Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 (*actualizată*)privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism(actualizată până la data de 10 decembrie 2011*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010; LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană şi necesitatea de a transpune în legislaţia internă Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, şi Directiva 2006/70/CE a Comisiei Europene din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia "persoanelor expuse politic" şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006,întrucât termenul-limită de implementare pentru toate statele membre a fost 15 decembrie 2007, neexistând derogări pentru noile state membre,văzând şi necesitatea adoptării unor măsuri privind aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul, care însoţesc transferurile de fonduri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 345 din 8 decembrie 2006,se impune modificarea în regim de urgenţă a cadrului legal, fiind vorba de o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) prin tranzacţie suspectă se înţelege operaţiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei şi/sau caracterul neobişnuit în raport cu activităţile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 8, trezeşte suspiciunea de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism; d) prin transferuri externe în şi din conturi se înţelege transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementărilor naţionale în materie, precum şi operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul României;".2. La articolul 2, după litera d) se introduc şapte noi litere, literele e)-k), cu următorul cuprins:"e) prin instituţie de credit se înţelege entitatea definită la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;"--------Litera e) a art. 2 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - introdusă de pct. 2 al art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011. f) prin instituţie financiară se înţelege orice entitate, cu sau fără personalitate juridică, alta decât instituţia de credit, care desfăşoară una ori mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-l) şi n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, inclusiv oficiile poştale şi alte entităţi specializate care prestează servicii de transfer de fonduri şi cele care desfăşoară activităţi de schimb valutar. Intră în această categorie şi:1. asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, autorizaţi potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele aflate pe teritoriul României ale asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări autorizaţi în alte state membre;2. societăţile de servicii de investiţii financiare, consultanţii de investiţii, societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii, operatorii de piaţă, operatorii de sistem, aşa cum sunt definiţi potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia; g) prin relaţie de afaceri se înţelege relaţia profesională sau comercială legată de activităţile profesionale ale persoanelor prevăzute la art. 8 şi despre care, la momentul iniţierii, se consideră a fi de o anumită durată; h) prin operaţiuni ce par a avea o legătură între ele se înţelege operaţiunile aferente unei singure tranzacţii decurgând dintr-un singur contract comercial sau înţelegere de orice natură între aceleaşi părţi şi a căror valoare este fragmentată în tranşe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiaşi zile bancare, în scopul evitării cerinţelor legale; i) prin bancă fictivă se înţelege o instituţie de credit ori o instituţie care desfăşoară activitate echivalentă, înregistrată într-o jurisdicţie în care aceasta nu are o prezenţă fizică, respectiv conducerea şi administrarea activităţii şi evidenţele instituţiei nu sunt situate în acea jurisdicţie, şi care nu este afiliată la un grup financiar reglementat; j) prin furnizori de servicii pentru societăţile comerciale şi alte entităţi sau construcţii juridice se înţelege orice persoană fizică sau juridică care prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terţi:1. constituie societăţi comerciale sau alte persoane juridice;2. exercită funcţia de director ori administrator al unei societăţi sau are calitatea de asociat al unei societăţi în comandită ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcţii ori calităţi;3. furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate comercială, o societate în comandită sau orice altă persoană juridică ori construcţie juridică similară;4. are calitatea de fiduciar în derularea unor activităţi fiduciare exprese sau a altor operaţiuni juridice similare ori intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;5. acţionează sau intermediază ca o altă persoană să acţioneze ca acţionar pentru o persoană, alta decât o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată care este supusă unor cerinţe de publicitate în conformitate cu legislaţia comunitară sau cu standarde fixate la nivel internaţional; k) prin grup se înţelege un grup de entităţi, aşa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007."3. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante.--------Partea introductivă a alin. (1) al art. 2^1 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - introdus de pct. 3 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011. (2) Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcţii publice importante sunt: a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac; c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraţie ale băncilor centrale; d) ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate; e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice; f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale. (3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a)-f) nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) cuprind, după caz, funcţiile exercitate la nivel comunitar sau internaţional. (4) Membrii familiilor persoanelor care exercită funcţii publice importante sunt, în sensul prezentei legi:--------Alin. (4) al art. 2^1 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - introdus de pct. 3 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011. a) soţul/soţia; b) copiii şi soţii/soţiile acestora; c) părinţii. (5) Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante sunt: a) orice persoană fizică ce se dovedeşte a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relaţie privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană; b) orice persoană fizică care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice cunoscute ca fiind înfiinţată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).