţiei. Articolul 15 (1) Mandatul preşedintelui este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii. (2) Mandatul preşedintelui încetează la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), prin revocare la propunerea ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, prin demisie, prin pensionare sau prin deces. Articolul 16 (1) Preşedintele are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) exercită funcţia de ordonator secundar de credite; b) coordonează activitatea Agenţiei şi a structurilor sale subordonate; c) răspunde de întreaga activitate a Agenţiei şi a structurilor subordonate în faţa ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse; d) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, în condiţiile legii, proiectul de buget incluzând fonduri pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru funcţionarea Agenţiei; e) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse raportul anual de activitate al Agenţiei; f) aprobă, numeşte, încadrează, modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului din subordine, în condiţiile legii; g) aprobă planul de formare profesională continuă a personalului Agenţiei; h) propune, spre aprobare, ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei la nivel central şi local;---------Litera h) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. i) organizează şi coordonează activitatea de control intern privind gestionarea şi plata prestaţiilor sociale; j) evaluează activitatea conducătorilor agenţiilor teritoriale; k) reprezintă Agenţia în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate; l) dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor prevăzute de lege; m) asigură promovarea imaginii Agenţiei. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine cu caracter individual şi normativ în domeniul de activitate al Agenţiei. (3) Preşedintele Agenţiei poate delega atribuţii personalului din subordine, în condiţiile legii. (4) Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii care se stabilesc prin statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei. Capitolul III Agenţiile teritoriale Articolul 17 (1) Agenţiile teritoriale au, în principal, următoarele atribuţii: a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata prestaţiilor sociale; b) informează şi îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind prestaţiile sociale; c) gestionează informaţiile în vederea efectuării plăţilor prestaţiilor sociale; d) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la prestaţii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; e) înregistrează datele privind beneficiarii de prestaţii sociale; f) utilizează sistemul de informaţii conform cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a informaţiei, stabilite de Agenţie; g) asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul prestaţiilor sociale; h) actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi prestaţiile sociale acordate; i) asigură caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi beneficiarilor de prestaţii sociale; j) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestaţii sociale; k) stabilesc dreptul la prestaţii sociale şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; l) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii; m) fundamentează şi propun Agenţiei proiectul de buget incluzând fonduri pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru funcţionarea agenţiei teritoriale; n) administrează bugetul aprobat şi prezintă Agenţiei raportul de execuţie bugetară; o) organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat; p) exercită funcţia de ordonatori terţiari de credite; q) întocmesc rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmit Agenţiei; r) elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii şi acţiuni specifice privind domeniul său de activitate; s) furnizează Agenţiei şi altor organisme cu competenţe în domeniu informaţii în vederea elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate; t) asigură comunicarea permanentă cu autorităţile, instituţiile şi alte persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social şi în special cu autorităţile publice locale şi judeţene; u) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;----------Litera v) a alin. (1) al art. 17 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. w) rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii potrivit competenţelor legale; x) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel teritorial, în conformitate cu planul stabilit de Agenţie în domeniu; y) editează materiale informative în domeniul lor de activitate; z) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor beneficiarilor. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile agenţiilor teritoriale sunt cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cele prevăzute de statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor lor, agenţiile teritoriale cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, precum şi cu partenerii sociali. Articolul 18 (1) Conducerea agenţiei teritoriale se exercită de către un director executiv, funcţionar public de conducere. (2) Funcţia de director executiv se ocupă pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. (3) Directorul executiv este numit prin ordin al preşedintelui Agenţiei. Articolul 19 (1) Directorii executivi ai agenţiilor teritoriale au calitatea de ordonatori terţiari de credite. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile directorilor executivi se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei. Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 20 (1) Numărul de posturi cu care funcţionează Agenţia se asigură prin redistribuire, în condiţiile legii, din cadrul compartimentelor de specialitate ale aparatului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi structurilor sale deconcentrate, precum şi ale instituţiilor din subordinea sau sub autoritatea ministerului. (2) În vederea asigurării funcţionării Agenţiei, numărul maxim de posturi aprobat şi finanţat în anul 2008 pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se suplimentează cu 62 de posturi. (3) La nivel teritorial, numărul de posturi va fi repartizat conform criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare. (4) Salarizarea personalului încadrat în aparatul central al Agenţiei se face la nivelul utilizat pentru ministere, iar salarizarea personalului încadrat la nivel teritorial se face la nivelul utilizat pentru structurile deconcentrate ale ministerelor, conform reglementărilor legale în vigoare.