Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008

  Având în vedere urgența realizării responsabilităților ce revin Guvernului, în planul strategiei din domeniul sănătății cuprinse în Programul de guvernare, prin care autoritățile locale primesc atribuțiile și competențele pentru ca, odată cu finanțarea adecvată a unităților sanitare spitalicești, să poată lua decizii pentru îngrijirea sănătății populației din zonă, consolidându-se astfel descentralizarea decizională în acest domeniu,ținând cont de necesitatea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar, precum și de urgența adoptării unui cadru juridic pentru eficientizarea activității de asistență medicală comunitară, a activității de asistență medicală acordată în unitățile de învățământ, precum și a activității de asistență medicală acordată în unele unități sanitare cu paturi, prin apropierea acestora de beneficiari,luând în considerare că neadoptarea unor măsuri legislative urgente pentru gestionarea eficientă a resurselor umane și financiare din domeniul sănătății publice de către autoritățile administrației publice locale poate duce la deficiențe în acordarea de asistență medicală la standarde similare cu cele din statele membre ale Uniunii Europene,astfel, prin implicarea autorităților administrației publice locale în managementul asistenței medicale, se stabilesc premisele implicării acestora în identificarea, cunoașterea și soluționarea nevoilor reale de sănătate ale populației din comunități,prin transferul acestor atribuții la nivel local se urmărește responsabilizarea autorităților locale în singurul serviciu public în administrarea căruia aceste autorități nu sunt implicate și de care beneficiază cetățenii în cadrul comunităților locale.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare exercitării acestora. Articolul 2(1) Ansamblul atribuțiilor și competențelor prevăzute la art. 1 sunt următoarele:a) asistența medicală comunitară;b) asistența medicală desfășurată în unitățile de învățământ;c) finanțarea cheltuielilor de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare din unitățile de asistență medico-socială;d) asistența medicală acordată în unele unități sanitare cu paturi;e) emiterea unor avize/autorizații.(2) Atribuțiile și competențele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se transferă consiliilor locale, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se transferă consiliilor locale sau județene, după caz.(3) Lista avizelor/autorizațiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor. Articolul 3(1) În vederea exercitării de către autoritățile administrației publice locale a atribuțiilor și competențelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) se vor asigura transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătății.(2) Sumele care se asigură prin transfer pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și c) se aprobă anual, prin legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Sănătății, repartizate pe județe și municipiul București. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale în care funcționează instituțiile respective se face de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau de către autoritățile/instituțiile de sănătate publică naționale.(3) În vederea exercitării de către autoritățile administrației publice locale a atribuțiilor și competențelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și d), sumele necesare se asigură în baza unui contract încheiat de către acestea cu direcțiile de sănătate publică, în condițiile legii.(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în limita bugetului aprobat, autoritățile administrației publice locale pot asigura/suplimenta sumele necesare exercitării atribuțiilor și competențelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), prin sume alocate de la bugetul local cu această destinație. (la 01-03-2018, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 01 martie 2018 ) (4) Ministerul Finanțelor Publice este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Sănătății pe anul 2010.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. (la 01-03-2017, Capitolul II a fost abrogat de Litera a), Articolul 22, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 01 martie 2017 ) Articolul 4 Abrogat (la 01-03-2017, Articolul 4 din Capitolul II a fost abrogat de Litera a), Articolul 22, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 01 martie 2017 ) Articolul 5 Abrogat (la 01-03-2017, Articolul 5 din Capitolul II a fost abrogat de Litera a), Articolul 22, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 01 martie 2017 ) Articolul 6 Abrogat (la 01-03-2017, Articolul 6 din Capitolul II a fost abrogat de Litera a), Articolul 22, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 01 martie 2017 ) Articolul 7 Abrogat (la 01-03-2017, Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de Litera a), Articolul 22, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 01 martie 2017 ) Articolul 8 Abrogat (la 01-03-2017, Articolul 8 din Capitolul II a fost abrogat de Litera a), Articolul 22, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 01 martie 2017 ) Articolul 9 Abrogat (la 01-03-2017, Articolul 9 din Capitolul II a fost abrogat de Litera a), Articolul 22, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 01 martie 2017 ) Articolul 10 Abrogat (la 01-03-2017, Articolul 10 din Capitolul II a fost abrogat de Litera a), Articolul 22, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 01 martie 2017 ) Articolul 11 Abrogat (la 01-03-2017, Articolul 11 din Capitolul II a fost abrogat de Litera a), Articolul 22, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 01 martie 2017 ) Capitolul III Asistența medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ Articolul 12(1) Asistența medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ se asigură în cabinetele medicale și de medicină dentară din grădinițe și școli.