Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 (*actualizată*)privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică(actualizată până la data de 24 iunie 2010*)

--------------Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are dreptul, prin instituţiile sale, să acorde asistenţă prin proiecte de înfrăţire instituţională, precum şi faptul că acest drept nu se poate concretiza în contracte de înfrăţire instituţională din lipsa cadrului legal, apare necesitatea reglementării, în regim de urgenţă, a tuturor aspectelor juridice necesare implementării unor astfel de proiecte,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se înfiinţează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Autoritate Administrativă de înfrăţire Instituţională, o activitate finanţată integral din venituri proprii, constând în derularea şi gestionarea proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică. (2) În toate contractele de înfrăţire instituţională pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, Ministerul Finanţelor Publice este prevăzut drept responsabil de managementul administrativ şi financiar al acestora.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice". Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: a) proiecte de înfrăţire instituţională reprezintă proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programe de asistenţă financiară nerambursabilă, pentru furnizarea de asistentă tehnică beneficiarilor de proiecte din alte state. Asistenţa tehnică poate fi furnizată de instituţii ale administraţiei publice din România sau de alte instituţii din România acreditate de Comisia Europeană; b) beneficiar de asistenţă tehnică reprezintă instituţia din cadrul unui stat beneficiar de sprijin din partea Comisiei Europene în cadrul unor programe de asistenţă financiară nerambursabilă - Instrumentul de asistenţă pentru preaderare, programele CARDS, MEDA, TACIS, Facilitatea de tranziţie, care implementează un proiect de înfrăţire instituţională; c) Autoritatea Administrativă de Înfrăţire Instituţională, denumită în continuare AAII, este Ministerul Finanţelor Publice, responsabil cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică;-----------Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice". d) instituţii furnizoare de asistenţă tehnică sunt instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, care furnizează asistenţă tehnică în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională; e) instituţii din România acreditate de Comisia Europeană reprezintă instituţiile acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta, care vor implementa proiecte de înfrăţire instituţională în aceleaşi condiţii ca instituţiile donatoare de asistenţă tehnică;-----------Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. f) contract de înfrăţire instituţională reprezintă contractul încheiat între beneficiarul de asistenţă şi instituţia furnizoare de asistenţă, în vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în implementarea proiectului; g) consilier rezident de înfrăţire instituţională reprezintă funcţionarul public, funcţionarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, precum şi alte categorii de salariaţi din administraţia publică, aşa cum sunt definiţi de lege, care pot fi implicaţi în proiecte de înfrăţire instituţională din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică care, în baza unui mandat, lucrează permanent în instituţia beneficiară de asistenţă pentru o perioadă de cel puţin un an în cadrul unui contract de înfrăţire instituţională; h) coordonator de proiect reprezintă persoana desemnată în acest sens din cadrul instituţiei furnizoare de asistenţă tehnică, care are rolul de a coordona implementarea proiectului de înfrăţire instituţională; i) alocaţie zilnică, denumită în continuare per diem, reprezintă o sumă de bani care este dată consilierilor rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorilor de proiect şi experţilor cooptaţi, în baza contractului de înfrăţire instituţională, în vederea acoperirii cheltuielilor zilnice pe timpul delegării, în scopul asigurării cazării, transportului local, precum şi pentru hrană şi alte cheltuieli efectuate în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul proiectului;-----------Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. j) expert reprezintă funcţionarul public, funcţionarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, personalul din instituţiile acreditate potrivit art. 2^1, precum şi alte categorii de salariaţi din administraţia publică, aşa cum sunt definiţi prin lege, care pot fi implicaţi în proiecte de înfrăţire instituţională din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică care, în baza unui mandat, îndeplinesc misiuni cu caracter temporar în cadrul unui contract de înfrăţire instituţională;-----------Litera j) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. k) Punct naţional de contact, denumit în continuare PNC, este Ministerul Finanţelor Publice, responsabil cu promovarea, dezvoltarea şi coordonarea proiectelor de înfrăţire instituţională.-----------Litera k) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice". Articolul 2^1Proiectele de înfrăţire instituţională vor fi implementate în calitate de donatori de asistenţă tehnică în ţările beneficiare de instituţiile publice din România, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d), precum şi de alte instituţii acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. Articolul 3Responsabilităţile AAII referitoare la activitatea prevăzută la art. 1 sunt următoarele: a) asigură consultanţă autorităţilor române în vederea pregătirii ofertelor şi a participării la reuniunile de selecţie; b) avizează din punct de vedere procedural ofertele ce urmează a fi prezentate statului beneficiar; c) oferă instruire cu privire la prevederile manualului de înfrăţire instituţională specialiştilor români care vor participa în proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de coordonator de proiect şi consilier rezident de înfrăţire instituţională; d) asigură consultanţă şi sprijin pe durata negocierii şi semnării contractelor de înfrăţire instituţională, precum şi pentru orice modificări ulterioare ale acestora; e) administrează baze de date cu experţi din diferite instituţii şi domenii de activitate; f) emite cereri de