Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale(actualizată până la data de 25 martie 2011*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 25 martie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢĂ nr. 17 din 26 august 2009; ORDONANŢA nr. 12 din 29 ianuarie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 23 martie 2011.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (2) al art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:"Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor";"Ministerul Sănătăţii Publice" cu "Ministerul Sănătăţii"Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.Având în vedere urgenţa realizării responsabilităţilor ce revin Guvernului, în planul strategiei din domeniul sănătăţii cuprinse în Programul de guvernare, prin care autorităţile locale primesc atribuţiile şi competenţele pentru ca, odată cu finanţarea adecvată a unităţilor sanitare spitaliceşti, să poată lua decizii pentru îngrijirea sănătăţii populaţiei din zonă, consolidându-se astfel descentralizarea decizională în acest domeniu,ţinând cont de necesitatea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar, precum şi de urgenţa adoptării unui cadru juridic pentru eficientizarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, a activităţii de asistenţă medicală acordată în unităţile de învăţământ, precum şi a activităţii de asistenţă medicală acordată în unele unităţi sanitare cu paturi, prin apropierea acestora de beneficiari,luând în considerare că neadoptarea unor măsuri legislative urgente pentru gestionarea eficientă a resurselor umane şi financiare din domeniul sănătăţii publice de către autorităţile administraţiei publice locale poate duce la deficienţe în acordarea de asistenţă medicală la standarde similare cu cele din statele membre ale Uniunii Europene,astfel, prin implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în managementul asistenţei medicale, se stabilesc premisele implicării acestora în identificarea, cunoaşterea şi soluţionarea nevoilor reale de sănătate ale populaţiei din comunităţi,prin transferul acestor atribuţii la nivel local se urmăreşte responsabilizarea autorităţilor locale în singurul serviciu public în administrarea căruia aceste autorităţi nu sunt implicate şi de care beneficiază cetăţenii în cadrul comunităţilor locale.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe ale Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare exercitării acestora. Articolul 2 (1) Ansamblul atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 1 sunt următoarele: a) asistenţa medicală comunitară; b) asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ; c) finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţile de asistenţă medico-socială; d) asistenţa medicală acordată în unele unităţi sanitare cu paturi; e) emiterea unor avize/autorizaţii. (2) Atribuţiile şi competenţele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se transferă consiliilor locale, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se transferă consiliilor locale sau judeţene, după caz. (3) Lista avizelor/autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor. Articolul 3 (1) În vederea exercitării de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) se vor asigura transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (2) Sumele care se asigură prin transfer pentru exercitarea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) se aprobă anual, prin legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în care funcţionează instituţiile respective se face de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau de către autorităţile/instituţiile de sănătate publică naţionale. (3) În vederea exercitării de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), sumele necesare se asigură în baza unui contract încheiat de către acestea cu direcţiile de sănătate publică, în condiţiile legii. (4) Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2010.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. Capitolul II Asistenţa medicală comunitară Articolul 4 (1) Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă. (2) Asistenţa medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi bolnav, precum şi pe nevoile comunităţii, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale. Articolul 5Obiectivele generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară sunt: a) implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia; b) definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunităţii; c) dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităţii; d) monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară; e) asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utilizării resurselor. Articolul 6Activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei medicale comunitare, în vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, sunt următoarele: a) educarea comunităţii pentru sănătate; b) promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale; c) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos; d) educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos; e) activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară; f) activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare; g) activităţi de consiliere medicală şi socială; h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului; i) activităţi de recuperare medicală. Articolul 7 (1) Beneficiarul serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară este colectivitatea locală dintr-o arie geografică definită: judeţul, municipiul, oraşul şi comuna, iar în cadrul acesteia, în mod deosebit, categoriile de persoane vulnerabile. (2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii: a) nivel economic sub pragul sărăciei; b) şomaj; c) nivel educaţional scăzut; d) diferite dizabilităţi, boli cronice; e) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative; f) graviditate; g) vârsta a treia; h) vârstă sub 16 ani; i) fac parte din familii monoparentale; j) risc de excluziune socială. Articolul 8 (1) Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt asigurate de următoarele categorii profesionale: asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar. (2) Asistentul medical comunitar poate desfăşura activitate în următoarele domenii: îngrijiri la domiciliu, psihiatrie, social şi altele asemenea. (3) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială organizate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în aparatul de specialitate al primarului. (4) Atribuţiile categoriilor profesionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 9 (1) Categoriile profesionale prevăzute la art. 8 au calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă, beneficiind de drepturile şi exercitând obligaţiile ce decurg din această calitate. (2) Contractul individual de muncă al categoriilor profesionale prevăzute la art. 8 se încheie cu autoritatea administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. Articolul 