Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 26 din 12 martie 2008pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008

  Având în vedere regimul juridic al armelor neletale, care permite procurarea acestora în baza unei notificări adresate organelor de poliție competente, respectiv deținerea, portul și folosirea în baza unui certificat de deținător, adică în condiții mai puțin severe ce pot favoriza o lipsă de control din partea autorităților statului,luând în considerare că până la această dată nu a fost înființată Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, ale cărei atribuții vizează adoptarea și asigurarea aplicării corecte și eficiente a normelor de omologare pentru armele și munițiile produse sau introduse pe teritoriul României, liniile tehnologice de producere a armelor și munițiilor, instrumentele destinate reparării/modificării armelor, spațiile destinate depozitării și păstrării armelor și munițiilor etc. și a căror îndeplinire ar fi determinat prevenirea situațiilor de modificare a armelor neletale, astfel încât acestea să devină letale, sau a utilizării unor proiectile care, deși destinate armelor neletale, prin forma și caracteristicile lor pot pune în pericol viața, precum și a posibilității introducerii pe teritoriul României a unor arme care, deși sunt declarate ca neletale sau au aparența unor arme neletale, prin utilizarea lor pot pune în pericol viața celor împotriva cărora sunt folosite,ținând cont de recrudescența unor evenimente în care posesori de arme neletale au făcut uz de acestea punând în pericol viața sau integritatea persoanelor,în scopul garantării dreptului la viață și la integritate fizică al cetățenilor,se impune adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ, care vizează stabilirea unui regim juridic mai restrictiv pentru unele categorii de arme neletale, în măsură să asigure un control mai riguros al procurării, deținerii, portului și folosirii acestora,în considerarea faptului ca toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 2 punctul II, pozițiile 1 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. arme și muniții interzise - armele și munițiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deținere, port și folosire sunt interzise persoanelor fizice și juridice, cu excepția instituțiilor publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, a unităților aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înființate prin acte normative, precum și a companiilor naționale și societăților comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament și muniție;.........................................................................3. arme și muniții neletale - armele și munițiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confecționate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii și armele vechi.2. La articolul 2 punctul VI, pozițiile 1 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. permis de armă - documentul emis, în condițiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedește dreptul de a deține și, după caz, de a purta și folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie și calibru sunt înscrise în acest document, precum și muniția aferentă;........................................................................4. certificat de deținător - documentul emis, în condițiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedește faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate, cu excepția armelor neletale supuse autorizării;3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Armele neletale pot fi deținute și, după caz, purtate și folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiția îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora, după caz, la/de către autoritățile competente, în condițiile prevăzute de prezenta lege.4. La articolul 8, denumirea marginală și alineatul (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:Principalele obligații ale deținătorilor armelorArt. 8. - (1) Deținătorii armelor letale sau neletale sunt obligați să anunțe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliție despre dispariția, pierderea sau furtul acestor arme.5. La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Persoana care ia cunoștință despre existența unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a munițiilor deținute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție.(2) Persoana care găsește o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniții este obligată să le predea sau să anunțe la cel mai apropiat organ de poliție, de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore.6. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:Condiții generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deținere, port și folosire a armelorArt. 11. - (1) Dreptul de procurare, de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale se dobândește de la data emiterii de către autoritățile competente a autorizației de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.(2) Dreptul de procurare, de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se dobândește de la data emiterii de către autoritățile competente a autorizației de procurare a armei și, după caz, a permisului de armă.(3) Armele neletale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), pot fi deținute, purtate și folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autoritățile competente, în condițiile prezentei legi.7. Articolul 58 se modifică și avea următorul cuprins:Procurarea și înstrăinarea armelor neletaleArt. 58. - (1) Cetățenii români și străinii cu ședere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, precum și muniția aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme:a) după obținerea autorizației de procurare potrivit alin. (2), pentru armele prevăzute la categoria E din anexă;b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1), pentru armele prevăzute la categoria F din anexă.(1^1) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul deținerii, respectiv al portului și folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare sau de tir sportiv din categoria celor prevăzute la categoria E din anexă. (la 17-11-2008, Punctul 7. din Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 268 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008 ) (2) Autorizația de procurare a armelor neletale se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:a) nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea cu intenție a uneia dintre infracțiunile prevăzute de prezenta lege sau la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 2 ani pentru infracțiuni comise cu intenție;b) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție, pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infracțiuni prevăzute de prezenta lege;c) sunt apte din punct de vedere psihologic și medical;d) în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau, după caz, anulat dreptul de port și folosire a armelor supuse autorizării, în condițiile prevăzute de art. 58^3 alin. (2) lit. e) sau pentru obținerea acestui drept pe baza unor documente ori informații false.