---------Art. 20 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 21În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, primul-ministru va numi preşedintele Agenţiei.---------Art. 21 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 21^1Odată cu numirea preşedintelui Agenţiei, pentru organizarea activităţii acestei instituţii se finanţează un număr de 10 posturi, care fac parte din cele 62 de posturi suplimentate potrivit art. 20 alin. (2).----------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 22 (1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia va prelua de la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 9. (2) Până la preluarea de către Agenţie a atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute la art. 9, acestea sunt îndeplinite în continuare de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de structurile sale deconcentrate. (3) Odată cu preluarea atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute la art. 9, Agenţia se subrogă Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în toate contractele referitoare la domeniul său de activitate. (4) În termenul prevăzut la alin. (1), personalul prevăzut la art. 20 alin. (1) va fi preluat sau, după caz, transferat la Agenţie şi agenţiile teritoriale, în condiţiile legii.---------Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 23În cazul transferului către Agenţie a atribuţiilor de administrare, gestionare şi plată a prestaţiilor sociale efectuate de alte instituţii ale administraţiei publice, acestea sunt obligate să aloce Agenţiei mijloacele şi resursele umane, materiale şi financiare necesare. Articolul 24Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite. Articolul 24^1În vederea exercitării atribuţiilor sale, Agenţia beneficiază de prevederile art. 10 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare.---------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008. Articolul 25În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse supune spre aprobare Guvernului statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei, elaborat la propunerea acesteia.---------Art. 25 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 90 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Jozsef Birtalanp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 24 octombrie 2007.Nr. 116.------

Noutăți

 • LEGE nr. 2 din 29 ianuarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 2 din 6 iulie 1979 pentru modificarea şi completarea Legii finanţelor nr. 9/1972
 • LEGE nr. 54 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 30 aprilie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
 • LEGE nr. 527 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administraţia Naţională a Drumurilor din România”
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 11 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale
 • LEGE nr. 159 din 6 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 28 din 24 mai 1993 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile prieteneşti şi la cooperarea dintre România şi Republica Polona, încheiat la Bucureşti la 25 ianuarie 1993
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • LEGE nr. 370 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului şi Sportului a schimbării destinaţiei sau desfiinţării unor baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 307 din 8 iulie 2003 pentru completarea art. 24 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 14 septembrie 2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • LEGE nr. 161 din 26 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 274 din 15 mai 2002 privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane din Bucureşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 23 decembrie 1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană şi de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătăţirile regimului preferenţial existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 271 din 19 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 511 din 28 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 1.726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 23 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 200/1982 pentru modificarea şi completarea Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 şi a Decretului nr. 145/1979 privind stimularea prin beneficiu a producţiei pentru export, precum şi pentru acordarea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor pe anul 1981
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 166 din 11 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014
 • LEGE nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 405 din 9 noiembrie 2006 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 506 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 14 iulie 2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
 • LEGE nr. 114 din 27 aprilie 2007 (*republicată*) privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 20 mai 2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 154 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 18 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 49/1982 privind scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi declasarea unor bunuri materiale din administrarea unităţilor socialiste de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 10 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 7 din 5 februarie 1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 388 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă
 • LEGE nr. 87 din 1 iulie 2014 privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
 • LEGE nr. 172 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 42 din 8 martie 2013 pentru abrogarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 146 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • LEGE nr. 122 din 18 iulie 2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • LEGE nr. 76 din 12 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 136 din 1 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 103 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 15 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 27 din 28 decembrie 1967 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă şi a comitetelor locale de cultură şi artă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021