Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 (*actualizată*)privind statutul funcţionarului public denumit manager public(actualizată până la data de 9 mai 2009*)

În vederea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin strategia actualizată de accelerare a reformei administraţiei publice cu privire la dezvoltarea unui corp profesionist şi apolitic de funcţionari publici denumiţi manageri publici, precum şi a prevederilor Programului de guvernare pe perioada 2005-2008, referitoare la depolitizarea administraţiei publice prin asigurarea unui mecanism obiectiv şi a unor structuri specializate în monitorizarea carierei şi a altor aspecte ce ţin de gestiunea corpului managerilor publici,pentru înlăturarea unor disfuncţionalităţi apărute în gestionarea corpului profesionist al managerilor publici, ce atrage riscul scăderii interesului pentru accesul şi rămânerea în acest corp profesionist,în vederea întăririi capacităţii administrative a administraţiei publice din România şi a procesului de reformă în general, prin dezvoltarea unui sistem coerent al managerilor publici, bazat pe merit şi performanţă, lărgirea bazei de selecţie la întregul sector public care să atragă şi să reţină în sistem persoane cu abilităţile şi potenţialul necesare,pentru respectarea angajamentelor asumate de România, prin Acordul de finanţare din 30 mai 2007 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul Naţional PHARE 2005 şi prin măsurile adoptate de Comitetul mixt de monitorizare (JMC) a Programelor PHARE privind asigurarea unui cadru normativ îmbunătăţit necesar desfăşurării proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.02 "Adaptarea Schemei tinerilor profesionişti la necesităţile reformei funcţiei publice", în valoare de 3,5 milioane euro, şi menţinerii finanţării din partea Comisiei Europene, de natură a facilita implementarea celui de-al treilea ciclu al Schemei tinerilor profesionişti, precum şi a ciclurilor subsecvente, având în vedere programarea multianuală a proiectului, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează statutul funcţionarilor publici numiţi într-o funcţie publică specifică de manager public. (2) Statutul managerilor publici este conferit de rolul, atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin ca agenţi ai schimbării în domeniul reformei administraţiei publice. (3) În exercitarea funcţiei publice specifice, managerul public are rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reformă ale Guvernului României în ceea ce priveşte proiectarea şi implementarea de la nivelurile strategice la cele operaţionale a procedurilor şi activităţilor vizând accelerarea reformei administraţiei publice centrale şi locale. (4) În îndeplinirea rolului prevăzut la alin. (3), managerii publici au responsabilităţi ce privesc coordonarea de programe, proiecte şi activităţi menite să dezvolte capacitatea administrativă, să promoveze descentralizarea competenţelor şi să modernizeze administraţia publică centrală şi locală, cu scopul de a creşte calitatea actului administrativ şi a serviciilor publice furnizate cetăţeanului. Articolul 2 (1) Prin prezentul statut se stabilesc reguli specifice privind recrutarea, selecţia, programele de formare, evaluarea, numirea, salarizarea şi promovarea rapidă a managerilor publici. (2) În sensul prezentului statut, prin sistemul de promovare rapidă a managerilor publici se înţelege: a) ocuparea unei funcţii publice specifice de manager public superioare celei deţinute, ca urmare a rezultatelor evaluării profesionale individuale; b) ocuparea unei funcţii publice generale de conducere sau, după caz, din categoria înalţilor funcţionari publici, în condiţiile legii. Capitolul II Condiţii pentru ocuparea funcţiei publice specifice de manager publicCondiţii pentru ocuparea funcţiei publice specifice de manager public Articolul 3 (1) Pot ocupa o funcţie publică specifică de manager public, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, absolvenţii următoarelor programe: a) programul de formare specializată în administraţia publică, cu durata de 2 ani, organizat pentru obţinerea statutului de manager public; b) programul de formare specializată în administraţia publică, cu durata de un an, organizat pentru obţinerea statutului de manager public; c) programul Bursa specială "Guvernul României", organizat pentru formarea managerilor din sectorul public, cu condiţia ca acesta să fie urmat de un program intensiv de formare specializată în administraţia publică, în România, ca o completare a cursurilor prevăzute la art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările şi completările ulterioare, care să permită evaluarea absolvenţilor acestei burse în aceleaşi condiţii şi respectând aceleaşi criterii utilizate în cazul absolvenţilor programelor prevăzute la lit. a) şi b). Decizia privind echivalarea şi modulele necesar a fi urmate se ia de către Institutul Naţional de Administraţie, în calitate de organizator al programelor de formare specializată prevăzute la lit. a) şi b). (2) Prin programele de formare prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi, respectiv, prin programul intensiv prevăzut la alin. (1) lit. c), organizate de către Institutul Naţional de Administraţie, denumite în continuare programe de formare, se înţelege: activităţi de formare în ţară şi, după caz, în străinătate, stagii practice în ţară şi, după caz, în străinătate, inclusiv perioada vacanţelor şi perioada de la absolvirea programelor respective până la numirea, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în funcţia publică specifică de manager public. Articolul 4Promovarea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) se realizează de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice. Articolul 5Numărul de locuri pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) se stabileşte de către Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice, pe baza propunerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, formulate în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 3. Articolul 6 (1) Recrutarea şi selecţia pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) se realizează de către Institutul Naţional de Administraţie, prin concurs naţional, organizat în condiţiile legii şi potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În vederea participării la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), pot fi recrutate persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a), să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă, respectiv absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor superioare de lungă durată; b) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), să fie funcţionari publici sau personal contractual din sectorul public, cu experienţă de minimum un an în sectorul public;-----------Litera b) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 135 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009. c) să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare; d) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; e) să cunoască limba română, scris şi vorbit; f) să aibă capacitatea deplină de exerciţiu; g) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate; h) să nu fi fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i) să nu fi deţinut calitatea de lucrător sau colaborator al securităţii, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii; j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; k) să cunoască o limbă de circulaţie europeană; l) să nu aibă restricţii de a călători în străinătate pentru acele ţări avute în vedere de către programul de formare la care participă. (3) Selecţia participanţilor la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) se face în urma parcurgerii următoarelor etape, ce se detaliază în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă: a) verificarea şi selecţia dosarelor de înscriere; b) proba scrisă; c) interviu; d) testare specifică destinată evaluării abilităţilor candidaţilor raportată la specificul funcţiei publice de manager public. Articolul 7Participanţii la programul intensiv prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c) - l). Articolul 8 (1) Participanţii declaraţi admişi la unul dintre programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) semnează, înainte de începerea programului respectiv, un angajament cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin care se obligă să lucreze 5 ani în administraţia publică. Termenul de 5 ani se calculează începând cu data primei numiri în funcţia publică specifică de manager public, efectuată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Persoanele care au semnat angajamentul prevăzut la alin. (1) ale căror raporturi de serviciu încetează potrivit dispoziţiilor art. 97 lit. b), d) şi e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), sunt obligate să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea acestora, calculate proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului. (3) Modelul angajamentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Participanţii la programul intensiv de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) respectă obligaţiile prevăzute în contractul semnat pentru acordarea bursei speciale "Guvernul României". (5) Urmărirea creanţelor în cazul nerespectării clauzelor contractuale prevăzute la alin. (4) revin iniţiatorului programului Bursa specială "Guvernul României". (6) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită şi în situaţiile în care managerii publici îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor autonome, al structurilor de specialitate ale Parlamentului României, respectiv în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al Consiliului Legislativ.-----------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 135 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009. Articolul 9 (1) Participanţii la programele de formare se denumesc după cum urmează: a) cursanţi, participanţii la programul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a); b) stagiari, participanţii la programul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b). (2) Pe întreaga perioadă de formare şi până la data numirii în funcţia publică specifică de manager public, cursanţii şi stagiarii au drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Perioada de formare până la numirea în funcţia publică specifică de manager public constituie vechime în muncă, în funcţia publică şi în specialitatea studiilor absolvite.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 135 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009. (3) Pe întreaga perioadă în care urmează programele de formare specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), cursanţii şi stagiarii primesc o bursă stabilită prin hotărâre a Guvernului, asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, şi plătită de către Institutul Naţional de Administraţie. (4) La absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), Institutul Naţional de Administraţie eliberează fiecărui absolvent: a) un certificat care să ateste absolvirea programului de formare specializată organizat pentru obţinerea statutului de manager public; b) o adeverinţă care să ateste perioada de desfăşurare a programului de formare specializată în administraţia publică. (5) Compartimentele de resurse umane din cadrul instituţiilor sau autorităţilor publice, la care managerii publici sunt repartizaţi după absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), în baza adeverinţei prevăzute la alin. (4) lit. b), au obligaţia să înscrie în carnetele de muncă ale acestora, ca vechime în funcţia publică şi în specialitatea studiilor, perioada de formare. (6) Participanţii la programele de formare sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară şi regulamentele de studii ale Institutului Naţional de Administraţie. Articolul 10Raporturile de serviciu şi contractele de muncă dintre participanţii la programele de formare şi autorităţile şi instituţiile publice unde aceştia şi-au desfăşurat activitatea ca funcţionari publici sau personal contractual, anterior selecţiei, încetează, în condiţiile legii, de la data înmatriculării participanţilor la programele de formare respective.