(3) Prevederile art. 15 alin. (2) - (4) și ale art. 17-19 se aplică în mod corespunzător pentru situația prevăzută la alin. (2), cu excepția termenului de soluționare a cererii de eliberare a autorizației de procurare, care este de 30 de zile de la data primirii acesteia.(4) Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizația de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o, dacă titularul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (2).(5) Pentru armele neletale prevăzute la categoria F poziția 26 din anexă, pot notifica în prealabil organele de poliție competente doar persoanele care îndeplinesc condiția prevăzută la alin. (2) lit. a).(6) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredințate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepția cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliție competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze și să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituțiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum și în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării ori înstrăinării.(7) Procedura de acordare a autorizației de procurare a armelor neletale se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.8. După articolul 58 se introduc trei noi articole, articolele 58^1, 58^2 și 58^3, cu următorul cuprins:Drepturile și obligațiile posesorilor armelor neletale supuse autorizăriiArt. 58^1. - (1) Dispozițiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile și obligațiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 24 alin. (1) și (2), art. 25 alin. (1), art. 28 și 51, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării.(2) Permisul de armă se vizează de către autoritatea competentă dacă titularul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 58 alin. (2). Prevederile art. 27 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.(3) În cazul armelor prevăzute la categoria E poziția 25 din anexă, destinate pentru colecție, autoritățile competente pot acorda numai un drept de deținere. Prevederile art. 29 se aplică în mod corespunzător.Încetarea și suspendarea dreptului de deținere a armelor neletale. Aplicarea măsurii de încetare sau anulare a permisului de armă și efectele acesteiaArt. 58^2 - (1) Dreptul de deținere a armelor neletale supuse autorizării se pierde dacă titularul se află în una dintre următoarele situații:a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. a);b) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă, în interval de un an de la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1);c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;d) a săvârșit două contravenții prevăzute de prezenta lege sau a săvârșit o infracțiune la regimul armelor și al munițiilor;e) renunță să mai dețină armele înscrise în permis;f) se constată faptul că titularul a folosit armele deținute, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (4);g) pleacă definitiv din România sau pierde cetățenia română;h) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia.(2) Dreptul de deținere a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situații:a) titularul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. b) și c);b) titularul a săvârșit una sau mai multe contravenții pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de deținere a armelor.(3) În cazul în care persoana se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliție competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepția situației în care armele se ridică de către organele de poliție. Prevederile art. 31 și 32 se aplică în mod corespunzător.Suspendarea, revocarea și anularea dreptului de port și folosire a armelor neletale supuse autorizăriiArt. 58^3. - (1) Suspendarea dreptului de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 46 alin. (2)-(4), în următoarele situații:a) titularul dreptului nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. b) și c);b) a săvârșit una sau mai multe contravenții, pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de port și folosire a armelor.(2) Revocarea dreptului de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se află în una dintre următoarele situații:a) renunță să mai dețină armele înscrise în permisul de armă;b) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. a);c) pleacă definitiv din țară;d) pierde cetățenia română;e) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă în interval de un an de la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1);f) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.(3) Anularea dreptului de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în situațiile prevăzute la art. 47 alin. (2).(4) Măsura revocării și cea a anulării dreptului de port și folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului sau, în situația prevăzută la alin. (2) lit. f), succesorilor acestuia. Prevederile art. 47 alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător.9. La articolul 59, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 59(1) Persoanele care au procurat arme neletale în condițiile notificării prealabile au obligația ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autoritățile prevăzute la art. 12 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de deținător.10. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străiniArt. 61. - (1) Introducerea de către străini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepția cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociație ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federația Română de Tir Sportiv sau de Federația Română de Schi și Biatlon ori, după caz, prezintă invitația unui colecționar de arme român.(2) Străinii pot introduce în România arme neletale legal deținute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obținerea autorizației de introducere a armelor în țară.(3) Autorizația de introducere a armelor în țară se acordă dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:a) a împlinit vârsta de 18 ani;b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.