Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 aprilie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 (*actualizată*)pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule(actualizată până la data de 8 decembrie 2008*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 aprilie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 8 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 4 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008, autovehiculele a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc şi care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene începând cu data de 15 decembrie 2008 se exceptează de la obligaţia de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule, stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008.Prevederile art. II se aplică până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.În scopul asigurării protecţiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi pentru încadrarea în valorile limită prevăzute de legislaţia comunitară în acest domeniu,ţinând cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene,având în vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgenţă, pentru evitarea oricăror consecinţe juridice negative ale situaţiei actuale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului. (2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se finanţează programe şi proiecte pentru protecţia mediului, după cum urmează: a) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional; b) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi; c) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană; d) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, microhidrocentrale; e) proiecte privind împădurirea terenurilor degradate sau defrişate; f) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural; g) proiecte de realizare a pistelor pentru biciclişti. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele expresii semnifică: a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost niciodată vândut anterior într-un alt scop decât al revânzării sau livrării sale şi care astfel nu a mai fost niciodată înmatriculat; b) RNTR2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) scoatere din parcul auto naţional - exportul autovehiculelor în afara teritoriului comunitar, transferul şi înmatricularea pe teritoriul altui stat membru, predarea autovehiculelor în vederea dezmembrării, precum şi distrugerea accidentală a autovehiculelor şi predarea acestora în vederea dezmembrării; d) autoritate fiscală competentă - autoritatea fiscală teritorială în a cărei evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe. Articolul 3 (1) Intră sub incidenţa taxei autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) şi N(1)-N(3), astfel cum sunt acestea definite în RNTR2. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1): a) autovehiculele aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; b) autoturismele echipate şi destinate conducerii de către persoanele cu handicap fizic grav şi accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, care posedă permis de conducere; c) autovehiculele destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră, de pompieri; d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculele speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare; e) autovehiculele a căror caroserie sau al căror şasiu a fost înlocuită/înlocuit, cu condiţia ca aceste autovehicule să fi fost anterior înmatriculate pe teritoriul României. (3) Excepţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achiziţionarea unui singur autoturism în decurs de 5 ani şi atunci când autoturismul este în proprietatea persoanei cu handicap. (4) Dovada echipării speciale a autovehiculelor o reprezintă menţionarea acestui fapt de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului. (5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat nu intră în categoria celor adaptate sau echipate special şi nu sunt exceptate de la plata taxei. (6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (2) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă şi medicină şi care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă şi medicină, deţinute de operatorii economici. Articolul 4Obligaţia de plată a taxei intervine: a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România; b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 şi 9. Articolul 5 (1) Taxa se calculează de autoritatea fiscală competentă. (2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizică sau persoana juridică, denumite în continuare contribuabil, care intenţionează să efectueze înmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezultă elementele de calcul al taxei, prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (4) Taxa se plăteşte de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu. (5) Dovada plăţii taxei va fi prezentată cu ocazia înmatriculării autovehiculului aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4. Articolul 6 (1) Suma de plată reprezentând taxa se calculează pe baza elementelor prevăzute în anexele nr. 1-4, după cum urmează: a) pentru autovehiculele din categoria M(1), cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon [CO(2)] şi a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO(2), prevăzute în anexa nr. 1, şi a normei de poluare şi a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, şi a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula:    Suma de plată = [(A x B x 30) + (C x D x 70) ] x (100 - E),                               ─── ─── ────────                               100 100 100unde:A = valoarea combinată a emisiilor de CO(2), exprimată în grame/km;B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO(2), prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1;C = cilindree (capacitatea cilindrică);D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5 sau Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor; b) pentru autovehiculele din categoria M(1), cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula:    Suma de plată = C x D x (100-E),                             ─────                              100unde:C = cilindree (capacitatea cilindrică);D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4; c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M(1) cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 pentru care legislaţia comunitară nu prevede măsurarea emisiilor de CO(2); d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria N(1); e) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M(2), M(3), N(2) şi N(3), pentru care taxa specifică pe cilindree este prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3. (2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO(2), la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru autovehiculele care nu au fost omologate în conformitate cu legislaţia comunitară, aceste elemente se determină pe baza măsurătorilor realizate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", la cererea şi pe cheltuiala contribuabilului. (3) Cota fixă de reducere