Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 5 noiembrie 2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 5 noiembrie 2007 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene(actualizată până la data de 18 aprilie 2008*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 18 aprilie 2008, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008.Având în vedere obiectivul Uniunii Europene de a fi un spaţiu al libertăţii, securităţii şi al justiţiei şi de a asigura tuturor cetăţenilor ei un nivel ridicat de siguranţă,ţinând seama de faptul că, pe lângă numeroasele ei beneficii, libertatea de circulaţie favorizează fenomenul infracţional transeuropean, astfel încât se impune o cooperare judiciară, îndeosebi în materie penală, tot mai strânsă între statele membre ale Uniunii Europene,întrucât România şi-a propus să contribuie la dezvoltarea spaţiului de securitate şi de justiţie al Uniunii Europene,conştient de faptul că activitatea infracţională desfăşurată de unii cetăţeni români pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene este de natură să afecteze siguranţa tuturor cetăţenilor Uniunii Europene şi să determine inclusiv consecinţe negative pentru imensa majoritate a cetăţenilor români care locuiesc şi muncesc legal în alte state membre şi îşi aduc o contribuţie activă la prosperitatea economiilor acelor state şi la dezvoltarea economică a României,având în vedere evenimentele recente din unele state membre, care impun o reacţie fermă şi neîntârziată a autorităţilor române şi în domeniul cooperării judiciare în materie penală,considerând că situaţia extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, a fost creată de necesitatea întăririi mecanismului instituţional al României pentru a răspunde eficient noilor provocări ale criminalităţii fără frontiere,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008, în cuprinsul întregii ordonanţe de urgenţă, articolele vor fi numerotate de la articolul 1 la articolul 25. Titlul I Dispoziţii pentru reglementarea procedurii de trimitere în statele membre ale Uniunii Europene sau în state terţe a unor magistraţi de legătură, în aplicarea Acţiunii comune din 22 aprilie 1996, adoptată de Consiliu în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistraţi de legătură, în scopul îmbunătăţirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene Articolul 1ScopPrezentul titlu creează cadrul juridic pentru trimiterea, pe baza unor înţelegeri bilaterale sau a unor acorduri multilaterale, a unor magistraţi de legătură în state membre ale Uniunii Europene sau, dacă este cazul, şi în state terţe, în aplicarea Acţiunii comune din 22 aprilie 1996, adoptată de Consiliu în temeiul art. K. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistraţi de legătură, în scopul îmbunătăţirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 105 din 27 aprilie 1996.----------Art. 1 al Titlului I a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. Articolul 2Definiţie (1) În sensul prezentului titlu, în conformitate cu Acţiunea comună din 22 aprilie 1996, adoptată de Consiliu în temeiul art. K. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistraţi de legătură, în scopul îmbunătăţirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene, prin magistrat de legătură se înţelege un judecător, procuror sau o persoană de specialitate juridică, în sensul prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu experienţă în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi civilă, trimisă într-un stat membru al Uniunii Europene sau, dacă este cazul, într-un stat terţ, pentru facilitarea şi îmbunătăţirea cooperării în domeniu cu acel stat, pe baza unor acorduri bilaterale sau multilaterale.---------Alin. (1) al art. 2 al Titlului I a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. (2) Judecătorii sau procurorii care urmează a fi trimişi ca magistraţi de legătură sunt detaşaţi la direcţia care îndeplineşte atribuţiile Ministerului Justiţiei de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, denumită în continuare direcţia de specialitate, pe posturi create special în acest scop. (3) Numărul maxim de posturi alocate direcţiei de specialitate a Ministerului Justiţiei în scopul trimiterii unor magistraţi de legătură se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. Articolul 3Funcţiile şi atribuţiile magistratului de legătură (1) Magistratul de legătură îndeplineşte orice activitate menită să favorizeze şi să accelereze, în special prin stabilirea de contacte directe cu serviciile competente şi cu autorităţile judiciare ale statului gazdă, toate formele de cooperare judiciară în materie penală şi civilă, după caz. (2) Magistratul de legătură român desfăşoară şi activităţi destinate să asigure funcţiile de schimb de informaţii şi de date statistice, cu scopul de a favoriza cunoaşterea reciprocă a sistemelor juridice, a băncilor de date juridice, precum şi relaţiile dintre profesiile juridice din cele două state.