--------Alin. (5) al art. 2^1 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - introdus de pct. 3 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011. (6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul alin. (2), instituţiile şi persoanele prevăzute la art. 8 nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă politic.Art. 2^2. - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o operaţiune. (2) Noţiunea de "beneficiar real" va include cel puţin: a) în cazul societăţilor comerciale:1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acţiuni ori a unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune;2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entităţi ori construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri:1. persoana fizică care este beneficiară a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice."4. La articolul 3, alineatele (1), (1^1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (1) De îndată ce o persoană fizică, în cadrul activităţii desfăşurate pentru o persoană juridică prevăzută la art. 8, sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, informează persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care sesizează imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată analizează informaţiile primite şi sesizează Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta confirmă primirea sesizării. Pentru persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 8 lit. k), sesizarea se transmite de către persoana care are suspiciuni că operaţiunea ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism.--------Alin. (1) al art. 3 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - modificat de pct. 4 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.(1^1) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operaţiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, comunicând şi motivul pentru care s-a dispus soluţia respectivă. (2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operaţiunii pe o perioadă de 48 de ore. În cazul în care cele 48 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă până la prima zi lucrătoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operaţiunii rămâne blocată în contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii. (3) Dacă Oficiul consideră că perioada prevăzută de alin. (2) nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prelungirea suspendării efectuării operaţiunii cu cel mult 72 de ore. În cazul în care cele 72 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă până la prima zi lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operaţiunii. Decizia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se comunică de îndată Oficiului."5. La articolul 3, alineatele (6)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. (7) Prevederile alin. (6) se aplică şi transferurilor externe în şi din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro. (8) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) nu au obligaţia de a raporta către Oficiu informaţiile pe care le primesc sau pe care le obţin de la unul dintre clienţii lor în cursul determinării situaţiei juridice a acestuia ori al apărării sau reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanţă cu privire la declanşarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacă aceste informaţii au fost primite sau obţinute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor. (9) Forma şi conţinutul raportului pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1), (6) şi (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Raportările prevăzute la alin. (6) şi (7) se transmit Oficiului, în maximum 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.--------Alin. (9) al art. 3 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - modificat de pct. 5 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.6. La articolul 3, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10), (11) şi (12), cu următorul cuprins:"(10) În cazul persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) şi f), raportările se fac către persoanele desemnate de către structurile de conducere ale profesiilor liberale, care au obligaţia de a le transmite Oficiului în cel mult 3 zile de la primire. Informaţiile se transmit Oficiului nealterate. (11) Autoritatea Naţională a Vămilor comunică lunar Oficiului toate informaţiile pe care le deţine, potrivit legii, în legătură cu declaraţiile persoanelor fizice privind numerarul în valută şi/sau în monedă naţională, care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Comunitate, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Comunitate. Autoritatea Naţională a Vămilor va comunică Oficiului de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, toate informaţiile legate de suspiciunile de spălare de bani sau finanţare a terorismului ce sunt identificate în cursul activităţii specifice. (12) Sunt exceptate de la obligaţiile de raportare prevăzute la alin. (6) următoarele operaţiuni derulate în nume şi pe cont propriu: între instituţii de credit, între instituţii de credit şi Banca Naţională a României, între instituţii de credit şi trezoreria statului, între Banca Naţională a României şi trezoreria statului. Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili, la propunerea plenului Oficiului, şi alte exceptări de la cerinţele de raportare prevăzute la alin. (6), pe durată determinată."6^1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Persoanele prevăzute la art. 8 sesizează de îndată Oficiul, atunci când constată că faţă de o operaţiune sau mai multe operaţiuni care au fost efectuate în contul unui client există suspiciuni că fondurile au ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism."--------Punctul 6^1 al art. I din prezenta ordonanţă a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.7. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Secretul profesional şi bancar la care sunt ţinute persoanele prevăzute la art. 8 nu sunt opozabile Oficiului."7^1. La articolul 6, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(1^1) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art. 14 alin. (1) şi a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvăluită în cuprinsul sesizării.»