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 135 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009. Articolul 11 (1) Pe perioada stagiilor în administraţia publică din cadrul programelor de formare, participanţii sunt sprijiniţi şi coordonaţi de persoane care ocupă, în condiţiile legii, o funcţie publică de conducere, denumiţi în continuare mentori, desemnaţi în condiţiile prevăzute prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 135 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009. (2) Activitatea de mentorat este considerată activitate în domeniul didactic şi se desfăşoară pe baza unui acord instituţional, încheiat în condiţiile legii, între Institutul Naţional de Administraţie şi autoritatea sau instituţia în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea mentorul. Pentru activitatea de mentorat desfăşurată, mentorii au dreptul la o indemnizaţie, al cărei cuantum este stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Pot fi mentori funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) care îndeplinesc următoarele condiţii: a) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii; b) nu sunt rude sau afini, până la gradul IV inclusiv, şi nici soţ sau soţie cu participantul la stagiu. (4) Mentorul are următoarele atribuţii: a) urmăreşte atingerea obiectivelor perioadei de stagiu, precum şi respectarea domeniilor şi tipurilor de activităţi specifice; b) asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii participantului la programele de formare, pe durata stagiului; c) întocmeşte un raport de evaluare la sfârşitul perioadei de stagiu. (5) Domeniile şi tipurile de activităţi specifice pe care mentorul este obligat să le includă în programul stagiilor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de către Institutul Naţional de Administraţie, în colaborare cu autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea. (6) Modelul de acord instituţional prevăzut la alin. (2) se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 12Pe perioada prevăzută la art. 11 alin. (1), participanţii la programele de formare nu beneficiază de drepturi băneşti din partea autorităţilor şi instituţiilor publice la care îşi desfăşoară stagiul. Articolul 13 (1) Calitatea de participant la programele de formare încetează în următoarele situaţii: a) absentarea nemotivată în mod repetat de la programele sau de la activităţile de formare; b) cererea scrisă a participantului de a renunţa la programele de formare; c) abateri disciplinare; d) neabsolvirea programelor de formare din alte motive imputabile participantului; e) eliminarea de la programul de formare, în cazul intervenirii unor situaţii de natura celor prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a), e) - m) şi o) şi la art. 95 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 188/1999, republicată, dacă nu se poate relua programul respectiv de formare, la încetarea situaţiilor respective. (2) Participanţii la programele de formare sunt obligaţi să ramburseze toate cheltuielile aferente, efectuate pe perioada programului de formare şi până la data excluderii din programul de formare, în următoarele situaţii: a) cele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d); b) cele de natura celor prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a), e), f) şi m) din Legea nr. 188/1999, republicată, dacă nu se poate relua programul respectiv de formare, la încetarea situaţiilor respective. (3) Condiţiile de rambursare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin angajamentul prevăzut la art. 8. Articolul 14 (1) La absolvirea programelor de formare se iau în considerare rezultatele finale obţinute în urma calculării mediei ponderate dintre: a) rezultatele evaluării de la absolvirea programelor de formare, rămase definitive în condiţiile regulamentelor de studii, cu o pondere de 70%; şi b) rezultatele evaluării abilităţilor manageriale, realizate de către grupurile de experţi independenţi pentru evaluarea abilităţilor manageriale, cu o pondere de 30%. (2) Grupurile de experţi independenţi pentru evaluarea abilităţilor manageriale, prevăzute la alin. (1) lit. b), se constituie şi funcţionează conform procedurilor dezvoltate cu sprijinul asistenţei tehnice cu finanţare externă pentru programele de formare anterioare, aprobate şi însuşite de către Institutul Naţional de Administraţie. (3) Rezultatele finale obţinute în urma calculării mediei ponderate în condiţiile prevăzute la alin. (1) se comunică, individual, participanţilor la programele de formare care le pot contesta la Institutul Naţional de Administraţie, în termen de 3 zile de la data comunicării. (4) Rezultatele contestaţiilor se stabilesc şi se comunică celor în cauză de către Institutul Naţional de Administraţie, în termen de 10 zile de la depunerea lor, şi se aduc la cunoştinţă publică, dată la care rămân definitive. (5) Pe baza rezultatelor rămase definitive în condiţiile alin. (4), se întocmeşte clasamentul final, care se face public de către Institutul Naţional de Administraţie şi se transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (6) Participanţii la programele de formare sunt consideraţi absolvenţi ai acestora la data aducerii la cunoştinţă publică a clasamentului final. Articolul 15 (1) În vederea repartizării absolvenţilor programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici întocmeşte, pe baza propunerilor înaintate de autorităţile şi instituţiile publice, planul de repartizare a managerilor publici, pe care îl supune aprobării Guvernului cu cel puţin 3 luni înainte de data absolvirii programelor. (2) Participanţii la programele de formare comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici opţiunile individuale, în vederea repartizării acestora în funcţiile publice specifice de manageri publici, în limita posturilor aprobate în planul de repartizare prevăzut la alin. (1). (3) Repartizarea absolvenţilor programelor de formare se face, în limita numărului de posturi prevăzute în planul de repartizare a managerilor publici, în funcţie de următoarele criterii, a căror aplicare se face în mod succesiv: a) nevoile instituţionale şi profilurile propuse de autorităţile şi instituţiile publice;----------Litera a) a alin. (3) al art. 15 a fost introdusă de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 135 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009.a^1) clasamentul final;----------Litera a) a alin. (3) al art. 15 a devenit litera a^1) conform pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 135 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009. b) opţiunile absolvenţilor. (4) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice asigură posturile necesare repartizării managerilor publici. (5) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici transmite autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (4), în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a clasamentului final în condiţiile art. 14 alin. (5), propunerile de numire a absolvenţilor programelor de formare în funcţii publice specifice de manager public. (6) În vederea emiterii actului administrativ de numire în funcţia publică