10 (1) Salariul de bază şi celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar sunt cele stabilite, potrivit legii, pentru funcţia de instructor de educaţie. (2) Salariul de bază şi celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar sunt cele stabilite în conformitate cu anexa nr. IV/11b "Asistenţă socială - Unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţa medico-socială" la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de celelalte drepturi salariale acordate potrivit aceluiaşi act normativ. (3) Salarizarea categoriilor profesionale prevăzute la art. 8 se suportă din bugetul local, potrivit legii. Articolul 11 (1) Numărul de posturi pentru fiecare dintre categoriile profesionale prevăzute la art. 8 se aprobă prin act normativ, la propunerea Ministerului Sănătăţii. (2) Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, compartimentul desemnat cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului elaborează semestrial un raport privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate şi îl prezintă consiliului local sau, după caz, consiliului judeţean, precum şi unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii. Capitolul III Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în unităţile de învăţământ Articolul 12 (1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli. (2) Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli, precum şi aparatura medicală din cadrul acestora se preiau de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii. (3) Acolo unde nu există cabinete medicale şi de medicină dentară în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) se poate realiza prin medicii de familie şi medicii dentişti din localităţile respective sau din localităţile apropiate. Articolul 13 (1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară din cabinetele medicale prevăzute la art. 12 se asigură de următoarele categorii profesionale: medici şi medici dentişti cu drept de liberă practică şi asistenţi medicali. (2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (3) Medicii de familie, medicii dentişti şi asistenţii medicali care asigură asistenţa medicală şi de medicină dentară în unităţile de învăţământ, conform art. 12 alin. (3), pot fi încadraţi cu contract individual de muncă pe timp parţial, încheiat cu reprezentantul autorităţii locale unde îşi desfăşoară activitatea. Articolul 14 (1) Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător şi medicilor şi asistenţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ. (2) Pentru activitatea desfăşurată pe baza contractului individual de muncă, medicii şi asistenţii medicali au dreptul la un salariu lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. II la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi acordate potrivit prevederilor aceluiaşi act normativ. Capitolul IV Asistenţa medico-socială Articolul 15Asistenţa medico-socială se realizează prin unităţi de asistenţă medico-socială, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul V Asistenţa medicală acordată în unele unitaţi sanitare cu paturi Articolul 16Se transferă către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti managementul asistenţei medicale acordate în unele unităţi sanitare cu paturi, din următoarele categorii: a) centrele de sănătate; b) spitalele municipale; c) spitalele orăşeneşti; d) spitalele comunale; e) alte unităţi sanitare cu paturi, inclusiv cele de urgenţă prevăzute la art. 19.-------------Litera e) a art. 16 a fost modificată de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. Articolul 17 (1) Pentru unităţile sanitare prevăzute la art. 16, Ministerul Sănătăţii organizează faze-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea managementului centrelor de sănătate, spitalelor municipale, spitalelor orăşeneşti, spitalelor comunale, precum şi a managementului unor unităţi sanitare cu paturi din municipiul Bucureşti. (2) Lista unităţilor sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (1), precum şi criteriile prin care se transferă managementul asistenţei medicale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Fazele-pilot prevăzute la alin. (1) încep în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind aprobarea listei unităţilor sanitare publice cu paturi al căror management se transferă. (4) Perioada desfăşurării fazelor-pilot prevăzute la alin. (1) este de 12 luni.-------------Alin. (5) al art. 17 a fost abrogat de pct. 3 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. (6) După finalizarea fazelor-pilot, la propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul aprobă prin hotărâre menţinerea managementului asistenţei medicale acordate în unităţile sanitare cu paturi la autorităţile administraţiei publice locale şi, după caz, la Primăria Municipiului Bucureşti.-------------Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. (7) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (6), managementul asistenţei medicale pentru unităţile sanitare cu paturi incluse în fazele-pilot transferate conform prevederilor alin. (2) se menţine la autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti.------------Alin. (7) al art. 17 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA nr. 12 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010. Articolul 18 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale au următoarele atribuţii: a) asigurarea managementului asistenţei medicale prin structuri cu atribuţii specifice în acest domeniu; b) aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul său de competenţă, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii; c) controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate. (2) Managementul asistenţei medicale prevăzut la alin. (1) lit. a) se realizează prin: a) evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată în unităţile sanitare publice cu paturi şi în alte structuri aflate în domeniul său de competenţă, stabiliţi prin ordin al ministrului sănătăţii; b) controlul de fond al unităţilor sanitare, în colaborare cu reprezentanţii casei judeţene de asigurări de sănătate; c) activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenţa medicală din unităţile sanitare din domeniul său de competenţă. (3) Imobilele, compuse din construcţii şi terenuri aferente, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare cu paturi prevăzute la art. 16, aflate în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se transmit în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 19*)Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale acordate în unităţile sanitare cu paturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii, până la data de 1 iulie 2010.