(4) Procedura acordării autorizației prevăzute la alin. (2) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.11. La articolul 62 alineatul (2), după litera b) se introduce o literă nouă, litera c), cu următorul cuprins:c) neînsoțite de documentul care atestă dreptul de port și folosire.12. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:Procurarea muniției pentru armele neletaleArt. 65. - (1) Muniția aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, după caz, a certificatului de deținător, de la armurierii autorizați să o comercializeze.(2) Posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E pct. 24 din anexă pot deține maximum 100 de cartușe pentru fiecare armă dintre cele pentru care au drept de port și folosire. (la 17-11-2008, Alineatul (2) din Punctul 12. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 268 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008 ) 13. Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:Efectuarea operațiunilor cu armeArt. 103. - (1) Operațiunile cu arme și muniții pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor, în condițiile stabilite prin prezenta lege, cu excepția persoanelor fizice care, în baza autorizației de procurare sau a dovezii notificării, după caz, pot cumpăra din străinătate și introduce în țară, în condițiile legii, arme letale și neletale.(2) Armurierii constituiți în subordonarea sau coordonarea instituțiilor publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pot efectua operațiuni cu arme și muniții, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre aceste instituții.(3) Operațiunile cu arme și muniții pot fi efectuate și de către armurierii constituiți prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor instituții publice.(4) Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operațiuni cu arme și muniții, în condițiile prezentei legi.(5) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfășoare operațiuni cu arme și muniții în structura armurierilor prevăzuți la art. 104 alin. (2) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.14. La articolul 104 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) companiile naționale și societățile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operațiuni cu arme și muniții.15. La articolul 105 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) companiile naționale și societățile comerciale constituite în baza unor acte normative, pentru efectuarea operațiunilor în vederea cărora au fost constituite.16. La articolul 105, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfășoare operațiuni cu arme și muniții.(3) Importul și exportul armelor de apărare și pază sunt supuse controlului autorităților cu atribuții în domeniul produselor strategice.17. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:Constituirea armurierilorArt. 106. - (1) Societățile comerciale prevăzute la art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, în baza autorizației eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, după includerea în obiectul de activitate a operațiunilor cu arme și muniții.(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) se acordă numai dacă toți asociații și administratorii îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) și d) și nu figurează cu mențiuni în certificatul de cazier fiscal, iar cei care desfășoară activități ce implică accesul efectiv la arme și muniții letale îndeplinesc și condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) și lit. e)-g).18. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:Reînnoirea și retragerea autorizației de constituire a armurierilorArt. 107. - (1) Societățile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea autorizației ori de câte ori se schimbă asociații sau administratorii acestora, precum și cu ocazia schimbării sediului social.(2) Autorizația prevăzută la art. 106 alin. (1) se retrage de către autoritatea care a acordat-o, în situația în care aceasta constată că asociații și administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 106 alin. (2). Retragerea autorizației are ca efect pierderea calității de armurier a societății comerciale.19. Articolul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:Autorizarea desfășurării operațiunilor cu arme și munițiiArt. 108. - (1) Armurierii constituiți în condițiile prevăzute la art. 106 pot efectua operațiuni cu arme și muniții, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obținerea autorizației pentru operațiuni cu arme și muniții, acordată de autoritățile competente pentru fiecare categorie de operațiuni dintre cele prevăzute la alin. (3) - (6).(2) Autoritățile competente să acorde autorizația prevăzută la alin. (1) sunt Direcția Generală de Poliție a Municipiului București ori inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială își are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfășoare operațiunile pentru care se solicită autorizarea.(3) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de producere a armelor letale și armelor neletale, precum și a componentelor acestora se acordă numai dacă armurierul îndeplinește următoarele condiții:a) deține spații destinate efectuării operațiunilor de producere a armelor și munițiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializate;b) deține spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă;c) deține, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor și munițiilor.(4) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor și munițiilor se acordă armurierului care îndeplinește următoarele condiții:a) deține, după caz, spații corespunzătoare destinate efectuării operațiunilor de comercializare a armelor și munițiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializate;b) deține, după caz, spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.(5) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplinește următoarele condiții:a) deține spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă și asigurate în condițiile stabilite la alin. (3) lit. a);b) deține, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în condițiile prezentei legi.(6) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de transport al armelor și munițiilor letale se acordă numai dacă armurierul îndeplinește următoarele condiții:a) deține în mod legal și utilizează mijloace de transport omologate în condițiile legii de Registrul Auto Român;b) deține spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă și asigurate în condițiile stabilite la alin. (3) lit. a).(7) Este interzisă amenajarea depozitelor de muniții în incinta imobilelor de locuințe.