prevăzută în anexa nr. 4 este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnică şi nivelul de dotare al autovehiculului. Cu ocazia calculului taxei vor fi acordate reduceri suplimentare faţă de cota fixă, în funcţie de abaterile de la situaţia standard a elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Vechimea autovehiculului rulat se calculează în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia. (5) Atunci când persoana care solicită înmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei înmatriculări a autovehiculului, taxa se calculează pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de până la o lună. Articolul 7Stabilirea, verificarea, colectarea şi executarea silită, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către autoritatea fiscală competentă, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8 (1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit taxa în România este ulterior scos din parcul auto naţional se restituie valoarea reziduală a taxei în conformitate cu prevederile alin. (2). (2) Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional. (3) Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în baza următoarelor documente: a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto naţional; b) dovada radierii din circulaţie a autovehiculului; c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru sau declaraţia vamală de export, după caz; d) certificatul de distrugere a vehiculului, după caz. (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală competentă. Articolul 9 (1) Nu se plăteşte taxa pe poluare pentru autovehicule atunci când acestea sunt: a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare; b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică; c) confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare. (2) În cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevăzute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", cuantumul taxei se reduce cu 25%. Articolul 10 (1) Suma reprezentând taxa poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze un autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 4. (2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (3). (3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileşte de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în funcţie de operaţiunile aferente expertizei şi nu poate depăşi costul acestora. (5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) şi cota de reducere care decurge din acestea. (6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" se prezintă de către plătitorul taxei autorităţii fiscale competente. (7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), autoritatea fiscală competentă va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând taxa, care poate conduce la restituirea diferenţei de taxă faţă de cea plătită cu ocazia înmatriculării. (8) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie se poate adresa instanţelor de judecată competente, potrivit legii. (9) În cazuri bine întemeiate, autoritatea fiscală competentă poate solicita efectuarea unei contraexpertize. Articolul 11Taxa rezultată ca diferenţă între suma achitată de contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 12În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Transporturilor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 13Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 14 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 iulie 2008. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul transporturilor,Ludovic OrbanDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 21 aprilie 2008.Nr. 50. Anexa 1 Nivelul taxei specifice în funcţie de emisia de dioxid de carbon ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Norma de poluare*1) sau │ Emisia de dioxid de │ Nivelul taxei specifice│ │ tipul autovehiculului │ carbon │ - euro/1 gram C0(2) - │ │ din categoria M(1) │ - grame C0(2)/km - │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Hibride, electrice │ - │ 0 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Euro 5 şi Euro 6 │ - │ 0 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Euro 4, Euro 3 │ ≤ 120 │ 0 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 121-150 │ 1,5 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 151-180 │ 3,0 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 181-210 │ 6,0 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 211-240 │ 12,0 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 241-270 │ 18,0 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ ≥ 271 │ 24,0 │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘-----*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;- directivele 98/69/CE şi 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4.------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008, conform art. I din acelaşi act normativ. Anexa 2 Nivelul taxei specifice în funcţie de norma de poluare ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Norma de poluare*1) │ Cilindree │ Nivelul taxei specifice│ │sau tipul autovehiculului│ Capacitatea cilindrică │ - euro/1 cmc - │ │ din categoriile │ - cmc - │ │ │ M(1) şi N(1) │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Hibride, electrice │ │ 0 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Euro 5 şi Euro 6 │ │ -*2) │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Euro 4 │ ≤1.400 │ 0,60 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 1.401-1.600 │ 0,90 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 1.601-2.000 │ 1,20 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 2.001-2.500 │ 1,80 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 2.501-3.000 │ 2,40 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ > 3.000 │ 3,00 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Euro 3 │ ≤ 1.400 │ 1,95 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 1.401-1.600 │ 3,00 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 1.601-2.000 │ 3,90 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 2.001-2.500 │ 5,70 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 2.501-3.000 │ 7,50 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ > 3.000 │ 9,00 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Euro 2 │ ≤ 1.400 │ 5,10 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 1.401-1.600 │ 7,80 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 1.601-2.000 │ 9,90 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 2.001-2.500 │ 15,00 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 2.501-3.000 │ 21,00 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ > 3.000 │ 24,00 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Euro 1 │ ≤ 1.400 │ 10,50 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 1.401-1.600 │ 16,50 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 1.601-2.000 │ 21,00 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 2.001-2.500 │ 30,00 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 2.501-3.000 │ 42,00 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ > 3.000 │ 48,00 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Non-Euro │ ≤ 1.400 │ 31,50 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 1.401-1.600 │ 49,50 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 1.601-2.000 │ 63,00 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 2.001-2.500 │ 90,00 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ 2.501-3.000 │ 126,00 │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │ > 3.000 │ 144,00 │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘-----*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;- Directiva 98/69/CE şi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4;- directivele 94/12/CE şi 96/69/CE pentru Euro 2;- directivele 91/441/CEE şi 93/59/CEE pentru Euro 1.