Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 aprilie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 (*actualizată*)pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule(actualizată până la data de 12 noiembrie 2009*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 25 aprilie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 noiembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 4 decembrie 2008 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 218 din 10 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008, autovehiculele a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc şi care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene începând cu data de 15 decembrie 2008 se exceptează de la obligaţia de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule, stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008.Prevederile art. II se aplică până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008 a fost abrogată de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 218 din 10 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008.Art. III şi art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 218 din 10 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008 prevăd:"Art. III (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc, precum şi toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv, se exceptează de la obligaţia de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008. (2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc, precum şi tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, înmatriculate pentru prima dată în afara Uniunii Europene şi care se înmatriculează în România, li se aplică taxele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.Art. IV (1) În cazul taxelor pe poluare pentru autovehicule plătite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008, diferenţa între taxa stabilită potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă şi taxa stabilită potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, în vigoare până la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008, se restituie. Procedura de restituire se va stabili prin ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Între data intrării în vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă şi 14 decembrie 2008 inclusiv se aplică nivelurile taxei prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, astfel cum era în vigoare înainte de modificarea sa prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008. (3) Procedura de înmatriculare a autovehiculelor se consideră iniţiată la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008. Contribuabililor li se aplică regimul juridic în vigoare la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008. (4) Prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 se aplică raportat la nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule în vigoare la data de 1 iulie 2008."Art. II-VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009 prevăd:"Art. II (1) Pentru autovehiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008 şi care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare, în vigoare până la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008*) pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule.________*) Abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008. (2) Pentru autovehiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008 şi care au fost înmatriculate în România ulterior acestei date, cu plata taxei pe poluare pentru autovehicule calculate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare, diferenţa dintre taxa plătită şi taxa stabilită potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare, în vigoare până la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008, se restituie, la cerere, în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire însoţite de documentaţia necesară.Art. IIIPrin autovehicule achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008, în sensul prevederilor art. II alin. (1), se înţelege: a) autovehiculele pentru care a fost lansată comanda fermă anterior datei de 15 decembrie 2008 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau a unui avans; b) autovehiculele ce au fost introduse în ţară şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din ţara de provenienţă, documente emise înainte de 15 decembrie 2008; c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 15 decembrie 2008.Art. IVPentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizică sau juridică prezintă autorităţii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luării în evidenţă, în termen de 20 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o cerere însoţită de unul dintre documentele prevăzute la art. III lit. a) sau b), iar în situaţia prevăzută la art. III lit. c), documentul va fi însoţit şi de declaraţia pe proprie răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat anterior datei de 15 decembrie 2008 în vederea înmatriculării în România.Art. VÎn vederea calculării cuantumului taxei datorate potrivit art. II alin. (1), cererea şi documentele prevăzute la art. IV, înregistrate la autoritatea fiscală competentă, se completează, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.Art. VITermenele prevăzute la art. IV şi V sunt termene de decădere.Art. VIIProcedura de restituire se stabileşte prin ordin comun al ministrului mediului şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. VIIINu se supun prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă persoanele care au achiziţionat autovehicule în vederea înmatriculării în România după data de 15 decembrie 2008 şi care au achitat taxa pe poluare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."În scopul asigurării protecţiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi pentru încadrarea în valorile limită prevăzute de legislaţia comunitară în acest domeniu,ţinând cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene,având în vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgenţă, pentru evitarea oricăror consecinţe juridice negative ale situaţiei actuale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu. (2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se finanţează programe şi proiecte pentru protecţia mediului.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 35, Cap. VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele expresii semnifică: a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost niciodată vândut anterior într-un alt scop decât al revânzării sau livrării sale şi care astfel nu a mai fost niciodată înmatriculat; b) RNTR2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) scoatere din parcul auto naţional - exportul autovehiculelor în afara teritoriului comunitar, transferul şi înmatricularea pe teritoriul altui stat membru, predarea autovehiculelor în vederea dezmembrării, precum şi distrugerea accidentală a autovehiculelor şi predarea acestora în vederea dezmembrării; d) autoritate fiscală competentă - autoritatea fiscală teritorială în a cărei evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe. Articolul 3 (1) Intră sub incidenţa taxei autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) şi N(1)-N(3), astfel cum sunt acestea definite în RNTR2. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1): a) autovehiculele aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi autovehiculele special modificate în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;-------------Litera b) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. 35, Cap. VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. c) autovehiculele destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră, de pompieri; d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculele speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare; e) autovehiculele a căror caroserie sau al căror şasiu a fost înlocuită/înlocuit, cu condiţia ca aceste autovehicule să fi fost anterior înmatriculate pe teritoriul României; f) autovehicule speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la şi de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile maşinilor mobile nerutiere.-------------Litera f) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. 35, Cap. VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. (3) Excepţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achiziţionarea unui singur autovehicul în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 35, Cap. VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. (4) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.-------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 35, Cap. VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. (5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat nu intră în categoria celor exceptate de la plata taxei.