--------Punctul 7^1 al art. I din prezenta ordonanţă a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.8. La articolul 6, alineatele (4)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau alte structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, pot solicita, motivat, Oficiului completarea acestora. (5) Oficiul are obligaţia de a pune la dispoziţie Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau altor structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, la solicitarea acestora, datele şi informaţiile pe care le-a obţinut potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (6) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau structurile din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, care au formulat solicitări potrivit alin. (4), vor comunică trimestrial Oficiului stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise, precum şi cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate sau a măsurilor asigurătorii dispuse."9. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b), ori de câte ori este posibil, în regim de confidenţialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informaţii cu privire la clienţi, persoane fizice şi/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism."10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Aplicarea cu bună-credinţă a prevederilor art. 3-5 de către persoane fizice şi/sau juridice, inclusiv a celor prevăzute la art. 8, nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora. (2) Suspendarea şi prelungirea suspendării efectuate cu nerespectarea prevederilor legale şi cu rea-credinţă sau efectuate ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite, în condiţiile răspunderii civile delictuale şi s-a cauzat un prejudiciu, de către Oficiu şi de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie atrage răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat."--------Art. 7 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - modificat de pct. 10 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele persoane fizice sau juridice: a) instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine; b) instituţiile financiare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine; c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi în sistemul pensiilor private; d) cazinourile; e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau contabilă; f) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a altor activităţi fiduciare, precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; g) furnizorii de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) sau f), aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. j);--------Litera g) a art. 8 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - modificat de pct. 11 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011. h) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare; i) agenţii imobiliari; j) asociaţiile şi fundaţiile; k) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele."12. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Persoanele prevăzute la art. 8 sunt obligate ca, în desfăşurarea activităţii lor, să adopte măsuri de prevenire a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoaştere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real."--------Art. 8^1 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - introdus de pct. 12 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.Art. 8^2. - Instituţiile de credit nu vor intra în relaţii de corespondent cu o bancă fictivă sau cu o instituţie de credit despre care se ştie că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile şi dacă au astfel de relaţii le vor termina."13. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii: a) la stabilirea unei relaţii de afaceri; b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele; c) când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, indiferent de incidenţa prevederilor derogatorii de la obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei stabilite în prezenta lege şi de valoarea operaţiunii; d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenţa informaţiilor de identificare deja deţinute despre client; e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro. (2) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1) lit. b). (3) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia să asigure aplicarea prevederilor acestei legi şi în cazul activităţilor externalizate ori al celor desfăşurate prin agenţi. (4) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să aplice proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta cel puţin echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele şi filialele acestora situate în state terţe."14. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 9^1 şi 9^2, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei tuturor clienţilor noi. Aceleaşi măsuri vor fi aplicabile, în funcţie de risc, cât mai curând posibil, şi în cazul clienţilor existenţi."--------Art. 9^1 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - introdus de pct. 14 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.Art. 9^2. - (1) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare nu vor deschide şi nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător. (2) În aplicarea prevederilor art. 9^1, persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei tuturor titularilor şi beneficiarilor conturilor anonime existente cât mai curând posibil şi oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel."15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Persoanele prevăzute la art. 8 pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii: a) în cazul poliţelor de asigurare de viaţă, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în aşa fel încât să depăşească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei; b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii; c) în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de regulamentul la prezenta lege; d) în cazul în care clientul este o instituţie de credit sau financiară, în înţelesul art. 8, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori, după caz, o instituţie de credit ori financiară dintr-un stat terţ, care impune cerinţe similare cu cele prevăzute de prezenta lege şi le supraveghează referitor la aplicarea acestora; e) în alte cazuri şi condiţii, referitoare la clienţi, operaţiuni sau produse, care prezintă risc scăzut în privinţa spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi."16. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică, în plus faţă de măsurile-standard de cunoaştere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism: a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operaţiunilor; b) în cazul relaţiilor de corespondent cu instituţii de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau nu aparţin Spaţiului Economic European; c) în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori într-un stat terţ. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei şi în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism."16^1. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 13. - (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 8, care are obligaţia identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referinţe de identitate, pentru o perioadă de minimum 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor păstra evidenţele secundare sau operative şi înregistrările tuturor operaţiunilor financiare ce decurg din derularea unei relaţii de afaceri ori a unei tranzacţii ocazionale pe o perioadă de minimum 5 ani de la încheierea relaţiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacţiei ocazionale, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiţie.»--------Punctul 16^1 al art. I din prezenta ordonanţă a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.17. La articolul 14, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. a)-d), g)-j), precum şi structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, şi vor stabili politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaţilor. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi."18. La articolul 14, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile alin. (1), (1^1) şi (2) nu sunt aplicabile persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 8 lit. k). (4) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să informeze toate sucursalele şi filialele lor situate în state terţe asupra politicilor şi procedurilor stabilite potrivit alin. (1^1).""(5) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (1^1) vor avea acces direct şi în timp util la datele şi informaţiile relevante necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege."--------Alin. (5) al art. 14 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.19. La articolul 16, alineatul (1) se abrogă.20. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Oficiul organizează cel puţin o dată pe an seminare de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism. La cerere, Oficiul şi autorităţile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentanţilor persoanelor prevăzute la art. 8.--------Alin. (2) al art. 16 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - modificat de pct. 20 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.20^1. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"Art. 16^1.*) - (1) Autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României conform prezentei legi, se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar, denumită în continuare Comisia. (2) Dispoziţiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de autorizare şi/sau de înregistrare a entităţilor prevăzute la alin. (1). (3) Componenţa Comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului, din structura acesteia făcând parte cel puţin câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiului. (4) Procedura de autorizare şi/sau de înregistrare a entităţilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice."--------Punctul 20^1 al art. I din prezenta ordonanţă a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.----------*) NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Potrivit art. II din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011, prevederile art. 16^1 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică la 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.21. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează, în cadrul atribuţiilor de serviciu, de următoarele autorităţi sau structuri: a) autorităţile de supraveghere prudenţială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice străine supuse unei supravegheri similare în ţara de origine;--------Litera a) a alin. (1) al art. 17 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - modificat de pct. 21 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011. b) Garda Financiară şi alte autorităţi cu atribuţii de control financiar-fiscal, conform legii; Garda Financiară are atribuţii inclusiv pentru entităţile care efectuează activităţi de schimb valutar, cu excepţia celor supravegheate de autorităţile prevăzute la lit. a);--------Litera b) a alin. (1) al art. 17 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - modificat de pct. 21 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011. c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f); d) Oficiul, pentru toate persoanele prevăzute la art. 8, cu excepţia celor pentru care modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează de autorităţile şi structurile prevăzute la lit. a). (2) Când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanţare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi, autorităţile şi structurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor informa de îndată Oficiul. (3) Oficiul poate efectua verificări şi controale comune cu autorităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c)." (4) În exercitarea atribuţiilor de verificare şi control, reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pot consulta documentele întocmite sau deţinute de către persoanele ce fac obiectul controlului şi pot reţine fotocopii ale acestora pentru a stabili împrejurările privind suspiciunile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.--------Alin. (4) al art. 17 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.22. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(4) Săvârşirea următoarelor fapte în exercitarea atribuţiilor de serviciu nu constituie o încălcare a interdicţiei prevăzute la alin. (2): a) furnizarea de informaţii autorităţilor competente prevăzute la art. 17 şi furnizarea de informaţii în cazurile prevăzute în mod expres de lege; b) transmiterea de informaţii între instituţiile de credit şi instituţiile financiare din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori din state terţe care aparţin aceluiaşi grup şi aplică proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege şi sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora de o manieră echivalentă celei reglementate prin prezenta lege; c) transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe care impun condiţii echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege, care îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul aceleiaşi entităţi juridice ori al aceleiaşi structuri în care acţionariatul, administrarea sau controlul de conformitate este comun; d) transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 8 lit. a), b), e) şi f), situate în state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe care impun cerinţe echivalente cu cele din prezenta lege, în cazurile legate de acelaşi client şi de aceeaşi tranzacţie derulată prin două sau mai multe dintre persoanele anterior menţionate, cu condiţia ca acestea să provină din aceeaşi categorie profesională şi să li se aplice cerinţe echivalente în privinţa secretului profesional şi al protecţiei datelor cu caracter personal. (5) Atunci când Comisia Europeană adoptă o decizie prin care constată că un stat terţ nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin. (4) lit. b), c) sau d), persoanele prevăzute la art. 8 şi salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite către acest stat sau către instituţii ori persoane din statul în cauză informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism. (6) Nu se consideră o încălcare a obligaţiilor prevăzute la alin. (2) fapta persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) care, în conformitate cu prevederile statutare, încearcă să descurajeze un client să desfăşoare activităţi ilicite."23. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Oficiul efectuează analiza tranzacţiilor suspecte: a) la sesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 8; b) din oficiu, când ia cunoştinţă pe orice cale despre o tranzacţie suspectă."(2^2) Oficiul poate dispune, la solicitarea organelor judiciare române sau la solicitarea instituţiilor străine care au atribuţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, suspendarea efectuării unei tranzacţii care are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, art. 3 alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător, luând în considerare justificările prezentate de instituţia solicitantă, precum şi faptul că tranzacţia ar fi putut fi suspendată dacă ar fi făcut obiectul unui raport privind o tranzacţie suspectă transmis de una dintre persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 8.--------Alin. (2^2) al art. 19 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.24. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Activitatea deliberativă şi de decizie prevăzută la alin. (5) se referă la lucrările de specialitate analizate de plenul Oficiului. Asupra chestiunilor de natură economico-administrativă plenul Oficiului se pronunţă doar la solicitarea preşedintelui.25. La articolul 19, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(16) Oficiul poate participa la activităţile organismelor internaţionale de specialitate şi poate fi membru al acestora."25^1. La articolul 22, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni:"--------Punctul 25^1 al art. I din prezenta ordonanţă a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.26. La articolul 22 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) teza a treia, art. 5 alin. (2), art. 8^1, 8^2, 9, 9^1, 9^2, art. 12^1 alin. (1), art. 13-15 şi la art. 17.--------Litera b) a alin. (1) al art. 22 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - modificat de pct. 26 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.27. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Contravenţiile se constată şi sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de reprezentanţii împuterniciţi, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, potrivit legii, să efectueze controlul. În cazul în care controlul este efectuat de autorităţile de supraveghere, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi anume desemnaţi de respectivele autorităţi."28. La articolul 22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), pe lângă sancţiunile contravenţionale se pot aplica de către autorităţile de supraveghere şi măsuri sancţionatorii specifice, potrivit competenţei acestora."29. La articolul 23, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: (4) Dacă fapta a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii, instanţa aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 53^1 alin. 3 lit. a)-c) din Codul penal.--------Alin. (4) al art. 23 din LEGEA nr. 656 din 7 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 12 decembrie 2002 - introdus de pct. 29 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011. (5) Cunoaşterea, intenţia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanţele faptice obiective."30. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Persoana care a comis infracţiunea prevăzută la art. 23, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor participanţi la săvârşirea infracţiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege."31. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 23 şi 24, precum şi în cazul infracţiunii de finanţare a actelor de terorism, secretul bancar şi secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală şi nici instanţelor de judecată. Datele şi informaţiile se transmit la solicitarea scrisă a procurorului sau a organelor de cercetare penală, dacă cererea acestora a fost autorizată de procuror, ori a instanţelor de judecată."32. La articolul 27 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) livrarea supravegheată a sumelor de bani;".33. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. d) poate fi dispusă de procuror şi este autorizată prin ordonanţă motivată care trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 203 din Codul de procedură penală, următoarele: a) indiciile temeinice care justifică măsura şi motivele pentru care măsura este necesară; b) detalii cu privire la banii care fac obiectul supravegherii; c) timpul şi locul efectuării livrării sau, după caz, itinerarul ce urmează a fi parcurs în vederea efectuării livrării, dacă acestea sunt cunoscute; d) datele de identificare a persoanelor autorizate să supravegheze livrarea."34. După articolul 27^1 se introduce un nou articol, articolul 27^2, cu următorul cuprins:"Art. 27^2. - (1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trimite trimestrial Oficiului copii ale hotărârilor judecătoreşti definitive privind infracţiunea prevăzută la art. 23. (2) Oficiul ţine evidenţa statistică a persoanelor condamnate pentru infracţiunea prevăzută la art. 23.""35. Articolul 29 se abrogă."