*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina şi se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008, conform art. I din acelaşi act normativ. Anexa 3 Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele dincategoriile N(2), N(3), M(2) şi M(3) ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Norma de poluare a autovehiculului*1)│ Nivelul taxei specifice │ │ │ - euro/1 cmc - │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Euro V*2) │ 0,09 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Euro IV │ 0,3 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Euro III │ 0,9 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Euro II │ 3,0 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Euro I │ 9,0 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Non-Euro │ 27,0 │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘-----*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- directivele 1999/96/CE şi 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;- directivele 91/542/CEE şi 96/1/CE pentru Euro II;- directiva 91/542/CEE pentru Euro I.*2) Acest regim se aplică cu condiţia de a nu se depăşi limita costurilor adiţionale aferente normei de poluare Euro V şi până când această normă va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008, conform art. I din acelaşi act normativ. Anexa 4     Grila privind cotele de reducere a taxei┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Vechimea autovehiculului │ Cota de reducere ││ │ - % - │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ nou │ 0 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ ≤ 1 lună │ 3 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 1 lună-3 luni inclusiv │ 5 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 3 luni-6 luni inclusiv │ 8 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 6 luni-9 luni inclusiv │ 10 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 9 luni-1 an inclusiv │ 13 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 1 an -2 ani inclusiv │ 21 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 2 ani-3 ani inclusiv │ 28 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 3 ani-4 ani inclusiv │ 33 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 4 ani-5 ani inclusiv │ 38 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 5 ani-6 ani inclusiv │ 43 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 6 ani-7 ani inclusiv │ 49 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 7 ani-8 ani inclusiv │ 55 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 8 ani-9 ani inclusiv │ 61 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 9 ani-10 ani inclusiv │ 66 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 10 ani-11 ani inclusiv │ 73 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 11 ani-12 ani inclusiv │ 79 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 12 ani-13 ani inclusiv │ 84 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 13 ani-14 ani inclusiv │ 89 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ > 14 ani-15 ani inclusiv │ 93 │├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ peste 15 ani │ 95 │└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 76 din 8 noiembrie 1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 50 din 7 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • LEGE nr. 273 din 11 noiembrie 2015 pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân
 • LEGE nr. 94 din 10 mai 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 62 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 94 din 21 mai 2010 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 25 octombrie 2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare grea
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 178 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 25 iunie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 472 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 110 din 13 martie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană instituind anumite condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg la 28 iunie 2001
 • LEGE nr. 302 din 10 decembrie 2018 privind măsurile de control al tuberculozei
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 310 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 82 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 372/1971 privind completarea articolului 35 din Legea nr. 1/1971 cu privire la activitatea de comerţ exterior, de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică a Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 224 din 11 iulie 2005 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 221 din 4 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 14 iulie 2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 211 din 2 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2007 privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 352 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 7 din 18 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 302 din 15 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
 • LEGE nr. 335 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
 • LEGE nr. 318 din 13 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucureşti la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 340 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Ruginoasa, judeţul Neamţ, prin reorganizarea comunei Dulceşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • LEGE nr. 119 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantităţilor de 1.000 tone de benzina şi 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova
 • LEGE nr. 144 din 20 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
 • LEGE nr. 526 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • LEGE nr. 273 din 7 noiembrie 2008 pentru denunţarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 112 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 10 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 777 din 29 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de cooperare navală în Marea Neagra, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001
 • LEGE nr. 3.500 din 23 iulie 1921 privind lichidarea despăgubirilor de război şi amortizarea datoriei publice interne
 • LEGE nr. 264 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021