-------------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 35, Cap. VII din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. (6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (2) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă şi medicină şi care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă şi medicină, deţinute de operatorii economici. Articolul 4Obligaţia de plată a taxei intervine: a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România; b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri dintre cele la care se face referire la art. 3 şi 9. Articolul 5 (1) Taxa se calculează de autoritatea fiscală competentă. (2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizică sau persoana juridică, denumite în continuare contribuabil, care intenţionează să efectueze înmatricularea autovehiculului va depune documentele din care rezultă elementele de calcul al taxei, prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (4) Taxa se plăteşte de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu. (5) Dovada plăţii taxei va fi prezentată cu ocazia înmatriculării autovehiculului aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4. Articolul 6 (1) Suma de plată reprezentând taxa se calculează pe baza elementelor prevăzute în anexele nr. 1-4, după cum urmează: a) pentru autovehiculele din categoria M(1), cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6:1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon [CO(2)] şi a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO(2), prevăzute în anexa nr. 1, şi a normei de poluare şi a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, şi a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula:    Suma de plată = [(A x B x 30) + (C x D x 70) ] x (100 - E),                               ─── ─── ────────                               100 100 100unde:A = valoarea combinată a emisiilor de CO(2), exprimată în grame/km;B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO(2), prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1;C = cilindree (capacitatea cilindrică);D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5 sau Euro 6, taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor; b) pentru autovehiculele din categoria M(1), cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula:    Suma de plată = C x D x (100-E),                             ─────                              100unde:C = cilindree (capacitatea cilindrică);D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4; c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M(1) cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 pentru care legislaţia comunitară nu prevede măsurarea emisiilor de CO(2); d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria N(1); e) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M(2), M(3), N(2) şi N(3), pentru care taxa specifică pe cilindree este prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3. (2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO(2), la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru autovehiculele care nu au fost omologate în conformitate cu legislaţia comunitară, aceste elemente se determină pe baza măsurătorilor realizate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", la cererea şi pe cheltuiala contribuabilului. (3) Cota fixă de reducere prevăzută în anexa nr. 4 este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual, de starea tehnică şi nivelul de dotare al autovehiculului. Cu ocazia calculului taxei vor fi acordate reduceri suplimentare faţă de cota fixă, în funcţie de abaterile de la situaţia standard a elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Vechimea autovehiculului rulat se calculează în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia. (5) Atunci când persoana care solicită înmatricularea autovehiculului nu poate face dovada datei primei înmatriculări a autovehiculului, taxa se calculează pe baza elementelor aferente unui autovehicul similar cu o vechime de până la o lună. Articolul 7Stabilirea, verificarea, colectarea şi executarea silită, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind taxa datorată de către contribuabili, se realizează de către autoritatea fiscală competentă, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8 (1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit taxa în România este ulterior scos din parcul auto naţional se restituie valoarea reziduală a taxei, calculată în raport cu prevederile legale în vigoare la momentul înmatriculării autovehiculului în România, potrivit prevederilor alin. (2).-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009. (2) Valoarea reziduală a taxei reprezintă taxa care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional. (3) Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în baza următoarelor documente: a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto naţional; b) dovada radierii din circulaţie a autovehiculului; c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru sau declaraţia vamală de export, după caz; d) certificatul de distrugere a vehiculului, după caz. (4) Cererea de restituire se depune la autoritatea fiscală competentă. Articolul 9 (1) Nu se plăteşte taxa pe poluare pentru autovehicule atunci când acestea sunt: a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare; b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică; c) confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare. (2) În cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevăzute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", cuantumul taxei se reduce cu 25%. Articolul 10 (1) Suma reprezentând taxa poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze un autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 4. (2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (3). (3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileşte de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în funcţie de operaţiunile aferente expertizei şi nu poate depăşi costul acestora. (5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) şi cota de reducere care decurge din acestea. (6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" se prezintă de către plătitorul taxei autorităţii fiscale competente. (7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), autoritatea fiscală competentă va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând taxa, care poate conduce la restituirea diferenţei de taxă faţă de cea plătită cu ocazia înmatriculării. (8) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie se poate adresa instanţelor de judecată competente, potrivit legii. (9) În cazuri bine întemeiate, autoritatea fiscală competentă poate solicita efectuarea unei contraexpertize. Articolul 11Taxa rezultată ca diferenţă între suma achitată de contribuabil în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pe poluare pentru autovehicule se restituie pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 12În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Transporturilor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 13Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 14 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 iulie 2008. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul transporturilor,Ludovic OrbanDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 21 aprilie 2008.Nr. 50. Anexa 1Nivelul taxei specifice în funcţie de emisia de dioxid de carbon┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Norma de poluare*1) │Emisia de dioxid de carbon│Nivelul taxei specifice ││sau tipul autovehiculului│ -grame CO(2)/km - │ -euro/1 gram CO(2)- ││ din categoria M1 │ │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Hibride, electrice │ - │ 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 5 şi Euro 6 │ - │ 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 4, Euro 3 │ ≤ 120 │ 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 121 - 150 │ 1,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 151 - 180 │ 2,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 181 - 210 │ 4,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 211 - 240 │ 8,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 241 - 270 │ 12,0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ ≥ 271 │ 16,0 │└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘___________*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;- directivele 98/69/CE şi 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4.