Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 21 decembrie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 (*actualizată*)privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice(actualizată până la data de 13 septembrie 2009*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 21 decembrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 septembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008; DECIZIA nr. 859 din 16 iunie 2009.Având în vedere:- prevederile art. 18 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Guvernul asigură exercitarea conducerii generale a activităţii executive în domeniul finanţelor publice, scop în care examinează periodic execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar;- prevederile art. 19 lit. i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Ministerul Economiei şi Finanţelor asigură monitorizarea execuţiei bugetare, iar în cazul în care se constată abateri ale veniturilor şi cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului măsuri pentru reglementarea situaţiei;- concluziile analizei gradului de încasare a veniturilor bugetare;- concluziile analizei gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2007 ordonatorilor principali de credite;- necesitatea întăririi cadrului legislativ pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor pentru instituţiile publice, cu impact asupra reducerii cheltuielilor bugetare destinate achitării drepturilor salariale;- prelungirea termenului-limită până la care instituţiile publice din mediul urban pot trece la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor,ţinând seama de faptul că nepromovarea proiectului de act normativ ar putea avea drept consecinţe negative:- o posibilă depăşire a deficitului bugetului general consolidat estimat pentru anul 2007 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007;- menţinerea la un nivel ridicat a cheltuielilor determinate atât de asigurarea necesarului de numerar pentru plata drepturilor salariale pentru instituţiile publice din mediul urban prin intermediul cardurilor bancare, cât şi de asigurarea cheltuielilor aferente transportului, pazei, procesării numerarului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se diminuează veniturile bugetului de stat pe anul 2007 cu suma de 1.100 milioane lei la taxa pe valoarea adăugată. (2) Cu aceeaşi sumă se majorează deficitul bugetului de stat pe anul 2007. Articolul 2 (1) Se majorează veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 cu suma de 1.000 milioane lei la contribuţii de asigurări. (2) Cu suma de 1.000 milioane lei se majorează excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007. Articolul 3 (1) Se majorează veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007 cu suma de 100 milioane lei la contribuţii de asigurări. (2) Cu suma de 100 milioane lei se majorează excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007. Articolul 4Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă şi să detalieze influenţele prevăzute la art. 1, 2 şi 3 în volumul şi structura veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj. Articolul 5*)Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanţare, vor lua măsurile necesare pentru plata drepturilor salariale ale personalului prin intermediul cardurilor.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 859 din 16 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie.Prin urmare, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În consecinţă, în intervalul 29 iulie 2009-12 septembrie 2009, dispoziţiile art. 5, în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 13 septembrie 2009, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. Articolul 6*) (1) Trecerea la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor pentru instituţiile publice cu sediile în municipii şi oraşe, prevăzute la art. 5, se va face până la data de 31 martie 2008. (2) Salariaţii instituţiilor publice cu sediile în mediul rural, prevăzute la art. 5, beneficiază, la cerere, de plată drepturilor salariale prin intermediul cardurilor.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 859 din 16 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie.Prin urmare, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În consecinţă, în intervalul 29 iulie 2009-12 septembrie 2009, dispoziţiile art. 6, în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 13 septembrie 2009, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. Articolul 7*) (1) Instituţiile de credit prin care se efectuează plăţile prevăzute la art. 5 sunt selectate de ordonatorii de credite, în condiţiile legii. (2) Salariaţii pot opta pentru plata pe card a salariilor prin intermediul altor instituţii de credit decât cele selectate în condiţiile alin. (1).-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 859 din 16 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie.Prin urmare, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În consecinţă, în intervalul 29 iulie 2009-12 septembrie 2009, dispoziţiile art. 7, în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 13 septembrie 2009, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. Articolul 8*)Instituţiile publice sau, după caz, categoriile de persoane pentru care instituţiile publice sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.-------------Art. 8 a fost modificat de art. 22, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 8 aprilie 2008.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 859 din 16 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale, în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie.Prin urmare, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În consecinţă, în intervalul 29 iulie 2009-12 septembrie 2009, dispoziţiile art. 8, în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 13 septembrie 2009, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2007 pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 24 septembrie 2007, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 149.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 8 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997
 • LEGE nr. 157 din 22 septembrie 2000 privind Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanţarea acestuia de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 57 din 22 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • LEGE nr. 19 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S. A. către Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 11 din 23 decembrie 1980 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială
 • LEGEA nr. 11 din 26 ianuarie 2010 bugetului de stat pe anul 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 39 din 1 iunie 1991 pentru retragerea rezervei României la Protocolul relativ la prohibirea întrebuinţării în război a gazelor asfixiante, toxice sau altele similare şi a mijloacelor bacteriologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 19 din 4 martie 1992 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Praga la 1 iulie 1991, privind încetarea valabilităţii Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţa mutuala, semnat la Varşovia la 14 mai 1955, şi a Protocolului referitor la prelungirea duratei valabilităţii acestuia, semnat la Varşovia la 26 aprilie 1985
 • LEGE nr. 273 din 21 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 230 din 30 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 620 din 7 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 82 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1994 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1994 privind asigurarea surselor de finanţare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba şi a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populară Chineză
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 208 din 15 noiembrie 2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 97 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afară fondului forestier, situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vinatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 139 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 37 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Liban, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 134 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 647 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 21 din 15 aprilie 1994 pentru ratificarea Acordului general de prietenie şi cooperare dintre România şi Republica Columbia, semnat la Bogota la 5 august 1993
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii
 • LEGE nr. 312 din 12 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 544 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Răscăeţi prin reorganizarea comunei Vişina, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • LEGE nr. 208 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 12 din 25 martie 1996 pentru modificarea Legii nr. 3/1992 privind instituirea "Timbrului olimpic"
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 209 din 30 iunie 2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 14 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 41 din 17 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • LEGE nr. 403 din 11 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 43 din 16 februarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 84 din 30 martie 2018 pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului
 • LEGE nr. 124 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020