Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 1 octombrie 2008pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 14 octombrie 2008

  Ținând cont de complexitatea sarcinilor care revin Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și instituțiilor aflate în subordinea sa, în contextul realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți pentru Planul național de cercetare, dezvoltare și inovare pentru perioada 2007-2013 (PNII), precum și pentru sistemul național de învățământ superior,având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările ulterioare, conducerea programelor de finanțare cuprinse în acest plan se realizează în sistem descentralizat de 3 instituții publice, dintre care Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, aflată în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, asigură managementul pentru două programe naționale,având în vedere că pentru îndeplinirea atribuțiilor suplimentare ce îi revin privind conducerea de programe în sistem descentralizat se impune asigurarea cadrului instituțional necesar implementării programelor pe care le coordonează în cadrul PNII, programe aflate în plină derulare,luând în considerare că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți majore în organizarea și funcționarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, datorită situației extraordinare cauzate de noua atribuție de conducere a programelor din PNII pe care a primit-o prin Hotărârea Guvernului nr. 475/2007, cu modificările ulterioare,se impune prezenta reglementare cu caracter de urgență, deoarece:– s-ar produce întârzieri majore în monitorizarea și evaluarea proiectelor de cercetare contractate în ultimul trimestru al anului 2007, cu efecte negative imediate asupra atingerii obiectivelor prevăzute în Strategia națională de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și în PNII, corespunzătoare neîndeplinirii performanțelor cerute;– s-ar produce întârzieri majore în contractarea, în trimestrul al IV-lea 2008, a proiectelor de cercetare evaluate în anul 2008, cu efecte negative imediate asupra atingerii obiectivelor prevăzute în Strategia națională de CDI și în PNII, corespunzătoare neîndeplinirii performanțelor cerute;– s-ar produce întârzieri în derularea procesului de angajare a resurselor publice pentru CDI aferente anului 2008, prin imposibilitatea angajării resursei umane necesare derulării competiției de proiecte de CDI conform graficului, mai ales în legătură cu evaluarea internațională a proiectelor;– pentru programele coordonate de această instituție, în anul 2007 au fost angajate fonduri bugetare în valoare de 144.783.985 lei, bugetul pentru anul 2008 este de 218.895.588 lei, urmând ca pentru întreaga perioadă 2007-2013, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 475/2007, cu modificările ulterioare, fondurile alocate celor două programe coordonate din PNII să fie de 4.050.000.000 lei;– s-ar crea imposibilitatea începerii derulării celor 5 proiecte strategice pentru sistemul de învățământ superior, aprobate și contractate prin Programul operațional sectorial de dezvoltare a resurselor umane - POS-DRU, finanțat din Fondul Social European (fonduri structurale), cu impact negativ asupra sistemului de învățământ românesc.În acest scop, prevederile Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, trebuie modificate după cum urmează, luând în considerare că cele expuse mai sus constituie situații extraordinare ce vizează realizarea cu maximă eficiență a obiectivelor și indicatorilor de performanță ai PNII, ca principal instrument de implementare a Strategiei naționale în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării pentru perioada 2007-2013.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Se aprobă înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare ca instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării. (la 13-06-2009, Alineatul (1) din Articolul 1 , Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 202 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009 ) 2. Abrogat. (la 13-06-2009, Punctul 2. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 202 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009 ) 2^1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins: Articolul 2^1La solicitarea sau cu avizul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare desfășoară activități privind implementarea în sistem descentralizat a politicilor și programelor Ministerului Educației, Cercetării și Inovării privind finanțarea învățământului superior și a cercetării științifice. (la 13-06-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 202 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009 ) 3. Articolul 3 va avea următorul cuprins: Articolul 3Atribuțiile Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare sunt:a) asistă Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior în aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, pe baza propunerilor celor două consilii;b) asigură condițiile materiale și financiare necesare organizării competițiilor pentru granturi, realizează întregul proces operativ pentru selectarea și auditarea proiectelor și programelor propuse spre finanțare de cele două consilii și sprijină managementul financiar al acestora;c) întocmește documentația pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat și din alte venituri pentru finanțarea învățământului superior și a cercetării științifice universitare, în conformitate cu deciziile Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și ale Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, pe baza legislației în vigoare;d) asigură buna desfășurare a activității curente a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior în relațiile cu instituțiile de învățământ superior, cu alte organizații și instituții publice sau private;e) administrează și gestionează resursele destinate activităților Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și ale Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, în conformitate cu deciziile celor două consilii, în condițiile legii;f) conduce în sistem descentralizat, implementează, monitorizează și evaluează programe și proiecte de dezvoltare instituțională și de sistem, precum și programe și proiecte de cercetare științifică, cu finanțare națională sau internațională, cu avizul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării. (la 13-06-2009, Articolul 3 din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 202 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009 ) 4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Numărul maxim de posturi cu finanțare de la bugetul de stat aprobat pentru Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare este de 42, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, pentru instituțiile din subordine finanțate integral de la bugetul de stat. (la 13-06-2009, Alineatul (1) din Articolul 5 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 202 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009 ) 5. Articolul 6 va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Finanțarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare se asigură din alocații de la bugetul de stat și din alte surse, inclusiv din participarea la proiecte cu finanțare internă sau internațională.(2) Pentru realizarea de programe și proiecte cu finanțare internă sau internațională și pentru activități de evaluare executate la cererea unor instituții din România sau din străinătate se pot organiza activități finanțate integral din venituri proprii, inclusiv unități interne de implementare pentru programe/proiecte specifice, cu avizul sau la solicitarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.(3) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii, prevăzute la alin. (2), se întocmește și se aprobă odată cu bugetul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare. Soldul se reportează în anul următor, cu aceeași destinație. (la 13-06-2009, Articolul 6 din Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 202 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009 ) Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței
  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 1 octombrie 2008.Nr. 124.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 281 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2005
 • LEGE nr. 218 din 25 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
 • LEGEA nr. 35 din 4 decembrie 1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României
 • LEGE nr. 124 din 22 iunie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 291 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii
 • LEGE nr. 322 din 8 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 362 din 13 decembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 mai 2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearelectrica Cernavodă 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
 • LEGE nr. 238 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 645 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 221 din 21 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003
 • LEGE nr. 192 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 26 februarie 2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 24 mai 1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 191 din 24 iulie 2017 pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 13 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 iunie 2011 privind exceptarea de la plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic pentru terenurile necesare realizării, extinderii şi supraînălţării depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 214 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
 • LEGE nr. 86 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 379/1971 privind înfiinţarea Şcolii superioare de aeronautica civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 225 din 22 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 18 din 3 martie 2015 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013
 • LEGE nr. 244 din 17 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Naţionale a României de a pune în circulaţie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale preţioase
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 354 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/1999 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 197 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 12 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
 • LEGE nr. 299 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • LEGE nr. 297 din 28 septembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 564 din 19 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
 • LEGE nr. 285 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2008 pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
 • LEGE nr. 116 din 5 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Andrei Şaguna" din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa
 • LEGE nr. 355 din 15 iulie 2004 privind completarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGEA nr. 29 din 7 noiembrie 1990 LEGEA contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 289 din 15 mai 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 203 din 29 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României şi Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 204 din 20 iulie 2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
 • LEGE nr. 78 din 19 decembrie 1991 pentru ratificarea Protocolului privind desfiinţarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 392 din 14 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021