Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 246 din 21 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 22 decembrie 1998 -
LEGE nr. 246 din 21 decembrie 1998pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 22 decembrie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85 din 23 decembrie 1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d), g), h), i) şi l) vor avea următorul cuprins:"c) veniturile realizate în baza unor contracte de locatie de gestiune, de mandat, de concesiune şi de cesiune; d) veniturile realizate din valorificarea, sub orice formă, potrivit legii, a dreptului de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor, inclusiv de către orice persoane care au dobândit acest drept prin moştenire;" ................................................................................ .."g) veniturile realizate din executarea de lucrări şi prestări de servicii pentru agricultura, precum şi din organizarea activităţii în asociaţiile agricole fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. m); h) veniturile realizate din activităţi sportive desfăşurate în mod independent, precum şi din organizarea de activităţi artistice, distractive sau sportive; i) premiile şi orice câştiguri în bani sau în natura, acordate de o entitate plătitoare, care depăşesc suma de 3.000.000 lei, cu excepţia celor supuse impozitului pe salarii;" ................................................................................ ...................."l) alte venituri realizate în mod permanent sau intamplator, nominalizate la cap. V din prezenta ordonanţă de urgenţă;"2. La articolul 2 alineatul (1), litera j) se abroga.3. La articolul 3, literele a), b), d), e), f), i), l), m) şi n) vor avea următorul cuprins:"a) dobânzile aferente titlurilor de stat sau oricărui alt titlu, precum şi cele aferente depunerilor la vedere şi în depozite la termen la bănci, cooperative de credit, case de ajutor reciproc şi la alte instituţii financiare şi de credit; b) sumele sau bunurile primite ca ajutor, donaţie, moştenire, sponsorizare şi mecenat, potrivit legii, cu excepţiile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă;" ................................................................................ ...................."d) sumele care se primesc în baza contractelor de asigurări de bunuri, de persoane şi de răspundere civilă; e) pensiile de orice fel şi ajutoarele primite în cadrul sistemului asigurărilor sociale, alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii; f) bursele acordate celor care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare profesională în forme instituţionalizate;" ...................................................................................."i) veniturile realizate de veteranii de război, văduvele de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război şi văduvele nerecăsătorite ale eroilor-martiri ai Revoluţiei române din decembrie 1989, din practicarea pe cont propriu şi în mod singular a unei meserii sau profesii, precum şi din închirierea unei singure locuinţe, cu excepţia veniturilor obţinute exclusiv din activitatea de comerţ;" .............................................................."l) veniturile obţinute din tranzacţionarea valorilor mobiliare, potrivit încadrării Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din România; m) veniturile realizate din vânzarea produselor agricole în stare naturala, obţinute din producţie proprie, din creşterea animalelor şi a pasarilor, din vânzarea produselor provenite din silvicultura, sericicultura, apicultura şi piscicultura, în stare naturala, precum şi din vânzarea produselor culese din flora şi fauna spontana; n) veniturile realizate de persoanele fizice în vârsta de peste 65 de ani împliniţi - femeile şi 70 de ani împliniţi - bărbaţii, invalizii de gradul I şi persoanele cu handicap asimilabile gradului I de invaliditate, care realizează venituri din practicarea pe cont propriu şi în mod singular a unei meserii sau profesii, cu excepţia veniturilor obţinute exclusiv din activitatea de comerţ."4. La articolul 3, după litera n) se introduc literele o) şi p), cu următorul cuprins:"o) premiile acordate sportivilor, antrenorilor şi tehnicienilor pentru realizarea următoarelor obiective de înaltă performanta:- clasarea pe podiumul de premiere al campionatelor mondiale, europene şi al jocurilor olimpice;- calificarea şi participarea la campionatele europene, mondiale şi la jocurile olimpice; p) premiile acordate oamenilor de cultura, ştiinţa şi arta la festivaluri sau la alte concursuri internaţionale."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Contribuabilii prevăzuţi la art. 1, autorizaţi potrivit legii, se impun pe baza venitului efectiv realizat, venitul impozabil determinandu-se ca diferenţa între totalul veniturilor încasate, în bani şi în natura, din activitatea desfăşurată şi cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor, inclusiv primele plătite pentru asigurările de bunuri, asigurările de răspundere civilă şi pentru asigurările de accidente pentru salariaţi, legate de activitatea desfăşurată, pe baza documentelor justificative."6. La articolul 7 alineatul (1), literele d) şi f) vor avea următorul cuprins:"d) cheltuielile de sponsorizare efectuate peste limita prevăzută de Legea sponsorizarii nr. 32/1994, cu modificările ulterioare;" ..........................................................."f) cheltuielile efectuate peste limita a 10% din veniturile încasate pentru delegare şi detaşare, inclusiv cheltuielile cu mijloace de transport, proprietate individuală a contribuabilului, când acestea sunt utilizate în scopul realizării veniturilor, precum şi cheltuielile de întreţinere, chirie şi telefon, când activitatea se desfăşoară la locuinta proprie;"7. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Meseriaşii care prestează servicii sau executa lucrări în mod singular sau în asociaţii familiale în ateliere stabile se impun pe bază de norme anuale de venit, ce se vor stabili prin hotărâre a consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Normele de venit se reduc după cum urmează: a) 40% pentru bărbaţii între 60 şi 65 de ani şi pentru femeile între 55 şi 60 de ani; b) 50% pentru bărbaţii între 65 şi 70 de ani şi pentru femeile între 60 şi 65 de ani; c) 50% pentru persoanele care au calitatea de salariat, angajat cu contract de muncă, cu norma întreaga. Pentru asociaţiile familiale se aplică un coeficient de majorare a normelor de venit de 50%, pentru fiecare membru al acestora."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Reducerile şi scutirile, acordate potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică începând cu anul următor celui în care contribuabilii împlinesc limitele de vârsta menţionate, respectiv cu luna următoare depunerii actelor doveditoare pentru invalizi şi persoane cu handicap."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de comerţ ambulant şi în puncte volante, cărăuşii cu mijloace de transport cu tracţiune animala şi meseriaşii ambulanti se supun plăţii unui impozit forfetar trimestrial, stabilit prin hotărâre a consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti."10. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Contribuabilii care se impun pe baza venitului efectiv realizat sunt obligaţi să depună declaraţia anuală de impunere pentru veniturile realizate în anul fiscal precedent, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an fiscal."11. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În cazul unei cresteri sau reduceri de peste 20% a venitului realizat în cursul anului, organele fiscale vor recalcula, o singură dată pe an, în cursul semestrului II, impozitul provizoriu, în funcţie de venitul efectiv realizat de la începutul anului de impunere, repartizand impozitul rezultat în urma recalcularii pe termenele de plată următoare."12. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În cazul constatării de către organele fiscale a unor abateri de la legislaţia în vigoare, pe linia nedeclararii veniturilor, a evidenţierii şi declarării nereale a veniturilor şi cheltuielilor, în scopul sustragerii de la plata impozitului, sau neconducerii evidentelor obligatorii prevăzute de lege, pe lângă aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare în materie de abateri de la disciplina financiară, organele fiscale vor proceda la impunerea, din oficiu, pe baza metodelor stabilite prin instrucţiunile prevăzute la art. 30 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă, iar în caz de abateri repetate sau în cazul deţinerii nejustificate a autorizaţiei de funcţionare, prin lipsa de activitate a contribuabililor pe o perioadă de 6 luni, organele fiscale vor proceda la reţinerea autorizaţiilor de funcţionare şi la înaintarea acestora, în procedura de urgenta, autorităţilor care le-au eliberat, în vederea anulării."13. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Impozitul pe veniturile realizate din valorificarea, sub orice formă, a dreptului de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor, inclusiv de către orice persoane care au dobândit aceste drepturi prin moştenire"14. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Veniturile realizate din utilizarea sau exploatarea unei opere de creaţie intelectuală ori a unei prestaţii artistice, inclusiv cele care provin din remuneraţia compensatorie pentru copia privată sau din dreptul de suita, se supun anual impunerii de către unitatea plătitoare sau, după caz, prin organismele de gestiune colectivă, înfiinţate potrivit legii."15. La articolul 18 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) 35% în cazul operelor ştiinţifice, precum şi al operelor şi prestaţiilor artistice, indiferent de gen, cu excepţia operelor prevăzute la lit. a) şi b);"16. La articolul 18 alineatul (1), litera e) se abroga.17. La articolul 18, alineatul (2) se abroga.18. La articolul 18, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) În cazul operelor de arta monumentala, la care cheltuielile efective depăşesc cota forfetara stabilită la alin. (1) lit. a), venitul anual impozabil se determina prin scăderea din venitul brut realizat a acestor cheltuieli, pe bază de documente justificative. (4) Cotele prevăzute mai sus nu se aplică în cazul moştenitorilor."19. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"Impozitul pe veniturile din închirieri, din subinchirieri, din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitaţie, precum şi din contractele de mandat şi cesiune"20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Veniturile realizate de persoanele fizice, în mod permanent sau temporar, direct sau prin agenţi economici specializaţi, din închirieri, din subinchirieri, din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitaţie, precum şi din contractele de mandat şi cesiune se supun impozitării conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă."21. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Venitul anual impozabil se determina prin scăderea din veniturile încasate în decursul unui an a impozitelor şi taxelor datorate potrivit legii pentru bunurile cedate spre folosinţă, care sunt în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, cu excepţia impozitului stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă, a comisionului reţinut de intermediari şi a primelor de asigurare plătite pentru bunul cedat spre folosinţă. (2) În cazul inchirierilor şi subinchirierilor de camere mobilate, se mai deduce o cota forfetara de 20% din venitul rămas după scăderea cheltuielilor menţionate la alin. (1). (3) Impozitul stabilit pentru anul curent de impunere se plăteşte trimestrial, în patru rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru."22. La articolul 26, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Agenţii economici, instituţiile publice şi orice alte entităţi sunt obligate sa calculeze, sa retina şi sa verse impozit pe sumele brute datorate persoanelor fizice pentru servicii prestate şi lucrări executate de acestea, precum şi pentru orice activitate desfăşurată în afară unităţii la care este salariata persoana fizica beneficiara de venit, prin aplicarea următoarelor cote:"23. La articolul 26 alineatul (2), litera a) se abroga.24. La articolul 26 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) 15%, în cazul celor care livreaza mărfuri sau vand bunuri în regim de consignaţie, cu excepţia bunurilor din inventarul propriu al persoanei fizice deponente;"25. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Sumele reţinute ca impozit reprezintă impozit definitiv şi se virează la bugetul consiliului local pe a cărui raza teritorială plătitorii de venituri menţionaţi la art. 26 îşi au domiciliul sau sediul. Vărsarea impozitului se face până la data de 15 inclusiv a lunii următoare plăţii."26. La articolul 27, alineatul (2) se abroga.27. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Veniturile, altele decât cele realizate în baza unui contract individual de muncă încheiat conform legii, obţinute de sportivi şi de alte categorii asemănătoare de persoane, profesionisti sau amatori, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5, realizate prin intermediul unor persoane juridice, ca urmare a participării la spectacole, concursuri, campionate şi la alte manifestări, cu excepţia premiilor, se impozitează cu cotele menţionate la art. 26 alin. (1)."28. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Contribuabilii, persoane fizice, care realizează venituri din premii şi orice câştiguri de aceeaşi natura au obligaţia sa plătească impozit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra sumei ce depăşeşte plafonul neimpozabil menţionat la art. 2 alin. (1) lit. i)."29. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) În cazul veniturilor realizate prin încasări repetate de la aceeaşi unitate plătitoare de venit, cu excepţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, impozitul se calculează prin cumularea veniturilor realizate în cadrul aceleiaşi luni, deducandu-se impozitul reţinut pentru plăţile anterioare."30. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Consiliile locale şi judeţene pot acorda, de la caz la caz, potrivit legii, pentru motive temeinic justificate, eşalonări de plati în cel mult 12 rate lunare, amânări de plati până la sfârşitul anului calendaristic."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,MIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN----------------

Noutăți

 • LEGE nr. 246 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 271 din 7 decembrie 2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 30 martie 1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 3 mai 2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 28 februarie 2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 87 din 5 aprilie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 397 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinaţională în aşteptare cu capacitate de lupta ridicată pentru operaţiuni O.N.U. privind statutul forţelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 23 iunie 2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 327 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 5 din 17 octombrie 1980 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
 • LEGE nr. 139 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 241 din 31 octombrie 2008 privind declararea comunei Moisei, judeţul Maramureş, comună-martir
 • LEGE nr. 102 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • LEGE nr. 91 din 1 noiembrie 1995 privind aderarea României la Convenţia internaţionala pentru unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurator de nave maritime, semnată la Bruxelles la 10 mai 1952
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 324 din 22 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD
 • LEGE nr. 368 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 14 decembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 377 din 30 septembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, judeţul Giurgiu
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 50 din 27 februarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • LEGE nr. 355 din 15 iulie 2004 privind completarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 135 din 26 aprilie 2004 pentru înfiinţarea comunei Bereni, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Măgherani
 • LEGE nr. 169 din 5 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2000 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor din România pentru finanţarea Proiectului de construcţie şi reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 şi la Bucureşti la 19 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 7 din 25 februarie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei pentru promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bangkok la 30 aprilie 1993
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 233 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 201 din 27 iunie 2013 privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 254 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 79 din 6 mai 2010 pentru completarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 79 din 28 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 63 din 22 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 365 din 20 noiembrie 2009 privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional, propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 28 aprilie 2008, şi, respectiv, prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 5 mai 2008
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 2 din 17 ianuarie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 51 din 27 mai 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Republica Austria, încheiat la Viena la 1 aprilie 1992
 • LEGE nr. 783 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 109 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Varşovia la 23 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iulie 2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021