--------Pct. 35 al art. I din prezenta ordonanţă a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.36. După articolul 31 se introduce următoarea menţiune:"Prin prezenta lege sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (1), art. 3 pct. 1, 2 şi 6-10, art. 4, 5, 6, 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (5) şi (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1)-(3) şi (5), art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, art. 28 alin. (2)-(7), art. 29, art. 31 alin. (1) şi (3), art. 32, art. 33 alin. (1) şi (2), art. 34, art. 35 alin. (1) şi (3), art. 37 alin. (1)-(3) şi (5), precum şi ale art. 39 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2005/60/CE din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, şi ale art. 2 din Directiva Comisiei Europene 2006/70/CE din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2005/60/CE în ceea ce priveşte definiţia «persoanelor expuse politic» şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006." Articolul II (1) Prevederile punctelor 13-17 ale articolului I intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Până la intrarea în vigoare a acestor prevederi rămân aplicabile dispoziţiile legale în vigoare anterior acestei date. (2) Guvernul adoptă, prin hotărâre, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu consultarea autorităţilor de supraveghere prudenţială, a celor de control financiar-fiscal, a structurilor de conducere ale profesiilor liberale şi a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, un regulament de aplicare a Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, în care vor fi detaliate măsurile standard, simplificate sau suplimentare de cunoaştere a clientelei, precum şi conţinutul şi condiţiile de aplicare a Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor adoptă metodologia de lucru prevăzută la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor va prezenta Guvernului spre aprobare un nou regulament de organizare şi funcţionare. (5) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile de supraveghere prudenţială, autorităţile de control financiar-fiscal al persoanelor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi structurile de conducere ale profesiilor liberale emit, potrivit competenţei lor, norme de cunoaştere a clientelei. (6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, structurile de conducere ale profesiilor liberale vor încheia cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor protocoale de colaborare, iar protocoalele existente se vor actualiza în funcţie de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul III (1) În aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul, care însoţesc transferurile de fonduri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 345 din 8 decembrie 2006, se desemnează în calitate de autorităţi responsabile cu supravegherea respectării dispoziţiilor privind informaţiile despre plătitor, care însoţesc transferurile de fonduri: a) Banca Naţională a României, pentru instituţiile de credit şi instituţiile de plată;---------Litera a) a alin. (1) al art. III a fost modificată de art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. b) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, pentru furnizorii de servicii poştale care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ naţional aplicabil.---------Litera b) a alin. (1) al art. III a fost modificată de art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. (2) Sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 transferurile de fonduri prevăzute la art. 3 alin. 6 din regulament. (3) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) ultima teză din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006; b) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4, art. 5 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1) şi alin. (2) prima teză, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (3), (4) şi (5) şi art. 14 prima teză din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006. (4) Contravenţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei. (5) Contravenţiile se constată şi sancţiunile contravenţionale se aplică de către reprezentanţii împuterniciţi anume desemnaţi de Banca Naţională a României, respectiv de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit competenţelor. (6) Prevederile art. 22 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Articolul IVLegea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian Predoiup. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statDepartamentulpentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statp. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 21 aprilie 2008.Nr. 53.-------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 31 din 5 martie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • LEGE nr. 236 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
 • LEGE nr. 241 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 495 din 4 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie
 • LEGE nr. 699 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 56 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 206 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 43 din 18 martie 1930 pentru acordarea unei pensiuni viagere D-nei Elena Gh. Coşbuc
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 312 din 24 aprilie 1945 pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tarii sau de crime de război *)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • LEGE din 8 mai 1934 pentru înfiinţarea unei episcopii misionare pentru crestinii ortodocşi români din ţările neortodoxe apusene*)
 • LEGE nr. 378 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 234 din 29 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 16 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
 • LEGE nr. 226 din 22 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 191 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 11 din 31 iulie 1990 ***Republicată privind încuviinţarea adopţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 210 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 109 din 26 mai 2016 pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • LEGE nr. 56 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Georgia, semnată la Tbilisi la 1 iulie 1998
 • LEGE nr. 279 din 24 iunie 2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 28 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra coproducţiilor cinematografice, adoptată la Strasbourg la 2 octombrie 1992
 • LEGE nr. 9 din 28 februarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 11 mai 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 312 din 21 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 116 din 24 aprilie 2009 pentru ratificarea Codului european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964
 • LEGE nr. 336 din 18 decembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 35 din 18 mai 1996 pentru modificarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
 • LEGE nr. 71 din 29 decembrie 1969 privind contractele economice
 • LEGE nr. 59 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 26 februarie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 229 din 30 decembrie 2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice
 • LEGE nr. 55 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 262/1977 pentru completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 210/1977 cu privire la majorarea pensiilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021