Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 21 decembrie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 (*actualizată*)privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme(actualizată până la data de 10 martie 2016*)

----------Având în vedere:- necesitatea instituirii unor reglementări care să permită acordarea efectivă a despăgubirii pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;- urgenţa instituirii în cel mai scurt timp a unui cadru legal care să permită acordarea de despăgubiri în regim nediscriminatoriu tuturor deponenţilor care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, indiferent de marca acestora, şi nu doar acelora care au avut în vedere achiziţionarea de autoturisme Dacia,ţinând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate prin intermediul unei ordonanţe de urgenţă ar conduce la imposibilitatea acordării despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Persoanele fizice care până la data de 15 februarie 1992 au efectuat depuneri de sume la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., precum şi cele care au transferat aceste sume după 22 decembrie 1989 în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., în vederea achiziţionării de autoturisme, au dreptul să obţină despăgubiri băneşti dacă depozitele astfel constituite, existente în conturile active ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., respectiv ale Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., îndeplinesc condiţia neafectării soldului iniţial.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 31 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 6 noiembrie 2008. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, depozitele existente în conturile active care îndeplinesc condiţia neafectării soldului iniţial, conform alin. (1), sunt acele depozite constituite din sume reprezentând avansuri sau depuneri integrale în vederea achiziţionării de autoturisme, existente în sold, fără dobânda aferentă şi din care nu s-au efectuat retrageri. Articolul 1^1De prevederile art. 1 beneficiază şi persoanele fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. cu acelaşi scop, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2).-----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 31 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 6 noiembrie 2008. Articolul 1^2Despăgubirile se acordă atât pentru perioada depozitului constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., cât şi pentru perioada depozitului constituit la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., după cum urmează: a) pentru persoanele care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. înainte de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 până la data de 31 decembrie 2013; b) pentru persoanele care au depus sume de bani la C.E.C. - S.A. după data de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii până la data de 31 decembrie 2013.-----------Art. 1^2 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 9 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014. Articolul 1^3În cazul în care persoanele fizice au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, iar după data de 22 decembrie 1989 le-au transferat în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. şi nu prezintă documentele doveditoare care să ateste data constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., calculul despăgubirii se face de la data transferului la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. până la data de 31 decembrie 2013.-----------Art. 1^3 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014. Articolul 2Valoarea totală a despăgubirii însumează 760.625.341,06 lei şi reprezintă cumulul despăgubirilor calculate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. prin indexarea, de la data depunerii şi până la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente în cele 37.478 de depozite constituite conform art. 1, cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, din care se deduce dobânda legală bonificată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a fost acordată.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008. Articolul 3 (1) Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la art. 2 este asigurată de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin emisiunea de titluri de stat de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii. (2) Titlurile de stat prevăzute la alin. (1), emise cu data de 21 decembrie 2007 pe numele Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., sunt nenegociabile, nepurtătoare de dobândă şi au scadenţa la data de 30 octombrie 2008.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008. (3) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. conform art. 2, pe numele fiecăruia dintre cei 37.478 de deponenţi.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008. (4) Cu data emisiunii titlurilor de stat, Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. înregistrează în conturi deschise pe numele deponenţilor prevăzuţi la art.1 obligaţia de plată la scadenţă a sumei reprezentând valoarea nominală individuală a titlurilor de stat, care este egală cu valoarea individuală a despăgubirii cuvenite fiecăruia dintre aceştia. (5) La data scadenţei emisiunii de titluri de stat, care este data de 30 octombrie 2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor procedează la răscumpărarea acestora, prin plata pe numele Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. a sumei de 760.625.341,06 lei, reprezentând valoarea nominală a titlurilor de stat emise.-------------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008. (6) Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadenţă a titlurilor de stat sunt asigurate de Ministerul Economiei şi Finanţelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind datoria publică. (7) În prima zi bancară imediat următoare datei scadenţei emisiunii de titluri de stat, Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. procedează la stingerea obligaţiei de plată prevăzute la alin. (4) prin alimentarea fiecărui cont al deponenţilor cu suma reprezentând valoarea individuală a despăgubirii, sumă care, începând cu această dată, este purtătoare de dobândă. (8) Începând cu data prevăzută la alin. (5), persoanele fizice care au dreptul la despăgubire conform art. 1 se pot prezenta la ghişeele Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea punerii la dispoziţia acestora a sumelor cuvenite. (9) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, deponenţii, mandatarii sau succesorii legali ai acestora vor prezenta în original documentele <> şi <> valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată, certificat de moştenitor şi alte documente legale, după caz.----------Art. 3 a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 26 martie 2008. Articolul 3^1 (1) În vederea despăgubirii persoanelor fizice prevăzute la art. 13 Ministerul Finanţelor Publice procedează, la solicitarea B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., la emisiuni de titluri de stat în limita unui plafon de 5.000.000 lei. Titlurile de stat sunt nenegociabile şi nepurtătoare de dobândă.----------Alin. (1) al art. 3^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 19 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 7 martie 2016, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.(1^1) Pentru emisiunile de titluri de stat care se efectuează în limita plafonului prevăzut la alin. (1), datele de emisiune şi scadenţă se menţionează în prospectele de emisiune ale titlurilor de stat.----------Alin. (1^1) al art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 19 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 7 martie 2016, care introduce pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014.(1^2) Întreaga responsabilitate pentru realitatea şi corectitudinea sumelor reprezentând valoarea despăgubirilor revine B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A.----------Alin. (1^2) al art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 19 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 7 martie 2016, care introduce pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014. (2) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., pe numele fiecăruia dintre deponenţi. (3) La stabilirea valorii despăgubirilor nu se iau în calcul depunerile de sume efectuate la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. ulterior datei transferului depozitelor de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. (4) La data scadenţei emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finanţelor Publice procedează la răscumpărarea acestora prin plata către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. a sumei reprezentând valoarea nominală totală a titlurilor de stat emise. Această plată se va face în contul B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., iar banca evidenţiază încasarea într-un cont destinat în mod special acţiunii de despăgubire, cont nepurtător de dobândă şi de comisioane, din care se vor pune la dispoziţia persoanelor fizice sumele aferente despăgubirilor individuale. (5) Valoarea totală a despăgubirii este calculată de către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. prin indexarea sumelor transferate de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., după cum urmează: din suma transferată la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. se va deduce dobânda legală bonificată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a fost acordată, valoarea rezultată se indexează cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, ulterior deducându-se dobânda legală bonificată de B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. pe perioada în care a fost acordată. (6) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, deponenţii îndreptăţiţi, mandatarii sau succesorii legali ai acestora se vor prezenta la orice unitate a B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., cu un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moştenitor şi alte documente legale, după caz. (7) Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadenţă a titlurilor de stat sunt asigurate de Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind datoria publică.-----------Art. 3^1 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014. Articolul 3^2În cazul în care în termen de 90 de zile de la data scadenţei emisiunii de titluri de stat prevăzută la art. 3^1 alin. (1), deponenţii prevăzuţi la art. 1^3 fac dovada datei constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. va calcula diferenţa corespunzătoare despăgubirii, aceştia urmând a fi despăgubiţi prin emisiuni de titluri de stat, ale căror elemente tehnice se stabilesc la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-----------Art. 3^2 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014. Articolul 3^3 (1) Pentru deponenţii cărora prin hotărâri judecătoreşti executorii li s-a dispus plata despăgubirilor în baza art. 2 şi 3 şi calculul acestora până la data plăţii, valorile totale ale despăgubirilor se calculează de către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. conform art. 3^1 alin. (5). (2) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat calculată pentru deponenţii prevăzuţi la alin. (1), este egală cu diferenţa dintre valorile individuale nou-calculate şi valorile individuale ale despăgubirilor încasate. (3) Emisiunile de titluri de stat se vor efectua în limita plafonului stabilit la art. 3^1 alin. (1), iar datele de emisiune şi scadenţă se vor menţiona în prospectele de emisiune ale titlurilor de stat. Titlurile de stat sunt nenegociabile şi nepurtătoare de dobândă.----------Art. 3^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 19 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 7 martie 2016, care introduce pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014. Articolul 4 (1) Ministerului Economiei şi Finanţelor îi revine responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, referitoare la emisiunea şi răscumpărarea titlurilor de stat. (2) Întreaga responsabilitate pentru realitatea şi corectitudinea sumelor reprezentând valoarea despăgubirilor, precum şi pentru ducerea la îndeplinire a acţiunii de despăgubire efectivă a persoanelor fizice beneficiare ale acestora, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, revine Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