----------Alin. (2) al art. 3 al Titlului I a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. Articolul 4Procedura de trimitere a magistraţilor de legătură (1) Direcţia de specialitate a Ministerului Justiţiei analizează anual stadiul cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu statele terţe şi poate propune ministrului justiţiei, motivat, trimiterea unor magistraţi de legătură în acele state membre ale Uniunii Europene sau, dacă este cazul, în state terţe, în relaţia cu care se înregistrează constant un număr foarte mare de cazuri în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi civilă ori probleme deosebite care nu pot fi soluţionate fără un contact direct permanent, la faţa locului,cu autorităţile competente din statul respectiv. (2) Magistraţii de legătură sunt trimişi pe baza unei înţelegeri la nivelul ministerelor de justiţie, care nu intră sub incidenţa Legii nr. 590/2003privind tratatele.---------Alin. (2) al art. 4 al Titlului I a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. (3) Magistraţii de legătură sunt selectaţi pe baza unui concurs de dosare, care să ateste o bogată experienţă practică în domeniul cooperării judiciare internaţionale, şi a unui interviu. (4) Magistratul de legătură este numit prin ordin al ministrului justiţiei, în cazul judecătorilor şi procurorilor fiind necesară şi o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea detaşării la Ministerul Justiţiei. (5) În cazul în care un consilier juridic de la direcţia de specialitate a Ministerului Justiţiei este trimis ca magistrat de legătură, acesta este transferat pe unul dintre posturile create cu acest scop, pe postul său urmând a fi numit temporar un alt consilier juridic din Ministerul Justiţiei. Articolul 5Drepturi şi obligaţii (1) Magistraţii de legătură beneficiază în statul în care sunt trimişi de drepturile salariale şi de alte drepturi băneşti corespunzătoare funcţiei diplomatice de ministru consilier, potrivit legislaţiei de salarizare în vigoare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. (2) Pe perioada desfăşurării misiunii permanente în străinătate, magistratul de legătură îşi păstrează vechimea în muncă şi magistratură şi drepturile prevăzute de lege pentru judecători, procurori şi asimilaţii acestora, însă nu poate beneficia în ţară de aceleaşi drepturi acordate potrivit dispoziţiilor alin. (1). În cazul în care drepturile salariale specifice funcţiei de judecător, procuror sau asimilat al acestora, de care ar fi beneficiat în ţară magistratul de legătură în cauză, sunt mai mari decât cele prevăzute la alin. (1), acesta îşi va păstra drepturile salariale mai favorabile. (3) Dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în cazul magistraţilor de legătură trimişi în misiune permanentă în străinătate. (4) Durata mandatului magistratului de legătură este de până la 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată, şi se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei. (5) Magistratul de legătură elaborează anual un raport de activitate pe care îl prezintă directorului direcţiei de specialitate a Ministerului Justiţiei până la sfârşitul primei luni a anului următor. Rapoartele de activitate ale magistraţilor de legătură se prezintă ministrului justiţiei de către directorul direcţiei de specialitate, însoţite de evaluarea acestuia cu privire la activitatea desfăşurată de fiecare magistrat de legătură, precum şi cu privire la stadiul cooperării judiciare cu statul respectiv, în funcţie de care formulează propunerile care se impun.---------Art. 5 al Titlului I a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. Titlul II Dispoziţii pentru facilitarea aplicării Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 6--------------Art. 1 din Cap. I al Titlului II a fost renumerotat în art. 6 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Membrul naţional român al Eurojust (1) Membrul naţional român al Eurojust este reprezentantul României în Unitatea europeană de cooperare judiciară - Eurojust şi are competenţele pe care i le atribuie Uniunea Europeană, în conformitate cu Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 63 din 6 martie 2002, denumită în continuare Decizia Eurojust, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Membrul naţional al Eurojust îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului justiţiei.