Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 153 din 19 decembrie 2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 21 decembrie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 153 din 19 decembrie 2007privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 21 decembrie 2007

  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008:”Articolul II(1) Prevederile secțiunii 2^1 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În perioada prevăzută la alin. (1) se vor elabora normele de aplicare a prevederilor secțiunii 2^1 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, și regulamentul-cadru privind activitățile desfășurate în locurile de așteptare a clienților, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. În același termen se vor modifica în mod corespunzător normele de aplicare în vigoare.”
  Având în vedere:– termenul foarte scurt pus la dispoziția autorităților administrației publice locale pentru organizarea compartimentelor specializate de autorizare și monitorizare a activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere;– necesitatea asigurării continuității desfășurării activității serviciului de taximetrie până la data intrării în funcțiune a compartimentelor specializate organizate la nivelul autorităților administrației publice locale;– necesitatea asigurării cadrului juridic necesar desfășurării activităților operatorilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul UNICLegea nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 3 august 2007, se modifică după cum urmează:1^1. La articolul I punctul 16, alineatul (4) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Numărul maxim de autorizații taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin. (2) și/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localității de autorizare. (la 30-03-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008 ) 1^2. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:24^1. După secțiunea a 2-a a capitolului II se introduce o nouă secțiune, secțiunea 2^1, cu articolele 24^1, 24^2 și 24^3, cu următorul cuprins: Secţiunea 2^1Executarea transportului persoanelor în regim de taxi la și de la aeroporturi Articolul 24^1(1) Prin derogare de la prevederile art. 19 și art. 20 alin. (7) și (8), transportul persoanelor în regim de taxi se poate realiza permanent între localitatea de autorizare și aeroporturile situate în afara acestora.(2) Pentru asigurarea calității transportului în regim de taxi a clienților la și de la aeroport, administrația fiecărui aeroport va asigura o stație de debarcare a clienților transportați către aeroport, precum și locul de așteptare a taxiurilor pentru clienții transportați de la aeroport către localitățile de destinație.(3) Locurile de așteptare vor fi special dotate și amenajate cu peron de îmbarcare pentru clienți. Preluarea clienților din aeroport, dirijarea și îmbarcarea acestora în taxiuri și accesul taxiurilor pe bază de permis în locul de așteptare se vor realiza prin dispecerizarea asigurată de administrația aeroportului. Este interzisă practica de abordare a clienților în interiorul aeroportului de către taximetriști sau interpuși.(4) La locul de așteptare au acces numai taxiurile care dețin permisul de acces valabil, eliberat de administrația aeroportului. Permisul de acces este vizat anual pentru prelungirea valabilității, în condițiile în care sunt respectate condițiile de eliberare, cele de securitate impuse sau dacă taximetristul nu a încălcat grav prevederile regulamentului de funcționare a locului de așteptare, aprobat de administrația aeroportului.(5) În stația de debarcare a clienților au acces toate autovehiculele taxi care transportă clienți dinspre localitățile de autorizare. Articolul 24^2(1) Administrația aeroportului va stabili, atribui și elibera permise de acces în funcție de fluxul de călători/clienți, care apelează la serviciile de transport în regim de taxi de la aeroport către localitățile de destinație.(2) Procedura de atribuire a permiselor de acces se realizează transparent, prin licitare, criteriile de licitare fiind următoarele:a) gradul de confort al autovehiculului taxi;b) capacitatea minimă de transport pentru bagaje;c) programul de lucru la dispoziție pentru asigurarea îmbarcării clienților;d) încadrarea în tarifele maximale stabilite de administrația aeroportului pentru a fi utilizate;e) punctajele de departajare.(3) Au acces la înscrierea în licitația de atribuire a permiselor de acces toți transportatorii autorizați, deținători ai autorizațiilor taxi valabile, eliberate în cadrul localităților de autorizare în care este situat aeroportul, precum și în zonele limitrofe.(4) Este interzis administrației aeroportului să impună prin criteriile de licitare utilizarea unui număr restrâns de mărci de autovehicule taxi.(5) În procedura de atribuire, administrația aeroportului va întocmi o listă cu toți transportatorii autorizați înscriși care îndeplinesc criteriile impuse, în ordinea înscrierii la licitație. Permisele de acces se atribuie, fiecare în parte, pentru câte un autovehicul taxi deținut de fiecare transportator autorizat înscris pe listă, în ordinea acestora, până la epuizarea listei. Dacă lista se epuizează înainte de atribuirea autorizațiilor de acces, aceasta se reia în aceeași ordine. Dacă numărul de autorizații taxi depășește cu mult numărul permiselor de acces, pentru criteriile impuse se vor acorda punctaje de departajare.(6) Permisele de acces se vor atribui numai autovehiculelor taxi deținătoare de autorizații taxi valabile, emise în localitățile de autorizare respective. Articolul 24^3(1) Odată cu eliberarea permisului de acces, administrația aeroportului va aplica pe portierele laterale ale autovehiculului taxi, sub banda șah, câte un colant de culoare neagră, de lățime corespunzătoare, cu înscrisul AEROPORT, lizibil de la distanță.(2) Lista cu tarifele practicate de taxiurile cu acces în locul de așteptare va fi semnată și ștampilată de administrația aeroportului pentru conformitate cu tarifele afișate în exterior și tarifele cu care operează aparatul de taxat. (la 30-03-2008, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008 ) 1. La articolul IV, alineatele (1), (5) și (7) vor avea următorul cuprins: Articolul IV(1) Până la data de 31 martie 2008 toți operatorii de transport în regim de taxi, operatorii de transport în regim de închiriere și taximetriștii independenți existenți, astfel cum au fost definiți în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, deținători de autorizații de transport valabile la 1 ianuarie 2007, vor preschimba la autoritatea de autorizare, în mod gratuit, aceste documente cu autorizații de transport, în conformitate cu prevederile prezentei legi. (la 30-03-2008, Alineatul (1) din Articolul IV , Punctul 1. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008 ) .........................................................................(5) Autorizațiile taxi precizate la alin. (4) se preschimbă gratuit cu noul tip de autorizație taxi, de către autoritatea de autorizare, pe bază de programare, până la data de 31 martie 2008, odată cu preschimbarea autorizației de transport, conform alin. (1). Autorizațiile taxi se preschimbă numai în cazurile prevăzute de prezenta lege și conțin toate datele stabilite de aceasta. (la 30-03-2008, Alineatul (5) din Articolul IV , Punctul 1. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008 ) .........................................................................(7) În cazul transportului în regim de închiriere, autoritatea de autorizare va elibera gratuit, până la data de 31 martie 2008, copii conforme ale autorizației de transport, dacă aceasta era valabilă la 6 august 2007. Copiile conforme pentru serviciul de închiriere se eliberează în același regim dacă se execută sub autorizația de transport. Copiile conforme respective au valabilitate pentru 5 ani. (la 30-03-2008, Alineatul (7) din Articolul IV , Punctul 1. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008 ) 2. Articolul IX va avea următorul cuprins: Articolul IX(1) Autorizațiile taxi prevăzute în listele menționate la art. VIII alin. (2) lit. a) și c), rămase neatribuite și preschimbate până la data de 31 martie 2008, vor fi atribuite cu prioritate, gratuit, în urma unei cereri motivate, persoanelor care fac dovada că au practicat taximetria pe bază de contract de muncă și contract de închiriere a autovehiculului deținut în condițiile legii, documente încheiate cu același operator taxi, valabile la data de 6 august 2007.(2) În condițiile în care cererile depășesc numărul de autorizații taxi disponibile, acestea vor fi atribuite în urma aplicării criteriilor de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6), cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. VIII alin. (6)-(8).(3) Autorizațiile taxi rămase neatribuite și preschimbate, în urma aplicării prevederilor alin. (1), după 30 aprilie 2008 vor fi atribuite transportatorilor autorizați înscriși în lista de așteptare, cu respectarea prevederilor legii referitoare la această procedură. (la 30-03-2008, Articolul IX din Punctul 2. , Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 68 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 martie 2008 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul transporturilor,
  Septimiu Buzașu,
  secretar de stat
  București, 19 decembrie 2007.Nr. 153.------