(2) Imobilele în care își desfășoară activitatea cabinetele medicale și de medicină dentară din grădinițe și școli, precum și aparatura medicală din cadrul acestora se preiau de către autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii.(3) Acolo unde nu există cabinete medicale și de medicină dentară în grădinițe și școli, asistența medicală prevăzută la alin. (1) se poate realiza prin medicii de familie și medicii dentiști din localitățile respective sau din localitățile apropiate. Articolul 13(1) Asistența medicală și de medicină dentară din cabinetele medicale prevăzute la art. 12 se asigură de următoarele categorii profesionale: medici și medici dentiști cu drept de liberă practică și asistenți medicali.(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.(3) Medicii de familie, medicii dentiști și asistenții medicali care asigură asistența medicală și de medicină dentară în unitățile de învățământ, conform art. 12 alin. (3), pot fi încadrați cu contract individual de muncă pe timp parțial, încheiat cu reprezentantul autorității locale unde își desfășoară activitatea. Articolul 14(1) Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător și medicilor și asistenților care își desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ.(2) Pentru activitatea desfășurată pe baza contractului individual de muncă, medicii și asistenții medicali au dreptul la un salariu lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. II la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi acordate potrivit prevederilor aceluiași act normativ. Capitolul IV Asistența medico-socială Articolul 15Asistența medico-socială se realizează prin unități de asistență medico-socială, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările și completările ulterioare. Capitolul V Asistența medicală acordată în unele unitați sanitare cu paturi Articolul 16Se transferă către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București managementul asistenței medicale acordate în unele unități sanitare cu paturi, din următoarele categorii:a) centrele de sănătate;b) spitalele municipale;c) spitalele orășenești;d) spitalele comunale;e) alte unități sanitare cu paturi, inclusiv cele de urgență prevăzute la art. 19.-------------Litera e) a art. 16 a fost modificată de pct. 2 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. Articolul 17(1) Pentru unitățile sanitare prevăzute la art. 16, Ministerul Sănătății organizează faze-pilot în vederea testării și evaluării impactului soluțiilor propuse pentru descentralizarea managementului centrelor de sănătate, spitalelor municipale, spitalelor orășenești, spitalelor comunale, precum și a managementului unor unități sanitare cu paturi din municipiul București.(2) Lista unităților sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (1), precum și criteriile prin care se transferă managementul asistenței medicale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătății și a Ministerului Administrației și Internelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Fazele-pilot prevăzute la alin. (1) încep în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind aprobarea listei unităților sanitare publice cu paturi al căror management se transferă.(4) Perioada desfășurării fazelor-pilot prevăzute la alin. (1) este de 12 luni.-------------Alin. (5) al art. 17 a fost abrogat de pct. 3 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.(6) După finalizarea fazelor-pilot, la propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul aprobă prin hotărâre menținerea managementului asistenței medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi la autoritățile administrației publice locale și, după caz, la Primăria Municipiului București.-------------Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.(7) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (6), managementul asistenței medicale pentru unitățile sanitare cu paturi incluse în fazele-pilot transferate conform prevederilor alin. (2) se menține la autoritățile administrației publice locale și Primăria Municipiului București.------------Alin. (7) al art. 17 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 12 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010. Articolul 18(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale au următoarele atribuții:a) asigurarea managementului asistenței medicale prin structuri cu atribuții specifice în acest domeniu;b) aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul său de competență, cu avizul conform al Ministerului Sănătății;c) controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate.(2) Managementul asistenței medicale prevăzut la alin. (1) lit. a) se realizează prin:a) evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi și în alte structuri aflate în domeniul său de competență, stabiliți prin ordin al ministrului sănătății;b) controlul de fond al unităților sanitare, în colaborare cu reprezentanții casei județene de asigurări de sănătate;c) activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din unitățile sanitare din domeniul său de competență.(3) Imobilele, compuse din construcții și terenuri aferente, în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare cu paturi prevăzute la art. 16, aflate în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, se transmit în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 19Lista unităților sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenței medicale se transferă către autoritățile administrației publice locale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătății.-------------Art. 19 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 2 decembrie 2011. Capitolul VI Dispoziții finale Articolul 20Persoanele care prestează activitatea de asistență medicală comunitară, precum și persoanele care își desfășoară activitatea în cabinetele medicale prevăzute la art.12 se preiau, în condițiile legii, de la unitățile sanitare care au calitatea de angajator și își păstrează toate drepturile și obligațiile deținute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 21(1) Autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistență medicală comunitară, asistență medicală în unitățile de învățământ și asistență medico-socială a populației din zonă și în special a celei din comunitățile defavorizate.