specifică de manager public, fiecare absolvent al programelor de formare are obligaţia să se prezinte la autoritatea sau instituţia publică unde a fost repartizat, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării transmise în termenul prevăzut la alin. (5) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. (7) Instrucţiunile pentru întocmirea Planului de repartizare a managerilor publici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Capitolul III Cariera în funcţia publică specifică de manager publicCariera în funcţia publică specifică de manager public Articolul 16Numirea în funcţia publică specifică de manager public se face în termen de 15 zile de la data primirii propunerii de numire transmise de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia urmează să-şi desfăşoare activitatea. Articolul 17 (1) Funcţia publică specifică de manager public este structurată pe 3 grade profesionale, după cum urmează: a) asistent; b) principal; c) superior, ca nivel maxim. (2) Numirea în funcţia publică specifică de manager public se face începând cu gradul profesional "asistent". Articolul 18Managerul public îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a unui înalt funcţionar public sau, după caz, în subordinea unui funcţionar public de conducere care ocupă o funcţie publică cel puţin la nivelul funcţiei de director ori o funcţie publică specifică asimilată acesteia.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 135 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009. Articolul 19Pentru posturile de manageri publici, superiorul ierarhic prevăzut la art. 18 întocmeşte fişa postului, pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor generale şi a celor specifice minimale, prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a obiectivelor specifice ale autorităţii sau instituţiei publice respective. Articolul 20 (1) Managerii publici sunt evaluaţi profesional anual. (2) Evaluarea profesională individuală a managerilor publici cuprinde o componentă internă şi o componentă externă, astfel: a) componenta internă constă în evaluarea performanţelor individuale ale managerului public efectuată conform legislaţiei privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, de către superiorul ierarhic prevăzut la art. 18, şi care se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive în urma soluţionării eventualelor contestaţii conform reglementărilor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; b) componenta externă constă în evaluarea efectuată de către evaluatori externi, în trimestrul I al anului următor celui pentru care se face evaluarea, în condiţiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi care se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive în urma soluţionării eventualelor contestaţii. (3) Contestaţiile depuse cu privire la rezultatele componentei externe a evaluării profesionale individuale se soluţionează de către evaluatori externi, desemnaţi de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Articolul 21 (1) Evaluatorul extern prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) este persoana selectată şi pregătită în tehnici de intervievare şi evaluare, în condiţiile normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Evaluatorul extern trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: a) să fie absolvent al învăţământului superior de lungă durată, absolvit cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domenii sau cu specializări postuniversitare relevante, detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 5 ani; c) să nu să se afle în situaţii de conflict de interese, prevăzute de lege, cu managerii publici evaluaţi. (3) Evaluatorul extern are următoarele atribuţii principale: a) efectuează evaluarea externă, în condiţiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi consemnează rezultatele acesteia într-un raport de evaluare; b) soluţionează contestaţiile privind evaluarea externă a managerilor publici şi consemnează rezultatele acestora, motivate corespunzător, într-un raport. (4) Un evaluator extern nu poate îndeplini simultan atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) în cadrul aceleiaşi sesiuni de evaluare, cu privire la aceleaşi persoane.----------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 135 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009. (5) Remuneraţia sau indemnizaţia, după caz, a evaluatorului extern este asigurată din bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în cuantumul prevăzut de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Obligaţiile, procedurile de selecţie şi modul de funcţionare ale corpului de evaluatori externi, prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. b), se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 22 (1) În urma evaluării profesionale individuale prevăzute la art. 20 alin. (2), managerii publici pot obţine următoarele rezultate, detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă: a) reconfirmarea statutului de manager public şi promovarea în grad profesional; b) reconfirmarea statutului de manager public şi reconfirmarea în grad profesional; c) reconfirmarea statutului de manager public şi retrogradarea în grad profesional; d) pierderea statutului de manager public. (2) Rezultatele evaluării profesionale individuale a managerilor publici se constată, se centralizează şi se comunică acestora în mod individual, în termen de 10 zile de la data evaluării, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Rezultatele pot fi contestate de către cei evaluaţi la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în termen de 3 zile de la data comunicării lor. Rezultatele soluţionării contestaţiilor se comunică individual contestatarului în termen de 15 zile de la depunerea contestaţiei, dată la care rămân definitive. (3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici comunică rezultatele evaluării profesionale individuale rămase definitive autorităţilor sau instituţiilor publice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea managerii publici evaluaţi. În termen de 15 zile de la data comunicării, conducătorii acestora emit actele administrative corespunzătoare rezultatelor obţinute. (4) Managerii publici pot promova succesiv în gradele profesionale, anual, în urma evaluării profesionale individuale, prevăzută la art. 20 alin. (2). (5) În urma promovării în grad profesional, se stabilesc, în termenul prevăzut