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 5 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010, persoanele care îşi desfăşoară activitatea în unităţile sanitare publice prevăzute la art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează drepturile şi obligaţiile deţinute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 20Persoanele care prestează activitatea de asistenţă medicală comunitară, precum şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale prevăzute la art.12 se preiau, în condiţiile legii, de la unităţile sanitare care au calitatea de angajator şi îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile deţinute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 21 (1) Autorităţile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistenţă medicală comunitară, asistenţă medicală în unităţile de învăţământ şi asistenţă medico-socială a populaţiei din zonă şi în special a celei din comunităţile defavorizate. (2) Autorităţile publice locale sunt responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar, precum şi pentru înfiinţarea de noi cabinete medicale în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, prin sume alocate de la bugetul local cu această destinaţie.-------------Alin. (2) al art. 21 a fost introdus de pct. 6 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. (3) Pentru cabinetele medicale din unităţile de învăţământ universitar, în ceea ce priveşte cheltuielile pentru bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării acestora, sumele sunt alocate de către unităţile de învăţământ de care aparţin.-------------Alin. (3) al art. 21 a fost introdus de pct. 6 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. Articolul 22 (1) Transmiterea imobilelor, construcţii şi/sau terenuri aferente, precum şi schimbarea administratorilor, prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se fac numai dacă acestea au situaţia juridică reglementată, nu fac obiectul cererilor de retrocedare şi nu sunt supuse unor litigii. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 19, direcţiile de sănătate publică încheie cu autorităţile administraţiei publice locale protocoale de predare-preluare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, pentru spitalele publice al căror management al asistenţei medicale s-a transferat prin hotărâre a Guvernului. (3) Dacă, după aprobarea listei prevăzute la art. 19, autorităţile administraţiei publice locale nu preiau, până la data de 15 aprilie 2011, unităţile sanitare publice cu paturi, conform dispoziţiilor legale în vigoare, managementul acestora revine la Ministerul Sănătăţii, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de acest minister.-------------Alin. (3) al art. 22 a fost introdus de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2011.-------------Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 7 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. Articolul 22^1Ulterior îndeplinirii prevederilor art. 17 alin. (6) şi art. 19, managementul asistenţei medicale acordate în unităţile sanitare cu paturi se poate transfera de la o autoritate publică locala la o altă autoritate publică locală, prin hotărâre a Guvernului, cu acordul ambelor părţi.-------------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 8 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. Articolul 23Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 24În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care le vor înainta Guvernului în vederea adoptării prin hotărâre. Articolul 25Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009. Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă titlul V din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul internelor şi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti,12 noiembrie 2008.Nr. 162.----

Noutăți

 • LEGE nr. 53 din 8 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994 emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 417 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
 • LEGE nr. 103 din 26 mai 1998 pentru modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 171 din 27 noiembrie 2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 162 din 3 noiembrie 1999 pentru aderarea României la Acordul internaţional al zahărului, adoptat la Geneva la 20 martie 1992, şi autorizarea plăţii cotizaţiei anuale la Organizaţia Internaţionala a Zahărului Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 244 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 119 din 6 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie
 • LEGE nr. 877 din 21 februarie 1948 pentru retragerea naţionalităţii române acelora care în străinătate au purtări potrivnice îndatoririi de fidelitate fata de ţara, cu modificările survenite pînă la data republicării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 47 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • LEGE nr. 166 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 13 iunie 2002 pentru încheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 222 din 11 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare şi a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiţiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare
 • LEGE nr. 44 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 339/1970 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
 • LEGE nr. 144 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37 din 5 august 1994 privind unele măsuri în legătură cu eliberarea şi păstrarea paşapoartelor
 • LEGE nr. 50 din 30 mai 1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 28 din 24 mai 1993 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile prieteneşti şi la cooperarea dintre România şi Republica Polona, încheiat la Bucureşti la 25 ianuarie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 340 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 54 din 1 iunie 1992 privind impozitul pe sumele obţinute din vînzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 152 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii agenţiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 17 iunie 2002
 • LEGE nr. 133 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Artifex" din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 373 din 28 decembrie 2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 12 noiembrie 2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
 • LEGE nr. 203 din 11 noiembrie 1998 pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenţiei de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, adoptat la Viena la 12 septembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 17 martie 2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 124 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 4 aprilie 2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 635 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea şi utilizarea Fondului România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 31 martie 2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 14 august 2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 381 din 16 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 bugetului de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021