--------------Art. 1 din Cap. I al Titlului II a fost renumerotat în art. 6 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. Articolul 7--------------Art. 2 din Cap. I al Titlului II a fost renumerotat în art. 7 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Numirea (1) Membrul naţional român al Eurojust este numit prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Membrul naţional român al Eurojust este selectat de ministrul justiţiei dintre procurorii cu experienţă în combaterea formelor grave ale criminalităţii transnaţionale organizate, a corupţiei sau a terorismului. (3) Mandatul membrului naţional român al Eurojust este de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată. Articolul 8Statut (1) Membrul naţional român al Eurojust este trimis în misiune permanentă la sediul Eurojust de la Haga, Regatul Ţărilor de Jos, şi beneficiază de drepturile salariale şi de alte drepturi băneşti corespunzătoare funcţiei diplomatice de ministru consilier, potrivit legislaţiei de salarizare în vigoare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. (2) Pe perioada desfăşurării misiunii permanente în străinătate, membrul naţional român al Eurojust îşi păstrează vechimea în muncă şi magistratură şi drepturile prevăzute de lege pentru judecători, procurori şi asimilaţii acestora, însă nu poate beneficia în ţară de aceleaşi drepturi acordate potrivit dispoziţiilor alin. (1). În cazul în care drepturile salariale specifice funcţiei de judecător, procuror sau asimilat al acestora, de care ar fi beneficiat în ţară membrul naţional român al Eurojust în cauză, sunt mai mari decât cele prevăzute la alin. (1), acesta îşi va păstra drepturile salariale mai favorabile. (3) Dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în cazul membrului naţional român al Eurojust.----------Art. 3 din Cap. I al Titlului II a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Art. 3 din Cap. I al Titlului II a fost renumerotat în art. 8 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. Articolul 9---------------Art. 4 din Cap. I al Titlului II a fost renumerotat în art. 9 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Încetarea mandatului membrului naţional român al Eurojust (1) Mandatul membrului naţional român al Eurojust încetează: a) la expirarea perioadei pe care a fost numit; b) prin renunţare; c) prin încetarea funcţiei de procuror, în condiţiile legii; d) prin eliberare din funcţie. (2) Încetarea mandatului se constată prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Guvernul va notifica încetarea mandatului Eurojust şi Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. (4) Membrul naţional român al Eurojust căruia i-a încetat activitatea la expirarea termenului prevăzut va continua funcţia respectivă până la înlocuirea sa cu noul membru desemnat. Articolul 10Raport anual---------------Art. 5 din Cap. I al Titlului II a fost renumerotat în art. 10 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. (1) Membrul naţional român al Eurojust prezintă ministrului justiţiei un raport anual referitor la activităţile desfăşurate. (2) Membrul naţional român al Eurojust poate fi chemat pentru a informa comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României despre activitatea desfăşurată. Ministrul justiţiei transmite o copie a raportului de activitate al membrului naţional român al Eurojust celor două Camere ale Parlamentului.----------Alin. (2) al art. 5 din Cap. I al Titlului II a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. Articolul 11---------------Art. 6 din Cap. I al Titlului II a fost renumerotat în art. 11 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Asistentul membrului naţional al Eurojust (1) Ministrul justiţiei poate numi, prin ordin, un asistent al membrului naţional român al Eurojust. (2) Asistentul membrului naţional al Eurojust exercită funcţiile prevăzute în Decizia Eurojust şi îl asistă pe membrul naţional în exerciţiul funcţiilor sale. (3) Asistentul va putea acţiona ca membru naţional în caz de absenţă, boală, abţinere sau vacanţă a postului membrului naţional al Eurojust. Dacă sunt numiţi mai mulţi asistenţi, aceştia îşi vor exercita suplinirea în ordinea vechimii în funcţie. (4) Asistentul care acţionează ca membru naţional are aceleaşi atribuţii pe care legea i le atribuie acestuia. Articolul 12Corespondenţi naţionali ai Eurojust---------------Art. 7 din Cap. I al Titlului II a fost renumerotat în art. 12 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. (1) Ministrul justiţiei numeşte prin ordin, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, corespondenţi naţionali ai Eurojust, pentru problemele legate de terorism, criminalitate organizată şi corupţie, dintre procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.