(8) În autorizația prevăzută la alin. (1) se menționează în mod expres categoriile de operațiuni cu arme și muniții care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcție de spațiul destinat acestora și de nivelul de securitate, cantitatea de muniție ce poate fi depozitată în acestea, conform avizului emis de inspectoratul teritorial de muncă.20. La articolul 109, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cei autorizați să desfășoare operațiuni de reparare a armelor: reparare și verificare a armelor, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice în baza autorizației eliberate de autoritățile prevăzute la art. 67.21. La articolul 109, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) cei autorizați să desfășoare operațiuni de producere a armelor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, casarea și distrugerea de arme letale și arme neletale;22. La articolul 110 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) să comunice autorităților prevăzute la art. 108 alin. (2), în termen de 15 zile de la data procurării, lista persoanelor juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme și muniții, precum și datele de identificare ale acestor arme și muniții;23. La articolul 110, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În vederea desfășurării operațiunilor comerciale de import și export cu arme și muniții, în condițiile prezentei legi, armurierii au obligația să solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Poliției Române.(4) Avizul pentru import-export se acordă individual, pentru fiecare transport și numai pentru tipul, marca și cantitățile de arme și muniții care fac obiectul fiecărei operațiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordării. Neefectuarea în termen a operațiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia.24. La articolul 110, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Schimbarea destinației armelor sau a muniției procurate de către armurieri, în condițiile prezentei legi, se face cu avizul autorităților prevăzute la art. 67.25. La articolul 132, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:22^1. neîndeplinirea obligației de notificare prealabilă a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1), conform art. 58 alin. (1) lit. b);26. La articolului 132, punctul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:23. uzul de armă neletală din categoria celor supuse notificării prealabile, în alte situații decât cele prevăzute la art. 63;26^1. La articolul 132, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:24^1. nerespectarea obligației prevăzute la art. 65 alin. (2); (la 17-11-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 268 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008 ) 26^2. La articolul 132, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 34^1, cu următorul cuprins:34^1. nerespectarea obligației prevăzute la art. 110 alin. (3); (la 17-11-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 268 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008 ) 27. La articolul 133, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 133(1) Contravențiile prevăzute la art. 132 se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la punctele 1, 5, 16, 17, 18 și 30;b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la punctele 2, 6, 7, 20 și 21;c) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la punctele 3, 4, 15, 22 și 22^1;d) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la punctele 8, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 29 și 31;e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 9,10, 24^1, 28, 34, 34^1, 35, 38 și 39; (la 17-11-2008, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 133 , Punctul 27. , Articolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 268 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008 ) f) cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la punctele 25-27;g) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la punctele 32, 36 și 37;h) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la punctul 33.27^1. La articolul 133, litera d) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:d) confiscarea armei, celor prevăzute la pct. 22^1 și 23; (la 17-11-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 268 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008 ) 27^2. Articolul 135 se modifică și va avea următorul cuprins:Regimul contravențiilor Articolul 135Contravențiilor prevăzute la art. 132 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii. (la 17-11-2008, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 268 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008 ) 28. După articolul 136 se introduc două noi articolele, articolele 136^1 și 136^2, cu următorul cuprins:DEȚINEREA SAU PORTUL DE ARMĂ NELETALĂ DIN CATEGORIA CELOR SUPUSE AUTORIZĂRII, FĂRĂ DREPTArt. 136^1. - Deținerea sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an.UZUL DE ARMĂ NELETALĂ DIN CATEGORIA CELOR SUPUSE AUTORIZĂRII, FĂRĂ DREPTArt. 136^2. - Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.29. În anexă, denumirea punctului I și poziția 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  "I. ARME ȘI MUNIȚII INTERZISE
  Categoria A
  6. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s, precum și muniția corespunzătoare" - - x x - - -
  30. În anexă, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:
  "III. ARME ȘI MUNIȚII NELETALE
  Categoria E - arme supuse autorizării
  24. arme scurte (pistol sau revolver) - confecționate special pentru a arunca proiectile din cauciuc, precum și muniția corespunzătoare - - - x x x -
  25. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s, precum și muniția corespunzătoare - - x x - - -
  Categoria F - arme supuse notificării
  26. arme scurte (pistol sau revolver) - confecționate special pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, precum și muniția corespunzătoare - - - x x x -
  27. arme cu destinație industrială, precum și muniția corespunzătoare - - - - - x -
  28. arme de asomare, precum și muniția corespunzătoare - - - - - x -
  29. arme cu tranchilizante, precum și muniția corespunzătoare - - - - - x -
  30. harpoane destinate pescuitului, precum și muniția corespunzătoare - - - - - x -
  31. arbalete și arcurile destinate tirului sportiv, precum și muniția corespunzătoare - - x x - - x
  32. pistoale de alarmă și semnalizare, precum și muniția corespunzătoare x - - - - - x -
  33. pistoale de start folosite în competițiile sportive, precum și muniția corespunzătoare - - - - - x -