în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, atribuţiile şi responsabilităţile sporite ce se vor include în fişa postului managerului public respectiv, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 19. (6) Managerii publici aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, pot solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici să ia măsurile necesare în vederea redistribuirii lor pe funcţii publice de execuţie, în limita funcţiilor publice vacante. (7) Prevederile alin. (1) lit. d) se aplică şi în cazul în care, în urma evaluării profesionale individuale, managerul public aflat pe gradul profesional asistent obţine rezultate care conduc la retrogradarea în grad profesional. Articolul 23 (1) Managerii publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere sau, după caz, pentru ocuparea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 9 alin. (2) referitoare la vechimea în funcţia publică şi în specialitatea studiilor absolvite. (2) Condiţia de participare la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră îndeplinită prin absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1).----------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 135 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009. (3) Întreaga activitate desfăşurată ca manager public constituie vechime în funcţia publică şi în specialitatea studiilor absolvite. Articolul 24 (1) Raportul de serviciu al managerului public încetează de la data numirii în funcţia publică de conducere sau, după caz, în cea de înalt funcţionar public. (2) După intrarea în categoria funcţionarilor publici de conducere sau a înalţilor funcţionari publici, persoanelor care au deţinut anterior funcţia publică specifică de manager public le sunt aplicabile dispoziţiile legale referitoare la aceste categorii. (3) În cazul eliberării din funcţia publică de conducere sau, după caz, din funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, în condiţiile art. 99 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 188/1999, republicată, persoana în cauză are dreptul, în condiţiile prezentului statut, să fie numită într-o funcţie publică specifică de manager public de acelaşi grad profesional cu cel deţinut anterior, în cadrul instituţiei unde a îndeplinit funcţia publică de conducere, respectiv de înalt funcţionar public. (4) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (3) nu pot fi numite în funcţii publice specifice de manageri publici în cadrul aceleiaşi instituţii, acestea au dreptul, în condiţiile prezentului statut, să fie numite în funcţii publice specifice de manageri publici de acelaşi grad profesional cu cel deţinut anterior în orice alte autorităţi sau instituţii publice, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Articolul 25Managerii publici al căror raport de serviciu a încetat din motive neimputabile lor pot solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici repartizarea pe o funcţie publică specifică de manager public de acelaşi grad profesional cu cel deţinut anterior încetării raportului de serviciu. Articolul 26 (1) Neprezentarea din motive imputabile a absolvenţilor programelor de formare în termenul prevăzut la art. 15 alin. (6) în vederea numirii atrage decăderea din dreptul de a fi numit în funcţia publică specifică de manager public în care a fost repartizat, constituind motiv imputabil de nerespectare a obligaţiilor asumate prin angajamentul prevăzut la art. 8. (2) Refuzul nejustificat al participării la evaluarea externă anuală obligatorie sau neprezentarea nejustificată la aceasta în termenul pentru care a fost anunţată derularea procedurilor de evaluare constituie motiv imputabil de încetare a raporturilor de serviciu. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi în situaţia încetării raportului de serviciu în condiţiile art. 97 lit. e) din Legea nr. 188/1999, republicată, obligaţia persoanelor care au încheiat angajamentul prevăzut la art. 8 subzistă pentru perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani prevăzut în acesta. Capitolul IV Drepturi salarialeDrepturi salariale Articolul 27 (1) Pentru activitatea desfăşurată, persoanele numite în funcţii publice specifice de manager public au dreptul la un salariu stabilit în condiţiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 188/1999, republicată, care se aplică în mod corespunzător. (2) Managerii publici beneficiază de prime, spor de vechime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii. Capitolul V Cadrul instituţionalCadrul instituţional Articolul 28 (1) Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative exercită următoarele atribuţii principale: a) prin Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice:1. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a normelor de aplicare a acesteia, în ceea ce priveşte promovarea programelor de formare, recrutarea şi selecţia participanţilor la acestea;2. stabileşte, pe baza propunerii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, numărul de participanţi la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), în limita bugetului alocat;3. identifică, programează, elaborează şi monitorizează implementarea programelor cu finanţare externă sau internă privind dezvoltarea corpului de manageri publici şi asigură gestionarea acestor programe;4. implementează, în colaborare cu Institutul Naţional de Administraţie şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, programele prevăzute la pct. 3;5. promovează programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b); b) prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici:1. monitorizează şi controlează modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a normelor de aplicare a acesteia, în ceea ce priveşte cariera managerilor publici;2. elaborează şi îmbunătăţeşte, în colaborare cu Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice şi Institutul Naţional de Administraţie, politicile publice şi legislaţia privind statutul şi funcţia publică specifică de manager public;3. identifică şi centralizează nevoile autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală privind înfiinţarea posturilor de manageri publici şi propune, pe baza efectuării unei analize anuale a acestor nevoi instituţionale, numărul de participanţi la programele de formare, precum şi profilurile acestora;4. elaborează Planul de repartizare a managerilor publici, pe baza nevoilor identificate la pct. 3, şi colectează opţiunile participanţilor