Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 21 decembrie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 (*actualizată*)privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice(actualizată până la data de 10 mai 2010*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 21 decembrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 mai 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008; DECIZIA nr. 859 din 16 iunie 2009; LEGEA nr. 77 din 6 mai 2010.Având în vedere:- prevederile art. 18 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Guvernul asigură exercitarea conducerii generale a activităţii executive în domeniul finanţelor publice, scop în care examinează periodic execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar;- prevederile art. 19 lit. i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Ministerul Economiei şi Finanţelor asigură monitorizarea execuţiei bugetare, iar în cazul în care se constată abateri ale veniturilor şi cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului măsuri pentru reglementarea situaţiei;- concluziile analizei gradului de încasare a veniturilor bugetare;- concluziile analizei gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2007 ordonatorilor principali de credite;- necesitatea întăririi cadrului legislativ pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor pentru instituţiile publice, cu impact asupra reducerii cheltuielilor bugetare destinate achitării drepturilor salariale;- prelungirea termenului-limită până la care instituţiile publice din mediul urban pot trece la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor,ţinând seama de faptul că nepromovarea proiectului de act normativ ar putea avea drept consecinţe negative:- o posibilă depăşire a deficitului bugetului general consolidat estimat pentru anul 2007 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007;- menţinerea la un nivel ridicat a cheltuielilor determinate atât de asigurarea necesarului de numerar pentru plata drepturilor salariale pentru instituţiile publice din mediul urban prin intermediul cardurilor bancare, cât şi de asigurarea cheltuielilor aferente transportului, pazei, procesării numerarului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se diminuează veniturile bugetului de stat pe anul 2007 cu suma de 1.100 milioane lei la taxa pe valoarea adăugată. (2) Cu aceeaşi sumă se majorează deficitul bugetului de stat pe anul 2007. Articolul 2 (1) Se majorează veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 cu suma de 1.000 milioane lei la contribuţii de asigurări. (2) Cu suma de 1.000 milioane lei se majorează excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007. Articolul 3 (1) Se majorează veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007 cu suma de 100 milioane lei la contribuţii de asigurări. (2) Cu suma de 100 milioane lei se majorează excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007. Articolul 4Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă şi să detalieze influenţele prevăzute la art. 1, 2 şi 3 în volumul şi structura veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj. Articolul 5Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanţare, vor lua măsurile necesare achitării drepturilor salariale prin intermediul cardurilor pentru angajaţii care optează pentru această modalitate de plată.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 77 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 7 mai 2010. Articolul 7*) (1) Instituţiile de credit prin care se efectuează plăţile prevăzute la art. 5 sunt selectate de ordonatorii de credite, în condiţiile legii. (2) Salariaţii pot opta pentru plata pe card a salariilor prin intermediul altor instituţii de credit decât cele selectate în condiţiile alin. (1).-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 859 din 16 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie.Prin urmare, în conformitate cu dispoziţiile art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În consecinţă, în intervalul 29 iulie 2009-12 septembrie 2009, dispoziţiile art. 7, în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 13 septembrie 2009, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.--------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 77 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 7 mai 2010. Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2007 pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 24 septembrie 2007, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 149.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 182 din 28 iunie 1930 pentru descărcarea Cassieriilor Publice de sumele plătite dela portofoliu pe timpul dela 1 Aprilie 1926 pînă la 31 Decemvrie 1929
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 66 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră
 • LEGE nr. 490 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 73 din 29 decembrie 1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante
 • LEGE nr. 363 din 10 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 10 septembrie 2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 180 din 18 octombrie 2000 privind declararea oraşului Motru, judeţul Gorj, municipiu
 • LEGE nr. 496 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 196 din 28 iunie 2007 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 608 din 6 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria - RO 0102, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 137 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 71 din 3 decembrie 1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 138 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Bucureşti la 16 februarie 1994
 • LEGE nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 4.287 din 26 octombrie 1921 privind actele referitoare la bunurile de orice natura din tinuturile alipite Regatului României prin hotărîrea Adunării Naţionale dela Alba Iulia din 1 Decemvrie 1918
 • LEGE nr. 566 din 19 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 184 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 3 din 17 ianuarie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 443 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 269 din 1 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi
 • LEGE nr. 427 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preţurile şi tarifele pentru energia electrică şi termica
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru atragerea de investitori în vederea rezolvării situaţiei specifice de la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 59 din 31 martie 2010 pentru modificarea art. 55 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 113 din 23 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 28 octombrie 2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 247 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 354 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 20 din 9 martie 1992 privind salarizarea în anul 1992 a deputaţilor şi senatorilor, Preşedintele şi Guvernul României a persoanelor din aparatul Parlamentar Român, a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 32 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 467 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 73 din 25 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei
 • LEGE nr. 257 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 570 din 10 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A., precum şi unele măsuri pentru reglementarea activităţilor societăţilor comerciale din domeniul distribuţiei de energie electrică
 • LEGE nr. 64 din 12 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 57 din 16 aprilie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • LEGE nr. 309 din 3 decembrie 2015 pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 204 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere - Programul de cooperare a Olandei cu România, 1997, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021