  34. arme de panoplie, precum și muniția corespunzătoare - - - x - - x
  35. arme de recuzită, precum și muniția corespunzătoare - - - x - x -
  36. arme vechi, precum și muniția corespunzătoare - - - x - - -"
  Articolul II(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa la Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a se prezenta la organul de poliție care îi are în evidență, în vederea:a) obținerii unui certificat de deținător, în cazul celor care au notificat în prealabil, dar care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu dețin un asemenea document;b) înscrierii armei în permisul de armă, în cazul celor care posedă un asemenea document;c) obținerii permisului de armă, în cazul celor care au parcurs etapa prevăzută la lit. a). (la 17-11-2008, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 268 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008 ) (2) Termenul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (1) este cel prevăzut de art. 59 alin. (1) din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru situația prevăzută la lit. a), respectiv 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru situațiile prevăzute la lit. b) și c).(3) Permisul de armă prevăzut la alin. (1) lit. c) se eliberează, în 30 de zile de la data depunerii cererii, solicitanților care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) La împlinirea termenului de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, certificatele de deținător ale posesorilor armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa la Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare, care nu și-au îndeplinit obligația prevăzută la alin. (1) lit. b) sau, după caz, lit. c), conferă titularilor doar un drept de deținere a armelor înscrise în acest document. Articolul IIITaxele referitoare la eliberarea autorizației pentru procurarea armelor letale, eliberarea autorizației pentru procurarea armei titularului de armă (a doua armă și următoarele), înscrierea armei în permisul de armă după procurarea acesteia sau radierea armei din permisul de armă după înstrăinarea acesteia și eliberarea unui nou permis de armă, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător serviciilor care privesc eliberarea documentelor pentru armele neletale care fac obiectul autorizării. Articolul IV(1) În termen de 45 de zile de la de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Guvernul va emite hotărârea de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările ulterioare.(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 130/2005, cu modificările și completările ulterioare, documentul prevăzut la art. 61 alin. (2) din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează în conformitate cu prevederile legale referitoare la autorizația de introducere în țară a armelor neletale, aplicabile rezidenților statelor membre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii, familiei
  și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul apărării,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Președintele Autorității pentru
  Valorificarea Activelor Statului,
  Teodor Atanasiu
  p. Ministrul justiției,
  Zsuzsanna Peter,
  secretar de stat
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 12 martie 2008.Nr. 26.----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 615 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programele comunitare "Leonardo da Vinci II", "Socrates II", "Youth for Europe" şi la Al cincilea program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice - RO 0001, semnat la Bucureşti la 27 iulie 2000
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 739 din 6 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a ediţii a cursurilor de vara destinate tinerilor diplomaţi români şi străini, sub egida Fundaţiei Europene "Titulescu"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 20 decembrie 2017 privind prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 7 noiembrie 2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 10 octombrie 2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
 • LEGE nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 199 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 227 din 23 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 27 noiembrie 2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia atmosferei
 • LEGE nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 23 din 26 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 300 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000
 • LEGE nr. 593 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 privind rezervele materiale naţionale
 • LEGE nr. 131 din 31 mai 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 122 din 4 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
 • LEGE nr. 89 din 1 noiembrie 1995 privind aderarea României la Convenţia internaţionala pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenţa civilă în materie de abordaj, semnată la Bruxelles la 10 mai 1952
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 24 octombrie 2003 privind protecţia socială a salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare şi reorganizare
 • LEGE nr. 175 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 153 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D
 • LEGE nr. 104 din 25 septembrie 1996 privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 17 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 598 din 15 decembrie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 334 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 6 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 650 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 17 martie 2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 315 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • LEGE nr. 220 din 15 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
 • LEGE nr. 110 din 3 iulie 1997 pentru modificarea articolului 6 litera A i) punctul 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 99 din 4 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 4 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăţi comerciale producătoare de aparatură şi instrumente medicale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 29 decembrie 2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 43 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992) şi a Instrumentului de amendare a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Geneva, 1992), semnate la Kyoto la 14 octombrie 1994
 • LEGE nr. 290 din 16 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021