la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1);5. transmite către autorităţile şi instituţiile publice propunerile de numire în funcţia publică specifică de manager public a absolvenţilor programelor de formare;6. asigură, în condiţiile legii, aplicarea prevederilor referitoare la redistribuire, în condiţiile art. 22 alin. (6);7. asigură soluţionarea contestaţiilor privind procedura de evaluare profesională individuală, în condiţiile art. 22 alin. (2);8. acordă asistenţă autorităţilor şi instituţiilor publice la elaborarea fişei postului de manager public;9. constituie şi gestionează corpul de evaluatori externi, asigurând selectarea, evidenţa şi perfecţionarea acestora;10. asigură condiţiile necesare desfăşurării evaluării externe;11. centralizează şi comunică autorităţilor şi instituţiilor publice în care îşi desfăşoară activitatea managerii publici evaluaţi rezultatele rămase definitive în urma evaluării acestora;12. emite comunicările prevăzute la art. 22 alin. (2) şi (3), în baza rezultatelor obţinute în urma evaluării profesionale individuale;13. asigură repartizarea, în termenul prevăzut de lege, a managerilor publici, în situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (3) şi (4);14. soluţionează, în condiţiile prezentului statut, solicitările de reîncadrare într-o funcţie publică specifică de manager public;15. identifică domeniile generale de perfecţionare profesională a managerilor publici;16. pune la dispoziţia Institutului Naţional de Administraţie, Unităţii centrale pentru reforma administraţiei publice şi altor structuri din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu responsabilităţi în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a normelor de aplicare a acesteia, datele şi informaţiile deţinute, necesare pentru exercitarea atribuţiilor acestora; c) prin Institutul Naţional de Administraţie:1. realizează recrutarea şi selecţia participanţilor la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2);2. urmăreşte respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7, în ceea ce priveşte participanţii la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c);3. asigură organizarea, derularea şi finanţarea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), evaluarea finală şi stabilirea clasamentului final al absolvenţilor, pe care îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;4. aprobă şi urmăreşte aplicarea regulamentelor de studii ale programelor de formare, asigurând echivalenţa metodelor, criteriilor şi procedurilor de evaluare aplicate cu cele stabilite în acest sens de către echipele de asistenţă tehnică a proiectelor din domeniul reformei funcţiei publice, cu finanţare externă;5. aprobă înmatricularea la programele de formare a participanţilor admişi în urma selecţiei şi comunică, dacă este cazul, această situaţie autorităţilor şi instituţiilor publice unde aceştia şi-au desfăşurat activitatea;6. constituie şi gestionează corpul mentorilor prevăzuţi la art. 11, asigurând selectarea, evidenţa şi perfecţionarea acestora;7. asigură coordonarea activităţii mentorilor;8. îşi însuşeşte şi asigură aplicarea procedurilor de constituire şi funcţionare a grupurilor de experţi independenţi pentru evaluarea abilităţilor manageriale, prevăzute la art. 14 alin. (2);9. asigură plata bursei prevăzute la art. 9 alin. (3);10. asigură instruirea corespunzătoare, în condiţiile legii, a persoanelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 14 alin. (2) şi, respectiv, art. 20 alin. (2) lit. b); d) prin Direcţia generală juridică, acţionează pentru recuperarea debitelor provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat potrivit art. 8. Această atribuţie poate fi îndeplinită şi prin externalizarea serviciilor de asistenţă juridică, în condiţiile legii. (2) Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Institutul Naţional de Administraţie îndeplinesc şi alte atribuţii şi obligaţii care decurg din prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sau care sunt stabilite prin normele de aplicare a acesteia. Articolul 29 (1) Finanţarea cheltuielilor necesare derulării programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) şi exercitării atribuţiilor şi îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, bugetul Institutului Naţional de Administraţie şi, respectiv, bugetul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se asigură în mod corespunzător, sau, dacă este cazul, din surse externe. (2) Finanţarea cheltuielilor necesare derulării programului de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) se asigură în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă programului Bursa specială "Guvernul României". Articolul 30 (1) Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică identifică nevoile privind angajarea de manageri publici şi profilurile acestora şi le comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (2) Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică înfiinţează, în condiţiile legii, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, posturile corespunzătoare funcţiilor publice specifice de manager public, pe baza Planului de repartizare. (3) Posturile prevăzute la alin. (2) se înfiinţează prin transformarea funcţiilor publice vacante în funcţii publice specifice de manager public sau prin crearea de noi posturi, în condiţiile legii. (4) Autorităţile şi instituţiile publice colaborează, în condiţiile legii, cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea asigurării managementului funcţiilor publice specifice de manager public şi persoanelor care ocupă aceste funcţii şi transmit acesteia, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare intervenită în derularea raporturilor de serviciu ale managerilor publici. (5) În vederea luării măsurilor necesare recuperării debitelor provenite din nerespectarea prevederilor angajamentului semnat potrivit art. 8 alin. (1), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici comunică de îndată Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative încetarea raportului de serviciu al persoanelor care au deţinut calitatea de manager public, cu precizarea perioadei în care acestea au ocupat o funcţie publică, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice comunică Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative încheierea şi încetarea contractelor de muncă cu persoanele care au deţinut anterior calitatea de manager public, în termen de 10 zile de la data încheierii, respectiv încetării acestor contracte, în vederea calculării perioadei prevăzute la art. 8 alin. (1). Articolul 31Nerespectarea obligaţiilor şi termenelor stabilite conform prezentei ordonanţe de urgenţă de către autorităţile şi instituţiile publice, în a căror sarcină cade îndeplinirea acestora, atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finaleDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 32 (1) Pe durata derulării proiectelor cu finanţare parţială sau integrală din alte surse decât bugetul de stat, pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), prin excepţie de la prevederile art. 4, respectiv de la prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 28 alin. (1) lit. c) pct. 1, promovarea şi derularea acestor programe şi, respectiv, recrutarea şi selecţia, prin concurs naţional se fac în condiţiile stabilite prin contractele de finanţare a acestor proiecte.