---------Alin. (1) al art. 7 din Cap. I al Titlului II a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. (2) Guvernul notifică Eurojust şi Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, numirea corespondenţilor naţionali ai Eurojust. (3) Numirea în calitate de corespondent naţional al Eurojust nu aduce atingere statutului procurorilor respectivi. Articolul 13---------------Art. 8 din Cap. I al Titlului II a fost renumerotat în art. 13 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Funcţiile corespondenţilor naţionali (1) La solicitarea membrului naţional al Eurojust, corespondenţii naţionali trebuie să transmită organelor judiciare cererile de asistenţă. De asemenea, corespondenţii naţionali oferă membrului naţional sprijinul tehnic necesar pentru îndeplinirea misiunii. Relaţiile dintre membrul naţional şi corespondenţii naţionali nu exclud relaţiile directe între membrul naţional şi autorităţile competente. (2) Corespondentul naţional al Eurojust pentru probleme de terorism exercită atribuţiile prevăzute în Decizia Eurojust. În acest scop, corespondentul are acces la orice informaţie, pe care o transmite către Eurojust, referitor la existenţa oricărei proceduri judiciare privind infracţiuni de terorism şi cel puţin: a) identificarea persoanelor care fac obiectul acestor proceduri; b) acţiunile care fac obiectul procedurii şi circumstanţele specifice; c) relaţia cu alte cazuri privind acte de terorism. Capitolul II Despre atribuţiile membrului naţional român al Eurojust Articolul 14---------------Art. 9 din Cap. II al Titlului II a fost renumerotat în art. 14 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Atribuţiile de cooperare judiciară (1) Membrul naţional român al Eurojust poate primi şi transmite cereri de asistenţă judiciară formulate de autorităţile judiciare române sau adresate acestora de autorităţi judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene. (2) Atribuţia prevăzută la alin. (1) se exercită cu respectarea dispoziţiilor legale privind autorităţile naţionale competente pentru transmiterea şi primirea cererilor de asistenţă judiciară şi în conformitate cu convenţiile şi acordurile în vigoare şi cu dreptul Uniunii Europene. Articolul 15---------------Art. 10 din Cap. II al Titlului II a fost renumerotat în art. 15 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Accesul la informaţieÎn exercitarea funcţiilor sale, membrul naţional român al Eurojust poate: a) să aibă acces la Registrul cazierului judiciar şi la celelalte baze de date, în aceleaşi condiţii cu celelalte organe judiciare; b) să solicite sau să schimbe cu autorităţile judiciare ori administrative române orice informaţie necesară pentru îndeplinirea funcţiilor sale; c) să obţină de la organele de ordine publică şi siguranţă naţională orice informaţie necesară pentru îndeplinirea funcţiilor sale, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru organele judiciare; d) să primească informaţii din partea Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF); e) să aibă acces la Sistemul de Informare Schengen în termenii stabiliţi în Convenţia din data de 19 iunie 1990, de aplicare a Acordului Schengen din data de 14 iunie 1985, sau în dispoziţiile prin care se modifică, precum şi la alte sisteme de informare ale Uniunii Europene, conform dispoziţiilor specifice; f) să aibă acces la informaţia centralizată obţinută de Reţeaua Judiciară Europeană. Articolul 16---------------Art. 11 din Cap. II al Titlului II a fost renumerotat în art. 16 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Protecţia datelor (1) Transmiterea de date personale ca o consecinţă a exercitării atribuţiilor membrului naţional al Eurojust se face cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Membrul naţional al Eurojust are acces la datele cu caracter personal în condiţiile prevăzute de lege pentru judecători şi procurori. Capitolul III Relaţiile dintre Eurojust şi autorităţile române Articolul 17---------------Art. 12 din Cap. III al Titlului II a fost renumerotat în art. 17 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Obligaţia de colaborare cu EurojustJudecătorii şi procurorii, organele de poliţie, funcţionarii publici şi toate autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a colabora cu Eurojust fie prin Colegiu, fie prin intermediul membrului naţional sau al asistentului acestuia, precum şi prin corespondenţii naţionali, în zona competenţei acestora, în condiţiile legii. Articolul 18---------------Art. 13 din Cap. III al Titlului II a fost renumerotat în art. 18 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Solicitările Eurojust (1) De regulă, Eurojust comunică în mod direct cu organul judiciar român competent. (2) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este competent să primească solicitările Eurojust, atunci când se referă la: a) începerea urmăririi penale; b) constatarea faptului că autorităţile unui alt stat membru al Uniunii Europene sunt mai bine plasate pentru a urmări o anumită faptă penală pentru care ar fi fost competente şi autorităţile române, potrivit regulilor de aplicare a legii penale în spaţiu stabilite de Codul penal român; c) constituirea unei echipe comune de anchetă. (3) Dacă autorităţile române competente refuză să dea curs unei solicitări a Eurojust, refuzul trebuie motivat. Dacă indicarea exactă a motivelor de respingere prejudiciază interesele naţionale esenţiale