---------------

p. Ministrul economiei

şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat
Bucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 156. AnexăAbrogată.-------------Anexa a fost abrogată de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 473 din 4 noiembrie 2004 privind planificarea apărării
 • LEGE nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
 • LEGE nr. 199 din 24 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 583 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 61 din 15 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 149 din 15 iulie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 28 din 18 mai 1994 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 19 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere şi pe căile navigabile interioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 121 din 17 mai 1930 pentru reorganizarea Casei Rurale
 • LEGE nr. 304 din 27 noiembrie 2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
 • LEGE nr. 258 din 30 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 728 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGEA nr. 17 din 7 august 1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale şi al zonei contigue ale României
 • LEGE nr. 198 din 7 noiembrie 2011 privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România
 • LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 328 din 8 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (*republicat*) privind Codul de procedură fiscală*)
 • LEGE nr. 12 din 14 mai 1968 cu privire la apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole
 • LEGE nr. 175 din 13 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 25 iunie 2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 17 iunie 2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 8 din 29 ianuarie 1924 pentru ratificarea Convenţiunei, Statutul şi Protocolul adiţional, asupra căilor navigabile de interes internaţional Publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din 13 ianuarie 1925
 • LEGE nr. 330 din 27 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice
 • LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 107 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 137 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel
 • LEGE nr. 13 din 6 martie 2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalităţii internaţionale, semnată la Bucureşti la 7 iunie 1995
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 124 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 317 din 18 iunie 2001 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles la 27 februarie 2001
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 178 din 9 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • LEGE nr. 292 din 28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 161 din 12 iulie 2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
 • LEGE nr. 108 din 16 mai 2018 pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 9 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 208 din 29 iunie 2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 293 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 18 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 775 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021