----------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 135 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 6 mai 2009. (2) Pe durata prevăzută la alin. (1), prin excepţie de la prevederile art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (3) şi (6), art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 9 şi 10 şi lit. c) pct. 6 şi 7, Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Institutul Naţional de Administraţie, după caz, monitorizează modul de aplicare a procedurilor stabilite prin contractele de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1), care privesc: a) evaluarea participanţilor la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) şi a managerilor publici; b) constituirea, funcţionarea şi gestionarea grupurilor de experţi independenţi de evaluare a abilităţilor manageriale, a grupurilor şi a corpului de evaluatori externi şi a corpului de mentori. (3) Pe durata prevăzută la alin. (1), prin excepţie de la prevederile art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 7, 9, 10, 15 şi ale art. 29, finanţarea cheltuielilor respective se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi, respectiv, prin bugetul Institutului Naţional de Administraţie, dacă nu este asigurată din alte surse de finanţare. Articolul 33Pe durata studiilor sau stagiilor din străinătate, atunci când mijloacele de subzistenţă sunt asigurate prin proiectele cu finanţare din alte surse, se suspendă plata bursei prevăzute la art. 9 alin. (3). Articolul 34În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, normele de aplicare a acesteia. Articolul 35Angajamentele prevăzute la art. 8 alin. (1), încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de către participanţii la programele de formare, îşi menţin valabilitatea în condiţiile în care au fost încheiate. Articolul 36 (1) Managerii publici încadraţi în gradele profesionale prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează în gradele profesionale prevăzute la art. 17 alin. (1), după cum urmează: a) din gradul profesional asistent în gradul profesional asistent; b) din gradele profesionale special sau principal în gradul profesional principal; c) din gradele profesionale superior sau general în gradul profesional superior. (2) Încadrarea conform alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de managerul public ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Fişa postului managerului public care a fost încadrat conform alin. (1) se modifică în mod corespunzător. (4) Autorităţile şi instituţiile publice în care sunt încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia finalizării procedurilor corespunzătoare aplicării alin. (2) şi (3). Articolul 37 (1) Până la data intrării în vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici, prevăzută la art. 31 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, stabilirea drepturilor salariale şi de natură salarială ale managerilor publici numiţi în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale managerilor publici numiţi în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se face după cum urmează: a) pentru funcţia publică specifică de manager public grad profesional asistent, salariul de bază este cu 25% mai mare decât salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B "Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie" din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, pentru funcţia publică de consilier superior, treapta 1 de salarizare; b) pentru funcţia publică specifică de manager public grad profesional principal, salariul de bază este cu 40% mai mare decât salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B "Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie" din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, pentru funcţia publică de consilier superior, treapta 1 de salarizare; c) pentru funcţia publică specifică de manager public grad profesional superior, salariul de bază este cu 55% mai mare decât salariul de bază prevăzut în anexa nr. 2 lit. B "Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie" din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, pentru funcţia publică de consilier superior, treapta 1 de salarizare. (2) Pentru activitatea desfăşurată, managerii publici beneficiază de un spor de manager public de până la 55% aplicat la salariul de bază şi care nu face parte din acesta, precum şi de prime, spor de vechime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii. Nivelul individual al sporului de manager public se stabileşte de conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice.-------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009. (3) Drepturile de natură salarială care nu au caracter permanent şi au fost acordate persoanelor prevăzute la alin. (1) anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se acordă în continuare până la finalizarea perioadei pentru care au fost iniţial prevăzute. (4) Managerii publici numiţi în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care la data intrării în vigoare beneficiază de un salariu mai mare decât cel stabilit potrivit prevederilor alin. (1)-(3), îşi menţin salariul avut. Articolul 38 (1) Comisia pentru managerii publici, înfiinţată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi numită prin Decizia primului-ministru nr. 461/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru managerii publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi secretariatul tehnic al Comisiei continuă să funcţioneze exclusiv în vederea asigurării: a) finalizării procedurilor de evaluare