în materie de siguranţă naţională sau compromit desfăşurarea corectă a unei anchete în curs ori siguranţa persoanelor, este suficient să se indice existenţa unor asemenea circumstanţe. Articolul 19---------------Art. 14 din Cap. III al Titlului II a fost renumerotat în art. 19 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Solicitări de intervenţie a Eurojust (1) Autorităţile judiciare române şi Ministerul Justiţiei pot solicita intervenţia Eurojust, potrivit atribuţiilor acestuia, în condiţiile legii. (2) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie informează Eurojust despre existenţa unor cauze penale aflate în faza de cercetare sau urmărire penală în România, care ar avea repercusiuni asupra Uniunii Europene sau ar putea afecta un alt stat membru al Uniunii Europene. Cu toate acestea, această informare poate să nu fie făcută atât timp cât este necesar pentru a nu compromite rezultatul acţiunilor organelor judiciare române. (3) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie informează Eurojust despre crearea şi funcţionarea pe teritoriul României a unor echipe comune de anchetă. (4) Solicitările şi informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se transmit prin intermediul membrului naţional al Eurojust. (5) Membrul naţional al Eurojust comunică procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie orice informaţie pe care o deţine şi care poate fi de interes pentru cercetările ori pentru procedurile penale ce se pot desfăşura de către autorităţile române sau pentru coordonarea cu cele ce se desfăşoară în alt stat membru al Uniunii Europene. Articolul 20---------------Art. 15 din Cap. III al Titlului II a fost renumerotat în art. 20 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Preluarea procedurilor penale iniţiate în alt stat membru al Uniunii EuropeneLa solicitarea Colegiului Eurojust sau a membrului naţional al Eurojust, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate cere curţii de apel competente să preia, în condiţiile legii, urmărirea penală iniţiată în alt stat membru al Uniunii Europene. Articolul 21---------------Art. 16 din Cap. III al Titlului II a fost renumerotat în art. 21 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Membrul român în Autoritatea comună de supraveghere (1) Reprezentarea României în Autoritatea comună de supraveghere a Eurojust se asigură de un judecător care oferă toate garanţiile de independenţă şi care se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală, numit de ministrul justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.---------Alin. (1) al art. 16 din Cap. III al Titlului II a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. (2) Guvernul va notifica numirea şi încetarea mandatului acestuia Eurojust şi Secretariatului General al Consiliului, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. Capitolul IV Dispoziţii finale Articolul 22---------------Art. 17 din Cap. IV al Titlului II a fost renumerotat în art. 22 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.AbrogareArt. 2-9 din Legea nr. 58/2006 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România şi Eurojust, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2005, şi pentru reglementarea unor măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precede aderării şi după data aderării la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 4 aprilie 2006, se abrogă. Articolul 23---------------Art. 18 din Cap. IV al Titlului II a fost renumerotat în art. 23 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Situaţie tranzitorie (1) Mandatul actualului membru naţional român al Eurojust continuă până la ajungerea la termen, cu excepţia cazului în care intervine unul dintre cazurile de încetare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-d). (2) Membrul naţional român al Eurojust aflat în funcţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de aceasta. Titlul III Punctele de contact ale României pentru reţelele judiciare europene şi reţelele judiciare române Articolul 24---------------Art. 1 din Titlul III a fost renumerotat în art. 24 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Punctele naţionale de contact pentru reţelele judiciare europene (1) În condiţiile stabilite de normele Uniunii Europene relevante, ministrul justiţiei numeşte, prin ordin, punctele naţionale de contact ale reţelelor judiciare europene existente sau care s-ar putea crea în Uniunea Europeană în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi civilă. (2) La desemnarea punctelor naţionale de contact se va ţine seama de necesitatea reprezentării atât a autorităţii judecătoreşti, cât şi a Ministerului Justiţiei. Judecătorii sau procurorii sunt numiţi în calitatea de punct naţional de contact al reţelelor judiciare europene cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.