-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ. Anexa 2Nivelul taxei specifice în funcţie de norma de poluare┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐│ Norma de poluare*1) │ Cilindree │ Nivelul taxei specifice ││sau tipul autovehiculului│ Capacitatea cilindrică │ - euro/1cmc - ││din categoriile M1 şi N1 │ - cmc - │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Hibride, electrice │ │ 0 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 5 şi Euro 6 │ │ *2) │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 4 │ ≤ 1400 │ 0,40 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 0,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 0,80 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 1,20 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 1,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 2,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 3 │ ≤ 1400 │ 1,30 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 2,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 2,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 3,80 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 5,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 6,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 2 │ ≤ 1400 │ 3,40 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 5,20 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 6,60 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 10,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 14,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 16,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Euro 1 │ ≤ 1400 │ 7,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 11,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 14,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 20,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 28,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 32,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│Non-Euro │ ≤ 1400 │ 21,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1401-1600 │ 33,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 1601-2000 │ 42,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2001-2500 │ 60,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ 2501-3000 │ 84,00 │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ > 3000 │ 96,00 │└─────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┘________*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;- Directiva 98/69/CE şi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4;- directivele 94/12/CE şi 96/69/CE pentru Euro 2;- directivele 91/441/CEE şi 93/59/CEE pentru Euro 1.*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina şi se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.-------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ. Anexa 3Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele dincategoriile N(2), N(3), M(2) şi M(3) ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Norma de poluare a autovehiculului*1)│ Nivelul taxei specifice │ │ │ - euro/1 cmc - │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Euro V*2) │ 0,03 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Euro IV │ 0,1 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Euro III │ 0,3 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Euro II │ 1 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Euro I │ 3 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Non-Euro │ 9 │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘-----*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:- directivele 1999/96/CE şi 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;- directivele 91/542/CEE şi 96/1/CE pentru Euro II;- directiva 91/542/CEE pentru Euro I.*2) Acest regim se aplică cu condiţia de a nu se depăşi limita costurilor adiţionale aferente normei de poluare Euro V şi până când această normă va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 218 din 10 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008, conform art. II din acelaşi act normativ. Anexa 4Grila privind cotele de reducere a taxei┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Vechimea │ Cota de reducere ││ autovehiculului │ - % - │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ nou │ 0 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ ≤ 1 lună │ 3 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 1 lună - 3 luni inclusiv │ 5 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 3 luni - 6 luni inclusiv │ 8 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 6 luni - 9 luni inclusiv │ 10 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 9 luni - 1 an inclusiv │ 13 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 1 an - 2 ani inclusiv │ 21 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 2 ani - 3 ani inclusiv │ 28 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 3 ani - 4 ani inclusiv │ 33 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 4 ani - 5 ani inclusiv │ 38 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 5 ani - 6 ani inclusiv │ 43 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 6 ani - 7 ani inclusiv │ 49 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 7 ani - 8 ani inclusiv │ 55 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 8 ani - 9 ani inclusiv │ 61 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 9 ani - 10 ani inclusiv │ 66 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 10 ani - 11 ani inclusiv │ 73 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 11 ani - 12 ani inclusiv │ 79 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 12 ani - 13 ani inclusiv │ 84 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│> 13 ani - 14 ani inclusiv │ 89 │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ peste 14 ani │ 90 │└──────────────────────────────────────┴────────────────────────┘-------------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 86 din 3 mai 2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate
 • LEGE nr. 723 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 24 octombrie 2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligaţii bugetare ale Societăţii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 50 din 17 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington la 22 octombrie 2013
 • LEGE nr. 311 din 18 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 254 din 13 decembrie 2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 102 din 5 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 265 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 57 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 1999 - partea a II-a (RO9905-9908), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 154 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE
 • LEGE nr. 221 din 27 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
 • LEGE nr. 208 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 377 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 208 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 427 din 25 octombrie 2004 pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezoluţia nr. 90 a Consiliului guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din 30 ianuarie 2004
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 271 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
 • LEGE nr. 75 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 8 iulie 1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997
 • LEGE nr. 352 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie
 • LEGE nr. 408 din 29 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 300 din 10 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • LEGE nr. 378 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 539 din 11 octombrie 2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţa de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare
 • LEGE nr. 357 din 20 noiembrie 2009 privind ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 94 din 5 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • LEGE nr. 40 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 267 din 16 iunie 2004 privind Ordinul Meritul Agricol şi Medalia Meritul Agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 4 octombrie 2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 4 august 2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 169 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor din România pentru finanţarea Proiectului de construcţie şi reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 357 din 27 decembrie 2018 pentru instituirea anului 2019 ca "Anul Cărţii" în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 272 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 256 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 536 din 23 septembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 105 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 86 din 6 octombrie 1938 pentru măsurarea, comasarea şi parcelarea pământurilor locuitorilor împroprietăriţi în Basarabia, în baza legilor din 13 iunie 1874 şi 19 februarie 1875, aflaţi în indiviziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 iunie 2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 19 din 26 februarie 2009 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021