  Noutăți

 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 92 din 10 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 381 din 5 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 156 din 20 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 440 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • LEGE nr. 53 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 24 noiembrie 2004 privind suplimentarea numărului de posturi aprobat Ministerului Public
 • LEGE nr. 321 din 14 iulie 2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 183 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/1999 privind transferul imobilului situat în Bucureşti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior din patrimoniul Societăţii Comerciale "Bucureşti" - S.A. în domeniul privat al statului
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 27 decembrie 2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW"
 • LEGE nr. 473 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 120 din 18 decembrie 1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 30 iunie 2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 14 din 15 mai 1968 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 753 din 27 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • LEGE nr. 62 din 21 martie 2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 16 martie 2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 147 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 179 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 167 din 9 octombrie 2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 83 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 180 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei în familie
 • LEGE nr. 150 din 27 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 60 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptat de Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 19 iunie 1997
 • LEGE nr. 91 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 95 din 30 aprilie 2015 privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 445 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 235 din 2 iunie 2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.)
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 101 din 19 iunie 2000 pentru ratificarea deciziilor nr. 5/1997 şi nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
 • LEGE nr. 482 din 19 decembrie 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi
 • LEGE nr. 317 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora
 • LEGE nr. 189 din 20 octombrie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti la 9 iulie 2015
 • LEGE nr. 181 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021