---------Alin. (2) al art. 1 al Titlului III a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. Articolul 25---------------Art. 2 din Titlul III a fost renumerotat în art. 25 conform pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.Reţelele judiciare române (1) Ministrul justiţiei poate constitui, prin ordin, reţele judiciare române în domeniul cooperării judiciare române în materie penală şi civilă, formate din judecători şi procurori şi din personal de specialitate juridică, în sensul prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Judecătorii şi procurorii sunt numiţi în reţelele judiciare române cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.---------Alin. (1) al art. 2 al Titlului III a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008. (2) Rolul, funcţiile şi organizarea reţelelor judiciare române, corespondente pe plan naţional ale reţelelor judiciare europene, se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.---------Alin. (2) al art. 2 al Titlului III a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 8 aprilie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 15 aprilie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Tudor-Alexandru ChiuariuDepartamentul pentruAfaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 noiembrie 2007.Nr. 123.-----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • LEGE nr. 111 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie
 • LEGE nr. 157 din 7 octombrie 1997 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985
 • LEGE nr. 171 din 9 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 57 din 1 aprilie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 110 din 14 aprilie 2009 pentru aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar European de la Florenţa, semnată în anul 1972 şi revizuită în anul 1992
 • LEGE nr. 82 din 5 aprilie 2006 pentru acceptarea amendamentelor la art. 25 şi 26 din Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1, la cea de-a 3-a Reuniune a părţilor la Convenţie
 • LEGE nr. 224 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau care navighează în apele naţionale
 • LEGE nr. 149 din 6 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 145 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 66 din 14 martie 2018 pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 296 din 30 decembrie 2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 178 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 336 din 8 iulie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Salişte, judeţul Sibiu
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 80 din 13 iunie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010
 • LEGE nr. 31 din 12 martie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1996 privind asigurarea surselor financiare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba
 • LEGE nr. 429 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 64 din 20 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială aL Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 390 din 13 iunie 2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • LEGE nr. 228 din 1 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
 • LEGE nr. 23 din 9 martie 2015 pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 208 din 11 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetica nucleara din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetica nucleara
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • LEGE nr. 1 din 3 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 8 decembrie 1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 4 iulie 2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 131 din 18 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezoluţiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
 • LEGE nr. 19 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 116 din 4 decembrie 1995 privind modificarea şi completarea Legii nr. 76/1995 pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi-martir, precum şi pentru declararea satului Treznea, comuna Treznea
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 241 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 171 din 7 octombrie 2016 pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949
 • LEGE nr. 410 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 250/2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 52 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 447/1970 pentru modificarea Decretului nr. 676/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, aprobat prin Legea nr. 56/1969
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGEA nr. 17 din 7 august 1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale şi al zonei contigue ale României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 190 din 13 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021