(2) Autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării cabinetelor medicale din unitățile de învățământ preșcolar și școlar, precum și pentru înființarea de noi cabinete medicale în unități de învățământ cu personalitate juridică, prin sume alocate de la bugetul local cu această destinație.-------------Alin. (2) al art. 21 a fost introdus de pct. 6 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010.(3) Pentru cabinetele medicale din unitățile de învățământ universitar, în ceea ce privește cheltuielile pentru bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării acestora, sumele sunt alocate de către unitățile de învățământ de care aparțin.-------------Alin. (3) al art. 21 a fost introdus de pct. 6 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. Articolul 22(1) Transmiterea imobilelor, construcții și/sau terenuri aferente, precum și schimbarea administratorilor, prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență, se fac numai dacă acestea au situația juridică reglementată, nu fac obiectul cererilor de retrocedare și nu sunt supuse unor litigii.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 19, direcțiile de sănătate publică încheie cu autoritățile administrației publice locale protocoale de predare-preluare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătății, pentru spitalele publice al căror management al asistenței medicale s-a transferat prin hotărâre a Guvernului.(3) Dacă, după aprobarea listei prevăzute la art. 19, autoritățile administrației publice locale nu preiau, până la data de 15 aprilie 2011, unitățile sanitare publice cu paturi, conform dispozițiilor legale în vigoare, managementul acestora revine la Ministerul Sănătății, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de acest minister.-------------Alin. (3) al art. 22 a fost introdus de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 25 martie 2011.-------------Alin. (2) al art. 22 a fost introdus de pct. 7 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. Articolul 22^1Ulterior îndeplinirii prevederilor art. 17 alin. (6) și art. 19, managementul asistenței medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi se poate transfera de la o autoritate publică locala la o altă autoritate publică locală, prin hotărâre a Guvernului, cu acordul ambelor părți.-------------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 8 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 10 iunie 2010. Articolul 23Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 24În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Administrației și Internelor vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pe care le vor înainta Guvernului în vederea adoptării prin hotărâre. Articolul 25Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009. Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă titlul V din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București,12 noiembrie 2008.Nr. 162.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 163 din 14 martie 1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărţi de evidenta funciară, a cărţilor funciare distruse, sustrase sau pierdute
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 6 decembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 362 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 8 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 295 din 3 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 112 din 27 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 367 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 565 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 103 din 8 martie 2002 privind înfiinţarea comunei Cozmeni, judeţul Harghita
 • LEGE nr. 48 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 130 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 30 decembrie 1997 privind utilizarea disponibilităţilor existente în urma execuţiei bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997
 • LEGE nr. 118 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 144 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 • LEGE nr. 76 din 17 iulie 1992 *** Republicată privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
 • LEGE nr. 291 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 287 din 19 noiembrie 2015 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 72 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 668 din 20 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 80 din 11 mai 1999 privind reorganizarea comunei Barcani şi înfiinţarea comunei Valea Mare, judeţul Covasna
 • LEGE nr. 10 din 3 februarie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1996 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 30 iunie 2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 15 iunie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 117 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 796 din 29 decembrie 2001 privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman, în Deparaţi
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 37 din 8 martie 1999 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 224 din 1 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internaţională în materie penala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 101 din 15 iunie 2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 octombrie 2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 80 din 6 februarie 1941 pentru reprimarea faptelor ce pun în primejdie existenţa şi interesele Statului
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 176 din 19 noiembrie 2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021