plată către instituţiile din ţările beneficiare a asistenţei din partea României, abilitate să efectueze plăţile; g) primeşte sume reprezentând plăţi efectuate de beneficiarul de asistenţă tehnică în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională; h) verifică şi autorizează plăţile efectuate în cadrul proiectelor; i) efectuează plăţile către consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, experţii cooptaţi şi către participanţii la vizitele de studii;-----------Litera i) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. j) deschide conturi bancare şi conturi în sistemul Trezoreriei Statului, pe care le administrează în regim de dublă semnătură; k) organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului, conform normelor legale în vigoare. Articolul 4Promovarea, dezvoltarea şi coordonarea activităţilor de înfrăţire instituţională sunt realizate de către Ministerul Finanţelor Publice, prin exercitarea funcţiei sale de punct naţional de contact.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice". Articolul 5Ministerul Finanţelor Publice în exercitarea funcţiei sale de punct naţional de contact:-----------Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice". a) asigură comunicarea dintre Comisia Europeană, punctele naţionale de contact din statele beneficiare de înfrăţire instituţională şi instituţiile potenţial furnizoare de asistenţă din România; b) realizează activităţi de transmitere a informaţiilor privind lansarea şi derularea proiectelor de înfrăţire instituţională către instituţiile potenţial furnizoare de asistenţă din România; c) promovează şi sprijină dezvoltarea de parteneriate între instituţiile române şi cele din alte state membre, în vederea creării de consorţii pentru elaborarea de oferte comune; d) monitorizează participarea României la proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de furnizor de asistenţă; e) derulează acţiuni de informare şi sinteză asupra proiectelor de înfrăţire instituţională, ce ţin de exercitarea rolului de Punct naţional de contact. Articolul 6 (1) Pentru înfiinţarea activităţii prevăzute la art. 1 se va aloca o sumă în lei echivalentă cu 10.000, euro sub formă de împrumut de la bugetul de stat, în condiţiile art. 69 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice". (2) Finanţarea ulterioară a activităţii prevăzute la art. 1 se va realiza din veniturile proprii. (3) Veniturile proprii aferente activităţii prevăzute la art. 1 se constituie din sumele încasate reprezentând valoarea totală a contractelor aflate în implementare pentru proiectele de înfrăţire instituţională pentru care România are rol de donator de asistenţă tehnică. Articolul 7 (1) Ministerul Finanţelor Publice gestionează proiectele de înfrăţire instituţională pentru toţi ordonatorii principali de credite. (2) Ministerul Finanţelor Publice va deschide conturi bancare în lei şi în euro, prin care se vor derula toate operaţiunile financiare aferente participării la proiectele de înfrăţire instituţională. (3) Ministerul Finanţelor Publice va încasa fondurile de la statul beneficiar al asistenţei tehnice şi va efectua plăţile necesare consilierilor rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorilor de proiect şi experţilor cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională în moneda euro.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice". Articolul 8Cheltuielile eligibile ce urmează să fie efectuate pentru activitatea prevăzută la art. 1 sunt cele necesare acoperirii următoarelor costuri pentru: a) pregătirea aplicaţiei de asistenţă tehnică, contractată în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice; b) traducere; c) transport, diurnă şi cazare, necesare asigurării participării la reuniunile de prezentare a ofertelor organizate de administraţiile statelor beneficiare de proiecte de înfrăţire instituţională, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale; d) costuri de transport, per diem alocată pentru participarea la implementarea proiectelor în statul beneficiar de asistenţă tehnică, în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională; e) indemnizaţii ale consilierilor rezidenţi de înfrăţire instituţională, ale coordonatorilor de proiect şi ale experţilor desemnaţi pentru implementarea proiectelor de înfrăţire instituţională, în conformitate cu prevederile contractuale şi ale manualului de înfrăţire instituţională;-----------Litera e) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. f) logistică; g) instruirea personalului Ministerului Finanţelor Publice şi al instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică în ţară şi în străinătate;-----------Litera g) a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice". h) diferenţele de curs valutar; i) comisioane şi speze bancare aferente plăţilor efectuate. Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. Articolul 10 (1) În vederea prezentării ofertelor de înfrăţire, din delegaţii vor face parte coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrăţire instituţională, alţi experţi propuşi în cadrul ofertei. (2) Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice vor putea participa la toate reuniunile de prezentare a ofertelor, precum şi la reuniunile organizate în etapa de implementare a proiectelor de înfrăţire instituţională.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice". Articolul 11 (1) În vederea îndeplinirii activităţii prevăzute la art. 1 vor fi cooptaţi consilieri rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatori de proiect, precum şi experţi, care vor fi remuneraţi pentru activitatea depusă în cadrul proiectului printr-o indemnizaţie stabilită în contractul de înfrăţire instituţională, în funcţie de numărul de zile lucrate. (2) Indemnizaţia pe care o primesc consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi pentru activitatea depusă în baza contractului de înfrăţire instituţională este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salariu şi se impozitează potrivit legislaţiei în materie. (3) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 179/2004privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia pe care o primesc consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi pentru activitatea depusă în baza contractului de înfrăţire instituţională este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligaţiilor decurgând pentru consilierul rezident de înfrăţire instituţională, coordonatorul de proiect, precum şi pentru expertul cooptat din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate. (4) Consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională, în care România este donator de asistenţă tehnică, îşi vor îndeplini misiunile în baza unui mandat aprobat de către conducătorul instituţiei furnizoare de asistenţă tehnică şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 161/2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea depusă în cadrul contractului de înfrăţire instituţională, în care România este donator de asistenţă tehnică, nu constituie situaţie de incompatibilitate pentru consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi pentru experţii cooptaţi. (6) Activitatea depusă în cadrul proiectului de către consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi de către experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională se va evalua la sfârşitul anului în funcţie de mandatul primit, obiectivele misiunii şi de rezultatele înregistrate şi descrise în raportul misiunii şi în raportul anual.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. Articolul 12 (1) În termen de maximum 5 zile de la revenirea în ţară, consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi vor prezenta conducerii Ministerului Finanţelor Publice un raport de misiune. (2) În vederea evaluării anuale, consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională prezintă conducerii instituţiei furnizoare de asistenţă, la sfârşitul anului, un raport anual al activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. Articolul 13 (1) Pe perioada desfăşurării misiunilor, consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională îşi păstrează funcţia publică şi drepturile salariale, potrivit legii. (2) Perioada în care consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională îşi desfăşoară activitatea constituie vechime în muncă/vechime în specialitatea funcţiei, care va fi înregistrată în mod corespunzător, potrivit legislaţiei în vigoare.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. Articolul 14Toate operaţiunile desfăşurate se vor realiza în conformitate cu legislaţia română în vigoare, cu Manualul de înfrăţire instituţională elaborat de Comisia Europeană, care stă la baza semnării şi implementării contractului de înfrăţire instituţională, publicat pe site-ul oficial al Comisiei Europene, şi cu legislaţia statului beneficiar, după caz. Articolul 15În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor elabora norme de aplicare, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 196.----------

Noutăți

 • LEGE nr. 262 din 16 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului suplimentar la Memorandumul multilateral de înţelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, şi a Acordului suplimentar la Memorandumul de înţelegere pentru operaţii şi sprijin al Forţei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control, semnat la 26 septembrie 1984 şi revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnate de partea română la Bucureşti la 28 ianuarie 2010
 • LEGE nr. 717 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 12 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 158 din 3 decembrie 2014 pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia la 17 aprilie 2009
 • LEGE nr. 188 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) şi (7) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 243 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)
 • LEGE nr. 67 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
 • LEGE nr. 243 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 247 din 5 decembrie 2011 pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din Perioada 1944-1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 19 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 65/1982 privind organizarea activităţii creşelor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor pentru copiii din aceste unităţi
 • LEGE nr. 71 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 480 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE din 2 iulie 1864 cu privire la alegeri
 • LEGE nr. 375 din 5 octombrie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 246 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 164 din 10 iulie 2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 195 din 6 noiembrie 2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 26 februarie 2001 privind veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice
 • LEGE nr. 7 din 10 ianuarie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • LEGE nr. 633 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 69 din 15 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 53 din 20 martie 2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 1.264 din 4 aprilie 1931 asupra Contractului de gaj agricol
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 52 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 447/1970 pentru modificarea Decretului nr. 676/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, aprobat prin Legea nr. 56/1969
 • LEGE nr. 9 din 20 iunie 1973 privind protecţia mediului înconjurător
 • LEGE nr. 4 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activităţii României, în calitate de membru, la Institutul Internaţional al Frigului, cu sediul la Paris, Franţa, şi pentru autorizarea plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 29 din 9 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 294 din 7 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 26 august 2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 5 din 28 martie 1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 150 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 1 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 23 septembrie 1999 privind exceptarea unor societăţi comerciale de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
 • LEGE nr. 153 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 22 februarie 2002 şi la Bruxelles la 29 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru proiectul tehnic şi documentaţia de licitaţie pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 şi studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021