demarate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi emiterii deciziilor corespunzătoare evaluărilor managerilor publici până la data de 15 august 2008; b) continuării litigiilor aflate pe rol la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cadrul acestora. (2) Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi celelalte organizaţii care au reprezentanţi în cadrul Comisiei pentru managerii publici au obligaţia de a asigura prezenţa acestora la lucrările Comisiei. (3) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală a membrilor comisiei, individuală ori solidară şi indivizibilă, după caz. (4) În cazul nerespectării de către Comisia pentru managerii publici a termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), devin aplicabile dispoziţiile prevăzute la art. 39 alin. (1)-(3). Articolul 39 (1) Managerii publici ale căror performanţe profesionale individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care au obţinut calificativele necesare promovării, dacă nu au fost promovaţi din motive neimputabile lor, promovează în treaptă, respectiv grad profesional corespunzător evaluării aferente fiecărui an de activitate. (2) Managerii publici ale căror performanţe profesionale individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu au obţinut calificativele necesare promovării sunt reconfirmaţi în treaptă, respectiv în gradul profesional. (3) Managerii publici ale căror performanţe profesionale individuale au fost evaluate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care au obţinut calificative necorespunzătoare sunt retrogradaţi în gradul profesional, prin trecerea pe un grad profesional inferior celui deţinut la data evaluării. (4) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice unde îşi desfăşoară activitatea managerii publici evaluaţi în condiţiile art. 38 alin. (1) lit. a), respectiv ale alin. (1)-(3) emit în termen de 10 zile de la data promovării actul administrativ de promovare, reconfirmare sau retrogradare, după caz. Articolul 40Documentele rezultate din activitatea Comisiei pentru managerii publici, înfiinţată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din activitatea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, potrivit aceluiaşi act normativ se predau instituţiilor publice responsabile potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 41 (1) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se suplimentează cu 10 numărul de posturi prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările ulterioare, prin redistribuire, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Finanţarea posturilor prevăzute la alin. (1) se face începând cu data de 1 ianuarie 2009. (3) În vederea pregătirii implementării atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate solicita Ministerului Internelor şi Reformei Administrative asigurarea resurselor umane necesare, în condiţiile legii. Articolul 42 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 36 şi 37, care intră în vigoare la data de 31 august 2008. (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată. (3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 11 alin. (1) şi (2), art. 14 alin. (2) şi (4), art. 19 şi a anexei la aceasta, care se abrogă la data de 31 august 2008, şi a art. 3 alin. (1), (4)-(7), care se abrogă la data îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b). (4) Până la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Preşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Eugen CoifanMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai Adomniţeip. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 24 iunie 2008.Nr. 92.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 356 din 23 decembrie 2015 pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • LEGE nr. 126 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 46 din 31 martie 1999 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 24 iulie 1997
 • LEGE nr. 404 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza
 • LEGE nr. 6 din 21 februarie 2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 117 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 noiembrie 2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 13 mai 1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul preuniversitar
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 13 iunie 2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"
 • LEGE nr. 456 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind contribuţia României la programul Comunităţii "Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)", semnat la Bucureşti la 5 martie 2003 şi la Bruxelles la 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 51 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 25 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 478/1971 pentru completarea anexei la Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
 • LEGE nr. 302 din 15 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
 • LEGE nr. 251 din 28 octombrie 2015 pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 277 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 18 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 49/1982 privind scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi declasarea unor bunuri materiale din administrarea unităţilor socialiste de stat
 • LEGE nr. 161 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
 • LEGE nr. 266 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 54 din 9 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 538 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 25 martie 1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 196 din 22 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 278 din 13 decembrie 2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 21 martie 2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 110 din 19 mai 2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011
 • LEGE nr. 473 din 12 noiembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Hănţeşti prin reorganizarea comunei Adâncata, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 737 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 175 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 90 din 16 aprilie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 647 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • LEGE nr. 261 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 249 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020